Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрактикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "

Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
Сторінка1/10
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.92 Mb.
ТипПрактикум
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ПЕРЕДМОВА

Практикум “Professional English” призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ”, а також для фахівців , які бажають поглибити свої знання англійської термінології з фаху.

Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Терміноло́гія - це: Сукупність термінів, тобто слів або словосполучень, що висловлюють специфічні поняття з певної галузі науки, техніки чи мистецтва, а також сукупність усіх термінів, наявних у тій чи іншій мові.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.

Метою практикуму є комплексне навчання студентів роботи з фаховою літературою та розвиток навичок професійно спрямованого спілкування.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.
Тексти слугують не лише для розвитку навичок читання та перекладу фахової літератури, а й несуть у собі нову важливу інформацію, яку можна використовувати як основу для подальшого обговорення і створення тематичних ситуацій, максимально наближених до професійних.

Практикум складається з двох основних модулів, які містять автентичні тексти з тем: “Computers. Types of Computers. Computer Networks” та “Computer Programming. Programming Languages”. Вправи лексичного, граматичного і комунікативного характеру спрямовані на розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності.

Еволю́ція - природне явище зміни популяцій, видів, вищих таксонів, біоценозів, флор і фаун, генів і ознак у часі в ході історії Землі.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Пере́клад - відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі.
Мо́влення - це процес спілкування людей між собою за допомогою мови, а також створення та передача повідомлення за допомогою радіо чи телебачення.
Лексика (від дав.-гр. τὸ λεξικόν - сукупність слів якоїсь мови чи діалекту та словниковий склад мови письменника чи художнього твору) - словниковий склад мови. Наука, яка вивчає словниковий склад, називається лексикологією.
Грама́тика (грец. γραμματική, від γράμμα - «літера», «написання») - термін, який вживається в двох пов'язаних значеннях: як будова мови і як розділ мовознавства, що вивчає граматичну будову мови.
Практикум містить додаткові оригінальні інформаційно насичені тексти для самостійного опрацювання, які супроводжуються творчими завданнями та поясненням важкозрозумілих термінологічних словосполучень.
Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.
Словосполучення - поєднання слів, утворене за нормами мови з двох або більше повнозначних слів, пов'язаних між собою синтаксично, яку використовують як лексично-семантичний матеріал номінативної (знакової) функції в реченні й поза ним.


.

.

.

.

.

.

.

UNIT I. Computers. Types of Computers.

Computer Networks.
Exercise 1. Read, practice and learn the following words and word combinations.

Programmable – програмований

calculatе – обчислюватиcalculator – обчислювальний пристрій

process – обробляти

retrieve – вилучати, одержувати

data (sing.– datum) – дані

instruction – команда

enable – давати можливість (змогу)

software – програмне забезпечення, програмні засоби

hardware – апаратні засоби

digital computer – цифровий комп’ютер

analog computer – аналоговий комп’ютер

compute – обчислювати, розраховувати

computation – обрахування, обчислення

variable – змінна величина

discrete – дискретний

quantitу – 1) кількість 2) величина

value – значення

binary – двійковий

general purpose – спільного призначенняarithmetic logic unit (ALU) – арифметико-логічний пристрій

control unit – блок керування

storage device – запам’ятовувальний пристрій

memory – пам’ять (комп’ютера), запам’ятовувальний пристрій

input – 1) введення (даних) 2) вхідні дані

output – 1) виведення (даних) 2) вихідні дані

input /output devices ( I/O ) – пристрої введення/виведення

bus – шина

bit (binary digit) – 1) біт, 2) один розряд (суматор); лінія (шини)

digit – цифра

gate – вентиль, логічний вентиль, простий електронний перемикач

processor – процесор

central processing unit (CPU) – центральний процесор

register – 1) регістр 2) реєструвати, зазначати

peripheral device – зовнішній пристрій, периферійний пристрій

array – 1) масив, 2) сукупність, набір однакових елементів


Exercise 2.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Read, translate and give the gist of text 1.
Text 1. Computer Hardware

