Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравила дорожнього руху. Тема уроку

Скачати 95.91 Kb.

Правила дорожнього руху. Тема уроку
Скачати 95.91 Kb.
Дата конвертації02.05.2017
Розмір95.91 Kb.
ТипПравилаМетодична розробка

уроку з ПДР на тему:


ПРЕДМЕТ: Правила дорожнього руху.
Шлях - широка, велика дорога, призначена для їзди, путь між двома точками, місце, простір, яким відбувається пересування, сполучення.
Доро́жній рух - процес руху по дорогах транспортних засобів та учасників дорожнього руху, сукупність суспільних відносин, що виникають у процесі переміщення людей і вантажів за допомогою транспортних засобів або без таких у межах дороги.

ТЕМА УРОКУ: Заборонні знаки. Призначення. Загальна ознака оборони. Дії водіїв у відповідності з вимогами заборонних знаків. Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком.
Причи́нність, також причи́нно-наслідко́вий зв’язо́к, причи́новість, причи́ново-наслідко́вий зв’язо́к, кауза́льність - (неформально, нестрого розуміючи) зв’язок між подією А («причиною») й іншою подією Б («наслідком»), яка необхідно настає за першою чи витікає з неї.

МЕТА УРОКУ:

Навчальна: ознайомити учнів із заборонними знаками, їх призначенням; загальною ознакою оборони; діями водіїв у відповідності з вимогами заборонних знаків; наслідками порушення вимог, уведених установленим знаком; перевірити рівень засвоєних знань;

Розвиваюча: розвивати в учнів мислення, спостережливість, самостійність та відповідальність під час оцінки дорожньої ситуації; формувати навчальну (уміння виділяти головне, аналізувати, використовувати на практиці; здійснювати навчальну діяльність у взаємодії; формулювати, висловлювати, доводити власну думку; здатність навчатися протягом усього життя), комунікативну, інформаційну (уміння використовувати джерела інформації, зокрема ІКТ; уміння раціонально використовувати комп’ютер для пошуку, опрацювання й систематизації, зберігання й передавання інформації) та соціальну (здатність до співробітництва в команді, мобільність;
Співпраця, співробітництво - спільна з ким-небудь діяльність, спільна праця для досягнення мети. Для відображення негативного сенсу цього слова (співпраця з ворогом) використовується слово колабораціонізм.
Раціональність (від лат. Ratio - розум) - термін у найширшому сенсі означає розумність, свідомість, протилежність ірраціональності. У більш вузкому значенні - характеристика знання з точки зору його відповідності деяким принципам мислення.
Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).
уміння адаптуватись й визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі) компетентності, вміння використовувати отримані знання у майбутній професійній діяльності;

Виховна: виховувати інтерес до предмету; свідоме ставлення та повагу до професії; культуру руху на дорогах; сумлінність та відповідальність.

Методична мета: Використання електронних засобів навчання та регіонального компоненту при вивченні предмету ПДР.
Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.
Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.


Тип уроку: комбінований.

Методи роботи: пояснювально-ілюстративні та проблемно-пошукові шляхом використання електронних засобів навчання.

Форми роботи: групова, фронтальна, індивідуальна робота.

Прийоми роботи: «Комплімент», «Асоціативний кущ», «Мікрофон», гра «Дорожнє лото», постановка проблемних питань, «Репортаж».
Виста́ва - твір театрального мистецтва, обмежений часовим терміном з використанням режисерського задуму, акторської гри, драматургічного твору (літературного джерела), музики, театральних декорацій та механізмів тощо.


Засоби навчання:

 • технічні: комп’ютер, проектор, навчальні відео ролики, комп’ютери для перевірки знань учнів;

 • наочні: мультимедійні презентації, відео ролики, відеофільм, мультфільм;

 • програмні: тематичні білети з перевірки знань;

 • дидактичні: картки контролю знань для учнів.

Міжпредметні зв'язки: фізика, інформатика, журналістика.
Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.
Журналі́стика - це соціальний інститут, створений з метою забезпечення всебічного й об'єктивного інформування всіх суб'єктів суспільного життя про соціальну дійсність, що необхідне для оптимального функціонування всіх інших соціальних інститутів і суспільства в цілому як саморегульованої системи.


Засоби оцінювання: тестовий електронний контроль знань, «Листок само-оцінювання знань учнів».
Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.


СТРУКТУРА УРОКУ

 1. Організаційна частина.

 2. Актуалізація знань, умінь і навичок (прийом «Комплімент», прийом «Асоціативний кущ», гра «Дорожнє лото»).

