Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрактичні аспекти європейського механізму модернізації житлово-комунальної сфери в україні

Скачати 67.79 Kb.

Практичні аспекти європейського механізму модернізації житлово-комунальної сфери в україні
Скачати 67.79 Kb.
Дата конвертації30.03.2019
Розмір67.79 Kb.
УДК 351 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО МЕХАНІЗМУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ Струтинська Ірина Володимирівна к.е.н., доцент кафедри комп’ютерних наук Факультет компютерно-інформаційних систем і програмної інженерії Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя м.
Програмна інженерія - це застосування системного, вимірюваного підходу до розробки, використання та супроводу програмного забезпечення, та дослідження цих підходів, тобто застосування принципів інженерії до програмного забезпечення.
Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.
Доце́нт (від лат. docere «навчати») - в Україні та інших країнах вчене звання викладачів вищих навчальних закладів, що виконують функцію університетських лекторів; вчене звання співробітників наукових установ; посада у вищих навчальних закладах.
Тернопіль, Україна Мосій Ольга Бориславівна к.е.н., доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері Факультет економіки та менеджменту Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя м. Тернопіль, Україна PRACTICAL ASPECTS OF THE EUROPEAN MECHANISM MODERNIZATION OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES IN UKRAINE Strutynska Iryna Associate Professor of the Department of Computer Sciences Faculty of Computer Information Systems and Software Engineering Ternopil Ivan Puluj National Technical University Ternopil, Ukraine Mosiy Olha Associate Professor of the Department of Management in Production Faculty of Economics and Management Ternopil Ivan Puluj National Technical University Ternopil, Ukraine У сучасних умовах розвитку України, пов’язаних з європейським вибором, інтеграційними процесами, розвитком громадянського суспільства необхідно кардинально модернізувати важливу галузь соціальної сфери – житлово-комунальне господарство (ЖКГ) України, адже її стан має вагомий вплив на якість життя населення та розвиток економіки країни.
Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно включає в себе сім'ю і приватну сферу, тобто «третій сектор» суспільства паралельно з державою та бізнесом.
Численні технічні й економічні проблеми ЖКГ України, пов’язанні із застарілим станом житлового фонду, інфраструктури, засобів та інструментів управління.
Житлови́й фонд - сукупність всіх житлових приміщень незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки (гуртожитки, готелі-притулки, будинки маневреного фонду, житлові приміщення з фондів житла для тимчасового поселення змушених переселенців та осіб, визнаних біженцями, житлові приміщення з фонду житла для тимчасового поселення громадян, які втратили житло в результаті звернення стягнення на житлове приміщення, яке придбане за рахунок кредиту банку або іншої кредитної організації яких засобів цільової позики, наданого юридичною особою на придбання житла, і закладено у забезпечення повернення кредиту або цільової позики, спеціальні будинки для самотніх людей похилого віку, будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів та інші), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в інших будівлях, придатні для проживання.
Саме тому даний сектор економіки необхідно реформувати.
Існує декілька різних способів розподілу економіки на сектори - за історичним розвитком, за гіпотезою трьох або чотирьох секторів економіки, або за належністю до державного, приватного чи неприбуткового сектору.
Міжнародний досвід свідчить (табл. 1), що такі проблеми можна вирішити, якщо власники всіх квартир об’єднаються в єдиний колектив, а потім в асоціації. Таблиця 1 Аналоги ОСББ у різних країнах світу Країна Назва обєднання Участь в обєднанні Польща Спільнота мешканьова обовязкова Канада Кондомініум обовязкова Естонія Квартирне товариство обовязкова Румунія Асоціація співвласників обовязкова США Кондомініум обовязкова Латвія Товариство власників квартир обовязкова Італія Кондомініум обовязкова Україна ОСББ добровільна Росія Товариство співвласників житла добровільна Саме тому на сьогодні законодавством України встановлено новий напрям реформи – створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на базі державного й комунального жилого фонду.
Багатоквартирний будинок - жилий будинок з трьома і більше квартирами. Багатоквартирний будинок може також мати нежитлові приміщення, які є самостійними об’єктами нерухомого майна.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
ОСББ – це неприбуткова юридична особа, створена власниками житлових та нежитлових приміщень для спільного користування, утримання та управління своїм будинком та прибудинковою територією, а також для юридичного оформлення їхніх майнових прав на будинок та прибудинкову територію.
Прибудинко́ва терито́рія - це територія навколо багатоквартирного будинку, визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації, у межах земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди, що необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку та задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників) та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.