A computer is a programmable machine designed to carry out a sequence of arithmetic or logic operations automatically. The distinguishing feature of a computer as compared with a calculating machine, such as an electronic calculator, is its ability to process, store, and retrieve data without human intervention. This ability makes it possible for a computer to perform many operations without the need for a person to enter new instructions each time. Modern computers are made of high-speed electronic components that enable the computer to perform thousands of operations each second. The definition of the operations is called the program. Computers perform tasks or calculations according to a set of instructions or programs. The various programs by which a computer controls its operations, such as those for translating data from one form to another, are known as software. There are two basic types of computers analog and digital. An analog computer performs computations by manipulating continuous physical variables, such as voltage and time. A digital computer operates on discrete quantities, most represented as ‘on-off’, indicating whether the value of a binary variable is 0 or 1. Numbers and information are then represented by the binary system. Most digital computers are general purpose computers. A general purpose computer has four main components: the arithmetic logic unit (ALU), the control unit, the memory, and the input and output devices (I/O). The control unit, A LU, registers, and basic I/O (and often other hardware closely linked with these) are collectively known as CPU. These parts are interconnected by busses, often made of groups of wires. Inside each of these parts are thousands to trillions of small electrical circuits which can be turned off or on by means of an electronic switch. Each circuit represents a bit (binary digit) of information so that when the circuit is on it represents a "1", and when off it represents a "0" (in positive logic representation). The control unit directs and controls the signals and commands inside the processor, and the arithmetic-logic unit does the five arithmetic operations and the three decision-making operations.

All the other devices in the computer system, which can be connected to the CPU, are known as peripherals or peripheral devices. These include input devices, output devices and storage devices.

Early CPUs were composed of many separate components but since the mid-1970 s CPUs have typically been constructed on a single integrated circuit called a microprocessor. The CPU contains a special set of memory cells called registers that can be read and written much more rapidly than the main memory area. Registers are the fastest and most costly storage units in a computer. Normally contained within the processing unit, registers hold data that are involved with the computation currently being performed.

There are typically between two and one hundred registers depending on the type of CPU. Registers are used for the most frequently needed data items to avoid having to access main memory every time data is needed. As data is constantly being worked on, the need to access main memory (which is often slow compared to the ALU and control units) is reducing and the computer speed is greatly increasing (fig.1).Figure. 1. Central processing unit
Exercise 3. Translate the following universal words without a dictionary. Mind the difference in their pronunciation and spelling in English and Ukrainian.

Computer, machine, electronic, component, program, physical, system, control, information, group, typically, positive, logic, microprocessor, type, register, operation, manipulate, installation, instruction, automatically.Exercise 4. Find in text 1 words that can be used both as a noun and a verb. Translate the pairs.

Model: work – to work

праця – працювати

Exercise 5. Give the initial form of the following words.

Programmable, computer, processing, automatically, calculator, operation, distinguishing, instruction, electronic, definition, various, translating, equipment, computation, contrasted, continuous, has, physical, variable, voltage, representation, rapidly, installation, integrated, constantly, reduction, greatly, increasing, interconnected, more, called, typically, turned, made, frequently, needed, worked, comparison, known, indicating, arrangement.
Exercise 6. Choose the appropriate form of the words to complete the sentences. Check the differences of meaning in your dictionary.

program, programming, programmable, programmer

1. A computer is a … machine designed to carry out a sequence of arithmetic or logic operations automatically.

2. A … decides what the computer is to do.

3. Without the …the computer cannot process the necessary information.

4. Computer … is the preparation and writing of detailed instructions for a computer.

calculate, calculator, calculation, calculating

5. The arithmetic/logic unit gives the chip its … ability.

6. The distinguishing feature of a computer from an electronic … is its ability to process, store, and retrieve data without human intervention.

