Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравила користування платіжною карткою visa

Скачати 143.54 Kb.

Правила користування платіжною карткою visa
Скачати 143.54 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації10.06.2017
Розмір143.54 Kb.
ТипПравила
  1   2ПАТ «МІБ»


Правила користування платіжною карткою VISA

Ці Правила регулюють умови ведення картрахунку, відкритого на підставі Договору про виготовлення платіжної картки VISA, відкриття карткового рахунку і розрахункове обслуговування, і порядок використання платіжних карток міжнародних платіжних систем VISA, виданих Банком у тимчасове користування Клієнта на підставі Договору.

Ба́нківська платі́жна ка́ртка - виготовлена згідно зі стандартом ISO/IEC 7810 ID-1 формату із спеціального стійкого до механічних пошкоджень пластику пластина стандартних розмірів 54x86x0,76мм, яка використовується для ідентифікації її користувача(власника), для способу фіксації інформації і як аналог платіжних засобів.


Терміни, що вживаються в цих Правилах, мають такі значення:

Авторизація – процедура отримання дозволу Банку на проведення операції із застосуванням картки; здійснюється шляхом направлення запиту (авторизаційний запит) до Банку та надання ним відповіді (авторизаційна відповідь);

Банк-еквайр – банк – член міжнародної платіжної системи, що забезпечує прийом карток цієї системи при розрахунку за товари, послуги та видачі готівки;
Міжнаро́дна платі́жна систе́ма (МПС) - платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу.


Банкомат – пристрій, що дає змогу Клієнту за допомогою картки здійснити операцію одержання грошей у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану картрахунку, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього пристрою;

Забезпечення – засіб страхування Банку від ризику непогашення Клієнтом заборгованості, яка може виникнути перед Банком в результаті списання коштів з картрахунку за проведеними операціями. Може бути у формі незнижувального залишку коштів на картрахунку, гарантії, застави майна чи майнових прав або в іншій формі.
Готівка Готі́вка (англ. cash money) - сума випущених в обіг паперових і монетних грошей, які є дійсними платіжними засобами.
Майнові́ права́ - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності.
Незнижувальний залишок визначається, в залежності від типу картки, відповідно до Тарифів. Інші форми забезпечення встановлюються за домовленістю Сторін;

Клієнтська підтримкаслужба банку, яка забезпечує супроводження карткових операцій Клієнта. Клієнтська підтримка здійснюється:

- в робочі дні з 9-00 до 18-00 за телефоном (044) 351 79 60 (ВАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк»);

- у вихідні та святкові дні або в робочі дні з 18-00 до 9-00 за телефоном (044) 247 38 38 (ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України")

ПОС-термінал електронний пристрій, призначений для здійснення авторизації та автоматичного друкування чека при проведенні операції розрахунку за товари (послуги) або отримання готівкових коштів за допомогою картки.

Електроніка Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.

Визначення інших термінів наведено в тексті Договору. 1. Отримання Картки

1.1. Клієнт може отримати картку, випущену на його ім'я, а також ПІН-код в установі Банку за місцем відкриття та обслуговування картрахунку. Банк передає картку особисто Клієнту або іншій особі в разі наявності в неї нотаріально засвідченої довіреності, наданої Клієнтом, на отримання картки та ПІН-конверта.

1.2. За письмовою заявою Клієнта Банк може видавати у користування додаткові картки до картрахунку, як Клієнту, так і його довіреним особам. Додаткові картки, випущені на ім’я довірених осіб та конверти з ПІН-кодами до таких карток можуть бути отримані Клієнтом для їх подальшої передачі в користування довіреним особам або безпосередньо довіреною особою, на ім’я якої випущено картку.

Дові́рена осо́ба кандидата - в Україні суб'єкт виборчого процесу на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах.

1.3. В разі якщо Клієнт бажає отримати додаткову картку та відкрити для неї окремий рахунок, така операція розглядається як видача основної картки та потребує укладання окремого договору та відповідної оплати згідно діючих тарифів
 1. Умови ведення картрахунку

2.1. Клієнт має право використовувати всі кошти в межах витратного ліміту по картрахунку. Сума витратного ліміту обчислюється як залишок коштів на картрахунку за мінусом суми заблокованих, але не списаних коштів, та незнижувального залишку.

2.2. Банк списує кошти з картрахунку на суми всіх операцій, нарахованих відсотків, комісій, штрафів, інших платежів, які стали наслідком або виникли в зв‘язку з використанням як основної, так і додаткових карток.

