Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПозднякова Л. О., к е. н., доцент, доцент каф фінансових ринків Національного університету дпс україни, м. Ірпінь Сутність та методичні підходи до оцінки фінансової безпека страхового ринку України

Скачати 54.91 Kb.

Позднякова Л. О., к е. н., доцент, доцент каф фінансових ринків Національного університету дпс україни, м. Ірпінь Сутність та методичні підходи до оцінки фінансової безпека страхового ринку України
Скачати 54.91 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір54.91 Kb.

УДК 336.17: 368

Позднякова Л.О., к.е.н., доцент,

доцент каф. фінансових ринків

Національного університету

ДПС України, м. Ірпінь

Сутність та методичні підходи до оцінки фінансової безпека

страхового ринку України

У статті визначено економічну сутність та проаналізовані існуючі методичні підходи до визначення фінансової безпеки, виокремлено внутрішні та зовнішні фактори фінансової безпеки страхового ринку, запропоновані практичні рекомендації щодо забезпечення та підвищення рівня фінансової безпеки вітчизняного страхового ринку.
Фінансова безпека - захищеність фінансових інтересів суб'єктів господарювання на усіх рівнях фінансових відносин; забезпеченість домашніх господарств, підприємств, організацій і установ, регіонів, галузей, секторів економіки держави фінансовими ресурсами, здатність фінансової системи забезпечити ефективне функціонування економічної системи та стале економічне зростання.


Ключові слова: фінансова безпека страхового ринку, фактори безпеки, індикатори безпеки, індикатори кризи ринку страхових послуг.

Постановка проблеми. Розвиток вітчизняного страхового ринку на сучасному етапі характеризується складністю та різноманітністю впливу внутрішніх та зовнішніх факторів, які нерідко мають негативний характер. Суттєвого удару зазнав вітчизняний страховий ринок від світової фінансово-економічної кризи.
Страхови́й ри́нок - це особливе соціально-економічне середовище, певна сфера економічних стосунків, де об'єктом купівлі-продажу виступає страховий захист.
Страхування Страхува́ння - одна з форм охорони майнових й особистих інтересів застрахованих, які сплачують внески (премії) до страхових організацій і дістають відшкодування втрат, що виникають у наслідок стихійного лиха і нещасних випадків (страхування від недуг, страхування від вогню (пожеж), крадіжок, страхування життя та ін.).
Економічна криза (Довга Рецесія, Глобальна рецесія 2008, Мала депресія) - падіння ринкової економіки, яке почалося у грудні 2007 року і досягло найбільшого піку у вересні 2008 року. Початковим етапом кризи, який проявився через кризу ліквідності, можна назвати 7 серпня 2007 року, коли BNP Paribas, посилаючись на повну відсутність ліквідності, зупиняє вивід коштів з трьох хедж фондів.
Не вирішення застарілих проблем, виникнення нових загроз, що пов’язані із поступовим розширенням меж діяльності вітчизняних страховиків на міжнародних ринках, високим рівнем інтеграції у сфері перестрахування і приходом на ринок іноземних страховиків [1, 87] зумовили потребу у подальшому дослідженні сутності та ролі фінансової безпеки страхового ринку.

Аналіз літературних джерел. Особливе місце у вивченні теорії і практики економічної та фінансової безпеки займають праці О. Барановського, Л. Борщ, Е. Камишнікової, О. Козьменка, Т. Ковальчука, В. Мунтіяна, П. Нікіфорова, А. Сухорукова, С. Сухонос та інших.

Не вирішені раніше частини загальної проблеми. Незважаючи на значний обсяг наукових праць щодо визначення економічного змісту фінансової безпеки, визначення її індикаторів, виокремлення внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на рівень безпеки, слід зауважити, що існуючі розробки в основному присвячені різноманітним аспектам фінансової безпеки на загальнонаціональному рівні та питанням фінансової безпеки підприємств. Особлива роль у забезпеченні безпеки фінансової системи всієї країни належить страховому ринку.
Фіна́нсова систе́ма - це сукупність урегульованих фінансово-правовими нормами окремих ланок фінансових відносин і фінансових установ, за допомогою яких держава формує, розподіляє і використовує централізовані і децентралізовані грошові фонди.
Тому подальше вивчення сутнісних характеристик фінансової безпеки страхового ринку, подальше визначення її індикаторів та розробка сучасної системи, яка дозволяє запропонувати комплексний підхід до формування стратегії та тактики розвитку ринку, є особливо актуальним на сучасному етапі.