7. Computers perform tasks or … according to a set of instructions or programs.

8. A computer can … numbers much faster than a manual … .

computer, computation, computerized, compute

9. An analog computer performs … by manipulating continuous physical variables, such as voltage and time.

10. … speeds are measured in megahertz.

11. Navigation between airports relies on electronic and … equipment within the airplane.

12. Onboard equipment can … the position of the airplane.

processing, process, processed, processor

13. The basic difference between analog and digital computers is the type of data they … .

14. Due to the fact that analog computers work with real numbers many industries use them as data … systems.

15. Large, extremely fast, multi-use computers often contain complex arrays of …

16. An output device enables information to be brought out of the computer, usually to display the … data.

store, storage, stored, storing

17. A digital computer can … the results of its calculations for later use.

18. Results or other data are … for periods of time ranging from a small fraction of a second to days or weeks before being retrieved for further processing.

19. All auxiliary … devices are used as input/output devices.

20. Memory of a computer system is used for … programs and data.
Exercise 7. Translate and comment upon the following verb forms.

To carry out; to process, store, and retrieve; to perform; to enter; are made of; to perform; to enable; is called; performs; controls; operates; are inter-connected; are made of; can be turned off or on; represents; are arranged; may control; are known; were composed of; have been constructed; contains; called; can be read and written; depending on; are used; needed; is needed; to avoid having to access ; is being worked on; is reducing; is increasing.


Exercise 8. Use the verbs in brackets in the proper tense and voice form. Translate the sentences.

1. The distinguishing feature of a computer as compared with a calculating machine, such as an electronic calculator, is its ability (process, store, and retrieve) data without human intervention. 2. Modern computers (make) of high-speed electronic components that (enable) the computer (perform) thousands of operations each second. 3. The definition of the operations (call) the program. 4. The various programs by which a computer (control) its operations (know) as software. 4. An analog computer (perform) computations by manipulating continuous physical variables. 5. A general purpose computer (have) four main components. 6. The parts of a general purpose computer (interconnect) by busses, often (make) of groups of wires. 7. Small electrical circuits can (turn) off or on by means of an electronic switch. 8. Each circuit (represent) a bit. 9. The CPU (contain) a special set of memory cells. 10. A special set of memory cells (call) registers. 11. Registers (use) for the most frequently needed data items (avoid) (have) (access) main memory every time data (need). 12. As data constantly (work) on, the need (access) main memory (reduce) and the computer speed greatly (increase).


Exercise 9. Translate the following word combinations into Ukrainian.

Designed to carry out a sequence of arithmetic or logic operations automatically; to process, store, and retrieve data; to perform many operations; to enter new instructions; to be made of high-speed electronic components; to be called the program; a set of instructions or programs; to be known as software; to perform computations; to manipulate continuous physical variables; to operate on discrete quantities; to be represented by the binary system; to be inter-connected by busses; to be made of groups of wires; to be turned off or on by means of an electronic switch; a bit (binary digit) of information; positive logic representation; to be arranged in logic gates; to be composed of many separate components; to be constructed on a single integrated circuit; called a microprocessor; can be read and written much more rapidly; to depend on the type of CPU; to be used for the most frequently needed data items; to access main memory; to avoid having to access main memory.


Exercise 10. Make all possible word combinations using the words given in columns A and B. There may be more than one word combination.


A

1) electronic

2) digital

3) output

4) discrete

5) calculating

6) input

7) analogB

a) machine

b)calculator

c) quantity

d) device

e)operation

f)computer

g)variableExercise 11. Match the English-Ukrainian equivalents.


 1. data

 2. input device

 3. output device

 4. software

 5. hardware

 6. central processing unit

 7. storage device

 8. arithmetic logic unit

 9. bus

 10. instruction

 11. calculator

  1. запам’ятовувальний пристрій

  2. центральний процесор

  3. апаратні засоби

  4. обчислювальний пристрій

  5. пристрій введення

  6. команда

  7. програмне забезпечення

  8. пристрій виведення

  9. магістраль, шина

  10. арифметико-логічний пристрій

  11. даніExercise 12. Match the terms with their functions.


