Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрактикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "

Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
Сторінка9/10
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.92 Mb.
ТипПрактикум
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Exercise 48. Translate the following sentences into English.

1.Програмне забезпечення передбачає взаємодію між користувачем, прикладним програмним забезпеченням, операційною системою та апаратним забезпеченням. 2.

Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
Програмне забезпечення охоплює всі або частину програм, процедур, правил та відповідної документації системи оброблення документації. 3. Академічними галузями, що вивчають програмне забезпечення є інформатика, програмування та програмна інженерія. 4. Програми можна поділити за засобом виконання на інтерпретовані та компільовані. 5. У порівнянні з прикладним програмним забезпеченням, системне забезпечення не вирішує конкретні практичні завдання, а лише забезпечує роботу інших програм. 6. До системного програмного забезпечення відносяться операційні системи, утиліти, системи програмування, системи керування базами даних. 7.
Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.
Академі́зм - стиль і напрям у мистецтві XIX століття, який наголошував на необхідності дотримуватися принципів і правил, визначених визнаними офіційними авторитетами в галузі «високого мистецтва» - насамперед національними академіями мистецтв з використанням спадщини античності та Відродження.
Програмна інженерія - це застосування системного, вимірюваного підходу до розробки, використання та супроводу програмного забезпечення, та дослідження цих підходів, тобто застосування принципів інженерії до програмного забезпечення.
Систе́ма керування ба́зами да́них (СКБД) або Систе́ма управлі́ння ба́зами да́них (СУБД) - комплекс програмного забезпечення, що надає можливості створення, збереження, оновлення та пошуку інформації в базах даних з контролем доступу до даних.
Вбудовані програми – це програми, “зашиті” в цифрові електронні пристрої. 8. Прикладне програмне забезпечення призначене для виконання певних завдань користувачів і розраховане на безпосередню взаємодію з користувачем. 9. Програмне забезпечення використовується у проектуванні, розробленні та супроводженні програм на відміну від прикладного та системного програмного забезпечення.Exercise 49. Discuss the following questions before reading text 5.

1. Is writing of programs an art form, a craft, or an engineering discipline? 2. Does the programming language used in writing computer programs affect the form of the final program? 3. Is it possible to represent the world perfectly with a programming language?


Exercise 50 . Read, translate, entitle and give the gist of text5.
Text 5

There is an ongoing debate on the extent to which the writing of programs is an art form, a craft, or an engineering discipline. In general, good programming is considered to be the measured application of all three, with the goal of producing an efficient and evolvable software solution. The discipline differs from many other technical professions in that programmers, in general, do not need to be licensed or pass any standardized (or governmentally regulated) certification tests in order to call themselves "programmers" or even "software engineers." Because the discipline covers many areas, which may or may not include critical applications, it is debatable whether licensing is required for the profession as a whole. In most cases, the discipline is self-governed by the entities which require the programming, and sometimes very strict environments are defined. However, representing oneself as a "Professional Software Engineer" without a licence from an accredited institution is illegal in many parts of the world.

Another ongoing debate is the extent to which the programming language used in writing computer programs affects the form that the final program takes. This debate is analogous to that surrounding the Sapir–Whorf hypothesis in linguistics and cognitive science, which postulates that a particular spoken language nature influences the habitual thought of its speakers. Different language patterns yield different patterns of thought. This idea challenges the possibility of representing the world perfectly with language, because it acknowledges that the mechanisms of any language condition the thoughts of its speaker community.
Exercise 51. Find the English equivalents in text 5.

Технічна дисципліна, еволюційне програмне рішення, зважене використання, бути ліцензованим, пройти стандартизоване сертифікаційне випробування, постійні суперечки, охоплювати багато галузей, включати важливі застосування, бути дискусійним, потребувати ліцензію, саморегульований, визначати певне середовище, неправомірний, впливати на кінцеву форму програми, бути аналогічним, впливати на повсякденне мислення мовця, ставити під сумнів можливість ідеального відображення світу мовою, обумовлювати мислення мовної спільноти.

Випро́бування у техніці та фізиці - експериментальне визначення кількісних і (або) якісних характеристик властивостей об'єкта випробувань за результатом впливу на нього під час моделювання чи функціювання
Дисциплíна (лат. disciplina - навчання, виховання) - багатозначне поняття.
Диску́сія - це форма колективного обговорення, мета якого - виявити істину або знайти правильний розв'язок порушеного питання через висловлення власних міркувань та зіставлення поглядів опонентів на проблему.
Спільнота - це група людей, які з будь-якої причини відчувають досить спільного між собою, щоб мати спільні прагнення, цілі та структури.
Спір - словесне змагання; обговорення чого-небудь двома або кількома особами, в якому кожна з сторін обстоює свою думку, свою правотуExercise 52. Answer the questions on text 5.

1. What issues are discussed in the text? 2. What is considered to be good programming? 3. How does the discipline of programming differ from many other technical professions? 4. Why is it still debatable whether licensing is required for the profession as a whole? 5. What is programming discipline self-governed by? 6. Is representing oneself as a "Professional Software Engineer" without a licence legal? 7. What is the subject of the second debate? 8. What is the subject of this debate analogous to? 9. Why does the idea that different language patterns yield different patterns of thought challenge the possibility of representing the world perfectly with language?..

