Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрава та обов’язки учасників при укладанні договору про участь у фонді фінансування будівництва довіритель фонду фінансування будівництва

Скачати 80.03 Kb.

Права та обов’язки учасників при укладанні договору про участь у фонді фінансування будівництва довіритель фонду фінансування будівництва
Скачати 80.03 Kb.
Дата конвертації19.04.2017
Розмір80.03 Kb.


ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

УЧАСНИКІВ ПРИ УКЛАДАННІ ДОГОВОРУ ПРО УЧАСТЬ У ФОНДІ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

Довіритель фонду фінансування будівництва – фізична або юридична особа, яка передала кошти в управління управителю ФФБ та уклала з управителем ФФБ договір про участь у ФФБ;
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.


управительфінансова установа, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством, Правилами фонду та відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».
Неба́нківська фіна́нсова устано́ва - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та внесена до Державного реєстру фінансових установ у порядку, установленому законодавством України.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
  • Права та обов’язки, які набувають споживачі при укладанні договору про участь у фонді фінансування будівництва

Довіритель має право:

1) здійснити вибір об’єкта інвестування згідно з переліком об’єктів інвестування;

2) використовувати для виконання зобов’язань за договором кошти, отримані в кредит;

3) до запланованої дати прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію:

відмовитися від участі у фонді шляхом розірвання договору та отримати з фонду кошти відповідно до правил фонду та договору;

уступити право вимоги та свої зобов’язання за договором на користь третьої особи;

змінити об’єкт інвестування згідно з переліком об’єктів інвестування.

4) частково отримати внесені до фонду кошти відповідно до правил фонду та укладеного договору;

5) отримати страхове відшкодування в порядку, визначеному правилами фонду, у разі несвоєчасного введення об’єкта будівництва в експлуатацію, невиконання або неналежного виконання робіт за договором.

Страхове́ відшкодува́ння - грошова сума, що виплачується страховиком за умовами майнового страхування і страхування відповідальності з настанням страхового випадку. Необхідним є встановлення ліміту відповідальності страховика С. в.

Довіритель не має права втручатися в дії управителя щодо здійснення управління майном, крім подання управителю відповідного письмового звернення у разі виявлення довірителем фактів нецільового управління майном.

Довіритель може отримати у власність закріплений за ним об’єкт інвестування після введення об’єкта будівництва в експлуатацію відповідно до правил фонду та договору.

Довіритель зобов’язаний:

1) виконувати всі умови правил фонду та договору;

2) надати управителю документи, визначені правилами фонду та договором, які ідентифікують особу довірителя;

3) дотримуватися графіка внесення коштів, визначеного у свідоцтві про участь у фонді;

4) здійснити після прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію остаточні розрахунки з управителем згідно з даними щодо фактичної загальної площі об’єкта інвестування, отриманими від забудовника;

5) підписати із забудовником акт прийняття-передачі закріпленого об’єкта інвестування або подати забудовнику в письмовій формі свої зауваження щодо невиконання забудовником своїх зобов’язань за об’єктом будівництва і об’єктом інвестування відповідно до статті 19 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»;

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

6) сплатити управителю винагороду, передбачену договором.


  • Права та обов’язки фінансової компанії – управителя

Управитель зобов’язаний:

1) прийняти від довірителя кошти в управління та використати їх відповідно до правил фонду та договору;

2) закріпити за довірителем обраний ним об’єкт інвестування відповідно до правил фонду та договору;

3) видавати довірителю свідоцтво про участь у фонді відповідно до правил фонду та договору;

4) виключити закріплений за довірителем об’єкт інвестування з переліку об’єктів інвестування, що пропонуються управителем для інвестування (далі — перелік об’єктів інвестування), з метою запобігання закріпленню такого об’єкта за іншим довірителем;

5) передати довірителю, який повністю проінвестував закріплений за ним об’єкт інвестування, майнові права на такий об’єкт за договором про уступку майнових прав;

Майнові́ права́ - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності.

6) надати після введення об’єкта будівництва в експлуатацію та здійснення остаточних розрахунків довірителя з управителем довірителю в обмін на свідоцтво про участь у фонді відповідно до правил фонду та договору довідку про право довірителя на набуття у власність закріпленого за ним об’єкта інвестування, в якій обов’язково зазначаються такі дані:

номер довідки та дата її видачі;

вид фонду;

дані управителя;

дані довірителя:

- для юридичних осіб: резидентів — найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (для довірителя, який складає спільного інвестора фонду операцій з нерухомістю, від імені та в інтересах якого діє управитель фонду операцій з нерухомістю, додатково мають бути зазначені дані, що дають змогу однозначно ідентифікувати цей фонд операцій з нерухомістю — назва та реєстраційний номер випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю); нерезидентів — найменування, місцезнаходження та країна, де зареєстровано особу;

- для фізичних осіб: громадян України — прізвище, ім’я та по батькові, адреса постійного місця проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів;

Державний реєстр, Єдиний державний реєстр - автоматизована система обліку інформації про осіб, майно, документи, яка створюється та ведеться державою з метою реалізації своїх функцій.
Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
Житло Житло́, осе́ля, домі́вка, поме́шкання - квартири багатоквартирних будинків, одноквартирні будинки, кімнати в квартирах чи одноквартирних будинках, а також інші приміщення, призначені для постійного або тимчасового проживання людей, що завершені будівництвом та віднесені у встановленому порядку до житлового фонду.
іноземців, осіб без громадянства — прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), адреса постійного місця проживання за межами України;

дані про закріплений за довірителем об’єкт інвестування:

- вид об’єкта інвестування (квартира, нежитлове приміщення, гаражний бокс, машиномісце тощо);

