Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравила експлуатації меліоративних систем (осушувальні системи), які перебувають у державній власності Сторінка І. Загальні положення

Правила експлуатації меліоративних систем (осушувальні системи), які перебувають у державній власності Сторінка І. Загальні положення
Сторінка1/4
Дата конвертації03.04.2017
Розмір239 Kb.
ТипПравила
  1   2   3   4

Правила експлуатації меліоративних систем (осушувальні системи), які перебувають у державній власності


Сторінка

І. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють основні вимоги, яким повинні відповідати осушувальні системи сільськогосподарського призначення, а також визначають організаційні заходи, склад і зміст робіт з експлуатації цих систем.

1.2. Ці Правила є обов’язковими для працівників експлуатаційних організацій, які входять до сфери управління центральних органів виконавчої влади з регулювання відносин у сфері меліорації земель.

Меліора́ція (лат. melioratio поліпшення, від лат. melior кращий) - цілеспрямоване поліпшення властивостей природно-територіальних комплексів з метою оптимального використання потенціалу ґрунтів, вод, клімату, рельєфу та рослинності.
Осу́шення - комплекс гідротехнічних заходів, спрямованих на вилучення надлишків вологи з ґрунтів і гірських порід.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

Правила носять рекомендаційний характер для приватних агропідприємств, селянських (фермерських) господарств, господарських товариств, сільськогосподарських кооперативів, інших суб’єктів господарювання, громадян (фізичних осіб) і юридичних осіб, далі – власників (землекористувачів), що використовують у своїй діяльності осушені землі і водогосподарські об’єкти та здійснюють заходи, пов’язані з експлуатацією осушувальних систем або окремих споруд.

Сільськогоспо́дарський кооперати́в - добровільне об'єднання фізичних і юридичних осіб в іншу юридичну особу на засадах членства, об'єднання пайових внесків, участі у спільній сільськогосподарській виробничій діяльності та обслуговуванні переважно членів кооперативу.
Госпо́дарське товари́ство - юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.

1.3. Наведені в цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про меліорацію земель”, Водному кодексі України та Положенні про проведення планово-попереджувальних ремонтів меліоративних систем і споруд, затвердженим наказом Держводгоспу України від 1 жовтня 1999 р.

Меліорати́вна систе́ма - технологічно цілісна інженерна інфраструктура, що включає в себе такі окремі об'єкти, як меліоративна мережа каналів, трубопроводів (зрошувальних, осушувальних, осушувально-зволожувальних, колекторно-дренажних) з гідротехнічними спорудами і насосними станціями, захисні дамби, спостережна мережа, дороги і споруди на них, взаємодію яких забезпечує управління водним, тепловим, повітряним і поживним режимом ґрунтів на меліорованих землях.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Водний кодекс України - кодифікований закон України. Кодекс введено в дію з дня опублікування - 13 червня 1995 року - згідно з Постановою Верховної Ради України від 6 червня 1995 року N 214/95-ВР.
№ 151 та зареєстрованим в Міністерстві України 12 квітня 2000 р. за № 225/4446.

1.4. У розвиток цих Правил, за необхідності розробляються й затверджуються вказівки та інструкції з окремих питань експлуатації меліоративних систем у залежності від природних умов і особливостей регіонів.

1.5. Відповідно до статті 1 Закону України “Про меліорацію земель” меліоративна система – це технологічно цілісна інженерна інфраструктура, що включає в себе такі окремі об’єкти, як меліоративна мережа каналів, трубопроводів (зрошувальних, осушувальних, осушувально-зволожувальних, колекторно-дренажних) з гідротехнічними спорудами і насосними станціями, захисні дамби, спостережна мережа, дороги і споруди на них, взаємодія яких забезпечує управління водним, тепловим, повітряним і поживним режимом ґрунтів на меліорованих землях.

Гідротехні́чна спору́да - інженерна споруда, що допомагає здійснювати певні водогосподарські заходи як щодо використання водних ресурсів, так і для захисту від шкідливої дії води.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

1.6. Експлуатація меліоративних систем являє собою комплекс технічних, організаційних і господарських заходів, що забезпечують утримання у справному стані об’єктів інженерної інфраструктури, періодичний їх огляд, проведення планово-попереджувальних ремонтів, виявлення і локалізацію аварій, водорозподіл, водооблік, регулювання водного режиму ґрунтів, спостереження за гідрогеолого-меліоративним станом осушуваних земель, управління і контроль за підготовкою власниками (землекористувачами) меліоративної мережі та споруд до роботи у вегетаційний період.

Во́дний режи́м - зміна рівнів та об'ємів води в річках, озерах, водосховищах і болотах, пов'язана із сезонними змінами клімату, інколи з антропогенним впливом. Особливо помітна зміна водного режиму на річках (повінь, паводок, межень, льодостав, льодохід).

1.7. Громадяни (фізичні особи) і юридичні особи, які експлуатують меліоративні системи, окремо розміщені гідротехнічні споруди, зобов’язані утримувати зазначені об’єкти у справному стані і вживати заходів щодо попередження їх пошкодження та руйнування.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та утримання їх у справному стані здійснюють:

загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем, які перебувають у державній власності – підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

Во́дне господа́рство - галузь економіки, що розробляє і здійснює заходи щодо використання поверхневих і підземних вод для різних галузей економіки, а також здійснює охорону вод і боротьбу з їх шкідливою дією.
Во́дні ресу́рси (англ. water resources, water supply; нім. Wasserreserven f pl) - всі води гідросфери, тобто води рік, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода (льоди) гірських і полярних льодовиків, водяна пара атмосфери.

міжгосподарських меліоративних систем, які перебувають у комунальній власності, а також внутрішньогосподарських меліоративних систем – власники цих систем або спеціально утворені ними підприємства, установи, організації.


  1   2   3   4  • Законі України
  • Закону України