Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрактикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "

Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
Сторінка7/10
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.02 Mb.
ТипПрактикум
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Exercise 9. Explain the difference between the following terms.

Computer programming and computer program; low-level and high-level languages, compiler, assembler and interpreter; program logic and programming cycle; imperative and declarative programming paradigms; functional and object-oriented programming paradigms; designing, writing, testing, debugging, and maintaining the source code.


Exercise 10. Answer the questions on text 1.

1. What process is called computer programming? 2. Why can it be defined as a comprehensive process? 3. What activities does computer programming involve? 3. What is the source code a computer program is written in? 4. What do programming languages consist of? 5. What does the choice of a programming language depend on? 6. What is the difference in the use of low-level and high-level languages? 7. Which language is used by most applications programmers? 8. Why must the instructions be translated into a machine language? 9. What do the binary digits of a machine language represent? 10. Why may compilers, assemblers, and operating systems be viewed as “smart programs”? 11. What steps does the process of programming include? 12. What supports different styles of programming? 13. Why do methodologies in software engineering advocate different programming paradigms? 14. What expertise does the process of programming require? 15. Whose coordination does programming process often involve?


Exercise 11. Translate the following sentences and define the tense and voice form of the predicate. Change the sentences into interrogative forms.

1. Computer programming has evolved from programs that run on big mainframe computers. 2. Programming has been versed in a variety of different PC applications, such as Access and SPSS. 3. In creating a program, decisions are based on the information required to be stored and accessed and the skill level of the staff that will utilize it. 4. A programmer prepares the instructions of a computer program and runs these instructions in test programs to see if they work properly. 5. The program is being updated and maintained to provide optimum performance. 6. Programmers are charged with the responsibility of determining which programs available on the open market are the best suited to the individual needs. 7. In 1954 FORTRAN was invented as the first high-level programming language which opposed a design on paper. 8. The new forms of programming have made programming career decisions in developed countries more complicated. 9. Text editors were developed to allow changes and corrections to be made much more easily. 10. The increase in speed of modern computers made the use of programming languages much more practical than in the past. 11. The high labour cost of programmers in developed countries will lead to import of software and services from other countries. 12. The program will be modified for the purpose of helping a user to fill a need of more effective performance.


Exercise 12. Change the following sentences from the Active Voice into the Passive Voice after the model.


Model:

The programmer checks the program. - The program is checked by the programmer.

The programmer is checking the program. - The program is being checked by the programmer.

The programmer has checked the program. - The program has been checked by the programmer.

The programmer must check the program. - The program must be checked by the programmer.

1. A programmer converts problem solutions into instructions for the computer to perform. 2. A translator is checking the syntax of the program to make sure it works correctly. 3. They have used a text editor to create a file that contains the necessary program. 4. The programmer must code the program to express his solution in a programming language. 5. A programming language provides a way of instructing the computer what operations to perform. 6. Program experts are writing a complicated program to fill special needs of customers. 7. The manager has coordinated the meetings with systems analysts to discuss the program errors. 8. They may discover several errors in testing the program. 9. They need documentation to supplement human memory and to help organize program planning. 10. The team is writing a detailed description of the programming cycle and specific facts about the program. 11. We must consider the advantages of the computer field in order to succeed in it.


Exercise 13. Translate the following sentences into English.

1. Програмування – це процес написання інструкцій на конкретній мові програмування. 2. Набір заданих інструкцій, що дає можливість комп’ютеру виконувати спеціальне завдання, називається програмою. 3. Команди вказують комп’ютеру, які дані використовувати та яку виконувати послідовність операцій з цими даними. 4. Вихідний код комп’ютерної програми складається з сукупності комп’ютерних команд, написаних програмістами на одній або декількох мовах програмування. 5. Вибір мови програмування залежить від багатьох міркувань, таких як політика компанії, придатність до вирішення завдання або надання особистої переваги. 6. Компілятор перетворює вихідний текст програми у машинний код, що безпосередньо виконується електронними компонентами комп’ютера. 7. Інтерпретатор створює віртуальну машину для виконання програми, що повністю або частково здійснює функції виконання програм. 8.

