Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаExercise 85. Match the synonyms or synonymous word combinations

Exercise 85. Match the synonyms or synonymous word combinations
Сторінка5/10
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.02 Mb.
ТипПрактикум
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Exercise 85. Match the synonyms or synonymous word combinations.


 1. binary digit

 2. bus

 3. computation

 4. auxiliary storage

 5. register

 6. keep

 7. main memory

 8. input/output devices

 9. perform
 1. main storage

 2. peripherals

 3. bit

 4. carry out

 5. calculation

 6. secondary storage

 7. storage unit

 8. hold

 9. communications network

Exercise 86. Complete the sentences translating the words given in brackets into English.

1. Digital computers (обробляти дані) in numerical form. 2. Normally, a processor is directed by a program which consists of a (ряд інструкцій) that are kept in (основна пам'ять). 3. A microprocessor is a processor implemented through a single, highly (інтегровані схеми). 4. Computer systems can store data internally (в пам'яті) and externally (на периферійних пристроях). 5. (Регістри) are the fastest and most costly storage units in a computer. 6. (Основна пам'ять) inside a computer is of limited capacity. 7. (Допоміжна пам'ять) sometimes called (вторинна пам'ять) is the slowest, lowest-cost and highest-capacity computer storage area. 8. (Пристрої вводу / виводу) and (пристрої зберігання) are known as (периферійні пристрої). 9. (Мережа зв'язку) connecting (периферійні пристрої) and (вторинні пристрої зберігання ) to the rest of the computer is called a (“шина ”).Exercise 87. Use the verbs in brackets in the correct tense and voice forms.

1. Digital computers (process) data in numerical form. 2. Their circuits (per-form) directly the mathematical operations of addition, subtraction, multiplication and division. 3. The numbers operated on by a digital computer (express) in the binary system. 4. The operations of a digital computer (carry) out by logic circuits or digital circuits. 5. Operating at these speeds, digital computer circuits (to be) capable of performing thousands to trillions of arithmetic or logic operations per second. 6. A computer processing unit (consist) of a control unit and an arithmetic and logic unit. 7. A control unit (direct) the operation of the system. 8. An arithmetic and logic unit (perform) computational operations. 9. A processor (direct) by a program which (consist) of a series of instructions that (keep) in main memory. 10. The storage or memory of a computer system (hold) the data that the computer (process) and the instructions that (indicate) what processing is (do). 11. Registers (hold) data that (involve) with the computation currently being performed. 12. Main memory (hold) the data to process and the instructions that (specify) what processing is (do). 13. All auxiliary storage devices (use) as input/output devices. 14. Responses may (display) on a cathode-ray tube, liquid-crystal display or printer. 15. Input/output devices and storage devices (know) as peripherals.


Exercise 88. Put the verbs in brackets into the Past Indefinite, Present Perfect or Present Perfect Continuous Tense.

1. Computer technology (open) a variety of opportunities for people, who are creative risk-takers. 2. Personal computers first (appear) in the late 1970s. 3. In 1975, Bill Gates and Paul Allen (develop) a program that (allow) people to write their own programs in BASIC program language. 4. The aircraft autopilot (develop) since 1912. 5. The impact of the digital computer on society (arise) since personal computers were launched. 6. A young English mathematician Charles Babbage (convince) that a machine (can) do mathematical calculations faster and more accurately than humans and in 1822 (produce) a small working model of what he (call) his "difference engine." 7. We (hear) a lot about digital computers, but, analog computers are rarely mentioned. 8. The operation of air-craft, nuclear power plants and industrial chemical processes (use) widely analog computers since the 1970s. 9. Modern simulation languages (replace) already electronic analog computers. 10. The analog computer (become) obsolete type of computer these days. 11. The second generation computers, introduced in 1960, (use) transistors and (be) the first successful commercial computers.


Exercise 89. Translate into English.

1. Комп'ютер – це програмований пристрій, який обробляє інформацію, маніпулюючи символами у процесі логічних операцій. 2. Цифрові комп'ютери обробляють дані у цифровій формі. 3. Їхні схеми виконують безпосередньо математичні операції додавання, віднімання, множення і ділення. 4. Цифровий комп'ютер може запам'ятовувати результати обчислень для подальшого використання, порівнювати результати з іншими даними та змінювати порядок виконуваних дій. 5. Цифрові комп'ютери використовуються для систем бронювання, наукових досліджень, обробки даних і текстів, як настільний персональний комп'ютер для електронних розваг та інших цілей. 6.

Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.
Відніма́ння - двомісна математична операція, обернена додаванню.
Си́мвол (англ. symbol символ) - знак, сутність, яка позначає іншу сутність.
Опера́тор - в математиці - закон f (правило), за яким кожному елементу х множини Х (область визначення) ставиться у відповідність певний елемент y множини Y (області значень).
Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.
Робота цифрового комп'ютера здійснюється завдяки логічним або цифровим схемам. 7. Процесор, оперативна пам'ять, допоміжна пам’ять та пристрої введення / виведення разом складають систему. 8. Процесор комп'ютера складається з блоку управління, який керує роботою системи та арифметикологічного пристрою, що виконує обчислювальні операції. 9. Комп'ютерні системи можуть зберігати дані всередині (в пам'яті) і зовні (на пристроях зберігання). 10. Комп'ютери, як правило, мають кілька різних видів пристроїв зберігання даних: регістри, оперативну пам'ять і вторинну або допоміжну пам'ять. 11. Регістри зберігають дані, обчислення яких здійснюється в даний час. 12. Основна пам'ять зберігає дані під час їх безпосереднього опрацювання. 13. Вторинна пам'ять називається також периферійною. 14. У ній зазвичай зберігається інформація, яка не використовується в даний час, у тому числі і за вимкненого живлення. 15. Шини – це набір кабелів для передачі даних та сигналів управління.Exercise 90. Ask

a) if digital computers manipulate binary numbers;

if digital computer circuits are capable of performing thousands to trillions of arithmetic or logic operations per second;

if the heart of the computer is called the central processing unit or CPU ;

if a control unit directs the operation of the system;

if computer systems can store data internally and externally;
b) what mathematical operations digital computer circuits perform;

what circuits the operations of a digital computer are carried out through;

why the electronic memory inside a computer is of limited capacity;

how computer systems save data when the computer is switched off;

how peripherals and secondary storage devices are connected to the rest of the computer.

Exercise 91. Memorize the following words and word combinations to text 8.

Converter – перетворювач

controller – контролер

solver – пристрій для розв’язання задач

differential equation – диференціальне рівняння

breakthrough – прорив

substantially – 1) значною мірою, істотно 2) по суті, в основному

precise – точнеphased-array radar – радіолокаціонна станція (РЛС) з фазованою антенною решіткою (ФАР)

weather system – метеосистемаExercise 92.
Фазована антенна решітка - тип антен, у вигляді групи антенних випромінювачів, в яких відносні фази сигналів змінюються комплексно, так, що ефективне випромінювання антени посилюється в якомусь одному, бажаному напрямку і подавляється у всіх інших напрямках.
Read text 8. Select the key words and expressions for a five-minute conversation with your partners on topic “Hybrid computer advantages”.
Text 8. Analog-digital hybrid computers

There is an intermediate device, a “hybrid” computer, that exhi-bits features of analog and digital computers. This integration is obtained by digital to analog and analog to digital converter. Hybrid computer is a digital computer that accepts analog signals, converts them to digital and processes them in digital form. The digital component normally serves as the controller and provides logical operations, while the analog component normally serves as a solver of differential equations. Because of their ease of use and technological break-throughs in digital computers in the early 70s, the analog-digital hybrids were replacing the analog-only systems. The hybrid computer is usually substantially faster than a digital computer, but can supply a far more precise computation than an analog computer. A hybrid computer capable of real-time solution has been less expensive than any equivalent digital computer. An example of a hybrid computer is the computer used in hospitals to measure the heartbeat of the patient. Hybrid machines are generally used in scientific applications or in controlling industrial processes (e.g. a high frequency phased-array radar or a weather system computation).


Exercise 93. Give English equivalents of the following word combinations.

Аналогово-цифровий перетворювач, цифрово-аналоговий перетворювач, проміжний пристрій, приймати аналоговий сигнал, обробляти в цифровому вигляді, набагато точніші обчислення, знаходити рішення в ре-жимі реального часу, для вимірювання серцебиття пацієнта, високочастотна радіолокаційна станція з фазованою антенною решіткою,обчислення метеосистеми.

