Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПояснювальна записка зміст модуля «Технологія виготовлення вишитих виробів»

Скачати 59.23 Kb.

Пояснювальна записка зміст модуля «Технологія виготовлення вишитих виробів»
Скачати 59.23 Kb.
Дата конвертації 12.05.2017
Розмір 59.23 Kb.
Тип Пояснювальна записка

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ

вишитих виробів
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Зміст модуля «Технологія виготовлення вишитих виробів» для учнів 5 (6) класів передбачає оволодіння учнями технологіями української народної вишивки.

Технологія Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Вишивка - один із видів народного декоративного мистецтва українців; орнаментальне або сюжетне зображення на тканині, шкірі, виконане різними ручними або машинними швами; один із найпоширеніших видів ручної праці українських жінок і, зокрема, дівчат.

У першому розділі «Основи технології виготовлення вишитих виробів» учні ознайомлюються з різними видами орнаментів, композицією, символами у вишивці, тканиною для вишивання;

Вишивка (вишивання) - загальновідоме і поширене рукодільне мистецтво прикрашати різноманітними візерунками тканини і матеріали, від самих грубих і щільних, як, наприклад: сукно, шкіра, до найтонших матерій - батиста, серпанку, газу та інших.
Орна́мент (від лат. ornamentum - прикраса) - візерунок або узор, побудований на ритмічному повторенні геометричних елементів, стилізованих тваринних чи рослинних мотивів. Орнамент, як прикраса, відіграє функцію естетичного оздоблення тіла (ювелірні прикраси), приміщення, споруди (архітектурні прикраси), чи будь-якого іншого простору.
Си́мвол (англ. symbol символ) - знак, сутність, яка позначає іншу сутність.
пристосуваннями, які використовуються під час вишивання; послідовністю виконання вишивальних швів; технологією виготовлення вишитого виробу.

У другому розділі «Проектування та виготовлення вишитих виробів» програмою передбачено виконання проекту.

Зміст третього розділу «Презентація виготовлених виробів» передбачає презентацію спроектованих та виготовлених вишитих виробів.

Плануючи вивчення програмового матеріалу, треба вже з перших уроків передбачати практичні роботи з виконання вишивальних швів, а вивчення теоретичного матеріалу розподілити на всі уроки.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Варто врахувати, що формування умінь із вишивання має знайти своє відображення у вишитому цілісному виробі. Тому відпрацьовувати шви доцільно на невеликому виробі, створюючи відповідну

композицію. Таким виробом, наприклад, може бути «стирник» – невеличкий рушничок для стирання зі столу.

Під час виконання практичних робіт особливу увагу треба звертати на дотримання учнями правил безпечної праці, організацію робочого місця, санітарно-гігієнічні вимоги.

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
з/п

Назва розділів


Кількість годин

1

Розділ 1. Основи технології виготовлення вишитих виробів

6

2

Розділ 2. Проектування та виготовлення вишитих виробів

12

3

Розділ 3. Презентація виготовлених виробів

2
Усього:

20Програма
з/п

К-ть год.

Назва розділів,

їх зміст


Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки

учня

1

6

Розділ 1. Основи технології виготовлення

вишитих виробівУкраїнська вишивка – традиційний вид оздоблення

виробів. Види виробів, оздоблених вишивкою.

Орнамент та його види.

Символи в українській народній вишивці.

Тканина для вишивання (бавовняна, льняна). Поняття про ткацьке переплетення. Полотняне переплетення. Ручні шви і строчки. Машинна вишивка.

Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.
Маши́нне вишиття́ - процес, що дозволяє автоматизовано наносити вишиті візерунки на тканині. У сучасних умовах малюнок вишивки звичайно формується на комп'ютері, з'єднаному з верстатом, який згідно з командами може наносити сформований візерунок на подану тканину.
Використання комп’ютерної техніки у вишиванні. Способи перенесення малюнка для вишивання на різні види тканин та їх особливості.

Інструменти та пристосування (п’яльця, наперсток) для вишивання.