Компілятор (англ. Compiler від англ. to compile - збирати в ціле) - комп'ютерна програма (або набір к. програм), що перетворює (компілює) вихідний код, написаний певною мовою програмування (мова джерела, англ. source language)
Програміст, також програмник[Джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.
Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.
Віртуальна машина - модель обчислювальної машини, створеної шляхом віртуалізації обчислювальних ресурсів: процесора, оперативної пам'яті, пристроїв зберігання та вводу і виводу інформації.
Програмування здійснюється як наступний послідовний процес, що включає аналіз, проектування, кодування та компіляцію, тестування та відладку, документальне супроводження програми. 9.
Код (франц. code, від лат. codex) (англ. code, нім. Schlüssel m, Kennzahl f, Kode m) - зведення законів, система умовних знаків (символів, позначень) для передачі, обробки та зберігання (запам'ятовування) різноманітної інформації.
Першим етапом програмування є визначення мети, обсягу та структури програми. 10. Далі планується послідовність операцій комп’ютера та пишуться програмні команди, закодовані за допомогою конкретної мови програмування. 11. Тестування та налагодження програми передбачає виявлення, знаходження та виправлення помилок. 12. Останній етап програмування – це документальний супровід, що описує програмний цикл та надає особливу інформацію щодо програми. 13. Програмування часто потребує глибоких знань у різних галузях та вміння співпрацювати з іншими програмістами над сумісно розроблюваними програмами.


Exercise 14. Speak on:

 1. Computer programming as a comprehensive process.

 2. Programming process and its steps in developing a program.

 3. Styles of computer programming.

 4. Knowledge required to succeed in programming.

..

..

..Exercise 15. Read, practice and learn the vocabulary to text 2.

Electronic brains – електронний мозок

artificial intelligence – штучний інтелект

convey – передавати

primary memory – первинна пам’ять

memory location – комірка пам’яті

declaration – заявлення процедури або функції

expression – вираз; запис на мові програмування деяких дій над даними

statement – формулювання; оператор (програми); пропозиція

control flow – потік команд; логіка управління програмою

mathematical relations – математичні відношення

declared object – заявлений; описаний об’єктvisual language program – програма візуального спілкування

manipulate – управлятиsystem software – системне програмне забезпечення

application softwareприкладне програмне забезпечення

couple – з’єднувати

utility program – сервісна програма, утиліта

tune – налагоджувати

word processing – оброблення тексту

database function – функціонування бази даних

accessing the Internet – під’єднання до Інтернету

middleware – проміжне програмне забезпечення

application problem – прикладна проблема

sorting – сортування

multitasking – багатозадачністьprocess scheduling – планування процесів

multiprocessor computer – багатопроцесорна обчислювальна машина

multicore – багатоядерний

multiple – множинній

robustness – стійкість;

Багатозадачність (англ. multitasking) - властивість операційної системи або середовища програмування забезпечувати можливість паралельної (або псевдопаралельною) обробки декількох процесів. На комп'ютерах із одним одноядерним процесором одночасно може виконуватись лише одна задача, тому багатозадачність організовується через розподілення часу виконання задачі на процесорі.
здатність системи відновлюватися після помилок

anticipate – передбачувати

usability – зручність в експлуатації

intended – намічений; запланований

portability – транспортабельність, мобільність

maintainability – ремонтоздатність; зручність в експлуатації

performance – продуктивність, швидкість дії

system resource – системний ресурс

consume – споживати

engineering practice – проектування


Exercise 16. Read, translate and give the gist of text 2.
Text 2. Computer Program

In spite of much written about computers being electronic brains or having artificial intelligence, it is still necessary for humans to convey a sequence of instructions to the computer before the computer can perform the task.

Шту́чний інтеле́кт (англ. Artificial intelligence, AI) - розділ комп'ютерної лінгвістики та інформатики, що займається формалізацією проблем та завдань, які нагадують завдання, виконувані людиною.
The set of instructions and the order in which they have to be performed is known as an algorithm. The result of expressing the algorithm in a programming language is called a program. A computer requires programs to function, typically executing the program's instructions in a central processor.

In order to execute the instructions indicated by a program, the program needs to be stored in the primary memory of the computer. Each instruction of the program may occupy one or more memory locations. Instructions are stored as a sequence of binary numbers (sequences of zeros and ones), where each number may indicate the instruction to be executed or the pieces of data on which the instruction is carried out. Instructions that the computer can understand directly are said to be written in machine language. Programmers who design computer algorithms have difficulty in expressing the individual instructions of the algorithm as a sequence of binary numbers. To solve this problem they may choose a programming language.