Вимі́рювання - пізнавальний процес визначення числового значення вимірюваної величини, а також дія, спрямована на знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом, порівнюючи її з одиницею вимірювання за допомогою засобів вимірювальної техніки.
Пульс (з лат. pulsus - удар, поштовх) - це періодичне, синхронне з діяльністю серця коливання стінок артерій, яке спричинює скорочення серця, вигнання крові в артеріальну систему і зміну в ній тиску впродовж періоду систоли та діастоли.
Ана́логовий сигна́л - сигнал (напруга, струм тощо), неперервний на всьому проміжку часу. Аналоговий сигнал є або вираженим синусоїдальним коливанням, або, у загальному випадку, розкладеним у ряд (Фур'є) накладанням синусоїдальних коливань певної амплітуди і частоти.


Exercise 94. Fill in the gaps with the words or word combinations below and translate the sentences.

Controller, solver, сonverter, hybrid computer, analog computer, digital computer, intermediate device.

1. Hybrid computer is an … that exhibits features of analog and digital computers. 2. The integration of analog and digital computers is obtained by digital to analog and analog to digital … . 3. The digital component normally serves as the … and provides logical operations. 4. The analog component normally serves as a … of differential equations. 5. The hybrid computer is usually substantially faster than a … . 6. The hybrid computer can supply a far more precise computation than an … . 7. A … is capable of real-time solution.


Exercise 95. Say whether the following statements are true or false. Correct the false ones using the following expressions.

I don’t agree with this statement.

I am afraid I can’t agree with you here.

I disagree with this.

I am afraid (I think) you are mistaken.

I see your point, but … .

On the contrary...

Nothing of the kind, I am afraid.

I am sure, that ...

1. A ”hybrid” computer is an integration of analog and digital computers. 2. A hybrid computer combines the desirable features of analog and digital computers. 3. In this type of computers the digital segments perform conversion of analog signals to digital ones. 4. The analog component normally serves as the controller and provides logical operations. 5. The digital component serves as a solver of differential equations. 6. The hybrid computer is usually substantially faster than a digital computer. 7. A hybrid computer capable of real-time solution has been more expensive than any equivalent digital computer.


Exercise 96. Discuss the following topics in groups.

1. Features of analog and digital computers in a hybrid computer.

2. The principles of hybrid computer operation.

3. Hybrid machines applications.Exercise 97. Memorize the following words and word combinations to text 9.

Аutopilot – автопілот

guide – направляти, вести

vehicle – транспортний засіб

steer – управляти

gear – шасі

missileракета

fatigue – втомаheading indicator – індикатор курсу (курс літака)

attitude – положення в повітрі (відносно трьох осей)attitude indicator – авіагоризонт, індикатор положення (літака) у повітрі

elevator – руль висотиrudder – руль повороту

range – дальність польоту

gyroscope – гіроскоп, гірокомпас

takeoff – зліт

landing – приземлення

axis (pl.

Гіроско́п (від дав.-гр. γῦρος «обертання» і σκοπέω «дивитися») - пристрій, здатний реагувати на зміну орієнтації основи, на якій його встановлено, відносно інерціального простору.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
axes) – вісь

control – орган керування

pitch – тангаж, обертання навколо поперечної осі; кут нахилу

roll – крен, обертання навколо продольної осі

yaw – рискання, обертання навколо вертикальної осі

taxiing руління

ascent – набирання висоти, підйом

descent – зниження

cruise – 1) крейсерський (горизонтальний) політ 2) літати на крейсерському режимі

approach – заходження (на посадку), підхід, наближення

runway (RW) – злітно-посадкова смуга (ЗПС)

subject (to) – 1) залежний, підвладний 2) схильний 3) за умови

adverse – несприятливий

flight management system – система індикації пілотажних даних

flight control system – система управління польотом

accumulate – накопичувати

error – помилка, похибка

incorporate – включати

reduction – скорочення

null – 1) нуль 2) анулювати

drift – відхилення від курсу (польоту)

corrupt – спотворювати

resolve – вирішуватиKalman filter – фільтр Кальмана

performance factor – показник ККДaltitude – висота (польоту)

latitude – широта

longitude – довгота

route – маршрут, курс

update – 1) поновлення 2) поновлювати
Exercise 98. Read and translate text 9. Make the plan of key ideas.

Text 9. Аutopilot

An autopilot is a mechanical, electrical or hydraulic system used to guide a vehicle without assistance from a human being. An autopilot can refer specifically to aircraft, self-steering gear for boats or autoguidance of space craft and missiles. The autopilot of an aircraft is sometimes referred to as "George", after one of the key contributors to its development

In the early days of aviation aircraft required the continuous attention of a pilot in order to fly safely. As aircraft range increased allowing flights of many hours, the constant attention led to serious fatigue. An autopilot is designed to perform some of the tasks of the pilot.