2.3. Списання коштів з картрахунку здійснюється у валюті картрахунку на суми, еквівалентні сумам у валюті операцій, на підставі отриманих Банком повідомлень від платіжної системи про операції, здійснені з використанням картки. Якщо валюта операції відрізняється від валюти картрахунку, то Банк здійснює конвертацію суми операції у валюту картрахунку за курсом платіжної системи. При цьому стягується комісія за конвертацію відповідно до Тарифів.2.4. Банк зараховує кошти на картрахунок у разі його поповнення Клієнтом або будь-якими іншими особами. Поповнення картрахунку може здійснюватися виключно у валюті картрахунку внесенням готівкових коштів або безготівковим переказом коштів з іншого банківського рахунку як через установи Банку, так і через інші фінансові установи, які надають таку послугу.
Неба́нківська фіна́нсова устано́ва - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та внесена до Державного реєстру фінансових установ у порядку, установленому законодавством України.
Ба́нківський раху́нок - рахунок, на якому обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.


  1. При поповненні картрахунку шляхом безготівкового переказу Банк зараховує суми поповнення не пізніше наступного робочого дня з дати надходження коштів у Банк за умови їх надходження протягом операційного часу. У разі надходження коштів у Банк після операційного часу сума поповнення зараховується на картрахунок не пізніше двох робочих днів.

  2. При поповненні картрахунку шляхом безготівкового переказу кошти на картрахунок зараховуються за умови правильного заповнення всіх реквізитів для такого поповнення. Реквізити для поповнення картрахунку можливо отримати в установах Банку.

  3. На залишок коштів на картрахунку та в разі виникнення несанкціонованого овердрафту, на його суму Банк нараховує відсотки згідно з чинними Тарифами. Відсотки нараховуються з розрахунку фактичного залишку коштів на кінець кожного календарного дня протягом місяця. При їх нарахуванні береться фактична кількість днів у місяці та 365 днів у році. Відсотки нараховуються та сплачуються/стягуються Банком один раз на місяць у розрахунковий день шляхом зарахування/списання відповідної суми на (з) картрахунок(-ку). На суму несанкціонованого овердрафту відсотки нараховуються з дня фактичного його виникнення (списання з картрахунку) по день його повного погашення (не враховуючи останній).

  4. Виписки про стан картрахунку формуються та надаються Банком Клієнту щомісячно протягом 5 робочих днів після розрахункового дня. У разі потреби за запитом Клієнта Банк надає Клієнту дублікат виписки з Рахунку протягом двох робочих днів з дня отримання Банком. Спосіб надання виписок та їх дублікатів зазначається в Заяві Клієнта.

  5. У виписці про стан картрахунку зазначається інформація про рух та залишок коштів на картрахунку, відомості, що стосуються зміни Тарифів, інша інформація. Неотримання виписки не звільняє Клієнта від виконання зобов’язань за цим Договором.

  6. У разі незгоди з інформацією, зазначеною у виписці про стан картрахунку, Клієнт надає Банку письмову заяву із зазначенням конкретних причин та фактів з приводу такої незгоди протягом 30 днів з дати формування виписки. Неотримання Банком претензій в письмовій формі стосовно наданих Клієнта виписок впродовж 30 календарних днів з дати їх формування Банком вважається згодою Клієнта з правильністю вказаної в них інформації.

  7. Розслідування за фактом заяви Клієнта проводиться Банком згідно з Тарифами та відповідно до правил та вимог міжнародних платіжних систем. Якщо в результаті розгляду заява визнана Банком безпідставною, Клієнт уповноважує Банк списати з картрахунку суму комісійної винагороди за проведене розслідування згідно з Тарифами.

2.12. У випадку припинення дії або дострокового розірвання цього Договору та за умови відсутності заборгованості Клієнта перед Банком картрахунок закривається, а залишок коштів повертається Клієнту за його письмовою заявою на закриття картрахунку. Повернення залишку здійснюється шляхом виплати готівкових коштів або безготівкового переказу на інший рахунок, визначений в заяві, але не раніше ніж за 45 календарних днів після закінчення терміну дії останньої з діючих карток, відкритих до картрахунку, або повернення всіх карток до Банку, або отримання письмової заяви про втрату/крадіжку карток та їх блокування. Безготівковий переказ здійснюється з урахуванням чинних тарифів Банку на таку послугу.


 1. Строк дії Картки

3.1. Термін дії картки вказано з її лицьового боку. Картка дійсна до останнього дня зазначеного на ній місяця та року включно. Картка, термін дії якої скінчився, анулюється Банком у встановленому порядку.

3.2. Картки з продовженим терміном дії видаються Держателю за умови повернення Банку карток, термін дії яких скінчився, оплати цієї послуги відповідно до Тарифів, а також якщо не порушено інших умов Договору.

3.3. Продовження терміну дії карток, випущених на довірених осіб Клієнта, здійснюється виключно на підставі відповідної заяви Клієнта та за умови пролонгації основної картки.3.4. Використання картки, термін дії якої скінчився, а також блокованої картки заборонено.