1) storage device

a) It does all the processing and controls the peripherals

2) input device

b) It allows data to be entered

3) output device

c) It displays the processed data

4) main memory

d) It provides permanent storage for programs and data

5) processor

e) It holds the programs and data being used by the processor


Exercise 13. Complete the sentences using English equivalents of the words in brackets.

1. The distinguishing feature of a computer as compared with a calculating machine, such as an electronic (обчислювальний пристрій), is its ability (обробляти, зберігати i вилучати дані) without human intervention. 2. Computers perform tasks or calculations according to a (набір команд або програм). 3. The various programs by which a computer controls its operations, such as those for translating data from one form to another, are known as (програмне забезпечення). 4. (Апаратні засоби) is the physical equipment comprising the installation. 5. An analog computer performs computations by manipulating (безперервно змінні фізичні величини), such as voltage and time. 6.

Фізи́чна величи́на - властивість, спільна в якісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів (фізичних систем, їхніх станів і процесів, що в них відбуваються) та індивідуальна в кількісному відношенні для кожного з них.
A (цифровий комп’ютер) operates on ( дискретні величини), most represented as ‘on-off’, indicating whether the value of a (двійкове число) is 0 or 1. 7. Most digital computers are (універсальні ЕОМ). 8. The main components of a (універсальна ЕОМ) are interconnected by (шини), often made of groups of wires. 9. The (центральний процесор) contains a special set of memory cells called (регістри) that can be read and written much more rapidly than the (запам’ятовувальний пристрій). 10. (Основна пам’ять) is often slow compared to the (арифметико-логічний пристрій і блоки керування).


Exercise 14. Match the beginnings (column A) and the ends (column B)of the sentences.


A

B

1. A computer is a programmable machine …

a) that one or more of the circuits may control the state of one or more of the other circuits.

2. This ability makes it possible for a computer…

b) by manipulating continuous physical variables.

3. Modern computers are made of high-speed electronic components …

c) depending on the type of

CPU.


4. The definition of the operations …

d) designed to carry out a sequence of arithmetic or logic operations automatically.

5. An analog computer performs computations …

e) is called registers.

6. The circuits are arranged in logic gates so …

f) is called the program.


7. The CPU contains a special set of memory cells …

g) to enter new instructions each time.

8. There are typically between two and one hundred registers …

h) that enable the computer to perform thousands of operations each second.Exercise 15. Translate the following sentences into English.

1. Комп'ютер – це програмованa машина, призначена для автоматичного виконання послідовних арифметичних або логічних операцій. 2. Відмінною особливістю комп'ютера у порівнянні з обчислювальною машиною, такою як, наприклад, електронний калькулятор, є його здатність обробляти, зберігати і вилучати дані без втручання людини. 3.

Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.
Арифме́тика (дав.-гр. ἀριϑμητική - мистецтво лічби, вчення про числа, від дав.-гр. αριθμός - число) - наука про числа, їх властивості й операції над ними.
Комп'ютер (від англ. computer; лат. computator - обчислювач, лат. computatrum - рахувати, МФА: [kəmpjuː.Tə(ɹ)]) - програмно-керований пристрій для обробки інформації. Конструктивно це може бути механічний або немеханічний (електронний) пристрій, призначений для проведення обчислень, які можуть відбуватися дискретно або безперервно у часі.
Певні дії комп’ютера називаються програмою. 4.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Комп'ютер виконує завдання і розрахунки відповідно до набору команд або програм. 5. Різні програми, за допомогою яких комп'ютер контролює свої дії, відомі як програмне забезпечення. 6. Комп'ютер та його складові називаються апаратними засобами. 7. Існують два основних типи комп'ютерів: аналогові та цифрові. 8. Аналоговий комп'ютер виконує обчислення, використовуючи безперервно змінні фізичні величини, такі як напруга і час. 9. Цифровий комп'ютер виконує операції з дискретними числами, відображаючи два стани електричного кола, такі як «включено-виключено", вказуючи на значення двійкової змінної 0 або 1. 10.
Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.
Більшість цифрових комп'ютерів – це універсальні комп'ютери. 11. Універсальний комп'ютер складається з чотирьох основних компонентів: арифметико-логічного пристрою, блоку управління, пам'яті та пристроїв введення і виведення. 12. Ці частини з'єднані між собою шинами, часто зробленими з набору дротів. 13. Блок керування, арифметико-логічний пристрій, регістри та основні пристрої введення/виведення (а часто й інше устаткування тісно пов'язане з ними) – всі разом відомі як центральний процесор. 14.
Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Центральний процесор, ЦП (англ. Central processing unit, CPU) - функціональна частина комп'ютера, що призначена для інтерпретації команд.
Регістри використовуються для опрацювання найчастіше використовуваних даних, щоб уникнути необхідності звертатися до основної пам'яті комп’ютера кожного разу, коли дані необхідні. 15.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Оскільки дані постійно опрацьовуються, необхідність доступу до оперативної пам'яті, яка часто є повільнішою порівняно з арифметико-логічним пристроєм і блоками керування, знижується, a швидкість комп'ютера значно зростає.


Exercise 16. Answer the questions on text 1.

1. What is a computer? 2. What is a distinguishing feature of a computer as compared to a calculating machine? 3. What does the operation of a computer depend on? 4. What is software? 5. What is the purpose of computer hardware? 6. How do analog and digital computers operate? 7. What are the main components of a general purpose computer? 8. What components are collectively known as a central processing unit (CPU)? 9. What is a microprocessor? 10. What are registers? How are they used in a computer?Exercise 17. Label the diagram of a computer system using these terms:

main memory; input device; output device; processor; storage device

CPUExercise 18. Discuss the following questions in groups.

1. Why were computers substituted for calculating machines?

2. What is the core of computer operation?

3. What fundamental principles of operation do analog and digital computers depend on?

4. What is the function of CPU?
Exercise 19. Read, practice and learn the following words and word combinations to text 2.

Сommunication – зв’язок; канал зв’язку

communicate – взаємодіяти, мати зв’язок

case – корпус (прилада)

keyboard – клавіатура

mouseмиша

auxiliary – зовнішня (периферійна) пам’ять,

medium – носій інформації

punched card – перфорована карта, перфокарта

typewriter – друкарська машинка

pointing device – вказівний пристрій

track-ball – кульовий маніпулятор (для керування рухом курсора)

touchpad – сенсорний планшет, сенсорна панель, тачпад
cathode-ray tubeелектронно-променева трубка, катодно-променева трубка

liquid-crystal display – рідкокристалічний дисплей

interface – 1) інтерфейс 2) програмні і / чи апаратні засоби

operating system (OS) – операційна система (ОС)

word processor program – текстовий редактор

spreadsheet – програма оброблення динамічних таблиць великого формату

database program – база даних

capable – ефективний;

Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.
Електро́нно-промене́ва тру́бка, кінескоп - електронний прилад, який має форму трубки, видовженої (часто з конічним розширенням) в напрямку осі електронного променя, що формується в ЕПТ. ЕПТ складається з електронно-оптичної системи, відхиляючої системи і флуоресцентного екрана або мішені.
Рідкокристалі́чний диспле́й (англ. liquid crystal display (LCD) - це електронний пристрій візуального відображення інформації (дисплей), принцип дії якого ґрунтується на явищі електричного переходу Фредерікса в рідких кристалах.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
здатний,спроможний

fraction – 1) частка, доля 2) дріб

execute – виконувати

conditional – умовний

environment – середовище

personal computer (PC) – персональний комп’ютер

fit – 1) підходити; вміщатися 2) пристосовуватися; підганяти

embedded computer – вбудований комп’ютер


Exercise 20 . Read, translate and give the gist of text 2.
Text 2. Computer System Structure