Computer programs can be categorized by the programming language paradigm used to produce them. Two of the main paradigms are imperative and declarative. Programs written using an imperative language specify an algorithm using declarations, expressions, and statements, while programs written using a declarative language specify the properties that have to be met by the output. They do not specify details expressed in terms of the control flow of the executing machine but of the mathematical relations between the declared objects and their properties.

The form in which a program is created may be textual or visual. In a visual language program, elements are graphically manipulated rather than textually specified.

Computer programs may be classified along functional lines into applications and system programs. The main functional categories are system software and application software. System software includes the operating system which couples computer hardware with application software. The purpose of the operating system is to provide an environment in which application software executes in a convenient and efficient manner. It is a large program that controls the operations of the computer, the transfer of files, and the processing of other programs. In addition to the operating system, system software includes utility programs that help manage and tune the computer. If a computer program is not system software then it is application software. Applications perform tasks such as word processing, database functions, or accessing the Internet. Application software includes middleware, which couples the system software with the user interface. It also includes utility programs that help users solve application problems, like the need for sorting.

Many operating systems support multitasking, which enables many computer programs to appear to run simultaneously on one computer. Operating systems may run multiple programs through process scheduling — a software mechanism to switch the CPU among processes so users can interact with each program while it runs. Within hardware, modern day multiprocessor computers or computers with multicore processors may run multiple programs.

Any computer program must satisfy some fundamental requirements, such as reliability: how often the results of a program are correct; robustness: how well a program anticipates problems not due to programmer error; usability: the ergonomics of a program that is the ease with which a person can use the program for its intended purpose; portability: the range of computer hardware and operating system platforms on which the source code of a program can be compiled/interpreted and run; maintainability: the ease with which a program can be modified by its present or future developers in order to make improvements or adapt it to new environments; efficiency or performance: the amount of system resources a program consumes.

Nowadays the academic field and the engineering practice of computer programming are both largely concerned with discovering and implementing the most efficient programs for different classes of problem.

Exercise 17. Write the verbs related to the following nouns.

Automation, performance, execution, specification, relation, reference, correspondence, integration, development, categorization, involvement, analysis, introduction, application, expression, declaration, statement, solution, interaction, usability, reliability, modification, improvement, maintainability.


Exercise 18. Write the nouns derived from the following verbs. Define the suffixes used to form the nouns. Translate them.

Compile, translate, represent, store, reflect, exist, operate, modify, instruct, distinct, define, interpret, indicate, inspect, assemble, require, identify, recover, expect, create, improve, generate, compute, produce, manage, use, complete.


Exercise 19 Match words in group I with their synonyms in group II.

I. Application, instruction, procedure, property, bug, computation, specification, different, effective, difficult, device;

II. Detailed description, efficient, complicated, diverse, command, machine, quality, technique, error, use, calculation.
Exercise 20. Translate terminological word combinations related to computer programs.

a) program analyst, program assembly, program bus, program capacity, program certification, program check-out, program compatibility, program competition, program control system, program data error, program directory, program editing, program evaluation, program failure, program flexibility, program flowchart, program input, program layout, program load, program modification, program optimization, program package, program portability, program schedule, program sequence, program testing, program verification;

b) accessory program, application program, archive program, assembler program, background program, benchmark program, cataloged program, check program, communication program, compiled program, consulting program, copyrighted program, debugging program, embedded program, fault-location program, general-purpose program, hardware-maintenance program, interpreter program, license program, mail program, multitasking program, robust program, routine program, self-adapting program, self-monitoring program.

Exercise 21. Find in text 2 the equivalents of the following words and word combinations.

Електронний мозок, штучний інтелект, первинна пам’ять, комірка пам’яті, парадигма програмування в конкретній мові програмування, заявлення процедури або функції, потік команд, математичні відношення, описаний об’єкт, програма візуального спілкування, прикладні програми, системне програмне забезпечення, утиліта, прикладне програмне забезпечення, функціонування бази даних, прикладна проблема, проміжне програмне забезпечення, планування процесів, багатопроцесорна обчислювальна машина, багатоядерний процесор, зручність в експлуатації, транспортабельність, ремонтоздатність, системний ресурс, проектування.

