Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравила фонду фінансування будівництва виду а об’єкт будівництва

Скачати 372.9 Kb.

Правила фонду фінансування будівництва виду а об’єкт будівництва
Скачати 372.9 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації19.04.2017
Розмір372.9 Kb.
ТипПравила
  1   2   3

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Протоколом Загальних зборів учасників

ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ

"ЕКСКОМБУД-ІНВЕСТ"

12 від 05 жовтня 2015 року

ПРАВИЛА

ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ВИДУ АОБ’ЄКТ БУДІВНИЦТВА

Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями та дворівневим паркінгом на

вул. Щепова, 17-а, б, в, у м. Львові (ІІ-га черга будівництва)УПРАВИТЕЛЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЕКСКОМБУД-ІНВЕСТ”

ЗАБУДОВНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

МІСЬКА ОКОЛИЦЯ”
ЛЬВІВ 2015

ЗМІСТ


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ФОНДУ

 4. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ, УМОВИ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

 5. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ УПРАВИТЕЛЯ, ЗАБУДОВНИКА ТА ДОВІРИТЕЛІВ

 6. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОВІРИТЕЛЕМ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ У РАЗІ НЕСВОЄЧАСНОГО ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ТА ІНШЕ

 7. ПОРЯДОК УЧАСТІ У ФОНДІ ТА ВІДМОВИ ВІД УЧАСТІ В НЬОМУ

 8. НАПРЯМИ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ

 9. ТИПИ ВИМІРНИХ ОДИНИЦЬ.

  Управитель - особа, яка за договором з власником чи балансоутримувачем здійснює управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі - управління будинком) і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до закону та умов договору.

  Страхове́ відшкодува́ння - грошова сума, що виплачується страховиком за умовами майнового страхування і страхування відповідальності з настанням страхового випадку. Необхідним є встановлення ліміту відповідальності страховика С. в.

  ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗА ДОВІРИТЕЛЕМ ОБ'ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ

 10. ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ МІЖ ДОВІРИТЕЛЯМИ І УПРАВИТЕЛЕМ

 11. ВЗАЄМОДІЯ УПРАВИТЕЛЯ, ЗАБУДОВНИКА І ДОВІРИТЕЛІВ ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

 12. ВІДКРІПЛЕННЯ ОБ'ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ ВІД ДОВІРИТЕЛЯ

 13. ПРИПИНЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

 14. УСТУПКА ПРАВА ВИМОГИ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО УЧАСТЬ У ФОНДІ, ЗМІНА ОБ'ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ

 15. ОТРИМАННЯ ДОВІРИТЕЛЕМ КРЕДИТУ В БАНКУ ДЛЯ УЧАСТІ У ФОНДІ

 16. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБ'ЄКТІВ ІНВЕСТУВАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

 17. ВИНАГОРОДА УПРАВИТЕЛЯ

 18. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВИТЕЛЯ І ЗАБУДОВНИКА ЗА НЕВИКОНАННЯ ПРИЙНЯТИХ НА СЕБЕ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 19. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДУ

 20. ІНШІ УМОВИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Правила Фонду фінансування будівництва виду А (далі – Правила ФФБ) розроблені у відповідності з вимогами Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (далі - Закон України) та з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів України.

Опера́ція (лат. operatio - дія, вплив) - дії, заходи, що виконуються за певним планом і спрямовані на вирішення якогось завдання, досягнення якоїсь мети або належить до кола функцій даного підприємства, установи, відділу, окремого працівника, певного обладнання тощо.

Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

Будівництво - галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Цивільний кодекс Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

1.2. Ці Правила ФФБ регламентують порядок взаємодії Управителя, Забудовника, та Довірителів і встановлюють порядок, умови, особливості та обмеження управління ФФБ, та регулюють інші умови функціонування ФФБ.

1.3. Ці Правила ФФБ є публічною пропозицією (офертою) для вступу до ФФБ та участі у ньому Довірителів шляхом визнання цих Правил ФФБ.

По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.

1.4. Ці Правила ФФБ є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами системи фінансово - кредитних механізмів будівництва житла та інших об'єктів нерухомості, спорудження яких здійснюється за рахунок ФФБ.

1.4. Зміни до Правил ФФБ не можуть погіршувати умови, що забезпечують права довірителя.
2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

У відповідності до Закону України у цих Правилах ФФБ вживаються терміни у такому значенні:

2.1.1 Фонд фінансування будівництва (далі - ФФБ) - кошти, передані Управителю ФФБ в управління, які використані чи будуть використані Управителем в майбутньому на умовах Правил Фонду та договорів про участь у ФФБ.

Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.

2.1.2. Правила Фонду (далі - Правила ФФБ) - система норм, затверджена та оприлюднена Управителем цього Фонду, якої мають дотримуватися всі суб'єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла для досягнення мети управління майном, визначеної установником управління, що повинні відповідати вимогам Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.

2.1.3. Управитель - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕКСКОМБУД-ІНВЕСТ" (далі - ТОВ "ФК "ЕКСКОМБУД-ІНВЕСТ") фінансова установа, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством, Правилами Фонду та відповідає вимогам, встановленим Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

2.1.4. ЗабудовникТОВ «МІСЬКА ОКОЛИЦЯ», код ЄДРПОУ - 39337384, місцезнаходження: 79049, м. Львів, вул. Вернадського, 8 - особа, яка згідно із законодавством має право на виконання функцій замовника будівництва для спорудження об'єктів будівництва та уклала договір з Управителем ФФБ.

2.1.5. Замовник - ТОВ «МІСЬКА ОКОЛИЦЯ» згідно Договору про передачу функцій замовника від 04 лютого 2015 року та гр. Андрейко Оксана Іванівна, остання є власником земельних ділянок: державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯК №247643 від 23.11.

Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.

Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).

Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.

2011 року, державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯК №247642 від 23.11.2011 року, державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯК №247641 від 23.11.2011 року, і відповідно до Договору встановлення суперфіцію від 24.04.2015 року надає ТОВ «МІСЬКА ОКОЛИЦЯ» їх в користування для будівництва та обслуговування житлового будинку, який буде розташовано по вул.

Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.

Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.

Щепова, 17-а, 17-б, 17-в у м. Львові.

2.1.6. Установник управління майном (далі – Установник/Довіритель) - особа, яка передає майно Управителю у довірчу власність на підставі договору управління майном.

2.1.7. Договір управління майном (далі – Договір про участь у ФФБ) - договір за яким Довіритель передає Управителю у довірчу власність майно з метою досягнення визначених ним цілей та встановлює обмеження щодо окремих дій Управителя з управління цим майном.

2.1.8. Фінансування будівництва - використання Управителем отриманих в управління коштів на проведення проектно-вишукувальних робіт та спорудження об'єктів будівництва за умовами договору про участь у ФФБ.

2.1.9. Об'єкт будівництва - будівля, споруда або комплекс споруд, будівництво якої організовує Забудовник та фінансування будівництва якої здійснює Управитель за рахунок отриманих в управління коштів.

Забудовник - це особа, яка у встановленому законодавством порядку отримала право на використання земельної ділянки для спорудження об'єктів житлового будівництва або згідно з укладеними договорами має право розпоряджатися житловою площею у будинках, які будуються (реконструюються).

2.1.10. Об'єкт інвестування – квартира, нежитлове приміщення, машиномісце в паркінгу, будівництво яких організовує забудовник та фінансування будівництва яких здійснює Управитель за рахунок отриманих в управління коштів.

2.1.11. Вимірна одиниця об'єкта інвестування встановлена Правилами ФФБ одиниця виміру об’єкта інвестування, яка визначається в метричних одиницях або в частках (відсотках) цього об’єкта інвестування як єдиного цілого.

Нежиле приміщення - приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин.

Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.

Для об'єктів житлового та нежитлового будівництва - 1,00 кв. м.

Для гаражних боксів (машиномісць в паркінгу) - гаражний бокс (машиномісце в паркінгу).

2.1.12. Договір управителя із забудовником (Договір про будівництво) - договір, який регулює взаємовідносини Управителя із Забудовника щодо організації спорудження об'єктів будівництва з використанням отриманих в управління Управителем коштів та подальшої передачі Забудовником об'єктів інвестування Довірителям та укладається у випадках, передбачених Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" та цими Правилами.

Міжособо́ві стосу́нки - це взаємозв’язки між людьми, що об'єктивно проявляються в характері і способах взаємних впливів, які здійснюють люди один на одного в процесі сумісної діяльності і спілкування.

2.1.13. Закріплення об'єкта інвестування за Довірителем - встановлення правовідносин між Довірителем та Управителем на підставі договору про участь у ФФБ, за яких у Довірителя виникає право вимоги на цей об'єкт інвестування в майбутньому.

Правові́ відно́сини - врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких мають суб'єктивні права та юридичні обов'язки. Правові відносини виникають тоді, і тільки тоді, коли відношення регулюється нормами права.

2.1.14. Відкріплення об'єкта інвестування від Довірителя - припинення правовідносин, встановлених між Управителем та Довірителем стосовно закріпленого за Довірителем об'єкта інвестування, в результаті чого Довіритель втрачає право вимоги на цей об'єкт інвестування з поверненням йому внесених коштів у порядку, встановленому Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" та цими Правилами.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

2.1.15. Поточна ціна вимірної одиниці об'єкта інвестування - встановлена на момент розрахунків ціна права вимоги на одну вимірну одиницю цього об'єкта інвестування.

2.1.16. Облік прав вимоги Довірителів ФФБ - облік вимірних одиниць об'єктів інвестування, права вимоги на які (вимірні одиниці) належать Довірителям.

Ауди́т (лат. audit - слухати) - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.

2.1.17. Система обліку прав вимоги Довірителів Фонду - складений Управителем на відповідну дату перелік Довірителів та належних їм прав вимоги на закріплені за ними вимірні одиниці об'єктів інвестування.

2.1.18. Перелік об'єктів інвестування - документ за конкретним об'єктом будівництва, підписаний Забудовником та Управителем ФФБ, що підтверджує право Управителя на здійснення операцій з вимірними одиницями об'єктів інвестування, що містяться в цьому документі.

2.1.19. Система обліку прав вимоги ФФБ – складений Управителем на відповідну дату перелік Довірителів та належним їм прав вимоги на закріплені за ними вимірні одиниці об’єктів інвестування.

2.1.20. Винагорода управителя ФФБ - грошові кошти, які відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" та цих Правил, Довірителі сплачують Управителю для відшкодування необхідних витрат, зроблених Управителем у зв'язку з управлінням майном (коштами), переданим йому в управління за договорами про участь у ФФБ, а також для забезпечення його діяльності з управління майном.

Гроші Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

Довірителі ФФБ сплачують Управителю таку винагороду у строки, розмірі та в порядку, визначені договором про участь у Фонді.

Винагоро́да - цінності, які отримує особа в обмін на послуги (роботи), які вона надала (виконала) для іншої особи. Зазвичай складається з грошової винагороди, яка часто називається розрахунки або заробітна плата.

2.1.21. Всі інші терміни застосовуються у значенні термінів, визначених Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

  1   2   3


Скачати 372.9 Kb.