A computer system consists of four major components: storage, processor, peripherals and input/output communication. (fig. 2) The storage system is used to keep data and programs. The processor is the unit that controls the operation of the system and carries out various computations. The peripheral devices are used to communicate with the outside world, and the input/output system allows the previous components to communicate with one another. Storage is made up of registers, main memory and secondary storage. Broken lines indicate input/output.

Computers work through an interaction of hardware and software. Hardware refers to the parts of a computer that you can see and touch, including the case and everything inside it. The most important piece of hardware is a tiny rectangular chip inside your computer. It's the "brain" of your computer—the part that translates instructions and performs calculations. Hardware items such as your monitor, keyboard, mouse, printer and other items are often called hardware de-vices or peripheral devices.

Figure 2. A computer system

Peripheral devices allow information to be entered from an external source and allow the results of operations to be sent out. Data are entered into the computer and the processed data made available via input/output devices. All auxiliary or secondary storage devices are used as input/output devices. For many years the most popular input/output medium was the punched card. Although this is still used, but nowadays the most popular input device is the computer terminal and the most popular output device is the high-speed printer. Human beings can directly communicate with the computer through computer terminals, entering instructions and data by means of keyboards much like typewriters, by using a pointing device such as a mouse, track-ball or touchpad, or by speaking into a microphone that is connected to computer running voice-recognition soft-ware. Responses may be displayed on a cathode-ray tube, liquid-crystal display or printer. The CPU, main storage, auxiliary storage and input/output devices collectively make up a system. The interface between the computer and the human operator is known as the user interface.

Software refers to the instructions or programs, that tell the hardware what to do. A word processing program that you can use to write letters on your computer is a type of software. The operating system (OS) is software that manages your computer and the devices connected to it. Two well-known operating systems are Windows and Macintosh. Your computer uses the

Windows operating system.

Computers are general purpose machines. Conventionally a computer consists of some form of memory that carries out arithmetic and logic operations and sequencing and a control unit that can change the order of operations based on the information that is stored. The storage or memory of a computer system holds the data that the computer will process and the instructions that indicate what processing is to be done. Main memory holds the data to be processed and the instructions that specify what processing is to be done. Normally, a processor is directed by a program, which consists of a series of instructions that are kept in main memory. The particular sequence of operations can be changed readily, allowing the computer to solve more than one kind of problem. By changing the program instructions, computers can be used to process information in very different ways. For example, a word processor program allows the computer to process text, a spreadsheet enables the computer to perform calculations, a data-base program is used for searching and sorting records, and a browser program is used for looking at pages on the Internet. An important class of computer operations on some computing platforms is the accepting of input from human operators and the output of results formatted for human consumption.
Exercise 21. Answer the questions on text 2.

1. What major components does a computer system consist of ? 2. What is the function of each component in a computer system? 3. What piece of hard-ware is called a "brain" of a computer? 4. How are peripheral devices used? 5. What makes up a computer system? 5. Why is software considered basic in computer operation? 6. What forms of memory does a computer consist of? 6. What is the function of a storage device? 7. How can program instructions be used to solve different tasks?


Exercise 22. Comment upon the structure of the following nouns. Give your own examples of word formation.

Storage, processor, communication, hardware, software, computer, computation, operation, register, interaction, instruction, calculation, monitor, keyboard, printer, information, typewriter, track-ball, touchpad, voice-recognition, cathode-ray, liquid-crystal, interface, operator, user, memory, spreadsheet, browser, database, consumption.

.

.

.Exercise 23. Give derivatives of the following words, translate the pairs or chains.

Model: compute – computer – computation

обчислювати – комп’ютер – обрахування


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10