 1. Використання Картки
  1. Картку можливо використовувати для:

 • розрахунку за придбані товари й отримані послуги в будь-якому підприємстві торгівлі (послуг), де розміщений логотип платіжної системи (Visa, Visa Electron);
  Visa Electron - дебетова карта, доступна майже в усьому світі, за винятком США, Канади, Австралії й Ірландії. Карта представлена ​​компанією VISA в 1980-х і є спорідненою картою Visa Debit (до жовтня 2004 - Visa Delta)(різниця полягає лише в тому, що картою Visa Electron можна заплатити лише ту суму, яка доступна на рахунку, але не більшу, в той час як Visa Debit допускає обмежений овердрафт.)


 • отримання готівки в банкоматі або установі будь-якого банку, де розміщений логотип платіжної системи (Visa, Visa Electron).

  1. При отриманні готівки через банкомат Клієнту необхідно ввести правильний ПІН-код. Після правильного введення ПІН-коду на екрані з'явиться меню, що дозволить вибрати операцію, яку можна здійснити за допомогою картки. Основними операціями є “отримання готівки” та “перегляд залишку на рахунку”. Також можливі інші операції.

  2. У разі неправильного введення ПІН-коду банкомат видасть відповідне повідомлення та запропонує ввести ПІН-код ще раз. В разі триразового невірного введення ПІН-коду картку буде вилучено банкоматом.

  3. При вилученні картки через технічний збій роботи банкомату, невірне введення ПІН-коду або коли Клієнт не забрав картку з картоприймача Клієнт може звернутися до банку-еквайра з поясненням обставин вилучення та проханням повернути картку. В усіх інших випадках необхідно звернутися в установу Банку, яка надала Картку у користування, повідомити про всі обставини, пов’язані з вилученням картки, та отримати інструкції щодо подальших дій.

  4. У разі видачі банкоматом невірної суми, Клієнт має надати Банку заяву на оскарження операції в довільній формі з описом обставин її проведення та надати ксерокопію чеку банкомату (за його наявності). Банки повністю контролюють і фіксують всі операції в своїх банкоматах, тому при черговій інкасації банкомату буде проведена перевірка фактичного залишку коштів у ньому. Якщо операція, за якою було видано неправильну суму, здійснена в банкоматі, що належить Банку, протягом трьох робочих днів з моменту інкасації банкомату залишок на картрахунку Клієнта буде приведено у відповідність з фактичними операціями (картрахунок буде збільшено на не отриману суму або зменшено на отриманий надлишок). За операціями, здійсненими в банкоматах інших банків, кошти будуть повернені на картрахунок після здійснення Банком процедур, терміни яких встановлюється правилами відповідної міжнародної платіжної системи.

  5. При необхідності зняття великої суми, яка не може бути видана банкоматом за одну операцію через обмежений розмір отвору для купюр (не більше 40 купюр за раз) та / або лімітів видачі готівки через банкомат, встановлених Банком або банком-еквайером, таку суму слід знімати двома або більше операціями та / або звернутися до каси установи Банку

  6. При отриманні готівки в касі Банку Клієнту необхідно передати касиру Картку та паспорт (або документ, що його замінює). Також касир може вимагати від Клієнта введення ПІН-коду на спеціальній клавіатурі, приєднаній до ПОС-термінала. У такому випадку Клієнт повинен ввести ПІН-код самостійно, не повідомляючи його касиру.

  7. Підписанням чека ПОС-термінала або сліпа Клієнт ідентифікує себе, погоджується з умовами проведення операції та підтверджує правильність її суми, яка буде списана з картрахунку.

  8. При проведенні операції видачі готівки через ПОС-термінал або здійснення розрахунків в торгівельно-сервісній мережі касир може отримати відповідь щодо заборони проведення операції. В разі отримання відповіді “відмовити” касир повинен повернути Клієнту Картку.

  9. Якщо товар повернено Клієнтом або послуга отримана не в повному обсязі, підприємство торгівлі (послуг) повертає відповідну суму коштів шляхом відміни раніше проведеної операції. Повернення коштів можливе виключно на картрахунок в безготівковій формі.

  10. При поверненні коштів Клієнту підприємство торгівлі (послуг) здійснює відміну відповідної операції шляхом використання Картки, за якою була проведена ця операція, в ПОС-терміналі та видає Клієнту зворотний (кредитовий) чек ПОС-термінала на суму повернення. На підставі відміни оригінальної операції Банк зараховує кошти на картрахунок.

  11. У разі виникнення будь-яких нестандартних ситуацій під час використання Картки при розрахунку за товари (послуги) або при отриманні готівки Клієнт може звернутися в Банк за телефонами (044) 351 79 60, повідомити про всі обставини, пов’язані з нестандартною ситуацією, та отримати інструкції щодо подальших дій.  1   2


Скачати 143.54 Kb.

 • Правила користування платіжною карткою VISA
 • Банк-еквайр
 • Банкомат
 • Клієнтська підтримка
 • ПОС-термінал – електронний пристрій
 • Умови ведення картрахунку
 • Підписанням чека ПОС-термінала або сліпа Клієнт ідентифікує себе, погоджується з умовами проведення операції та підтверджує правильність її суми, яка буде списана з картрахунку