Exercise 53 . Make up a summary of text 5.
Exercise 54. Speak on:

 1. Computer software and its categories.

 2. Software development and its perspectives.

 3. Licensing in computer programming and problems of intellectual property.


Exercise 55. Read, practice and learn the words and word combinations to text 6.

Convention – умовне позначення

procedural language – процедурна мова

invoke – здійснювати

assembly language – мова асемблера

natural language – природна мова

state – стан, режим роботи

rudimentary – елементарний,

correspondence – відповідність; співвідношення

computer architecture – архітектура комп’ютера, організаційна структура комп’ютера

repetitive – повторюваний

tedious – нудний

error prone – схильний до помилок

devise – розробляти, винаходити

industrial robot – промисловий робот

flexible – гнучкий

generation number – номер покоління

evolve – розвиватися, еволюціонувати

shorthand – умовне позначення

perception – розуміння, сприйняття

outweigh – перевішувати

result-oriented – орієнтований на результат

shield – захищати, екранувати

awareness – усвідомлення, інформованість

infancy – початкова стадія розвитку

knowledge-based language – інтелектна мова

knowledge-based system – інтелектна система, система, заснована на знаннях

Exercise 56.

Сприйняття́, сприйма́ння (перцепція, від лат. perceptio) - пізнавальний психічний процес, який полягає у відображенні людиною предметів і явищ, у сукупності всіх їх якостей при безпосередній дії на органи чуття.
Read, translate and give the gist of text 6.

Text 6. Programming Languages

In computer technology a programming language is considered as a set of conventions in which instructions are written for the machine. There are many languages that allow humans to communicate with computers. Some languages are known as procedural languages because they use a sequence of commands to specify how the machine is to solve a problem. Others are functional, where programming is done by invoking procedures executed within a program.

Programming languages can also be classified as high-level or low-level, depending on how close they are to the language the computer itself uses or to the language people use. Let’s consider five levels or generations of a programming language. They are

1. Machine language

2. Assembly languages

3. High-level languages

4. Very high-level languages

5. Natural languages

The lowest level is a machine language which represents data and program instructions as 1s- and Os-binary digits corresponding to the on and off electrical states in the computer. In the early days of computing, programmers had rudimentary systems for combining numbers to represent instructions and the programs were not convenient for people to read and use. The computer industry quickly moved to develop assembly languages.

An assembly language is a low-level language for a computer, in which there is a very strong correspondence between the language and the machine code instructions. Each assembly language is specific to particular computer architecture, in contrast to most high-level languages, which are generally portable across multiple systems. The programmer who uses an assembly language requires a translator to convert the assembly language program into machine language. A translator is needed because machine language is the only language the computer can actually execute. The translator is an assembler program, also referred to as an assembler. It takes the programs written in assembly language and turns them into machine language.

Although assembly languages represent a step forward, they still have many disadvantages. A key disadvantage is that assembly language is detailed in the extreme, making assembly programming repetitive, tedious, and error prone.

High-level languages deal in concepts that humans devise and can understand, but they must be translated by means of a compiler in to a language the computer understands. These third-generation languages enable a programmer to accomplish more with less effort, and make programs execute much more complex tasks. Some of such languages are created to serve a specific purpose, such as controlling industrial robots or creating graphics. Many languages, however, are extraordinarily flexible and are considered to be general-purpose.

Very high-level languages are often known by their generation number and are called fourth-generation languages or, more simply, 4GLs. They are still evolving, and that’s why cannot be fully defined or standardized. There is no consensus about what constitutes a fourth-generation language. The 4GLs are essentially nonprocedural shorthand programming languages which specify what is to be accomplished without describing how.

A common perception of 4GLs is that they do not make efficient use of machine resources. However, the benefits of getting a program finished more quickly can far outweigh the extra costs of running it. These languages are beneficial as they are result-oriented, improve productivity, can be used with a minimum of training by both programmers and nonprogrammers and shield users from needing an awareness of hardware and program structure.

Fifth-generation languages which are still in their infancy, are an outgrowth of artificial intelligence research. They are most often called natural languages because of their resemblance to the "natural" spoken English language. Natural languages are sometimes referred to as knowledge-based languages, because they are used to interact with a base of knowledge on some subject. The use of a natural language to access a knowledge base is called a knowledge-based system. The most common application for natural languages is interacting with databases.

Exercise 57. Translate the following words paying attention to the meaning of prefixes.

en- : enable, encode, enlarge, enlist, endanger, enroll, entitle, enumerate;

de-: decode, decompile, decompose, decompress, decontrol, deconstruct, debug, deform;

re-: react, recheck, replace, replay, reconstruct, refill, replenish, represent, reread, rewrite, reset;

out-: outboard, outdate, outdo, outgrow, outsource, outweigh, outwork.
Exercise 58. Add the proper prefixes to form the opposites of the italicized words and translate the corrected sentences.