- номер об’єкта будівництва та його будівельна або поштова адреса;

- номер об’єкта інвестування та його характеристики (поверх, кількість кімнат, загальна площа тощо);

Місце мешкання - юридичний термін, під яким мається на увазі юридично оформлене місце, в якому індивідуум має постійне та довгострокове помешкання.
Нежиле приміщення - приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин.
Поштова адреса Поштова адреса - місцезнаходження житла людини або установи (підприємства) відносно країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку). До поштової адреси включено поштовий індекс, номер будівлі, корпусу та номер приміщення у будівлі (квартири, офісу тощо).
Площа Площа - фізична величина, що визначає розмір поверхні, одна з основних властивостей геометричних фігур, у математиці розглядається як міра множини точок, які займають поверхню або якусь її частину. Історично, обчислення площі називалося квадратурою.

сума коштів, внесених довірителем до фонду;

7) включити за умови виконання довірителем своїх зобов’язань за договором такого довірителя до переліку довірителів, яким забудовник у подальшому зобов’язаний передати у власність закріплені за ними об’єкти інвестування;

8) виплатити кошти довірителю за його письмовою заявою відповідно до правил фонду та договору;

9) представляти за дорученням довірителя його інтереси в суді та перед третіми особами, здійснювати інші дії щодо захисту його інтересів;

10) не вносити зміни та доповнення до правил фонду без письмової згоди всіх довірителів. У разі потреби надіслати повідомлення з пропозиціями щодо внесення змін і доповнень до правил фонду кожному довірителю. Згода довірителя вважається отриманою, якщо протягом 30 днів з дня надходження такого повідомлення на зазначену в договорі адресу довірителя управитель не отримав письмової відповіді довірителя;

11) перевіряти на письмову вимогу довірителя фінансовий стан забудовника, вимагати від нього надання фінансових та аудиторських звітів та надавати довірителю інформацію про результати проведеної перевірки;

12) письмово повідомити довірителю про:

внесення змін до правил фонду;

зміну технічних характеристик об’єкта будівництва та/або об’єкта інвестування на підставі листа забудовника;

збільшення строків будівництва більш як на 90 днів;

введення об’єкта будівництва в експлуатацію з наданням на його письмову вимогу копії відповідного акта;

відкріплення від довірителя об’єкта інвестування на умовах договору;

зміну місцезнаходження управителя;

13) надавати довірителю у письмовій формі на його письмову вимогу інформацію про хід виконання умов договору, зокрема про:

будівельний стан готовності об’єкта будівництва;

закінчення спорудження об’єкта будівництва та необхідність проведення остаточних розрахунків з управителем згідно з даними щодо фактичної загальної площі об’єкта інвестування;

поточну ціну вимірної одиниці об’єкта інвестування;

14) ознайомити або надати на письмову вимогу довірителя копії отриманих від забудовника документів з даними про забудовника та об’єкт будівництва:

документи, що дають змогу провести ідентифікацію особи забудовника відповідно до вимог законодавства;

документи, що підтверджують право забудовника на користування земельною ділянкою або право забудовника на виконання функцій замовника будівництва для спорудження на земельній ділянці об’єкта будівництва;

позитивний висновок комплексної державної експертизи проектної документації;

Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.

дозвіл на виконання будівельних робіт або реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт;

ліцензію підрядної організації.

Управитель повідомляє довірителю про зміну поточної ціни вимірної одиниці об’єкта інвестування у разі її зміни чи зменшення або збільшення фактичної загальної площі об’єкта інвестування.

Управитель має право:

1) вимагати від довірителя надання визначених правилами фонду та договором документів, які ідентифікують особу довірителя;

2) перевіряти достовірність наданих довірителем документів;

3) отримувати винагороду за надання довірителю послуг у розмірі, встановленому договором.

Управитель не має права доручати здійснення управління коштами, переданими йому, іншим особам та зобов’язаний здійснювати управління такими коштами особисто;

Управитель не може використовувати отримане в управління майно не за цільовим призначенням, визначеним у договорі;

Управитель не може на свій розсуд припиняти управління майном або в односторонньому порядку розривати договір управління майном,
крім випадків невиконання довірителем своїх зобов'язань, передбачених договором;

Управитель не може вимагати від довірителя виконання всіх його зобов’язань у разі, коли управитель не виконує своїх зобов’язань за договором;

Управитель не може встановлювати умови, обов’язкові для довірителя, з якими він не ознайомив довірителя перед укладенням договору, за винятком норм, встановлених законодавством;

Управитель не може відповідати за своїми боргами активами фонду. У разі ліквідації управителя активи фонду не включаються до ліквідаційної маси;

Управитель несе відповідальність за виконання своїх зобов’язань перед довірителем відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» та договору;

Управитель не несе відповідальності активами фонду за виплату коштів довірителю в разі його відмови від участі у фонді, якщо управитель дотримався встановлених правилами фонду процедур щодо забезпечення можливості отримання довірителем коштів з фонду на вимогу довірителя (для фонду виду А).

Управитель не має права на закріплення одного об’єкта інвестування за двома або більше довірителями.

Також, у разі порушення законодавства про фінансові послуги управителем, який не є банківською установою, Нацкомфінпослуг може звернутися до суду щодо вирішення питання передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю управління іншій фінансовій установі.

Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.


Скачати 80.03 Kb.

  • Права та обов’язки, які набувають споживачі при укладанні договору про участь у фонді фінансування будівництва Довіритель має право
  • Довіритель зобов’язаний
  • Права та обов’язки фінансової компанії – управителя Управитель зобов’язаний