The first aircraft autopilot was developed in 1912. The autopilot connected a gyroscopic heading indicator and attitude indicator to hydraulically operated elevators and rudder. It permitted the aircraft to fly straight and level on a compass course without a pilot's attention, greatly reducing the pilot's workload. In 1930 the Royal Aircraft Establishment in England developed an autopilot called a pi-lots' assister that used a gyroscope and compressed air to move the flight controls. Additional instrumentation such as the radionavigation aids made it possible to fly during night and in bad weather. In 1947 a US Air Force C-54 made a transatlantic flight including takeoff and landing completely under the control of an autopilot.

Not all of the passenger aircraft flying today have an autopilot system. Older and smaller general aviation aircraft especially are still hand-flown and even small airliners with fewer than twenty seats may also be without an autopilot as they are used on short-duration flights with two pilots. There are three levels of control in autopilots for smaller aircraft. A single-axis autopilot controls an air-craft in the roll axis only. A two-axis autopilot controls an aircraft in the pitch axis as well as roll axis. A three-axis autopilot adds control in the yaw axis and is not required in many small aircraft.

Autopilots in modern complex aircraft are three-axis and generally divide a flight into taxiing, takeoff, ascent, cruise (level flight), descent, approach and landing phases. Autopilots exist that automate all of these flight phases except the taxiing. An autopilot-controlled landing on a runway is known as Autoland, available on many major airports runways today, especially at airports subject to ad-verse weather phenomena such as fog. An autopilot is often an integral component of a flight management system.

Modern autopilots use computer software to control the aircraft. The software reads the aircraft current position and then controls a flight control system to guide the aircraft. The autopilot in a modern large aircraft typically reads its position and the aircraft attitude from an inertial guidance system. Inertial guidance systems accumulate errors over time. They will incorporate error reduction and nulling systems. Error in gyroscopes is known as drift. This is due to physical properties within the system, be it mechanical or laser guided, that corrupt positional data. The disagreements between the two are resolved with digital signal processing, most often a six-dimensional Kalman filter. The six dimensions are usually roll, pitch, yaw, altitude, latitude, and longitude. Aircraft may fly routes that have a required performance factor, therefore the amount of error or actual performance factor must be monitored in order to fly those particular routes. The longer the flight, the more error accumulates within the system. Radio aids such as DME¹, DME updates, and GPS2 may be used to correct the aircraft position.

1. DME –Distance Measuring Equipment – апаратура для вимірювання відстані, далекомірне обладнання

2. GPSGlobal Positioning System – глобальна навігаційна система, глобальна система позиціонування
Exercise 99. Find equivalents in text 9. It will help you to translate it.

Автоматизований механізм керування; гіроскопічний покажчик курсу; aвіагоризонт; гідравлічні рулі висоти, руль повороту; допоміжний засіб; керування польотом; вимірювальні прилади;

Навіга́ція (від {лат. navigare - керувати кораблем та санскр. navgathi - майстерність керманича). Галузь знань про керування транспортним засобом для спрямування його до цілі. Використовується на воді, на землі, в повітрі, а також останній час і в космосі.
Вимі́рювальний при́лад (рос. измерительный прибор; англ. indicating instrument; measuring instrument; нім. Ausmessungsgerät n, Messgerät n) - засіб вимірювань, в якому створюється візуальний сигнал вимірюваної інформації.
радіонавігаційний засіб; під керуванням автопілоту; пілотований вручну; короткочасний політ; одно-(дво-,три-)осний автопілот; поперечна вісь; вісь крену; вертикальна вісь повороту; руління, зліт, набір висоти, крейсерський політ; зниження; заходження на посадку; приземлення під контролем автопілота; автоматичне приземлення; злітно-посадкова смуга аеропорту; несприятливі погодні явища; невід'ємний компонент; система індикації пілотажних даних; положення літака в повітрі відносно трьох осей; інерційна система наведення; накопичувати помилки; система скорочення і анулювання помилок; відхилення від курсу польоту; фізичні властивості в рамках системи;
Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
Фіз́ичні власт́ивості - властивості будь якої речовини, які вона проявляє поза хімічною взаємодією: температура плавлення, температура кипіння, в'язкість, густина, розчинність, діелектрична проникність, теплоємність, теплопровідність, електропровідність, абсорбція, колір, концентрація, емісія, текучість, індуктивність, радіоактивність, гідрофільність і гідрофобність, теплота змочування та ін.
спотворювати дані щодо місцезнаходження літака; відхилення від курсу; цифрове оброблення сигналу; розбіжності; шестимірний фільтр Калмана; висота; широта; довгота; показник ККД; далекомірне обладнання; глобальна навігаційна система.