1. Writing software without a license is considered legal. 2. Many users agree with advantages of the new program software. 3. It is possible to perform computations without an appropriate algorithm. 4. The programmer is decisive about which programming language to use for a given problem. 5. The device must be connected in case of short circuiting. 6. The program might be relevant to the specific needs of the customer. 7. To eliminate the current error all the program should be coded. 8. The device was composed in order to be fixed. 9. The source code of the program must be compiled in high-level language from its executable code. 10. A computer program that translates machine code into assembly language is called assembler.


Exercise 59. Translate terminological word combinations related to programming languages.

Assembly language, current programming language, declarative language, formal language, functional language, high-level language, interpretive language, language definition, language extension, 4GL, language implementation, machine language, natural language, problem-oriented language, program language, simulation language, typed language.


Exercise 60. Translate the following word-combinations from text 6.

a) a set of conventions; a sequence of commands; the lowest level; rudimentary system; machine code instructions; an assembler program; a detailed language; a repetitive, tedious and error prone programming; an industrial robot; an extraordinarily flexible language; a general-purpose language; evolving languages; machine resources; result-oriented language; awareness of hardware and program structure; artificial intelligence research; a knowledge-based system; common application;b) to invoke procedure, to correspond to the on and off electrical states, to be specific to particular computer architecture, to be generally portable across multiple systems, to convert the assembly language program into machine language, to be referred to as an assembler, to represent a step forward, to be translated by means of a compiler, to accomplish more with less effort, to make programs execute much more complex tasks, to serve a specific purpose, to be known by generation number, to be fully defined or standardized, to constitute a language, to outweigh the extra costs, to improve productivity, to be used with a minimum of training, to shield users, to interact with databases.
Exercise 61. Match the English –Ukrainian equivalents.

1) convention

a) організаційна структура комп’ютера

2) error prone program

b) елементарний

3) repetitive process

c) мова загального призначення

4) computer architecture

d) схильна до помилок програма

5) result-oriented

e) номер покоління

6) artificial intelligence

f) орієнтований на результат

7) general-purpose language

g) умовне позначення

8) generation number

h) процедурна мова

9) knowledge-based system

i) команда на машинній мові

10) procedural language

j) штучний інтелект

11) rudimentary

k) інтелектна мова

12) machine code instruction

l) система, заснована на знаннях

13) machine resource

m) повторюваний процес

14) knowledge-based language

n) машинний ресурс


Exercise 62. Read the statements about advantages and disadvantages of some programming languages. Fill in the gaps with the words given in brackets and translate the sentences.

(assembly language, machine language, fourth-generation language, fifth-generation languages, high-level languages, very high-level languages)

1. Programming in …… was difficult and fraught with errors due to the rudimentary systems for combining numbers to represent instructions. 2. ……. are beneficial as they are result-oriented, improve productivity, can be used with a minimum of training by both programmers and nonprogrammers and shield users from needing an awareness of hardware and program structure. 3. …… enable a programmer to accomplish more with less effort, and make programs execute much more complex tasks. 4. …… is detailed in the extreme, making assembly programming repetitive, tedious, and error prone. 5. …… are an outgrowth of artificial intelligence research. 6. …… do not make efficient use of machine resources.


Exercise 63. Match the terms with their definitions to complete the sentences.

1.Machine language

a) are called so because of their resemblance to the spoken English language

2.Assembly language

b)are nonprocedural shorthand programming languages which specify what is to be accomplished without describing how

3. High-level languages

c) has very strong correspondence between the language and the machine code instructions

4. Very high-level languages

d) represents data and program instructions corresponding to the on and off electrical states in the computer

5.Natural languages

e) must be translated by means of a compiler in to a language the computer understands


Exercise 64. In exercise 64 ask a) subject questions on the information missed in the sentences; b) special, alternative and disjunctive questions.
Exercise 65. Answer the questions on text 6.

1. What is considered as a programming language? 2. What is the difference between procedural and functional languages? 3. How can programming languages be classified? 4. What does this classification depend on? 5. What data and program instructions does the low-level or machine language represent? 6. Why did the computer industry quickly move to develop assembly languages? 7. Is each assembly language specific to particular computer architecture? 8. Why does the programmer who uses an assembly language require a translator? 9. What is referred to as an assembler? 10. What is considered to be a key disadvantage of assembly language? 11. How do high-level languages enable a programmer to accomplish his task? 12. Which languages are often known by their generation number and called fourth-generation languages? 13. What are the advantages and disadvantages of fourth-generation languages? 14. Why are fifth-generation languages often called natural languages? 15. What are natural languages sometimes referred to? 16. What is the most common application for natural languages? 17. Many high-level languages are considered to be general-purpose, aren’t they? 18. Are 4Gls or fifth-generation languages called natural languages? Why?


Exercise 66. Explain the difference between the following terms.

Procedural and functional language; machine language and assembly language, high-level languages and very high-level languages, artificial intelligence and knowledge-based system.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 • Exercise 49 .
 • Exercise 50 .
 • Exercise 51.
 • . . Exercise 53 .
 • Text 6. Programming Languages
 • Exercise 57.
 • Exercise 6 2 .
 • Exercise 6 3 .
 • Exercise 64.