Перене́сення, або Енжамбема́н (фр. enjambement) - віршовий прийом, який полягає у перенесенні фрази або частини слова з попереднього рядка у наступний, зумовлений незбіжністю ритмічної паузи зі смисловою, хоч рядок при цьому втрачає свою інтонаційну викінченість.
Напе́рсток - ковпачок, який надягається на палець з метою його захисту від уколів голкою при ручному шитті і для проштовхування голки крізь товстий матеріал. Наперстками почали користуватися в прадавні часи (наприклад, більше двох тисяч років тому в Китаї або навіть ще раніше в Єгипті).

Способи закріплення нитки у вишиванні (без вузлика).

Обробка краю виробу мережкою «одинарний прутик». Послідовність виконання шва мережка «одинарний прутик».

Різновиди вишивальних

швів: «уперед голкою», «назад голкою», «стебловий»,

«тамбурний», «петельний».

Графічне зображення швів.

Послідовність виконання швів. Виконання швів. Планування роботи з виготовлення виробу. Технологія виготовлення вишитого виробу. Виготовлення нескладного виробу.

Догляд за вишитими виробами. Особливості волого-теплової обробки вишитих виробів.

Контроль якості робіт


Учень:

називає вироби, оздоблені вишивкою;

розпізнає й називає основні види орнаментів, символи;

характеризує різні види орнаментів;

розрізняє тканину для вишивання;

характеризує полотняне переплетення;

розпізнає ручні шви і строчки;

характеризує способи перенесення малюнка для вишивання на різні види тканин;

характеризує шви, які вивчаються;

зображує графічно шви;

складає план роботи з вишивання виробу;

виконує закріплення нитки для вишивання без вузлика;

шви, які вивчаються; оброблення краю виробу мережкою «одинарний прутик»;виготовляє нескладний вишитий виріб з елементами

швів, які вивчаються;контролює якість виконуваних робіт;

організовує робоче місце;

дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог

2

12

Розділ 2. Проектування та виготовлення

вишитих виробівВибір та обґрунтування теми проекту. Вимоги до проектованого виробу.

Планування роботи з виконання проекту.

Робота з інформаційними джерелами. Пошук подібних виробів. Виявлення найкрщих ознак у кожному зразку. Створення малюнка для вишивання та графічного зображення виробу.

Добір тканини, ниток для виробу. Послідовність виготовлення вишитого виробу. Виготовлення вишитого виробу.

Остаточна обробка вишитого виробу.

Контроль якості виробу.

Розрахунок орієнтовної вартості виготовленого вишитого виробу


Учень:

здійснює міні-маркетингові дослідження;

обґрунтовує вибір теми проекту;

розробляє вимоги до проектованого виробу; проектну документацію;
Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.


складає план роботи з виконання проекту з визначенням термінів;
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.


здійснює пошук виробів-аналогів вишитих виробів;

порівнює зразки й визначає найкращі ознаки в кожному зразку;

розробляє малюнок для вшивання (з використанням

кількох швів);планує роботу з виготовлення виробу;

переносить малюнок на тканину (у разі використання гладдєвого шва);

виготовляє вишитий виріб; виконує остаточну обробку виробу;

використовує способи догляду за вишитими виробами;

виконує розрахунок орієнтовної вартості виготовленого вишитого виробу;

організовує робоче місце;

дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог

3

2

Розділ 3. Презентація виготовлених виробівПідготовка виробу до презентації.

Презентація спроектованихта виготовлених виробів. Оцінювання робіт

Учень:

готує до презентації виріб;

презентує свій виріб;

здійснює самооцінку виробуОрієнтовний перелік об’єктів проектування: закладка для книжки, серветка, рушничок, гольник, торбинка для парфумів, чохол для мобільного телефону, чохол для окулярів, прихватка, комірець, носова хустинка, панно, картинка тощо.
Мобільний телефон Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.


Інструменти і пристосування: голки, ножиці, кілочок, п’яльця, наперсток.

Матеріали: тканина для вишивання, нитки.


Скачати 59.23 Kb.

2021