Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрактичні завдання

Скачати 67.06 Kb.

Практичні завдання
Скачати 67.06 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір67.06 Kb.

Практичні завдання

 

1.     Розгляньте піктограми на робочому столі. Які об’єкти вони позна­чають?2.     Перемістіть піктограми деяких об’єктів на робочому столі в зручне для вас місце робо­чого столу – скористайтеся методом перетягування миші.

3.     Розгляньте структуру панелі завдань.

Піктограма (від лат. pictus - мальований і грец. γράμμα - письмовий знак, риска, лінія) - умовний малюнок із зображенням будь-яких дій, явищ, предметів і т. д. Піктограми походять із давніх часів, де вони використовувалися на письмі.
Панель завдань, панель задач (англ. taskbar) - елемент графічного інтерфейсу, який використовується для запуску інших програм та керування вже запущеними. Має вигляд панелі інструментів. Використовується, зокрема, для керування вікнами застосунків.
Викличте контекстне меню вільного поля панелі завдань.
Конте́кстне меню́ (англ. context menu) - елемент графічного інтерфейсу операційної системи, що представляє собою список команд, що викликається користувачем щоб виконати необхідну дію над вибраним об'єктом.
–  Для цього на ньому клацніть правою клавішею миші.

4.    Відкрийте головне меню системи Windows, натиснувши на кноп­ку Пуск. Продивіться пункти цього меню.

5.     Відкрийте пункти всіх рівнів для команди Программы.

6. Переконайтесь у тому, що команда Программы має пункти ме­ню Провод­ник і Стандартные.

7.   Відкрийте пункт Стандартные, ознайомтесь з програмами цього пунк­ту.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Запустіть програму Калькулятор.

8.     Відкрийте пункт головного меню Документы і перевірте, чи є у спи­ску документи, з якими  у останній час працювали користувачі.

9.  Клацнувши мишею на документі, запустіть програму, що працює з цим документом. Закрийте це вікно.

10.   Відкрийте пункт головного меню Настройка, а потім оберіть пункт Панель управления. У вікні, що з’я­ви­ло­ся на екрані, перегляньте зображені об’єкти.

11. Переконайтесь, що за допомогою вікна Панели управления можна на­лаштовувати програмні та апаратні засоби.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
Відкрийте вікно прог­рами Клавиатура. Ознайомтесь з елементами цього вікна.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
За­крийте вікно кноп­кою <Отмена>.

12.   Продивіться пункти Принтеры та Панель задач меню На­строй­ка.

13.   Закрийте діалогові вікна.

14. Відкрийте вікно програми Мой компьютер – 2 рази клацнути ми­шею на відповідній піктограмі. Зверніть увагу, що на панелі завдань з’я­вилася кнопка програми Мой компьютер.

15. Поясніть структуру вікна. Зазначте основні елементи вікна: ря­док заголовка, меню, панель інструментів, рядок стану, смугу про­кручування, робоче поле вікна, кнопку системного меню.

Систе́ма (від дав.-гр. σύστημα - «сполучення», «ціле», «з'єднання») - множина взаємопов'язаних елементів що утворюють єдине ціле, взаємодіють з середовищем та між собою, і мають мету.
Діало́гове вікно́ - особливий тип вікна, яке задає запитання і дозволяє вибрати варіанти виконання дії, або ж інформує користувача. Діалогові вікна зазвичай відображаються тоді, коли програмі або операційній системі для подальшої роботи потрібна відповідь.
Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.

16. Розгорніть вікно на весь екран. Клацніть мишею на  кнопці   в ряд­ку заго­лов­ка вікна.

17.  Мінімізуйте (згорніть) вікно – клацніть кнопку .

18. Розгорніть мінімізоване вікно. Клацніть  мишею на кнопці  Мой ком­пью­тер на панелі завдань. Закрийте вікно – клацніть кнопку .

19.   Відкрийте знову вікно Мой компьютер. Перетягніть мишею це вікно.

20.  Змініть геометричні розміри вікна.

Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.
– Перетягніть мишею сторону/кут вікна.

21.   Перелічіть об’єкти, що є в робочому полі вікна Мой ком­пью­тер. Яке їх призначення? Вміст цієї папки відобразіть різним способом.

22.   Перетворіть піктограму диска С: у вікно. Перегляньте вміст цієї пап­ки.

23.  Клацніть правою кнопкою миші (викликається контекстне меню) на папці VC (якшо її не має, то оберіть іншу папку). Ви­конайте команду Свойства. З’явиться діалогове  вікно Свой­ст­ва з інформацією про папку.

24. Використайте кнопку  (для  одержання допомоги), яка роз­мі­ще­на в заго­ловку вікна Свойства та отримайте  підказку щодо будь-яко­го елемента вік­на. – Для цього курсором миші клацніть на кнопці ,  потім коли змі­нить­ся форма курсора, наведіть його на невідомий елемент вікна і  клацніть мишею.

25. Закрийте діалогове вікно. Кнопка закриває  вікно із збе­ре­жен­ням всіх змінених значень параметрів. Кнопки <Отмена> і   закривають   вікно без зміни значень параметрів.