Метою статті є подальше вивчення теоретико-методичних засад фінансової безпеки страхового ринку, виокремлення її внутрішніх та зовнішніх факторів та розроблення практичних рекомендацій щодо підвищення фінансової безпеки вітчизняного страхового ринку.

Виклад основного матеріалу. Дефініція економічного змісту безпеки, на думку Т. Ковальчука [2, 36], включає оцінку ресурсного потенціалу та його відповідності рівню найбільш розвинених країн, а також рівню конкурентоспроможності економіки, її можливостей протистояти зовнішнім загрозам та запобігати їм.
Розвинені країни Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).
Стан захищеності національної економіки розглядається через призму економічної безпеки, яка, у свою чергу, складається з таких підсистем: фінансової, інвестиційної, інноваційної, продовольчої, енергетичної, зовнішньоекономічної безпеки, тощо.
Націона́льна еконо́міка - це структурно і організаційно єдина система взаємозв'язаних галузей і сфер діяльності людей, якій властива відповідна пропорційність, взаємозумовленість розміщення на території, обмеженій державними кордонами.
Економічна безпека - це складна багатофакторна категорія, яка дозволяє зберігати стійкість до зовнішніх та внутрішніх загроз, характеризує здатність національної економіки до розширеного самовідтворення для задоволення потреб громадян, суспільства і держави на якомусь визначеному рівні.

Більш детального обґрунтування потребує визначення економічної сутності фінансової безпеки. Дослідження вітчизняних науковців у сфері оцінки рівня фінансової безпеки стало основою для розроблення Методики розрахунку рівня фінансової та економічної безпеки України [3, 123]. У цій методиці фінансову безпеку визначено як головну складову національної безпеки держави, встановлено перелік основних індикаторів стану економічної безпеки України, їхні оптимальні, порогові та граничні значення, а також методи обчислення інтегрального індексу фінансової та економічної безпеки.

Державна безпека - стан захищеності державної влади, суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, спокою людей (народу), громадської злагоди, довкілля, національної і релігійної рівності.
На думку Л. Борщ [4, 123], вирішення питання фінансової безпеки України на рівні національної економіки неможливе без визначення основної мети фінансової політики держави, яка має бути невід’ємною складової економічної політики. Необхідно відзначити, що наукова література описує різні методики діагностики фінансового стану та загрози банкрутства, які ґрунтуються на фінансових показниках та можуть бути використані для оцінки фінансової безпеки суб’єктів підприємництва [5, 123].
Антициклічна політика - це політика спрямована на підтримку певних стабільних темпів економічного зростання, на недопущення падіння, виникнення криз.
Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.
Механізм забезпечення фінансової безпеки держави у науковій праці [6, 296] визначено як сукупність організаційної структури, методів та інструментів, що забезпечують економічну безпеку, яка складається з таких компонентів: організаційної структури, системи принципів, методів забезпечення, правових засад, сукупності індикаторів, підсистеми моніторингу, підсистеми інформаційного та аналітично-прогнозного забезпечення.
Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції
У той же час потребують подальшого вивчення та систематизації методичні підходи щодо оцінки фінансової безпеки на рівні суб’єктів фінансового ринку.

На думку А. Сухорукова [7, 73], стан фінансової безпеки будь-якої економічної системи характеризується визначеними індикаторами безпеки.

Економічна система Економі́чна систе́ма - сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованої на
Вченим у термінологічний обіг було введено поняття граничного значення індикаторів - порогове значення, відхилення фактичного значення індикатора від порогового свідчить про нестабільність системи, наявність кризових явищ. На погляд О. Барановського [8, 258], під фінансовою безпекою ринку страхових послуг в цілому і конкретної страхової організації зокрема слід розуміти такий рівень забезпеченості страхових компаній фінансовими ресурсами, який дозволив би їм у разі потреби відшкодувати обумовлені у договорах страхування збитки їх клієнтів і забезпечити ефективне функціонування.
Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.
Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *
Страхові послуги - це кінцевий результат діяльності страхової компанії, щодо задоволення потреб клієнтів, пов'язаних із захистом їх майнових та особистих інтересів .
У науковій праці С. Сухонос [9] виокремлено систему індикаторів, які вказують на наявність кризи на ринку страхових послуг України та запропоновано методику її ідентифікації. Автором також в залежності від джерел виникнення визначені внутрішні та зовнішні загрози фінансовій безпеці вітчизняного страхового ринку. На думку О. Жабинець [10], одним із індикаторів загрози фінансовій безпеці страхового ринку є зростання частки перестрахування у валових страхових преміях, а особливо частки перестраховиків-нерезидентів. Отже, ступінь проникнення іноземного капіталу на вітчизняний страховий ринок є одним із індикаторів його фінансової безпеки. При дослідженні фінансової безпеки страхового ринку заслуговує на увагу питання вимог до платоспроможності страховика, формування і розміщення страхових резервів, система оподаткування страхової діяльності, підвищення ролі страхових і нестрахових посередників на ринку та інші.
Техні́чні резе́рви, страхові резерви (англ. technical reserves) - сукупність обчислених за видами страхування резервів (незароблених премій, заявлених, але не виплачених збитків, збитків, які виникли, але не заявлені, катастроф, коливань збитковості).
Систе́ма оподаткува́ння - сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів і внесків до державних цільових фондів, що справляються в установленому Податковим кодексом порядку.


Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що критичний аналіз наукового доробку щодо визначення економічної сутності фінансової безпеки економіки в цілому та суб’єктів фінансового ринку зокрема, виявили необхідність у розробці цілісної методологічної системи ідентифікації та забезпечення фінансової безпеки вітчизняного страхового ринку.

Список використаних джерел 1. Нікіфоров П.О. Сутність та значення фінансової безпеки страхової компанії /П. Нікіфоров, С. Кучерівська // Фінанси України. – 2006. - № 5. – С.87.

 2. Ковальчук Т.Т. Економічна безпека і політика: із досвіду професійного аналітика / Т. Ковальчук. – К.: Знання, 2004. – 638 с.

 3. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.nau.ua.

 4. Борщ Л.М. Вимірювання та оцінка фінансової безпеки, методичні підходи / Л. Борщ // Економіка ринкових відносин. – 2011. - № 8. – С. 123-130.

 5. Камышникова Э.В. Методы формирования комплексной оценки уровня экономической безопасности предприятия / Э. Камышникова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - № 12 (102). – С. 87-92.
  Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.
  Національна академія управління (НАУ) - вищий навчальний заклад України. Заснований 22 квітня 1992 року на кадровій базі відомого Київського інституту політології та соціального управління. А вже в 2002 році отримала високу державну відзнаку –почесну грамоту Кабінету Міністрів України «За значний внесок у розвиток національної освіти і науки, впровадження інноваційних педагогічних ідей, сучасних методів підготовки кадрів». Першим ректором Академії став відомий вчений та громадський діяч, доктор економічних наук, професор Кириченко Олександр Анатолійович. Перший випуск студентів відбувся в 1995 році. З початку існування Академії на постійній основі тут працювали десятки висококваліфікованих професорів та доцентів - таким чином, продовжились найкращі традиції в підготовці кадрів економістів і менеджерів-управлінців. Академія стала помітним культурно-просвітницьким центром, видавцем наукових періодичних видань з високим рівнем міжнародної індексації. У престижному рейтингу ВНЗ України ТОП-200, який з 2007 року проводить кафедра ЮНЕСКО, Академія незмінно входить до 20 % найкращих українських університетів. А за показником якості навчання всі ці роки незмінно входить у десятку найкращих ВНЗ України.


 6. Наконечна Н.В. Тенденції індикаторів фінансової безпеки України / Н. Наконечна // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9. – С. 295-300.

 7. Сухоруков А.І. Фінансова безпека держави: навч. посібн. / А.І. Сухоруков, О.Д. Ладюк. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.

 8. Барановський О.І. Фінансова безпека [монографія] / О.І. Барановський. – Київ : ФЕНІКС, 1999. -338 с.

 9. Сухонос С.Л. Функціонування ринку страхових послуг України в умовах кризових явищ в економіці : автореферат дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Світлана Сухонос. – Ірпінь.: Нац. універ. ДПС України, 2012. – 18 с.

 10. Жабинець О.Й. Перестрахування як один із індикаторів фінансової безпеки ринку страхових послуг / О.Й. Жабинець // Науковий вісник НЛТУ України: зб. Наук.-техн. Праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.12. – С. 187-192.

In the article certainly economic essence and the existent methodical going is analysed near determination of financial safety, the internal and external factors of financial safety of insurance market are selected, practical recommendations are offered in relation to providing and increase of financial strength of domestic insurance market security.Keywords: financial safety of insurance market, factors of safety, indicators of safety, indicators of crisis of market of insurance services.


Скачати 54.91 Kb.

 • Ключові слова
 • Аналіз літературних джерел.
 • Не вирішені раніше частини загальної проблеми.
 • Виклад основного матеріалу
 • Актуальні проблеми економіки