 3. Вивчення нового матеріалу (репортаж, постановка проблемних питань, мультимедійна презентація).

 4. Закріплення матеріалу (робота із схемами, перегляд мультфільму, аналіз ситуацій на дорогах, комп’ютерне тестування).
  Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
  Аніма́ція (з лат. anima - душа і похідного фр. animation - оживлення), мультипліка́ція (з лат. multiplicatio - розмноження, збільшення, зростання) - вид кіномистецтва, твори якого створюються шляхом зйомки послідовних фаз руху намальованих (графічна анімація) або об'ємних (об'ємна анімація) об'єктів.


 5. Підведення підсумку уроку (бесіда, оцінювання).


ХІД УРОКУ

 1. Організаційний момент 1 хв.

 • Перевірка наявності учнів, їх готовність до уроку.

 1. Актуалізація знань, умінь, навичок учнів 12 хв.

  1. Прийом «Комплімент» 1 хв.

 • Учні, чи приємно вам, коли вас хвалять?

Прогнозована відповідь: «Так».

 • Саме тому, ми сьогодні будемо вчитися говорити добрі слова своїм товаришам. Поверніться кожен до сусіда по парті і скажіть йому щось хороше, починаючи так: «Ти мені подобаєшся, бо…».

Учитель започатковує комунікативну діяльність, зробивши комплімент учневі:

 • Ти мені подобаєшся, бо сумлінно вивчаєш основи майбутньої професії.
  Компліме́нт (фр. compliment) - це особлива форма похвали, вираз схвалення, поваги, визнання або захоплення; люб'язності, приємні слова, утішний відгук, відфільтровані лестощі.


(Учні роблять комплімент сусідові).

  1. Прийом «Асоціативний кущ» 2 хв.

 • Учні, спробуймо виростити асоціативний «дорожній кущ».

Стовбуром нашого асоціативного куща будуть слова «ДОРОЖНІЙ РУХ». Які у вас існують асоціації?

(спочатку діти висловлюють найстійкіші асоціації (Закон України «Про дорожній рух», Учасники дорожнього руху, правила дорожнього руху, дорожні знаки), а потім – другорядні (попереджувальні, пріоритету, забороні).
Пріоритет (рос. приоритет, англ. priority, нім. Priorität f) -
Доро́жній знак, шляховка́зувач, або дороговка́зувач - стандартизований графічний малюнок, що встановлюється край дороги для повідомлення визначеної інформації учасникам дорожнього руху, один з засобів регулювання дорожнього руху (дорожня розмітка, дорожнє обладнання, світлофор, регулювальник).
Пра́вила доро́жнього ру́ху (скорочено: ПДР) - перелік правил, що регулюють обов'язки водіїв транспортних засобів та пішоходів, а також технічні вимоги, визначені до транспортних засобів для забезпечення безпеки дорожнього руху.


  1. Організація самооцінювання знань учнів 1 хв.

 • На ваших робочих місцях є листки самооцінювання знань.
  Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
  За кожний етап роботи ви будете виставляти собі отриману кількість балів.
  Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
  Наприкінці уроку ви зможете підсумувати власні результати й отримати оцінку за урок.


ЛИСТ САМООЦІНЮВАННЯ


Види робіт

Кількість балів

«Дорожнє лото»
Робота зі схемами
Тестові завдання
ВСЬОГО  1. Гра «Дорожнє лото» 8 хв.

 • Яку тему ми розпочали вивчати на минулому уроці?

Прогнозована відповідь: «Забороні дорожні знаки».

 • Я пропоную вам пограти у «Дорожнє лото». Кожен з вас обирає цифру, під якою ховається запитання з теми «Забороні дорожні знаки», і надає усну відповідь.
  Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.
  Працюємо «ланцюжком».

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


(Учні «ланцюжком» обирають цифру, під якою ховається запитання з теми «Забороні дорожні знаки», і надають усну відповідь).

 • Молодці, ви впоралися з цим завданням.
  Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
  В цілому, ви добре засвоїли першу групу заборонних дорожніх знаків. Виставте собі в «Листочку самооцінювання» за перше завдання по одному балу, якщо відповідь на питання ви надали вірну. Якщо відповідь була неправильною, то поставте нуль.
 1. Вивчення нової теми 17 хв.

  1. Репортаж 5 хв.

(На екрані – заставка. Два учні ведуть репортаж, демонструють відеосюжети).