26. Почергово зробіть активними всі відкриті вікна, клацаючи ми­шею на заго­ловку вікна.

27. Використайте контекстне меню вільного місця панелі завдань (викликається пра­вою кнопкою миші) для різного розміщення вікон на екрані. Звер­ніть увагу на команду Свойства панелі завдань. Що можна зро­бити у вікні Свойства: Панель задач ?

28.   У вікні VC розташуйте піктограми об`єктів чотирма способами: великі, малі значки, спи­сок, таблиця. Для цього використайте пункт меню Вид, або кон­тек­стне меню робочого поля папки VC. Спостерігайте за змінами. Звер­ніть увагу на команду Упорядочить значки меню Вид.

29.    Увімкніть/вимкніть панель інструментів і рядок статусу вікна. Ско­рис­­тай­теся командами Панели инструментов, Строка сос­тоя­ния меню Вид. Вмикання/вимикання відбувається шляхом повторного ви­конання  команди.

30.    Змініть розташування піктограм у вікні методом перетягування миші.

31.    Відкрийте вікно ще однієї папки.

32.    Упорядкуйте вікна на екрані: а) зверху вниз; б) зліва направо;

Зліва направо (англ. Left to Right) - науково-фантастичне оповідання Айзека Азімова, опубліковане у січні 1987 році. Оповідання ввійшло в збірку «Золото» 1995.
  в) каскадом.

33.    Для цього на вільному місці панелі завдань клацніть правою кнопкою. Далі в контекстному меню оберіть відповідний пункт.

34.    Згорніть (мінімізуйте) всі вікна. У контекстному меню вільного місця панелі за­вдань виконайте команду Свернуть все окна.

35.    Розгорніть вікно Мой компьютер.

36.    Відкрийте контекстне меню диска С: (використати праву кнопку ми­ші). Використовуючи команду Свойства контекстного меню, про­чи­тай­те харак­теристики диска.

37.    Закрийте вікно Свойства. Закрийте всі вікна з якими Ви працювали.

38.    Викличте контекстне меню робочого столу. – На вільному місці ро­бо­чого столу клацніть правою кнопкою.

39.    Виконайте команду Свойства. Поекспериментуйте з закладками Фон, Заставка. Вікно Свойства закрийте кнопкою <Отмена>.

40.    Розгляньте команду Создать контекстного меню робочого столу. Ство­ріть ярлик програми Far.exe. – Для цього викличте діалогове вік­но Создание ярлыка і кнопкою <Обзор...> задайте маршрут до файла Far.ехе. Потім назвіть ярлик та натисніть кнопку <Го­тово> – на екрані з’явиться новий ярлик. Створіть ярлик через контекстне меню.

41.    Викличте контекстне меню  цього ярлика і виконайте команду Удалить.

42.    Викличте контекстне меню кнопки <Пуск>. Запам’ятайте, що прог­раму Проводник можна запустити з цього меню.

 

Контрольні питання

 

1.     Які є типи об’єктів у Windows ХР?2.     Яке призначення піктограм об’єктів?

3.     Як запустити програму Мой компьютер?

4.     Яке призначення головного меню?

5.     Яке призначення пункту Программы?

6.     Як запустити програму Калькулятор?

7.     Яке призначення пункту Найти?

8.     З яких елементів складається вікно програми?

9.     Які дії можна виконувати з вікном?

10. Що таке мінімізація вікна?

11. Як можна змінити розташування вікна на екрані?

12. Як упорядкувати вікна на робочому столі?

13. Чим відрізняється активне вікно від пасивного?

14. Як зробити вікно активним?

15. Для чого призначене контекстне меню і як його викликати?

16. Як відкрити вікно на весь екран?

17. Як закрити вікно (різні способи)?

18. Як відкрити / закрити папку?

19. Як можна упорядкувати піктограми у вікні?

20. Який вигляд можна надати піктограмам у вікні?

21. Які існують режими відображення вмісту папки?

22. Як ввімкнути / вимкнути панель інструментів у вікні?

23. Як дослідити властивості диска?

24. Як виконати настроювання робочого столу?

25. Як можна створити ярлик програми на робочому столі?

26. Як ввімкнути / вимкнути рядок стану вікна? Яке його призначення?

27. Які вікна називаються діалоговими? Які елементи керування мають ці вікна?

28. Яка роль кнопки в заголовку діалогового вікна?

29. Як закрити діалогове вікно із урахуванням змінених параметрів?

30. Як пересунути піктограму на робочому столі в інше місце?

31. Як за допомогою миші змінити розміри вікна?

32. Що таке системне меню, яке його призначення?

33. Яке призначення мають смуги прокручування, яка її структура?34. Яка структура панелі завдань?

35. Як правильно вимкнути комп’ютер?


Скачати 67.06 Kb.

 • Провод­ник і Стандартные
 • Калькулятор
 • Настройка
 • Клавиатура
 • Мой компьютер
 • Свойства
 • Панели инструментов , Строка сос­тоя­ния меню Вид
 • Свернуть все окна
 • Удалить
 • Windows ХР 2. Яке призначення піктограм об’єктів 3. Як запустити програму Мой компьютер
 • Программы