Нежиле приміщення - приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин.
Майнові́ права́ - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності.
Створюється на основі права сумісної власності і представляє лише співвласників нерухомості, щоб самостійно вирішувати – хто обслуговуватиме будинок, які будуть внески на його утримання (квартплата), кому здавати в оренду нежитлові приміщення тощо, куди витрачати гроші. ОСББ має лише управлінські повноваження і не стає власником будинку в цілому – співвласниками будинку залишаються власники квартир та нежитлових приміщень [3]. ОСББ, як юридичній особі, належать допоміжні приміщення та земельна ділянка (якщо вона була приватизована). Цей фактор регламентується статтями Земельного кодексу України, однак порядок встановлюється Кабінетом міністрів України.
Допоміжне приміщення, а також Допоміжні приміщення багатоквартирного будинку - приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців будинку (сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, кладові, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші технічні приміщення).
Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Земельний кодекс України (ЗКУ) - основний нормативно-правовий акт земельного законодавства України, ухвалений Верховною Радою України 25 жовтня 2001 року (№ 2768-III).
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
На жаль, такого порядку на сьогодні ще немає. В рамках чинного законодавства такий порядок здійснити неможливо, а тому Верховною Радою готується проект змін до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо земельних ділянок багатоквартирних будинків» [1].
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
З однієї сторони це чудова реформа і заклик до змін. Проте, як бачимо із таблиці 1, добровільне створення ОСББ практикується лише в Україні та Росії. Зважаючи на це, процес створення ОСББ у нас в країні не дуже активно відбувається. Вважаємо, що основною причиною чому мешканці багатоповерхівок не створюють ОСББ є страх змін і не бажання брати на себе відповідальність за свій будинок в цілому. Помешкання у багатоквартирних будинках приватизовані практично повністю, самі ж будинки залишаються у комунальній власності, їх обслуговують комунальні підприємства. Люди звикли до системи обслуговування яка функціонувала, а саме низька якість послуг, проте за мінімальними тарифами. Зате за такої системи вони могли ні про що не хвилюватися і вже тим паче не нести за свій будинок повної відповідальності. Ще однією вагомою причиною, чому люди звичайних багатоповерхівок не хочуть створювати ОСББ є те, що більшість людей вважають, що це черговий «хіт» від органів виконавчої влади.
Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
Вони вважають, що місцева влада таким чином перекладає відповідальність за стан застарілої інфраструктури будинків на самих мешканців. Мається на увазі те, що будинок, його інфраструктура, прибудинкова територія перестають бути обєктом інтересів і капіталовкладень з боку місцевої влади. Тече дах, згорів мотор у ліфта, відбулася несправність на дитячому майданчику або у внутрішньобудинкових трубах - грошей на їх ремонт з міського бюджету не виділятимуть. Доведеться підвищувати квартирну плату або збирати з мешканців цільові внески. Також вагомою перепоною створення ОСББ є те, що відсутня об’єктивна інформація, а отже існує замала кількість інформації про користь і потрібність ОСББ.
В теорії інформації вла́сна інформ́ація (англ. self-information), або несподі́ваність (англ. surprisal), - це міра кількості інформації, пов'язаної з подією в імовірнісному просторі, або зі значенням дискретної випадкової величини.
Це підтверджують результати дослідження проведеного «Ресурсним центром для розвитку ОСББ» (м. Львів) [2] (табл. 2). Таблиця 2 Ставлення людей до ідеї створення ОСББ Ставлення до процесу створення ОСББ (100 мешканці багатоповерхівки) Підтримують ідею створення ОСББ Противники ОСББ Байдужі 65-70 Молоді та середнього віку, освічені люди, підприємці та люди з постійним доходом 20-25 Працівники ЖК сфери, пенсіонери, малоосвічені люди 5-10 65-70 – люди які підтримують ідею створення ОСББ. Проте є причини через які ці люди не створюють ОСББ, а саме: зайнятість, відсутність професійних навичок в управлінні житловою нерухомістю, недостатня інформованість. Вважаємо, що необхідно здійснювати промоцію та популяризацію створення цих утворень, щоб змінити ставлення людей до ОСББ . На нашу думку, процес створення та функціонування ОСББ триватиме, адже це дійсно дієвий механізм для змін ЖК сфері у нас в країні. Люди повинні зрозуміти, що вони самі повинні навести лад у своїх домівках і взяти на себе відповідальність за ефективне управління власним будинком. Література: Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо земельних ділянок багатоквартирних будинків» від 03.12.2015 р. N 3576 http:www.urbanproject.lviv.uaphp_uploadsdataarticlesArticleFiles_32_OSBB_2_book.pdf https:uk.wikipedia.orgwiki


Скачати 67.79 Kb.

  • Кабінетом міністрів України