 • «В Україні майже кожні 2 години в ДТП гинуть люди»

Статистика ДАІ за 6 місяців 2012 року жахає: 12,5 тис. ДТП з постраждалими. Автомобілі потрапляють в ДТП приблизно раз на 20 хвилин. За добу гине в середньому 11 осіб.

За півроку на дорогах загинули дві тисячі українців.

За даними Державтоінспекції, за перше півріччя на дорогах загинуло більше двох тисяч чоловік. Ще 15 тисяч отримали різні травми. Майже кожну 21 хвилину траплялося ДТП з потерпілими, практично через кожні 129 хвилин гинула людина. В середньому за добу аварії забирають 11 життів і калічать 85 учасників дорожнього руху.

Уча́сник доро́жнього ру́ху - особа, яка бере безпосередню участь у процесі руху на дорозі як пішохід, водій, пасажир, погонич тварин.

У 2012 році найбільша кількість загиблих в дорожньо-транспортних пригодах було зареєстровано в квітні, а пік травматизму припав на червень.
 • «Щороку українці розбивають машин на $ 5 мільярдів»

За статистикою, найчастіше ДТП відбуваються в п'ятницю, з потерпілими - в неділю. За час скоєння пік аварійності припав на 12 годину дня. Найбільша кількість потерпілих учасників дорожньо-транспортних пригод припадає на 18 годин.
Травмати́зм - сукупність травм, що виникають у певної групи населення за певний відрізок часу.
Автомобі́ль, авто́ (від грец. αὐτός - сам і лат. mobilis - той, що рухається) - самохідна колісна машина, яка приводиться в рух встановленим на ній двигуном і призначена для перевезення людей, вантажу, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт та перевезення спеціального устаткування безрейковими дорогами.
Доро́жньо-тра́нспортна пригода (ДТП) - подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки.

У більшості випадків, у яких травмуються люди, винні самі водії, які:

• перевищують безпечну швидкість руху (майже 23,8% від усіх випадків);

• порушують правила маневрування (19,7%);

• правила проїзду перехресть (7,3%);

Перехре́стя - місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні, межею якого є уявні лінії між початком заокруглень країв проїзної частини кожної з доріг. Не вважається перехрестям місце прилягання до дороги виїзду з прилеглої території.

• не дотримуються дистанцію (7,0%);

• керування транспортом у нетверезому вигляді - (6,6%).

У 6,7% випадків винні пішоходи, які переходять вулицю у невстановленому місці.
 • «Траси смерті – де в Україні частіше відбуваються ДТП»

У ДАІ відзначають, що останнім часом почастішали ДТП з тяжкими наслідками, в яких водії їхали на відпочинок.

Ві́дстань або ві́ддаль між двома точками простору - довжина уявного відрізка прямої, що сполучає ці точки.
Відпочи́нок, дозвілля - проведення часу, метою якого є відновлення нормального стану організму.
Тому правоохоронці в черговий раз звертають увагу, на те, що сідаючи за кермо автомобіля, ви несете відповідальність не тільки за себе, але і за життя і здоров'я інших учасників дорожнього руху.
В 1895 році відбулися автомобільні перегони за маршрутом Париж-Бордо-Париж на відстань 1150 кілометрів. З-поміж учасників першим прибув на фініш через 48 годин і 47 хвилин двомісний «Папар-Лавассор» (3,5 к.с.). За кермом сидів його конструктор Еміль Лавассор. Коли він виліз із машини, то вигукнув: «Яке то було божевілля! Я летів із швидкістю 30 кілометрів за годину!».
Правоохоро́нні о́ргани - державні органи, що на підставі законодавства держави здійснюють правоохоронну (правозастосовну та правозахисну) діяльність.
 • «ДАІ назвала п'ять головних причин ДТП »

Влітку, в період відпусток, у зв'язку з тим, що багато хто їде на відпочинок на власних автомобілях, на дорогах значно зростає концентрація транспорту.
Більшість автомобілів ділиться на правокермові і лівокермові.
Взимку, під час ожеледиці, снігопаду, навіть незначне, на ваш погляд, порушення ПДР може призвести до фатальних наслідків.
О́желедь, ожеле́диця, ожеле́да - тонкий шар льоду на земній поверхні, що утворюється після дощу або відлиги при зниженні температури; також прозорий шар льоду, що утворюється внаслідок замерзання крапель мряки чи дощу на поверхні землі або предметів при температурі від 0 до -6 °C.
Снігопад характеризується інтенсивністю, тобто кількістю опадів у мм шару води за годину або добу. Інтенсивність слабкого снігопаду менше 0,1 мм/год, середнього 0,1-1 мм/год, сильного (густого) - більше 1 мм/год.
Не перевищуйте швидкісний режим, дотримуйтесь правил маневрування, обгону, не сідайте за кермо в стомленому стані, чітко дотримуйтесь вказівок дорожніх знаків. Кілька хвилин, які на вашу думку ви виграєте, порушивши правила, не стоять життя і здоров'я вас і оточуючих людей.