Exercise 100. Fill in the gaps with the words given in brackets below and translate the sentences.

(an autopilot-controlled landing, drift, the roll axis, to guide, the pitch axis, an autopilot system, the yaw axis, positional data, digital signal processing, inertial guidance system).

1. An autopilot is used … a vehicle without assistance from a human being. 2. Not all of the passenger aircraft flying today have … … . 3. A single-axis autopilot controls an aircraft in the roll axis only. 4. A two-axis autopilot controls an aircraft in … … as well as roll axis. 5. A three-axis autopilot adds control in … … and is not required in many small aircraft. 6. … … … is available especially at airports subject to adverse weather phenomena such as fog. 7. The auto-pilot in a modern large aircraft typically reads its position and the aircraft attitude from an … … … . 8. Error in gyroscopes is known as … . 9. The disagreements between mechanical or laser guided systems are resolved with … … …. 10. Errors in gyroscopes corrupt … … .


Exercise 101. Change the sentences to the past and future tenses using equivalents of the modal verbs where necessary: can – could – will be able; may – might – will be allowed; must – had to – will have to. Add appropriate adverbial modifiers and translate the sentences.

1. An autopilot can guide a vehicle without assistance from a human being. 2. The pilot may relieve during routine cruising due to autopilots. 3. Automatic pilots can include additional instrumentation such as the radionavigation aids that make it possible to fly during night and in bad weather. 4. Aircraft navigation system can determine attitude at any time. 5. The crew must take measures to prevent any failure using electronic instrument system in the cockpit. 6. Working together, industry and government safety officials can virtually eliminate some of the most common accidents still occurring. 7. The aircraft can operate with maxi-mum safety and efficiency. 8. Safety experts must study accidents to identify the chains of events for preventing the same kinds of accidents in the future. 9. Even small airliners with fewer than twenty seats may also be without an autopilot as they are used on short-duration flights with two pilots. 10. Not all of the passenger aircraft flying today may have an autopilot system. 11. Aircraft may fly routes that have a required performance factor. 12. The amount of error or actual performance factor must be monitored in order to fly those particular routes. 13. Radio aids such as DME, DME updates, and GPS may be used to correct the aircraft position.

.

.

Exercise 102. Choose the appropriate form of the words to complete the sentences. Check the differences of meaning in your dictionary.assistance, assists, assister

1. An autopilot-controlled landing on a runway … the crew during aircraft landing especially in adverse weather conditions such as fog.

2. Automatic pilot is used to control an aircraft or other vehicle without constant human … .

3. An autopilot called a pilots' … was developed in England in 1930.guided, guides, guidance

4. Air traffic control begins with the ground controller in the airport tower, who … airliners to the runway for departure.

5. The autopilot in a modern large aircraft typically reads its position and the aircraft attitude from an inertial … system.

6. Automatically … supersonic aircraft are capable of vertical takeoff and landing.safely, save, safety

7. One of the requirements for any flight is flight … .

8. Onboard computers … all information during the flight.

9. In the early days of aviation aircraft required the continuous attention of a pilot in order to fly … .perform, performance, performed

10. Aircraft may fly routes that have a required … factor.

11. An autopilot is designed to … some of the tasks of the pilot.

12. Complex manoeuvres of modern aircraft are … due to automatic pilots.control, controller, controlled

13. An autopilot-… landing on a runway is known as Autoland.

14. Modern autopilots use computer software to … the aircraft.

15. Air traffic … issues instructions, advice and information to pilots by radio to keep aircraft flying safely, efficiently and quickly.

.

.

..

.

Exercise 103. Rewrite the following sentences in the Past Simple and Present Perfect. Add appropriate adverbial modifiers.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 • Exercise
 • Exercise 90.
 • Text 8 . Analog-digital hybrid computers
 • Exercise 93.
 • Exercise 97.
 • Exercise 102.