Системні програми (англ. system software) - це програми, що забезпечують інфраструктуру, на якій можуть працювати прикладні програми, тобто вони керують і контролюють комп'ютерним обладнанням, для можливості виконання прикладних програм.


Exercise 22. Translate the following word-combinations from text 2 and make up sentences with them.

To have artificial intelligence, to convey a sequence of instructions, to execute the program instructions, to execute the instructions indicated by a program, to be stored in the primary memory of the computer, to occupy one or more memory locations, to be stored as a sequence of binary numbers, to understand directly, to have difficulty in expressing individual instructions of the algorithm, to be categorized by the programming language, to specify properties of the program, to be graphically manipulated, to be textually specified, to be classified along functional lines, to couple computer hardware with application software, to control the operations of the computer, to manage and tune the computer, to couple the system software with the user interface, to support multitasking, to run simultaneously on one computer, interact with each program, to satisfy some fundamental requirements, to implement the most efficient programs.


Exercise 23. Fill in the gaps with the words given in brackets and translate the sentences.

(multiple programs, imperative language, machine language, declarative language, utility programs, process scheduling, mathematical relations, primary memory)

1. The program needs to be stored in the …… of the computer. 2. Instructions that the computer can understand directly are said to be written in ……. 3. Programs written using …… specify an algorithm using declarations, expressions, and statements. 4. Programs written using …… specify the properties that have to be met by the output. 5. Programmers specify details expressed in terms of …… between the declared objects and their properties. 6. System software includes …… that help manage and tune the computer. 7. Operating systems may run multiple programs through ……. 8. Modern multiprocessor computers or computers with multicore processors may run …….


Exercise 24. Match the terms and their definitions related to program requirements.

1) reliability a) the range of computer hardware and operating system platforms on which the source code can be compiled / interpreted and run;

2) robustness b) the ease with which a person can use the program for its intended purpose;

3) usability c) how often the results of a program are correct;

4) portability d) how well a program anticipates problems not due to programmer error;

5) maintainability e) the ease with which a human reader can comprehend the purpose, control flow and operation of source code;

6) efficiency f) the ease with which a program can be

modified by its present or future developers;

7) readability g) the amount of system resources a program

consumes.Exercise 25. Comment if the sentences are true or false.

1. Having artificial intelligence, computers can convey a sequence of instructions to perform the task without a human being. 2. Each instruction of the program may occupy only one memory location. 3. Programmers choose a programming language as they have difficulty in expressing the individual instructions of the algorithm as a sequence of binary numbers. 4. In a visual language program, elements are more often graphically manipulated than textually specified. 5. System software includes the operating system which couples the system software with the user interface. 6. Many computer programs can run simultaneously on one computer due to multitasking. 7. Process scheduling enables the users to interact with each program while it runs. 8. The ergonomics of a program is the ease with which a program can be modified in order to make improvements or adapt it to new environments. 9. Nowadays the engineering practice of computer programming is more focused on developing and implementing the most efficient programs.


Exercise 26. Read the statements and define the program requirements they refer to (reliability, robustness, usability, portability, efficiency, maintainability). Comment upon the statements using the phrases: in my opinion, I would say, to my mind, most probably, perhaps, I believe, as I remember, as far as I know.

1. This depends on differences in the programming facilities provided by the different platforms, including hardware and operating system resources. 2. This involves a wide range of textual, graphical and sometimes hardware elements that improve the clarity, intuitiveness, cohesiveness and completeness of a program. 3. This includes situations such as incorrect, inappropriate or corrupt data, unavailability of needed resources. 4. This depends on conceptual correctness of algorithms, and minimization of programming mistakes. 5. This also includes correct disposal of some resources, such as cleaning up temporary files and lack of memory leaks. 6. This provides opportunities to make improvements or customizations, fix bugs and security holes, or adapt it to new environments.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 • Model
 • Компілятор
 • Exercise 16 .
 • Exercise 1 7 .
 • Exercise 1 8 .
 • Exercise 2 0 .
 • Exercise 2 1 .
 • Exercise 2 2 .
 • Exercise 2 3 .
 • Exercise 2 5 .
 • Exercise 2 6 .