  1. Постановка проблемних питань 1 хв.

 • Ви прослухали репортаж. Ще раз переконалися, що необхідно чітко дотримуватися правил дорожнього руху. І перш за все, дотримуватися вимог дорожніх знаків.

 • Скажіть, будь ласка, до якої групи належать ці дорожні знаки.

(Прогнозована відповідь «Забороні знаки»).

 • Що позначають дані дорожні знаки?

 • Які дії водіїв у відповідності з вимогами даних знаків.

 • Які наслідки порушення вимог, уведених установленими знаками.

  1. Повідомлення теми, мети уроку 1 хв.

 • Саме ці проблемні питання ми повинні вирішити.
  Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.
  Отже, тема нашого уроку «Забороні дорожні знаки, друга група».

  1. Мотивація навчальної діяльності учнів 1 хв.

 • Яких результатів ви очікуєте від уроку?
  Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.


(Прогнозовані відповіді):

 • Я хочу дізнатися про групу заборонних знаків.

 • Я хочу з’ясувати, які дії повинен виконувати водій у відповідності з вимогами даних знаків.

 • Я хочу дізнатися про наслідки порушення вимог, уведених установленими знаками.

  1. Пояснення нового матеріалу 9 хв.

  • Урок №5 ППЗ («Заборонні дорожні знаки. Ч.2»).
 1. Усвідомлення нового матеріалу 12 хв.

  1. Робота в парах зі схемами «Використання заборонних дорожніх знаків» .. 4 хв.

 • Вам необхідно, використовуючи посібник «Правила дорожнього руху», надати характеристику дорожнім знакам за поданим планом:
 • Група дорожніх знаків.

 • Назва дорожнього знаку.

 • Місце встановлення дорожнього знаку.

 • Зона дії дорожнього знаку.

 • Дії водія.

 • Надайте характеристику дорожнім знакам.

 • Заповніть «Листочки самооцінювання».

  1. Перегляд мультфільму з аналізом ситуацій на дорогах 3 хв.

 • Я пропоную вам уважно передивитися мультфільм та з’ясувати, які знаки необхідно встановити з метою уникнення дорожньо-транспортних пригод.

(Перегляд мультфільму, аналіз ситуацій на дорогах).

 • Молодці, ви добре впоралися з цим завданням.

  1. Самостійна робота 4 хв.

 • Я пропоную вам об'єднатися в дві групи:

І група – буде виконувати тестування з теми «Заборонні дорожні знаки»;

ІІ група – буде виконувати комп'ютерне тестування з теми «Заборонні дорожні знаки».На роботу відводиться 4 хвилини.

4.4. Взаємоперевірка тестування з теми «Заборонні дорожні знаки» 1 хв.

 • І група – закінчила виконувати тестові завдання з теми «Заборонні дорожні знаки». Поміняйтеся зошитами, здійснимо взаємоперевірку.

 • Учні запишіть свої результати в «Листочку самооцінювання»» за самостійну роботу.
 1. Підведення підсумків 3 хв.

5.1. Бесіда 1 хв.

  • Чи справдилися ваші очікування від уроку?

  • Що нового ви дізналися на уроці?

  • Чого навчилися?

  • Які питання залишилися нез'ясованими?

  1. Оцінювання 1 хв.

  • Підсумуйте результати на ваших «Листочків самооцінювання». Результат обов'язково запишіть.

  1. Домашнє завдання 1 хв.

  • Вивчити тему «Заборонні знаки».

  • Підготуватися до контрольного тестування з теми «Дорожні знаки».

 • Молодці! Ви добре попрацювали! Дякую за урок.


Використана література:

 • О.А.Тимовський, З.Д.Дерех, Ю.Є.Заворський. Правила дорожнього руху в ілюстраціях. Навчальний посібник 8-ме видання.
  Ілюстра́ція - зображення, що супроводжує текст літературного твору, газетної статті тощо з метою полегшення для читача візуалізації змісту.
  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.


 • З.Д.Дерех, Дорожні ситуації в малюнках 2000р.


Скачати 95.91 Kb.