Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравила надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту І. Загальні положення

Скачати 207.75 Kb.

Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту І. Загальні положення
Скачати 207.75 Kb.
Дата конвертації14.02.2020
Розмір207.75 Kb.
ТипПравила

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів Українивід № ______


ПРАВИЛА НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФРАСТРУКТУРИ ОБ’ЄКТА ТРАНСПОРТУ


І. Загальні положення


 1. Ці Правила встановлюють загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури об’єктів транспорту незалежно від форми власності для розташування технічних засобів телекомунікацій та порядок взаємодії власника (володільця) інфраструктури об'єкта транспорту і замовника.

Ці Правила розроблені відповідно до Повітряного кодексу України, Законів України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», «Про телекомунікації», «Про транспорт», «Про залізничний транспорт» та інших актів законодавства України.


2. Дія цих Правил поширюється на відносини між власниками (володільцями) інфраструктури об’єкта транспорту всіх форм власності та замовниками, що виникають при доступі до інфраструктури об’єкта транспорту.

Дія цих Правил не поширюється на відносини з доступу до споруд електрозв’язку, що перебувають у власності операторів, провайдерів телекомунікацій, а також до режимно-секретних об’єктів транспортної сфери, об’єктів цивільно-військової системи організації повітряного руху України.


Дія цих Правил не поширюється на відносини з доступу до локомотивів, до кабін управління моторвагонних поїздів, спеціального самохідного рухомого складу та інших рухомих одиниць, до сигналів, стрілок, апаратів, механізмів та інших пристроїв, які забезпечують безпеку руху поїздів, а також у приміщення, звідки здійснюється управління сигналами та цими пристроями.


3. У цих Правилах терміни вживаються у наступних значеннях:

власник (володілець) інфраструктури об’єкта транспорту (далі - власник)/- фізична або юридична особа, у власності (володінні) якої перебуває інфраструктура об’єкта транспорту або окремі її елементи;

доступ до інфраструктури об’єкта транспорту – право замовника на користування елементами інфраструктури об’єкта транспорту для розміщення, модернізації, експлуатаційного та технічного обслуговування технічних засобів телекомунікацій відповідно до законодавства та на підставі договору з доступу;

замовник доступу до інфраструктури об’єкта транспорту (далі - замовник) –.суб’єкт господарювання (оператор, провайдер телекомунікацій або уповноважена ним особа), який звернувся чи має намір звернутися до власника інфраструктури об’єкта транспорту із запитом про надання доступу до конкретного (-их) елемента (-ів) інфраструктури об’єкта транспорту або який уклав договір з доступу.

договір з доступу – договір, укладений згідно з законодавством між власником (володільцем) інфраструктури об’єкта транспорту і замовником про доступ до інфраструктури об’єкта транспорту з метою користування нею або її елементами для забезпечення можливості надання телекомунікаційних послуг замовником і отримання таких послуг їх споживачами з урахуванням умов, визначених цими Правилами та Законом України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»;

сторони – власник (володілець) інфраструктури об’єкта транспорту та замовник доступу до інфраструктури об’єкта транспорту;

технічні умови з доступу до елементів інфраструктури об’єкта транспорту (далі – технічні умови з доступу) – комплекс технічних вимог до розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта транспорту;

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та «Про телекомунікації».

Розділ ІІ. Порядок звернення замовника до власника інфраструктури відповідного об’єкта транспорту щодо отримання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту
1. Для встановлення можливості доступу до інфраструктури об’єкта транспорту замовник надає власнику письмовий запит щодо отримання доступу до інфраструктури (далі - звернення).
2. У запиті замовником зазначаються:

1) повне найменування, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, електронна пошта, номери телефонів, номер в реєстрі операторів та провайдерів телекомунікацій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі – НКРЗІ).

2) заплановану схему телекомунікаційної мережі із зазначенням розміщення відповідних технічних засобів телекомунікацій на об’єкті доступу та у разі наявності адреси цих об’єктів та їх перелік;

3) реквізити для повідомлення про виставлення рахунка.


3. В разі відсутності договірних відносин до запиту додаються наступні документи:

 1. копії статутних документів замовника;
 1. інформацію про внесення до реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій НКРЗІ.

Документи, зазначені в цьому пункті, можуть надаватись в електронному вигляді.

 1. У разі виявлення недоліків у зверненні власник не приймає його до розгляду, про що повідомляє замовника протягом 10 (десяти) робочих днів.

5. У разі прийняття рішення щодо видачі технічних умов з доступу власник протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів, з дня отримання запиту зобов’язаний:

1) за умови наявності технічної можливості надіслати про це письмове повідомлення замовнику та одночасно виставити рахунок на оплату послуги з розробки та видачі технічних умов за вказаними реквізитами;

 1. надати замовнику допуск для здійснення ним попереднього огляду відповідної інфраструктури об’єкта транспорту за його письмовим зверненням до власника.

Здійснення замовником огляду об’єктів, які забезпечують безпеку держави та на яких встановлено обмежений режим доступу, здійснюється у порядку, який визначений для такого об’єкту діючими нормативними та розпорядчими документами.


 1. надати замовнику інформацію щодо потенційних ризиків при наданні доступу до інфраструктури об’єкта транспорту, з урахуванням перспективних та стратегічних планів розвитку підприємства власника інфраструктури об’єкта транспорту.
6. За зверненням замовника власник повинен надати засвідчені копії документів, які підтверджують його право власності або володіння на зазначені в заяві об’єкти транспорту.ІІІ. Строки розроблення та видачі технічних умов з доступу до інфраструктури об’єкта транспорту


 1. Замовник вносить плату за розробку та видачу технічних умов з доступу протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня отримання письмового повідомлення про наявність технічної можливості та рахунку на оплату послуги з розробки та видачі технічних умов.

 1. У разі несплати замовником у встановлений строк плати за видачу технічних умов з доступу, рішення про видачу технічних умов з доступу анулюється власником.

3. Власник у строк до 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання підтвердження оплати послуги з розробки та видачі технічних умов з доступу, надає замовнику:

1) технічні умови з доступу;

2) відомості про осіб, які мають право від імені власника погодити проектну документацію, та про особу, відповідальну за зв'язки із замовником.


4. Технічні умови з доступу мають містити:

1) вихідні дані для розроблення замовником проектної документації з доступу;

2) перелік робіт, що мають бути виконані для доступу до елементів інфраструктури об’єкта транспорту;

3) строк дії технічних умов з доступу;

4) наявні обмеження щодо доступу до певного елемента інфраструктури об’єкта транспорту та/або порядку його експлуатації.


5. Отримання та виконання технічних умов з доступу є обов’язковими умовами здійснення доступу до елементів інфраструктури транспорту.

6. Технічні умови з доступу набирають чинності з дати видачі їх замовнику власником інфраструктури об’єкта транспорту.

7. Технічні умови з доступу є чинними протягом зазначеного в них строку їх дії, але не менше 1 (одного) року.

8. Зміни до технічних умов з доступу можуть вноситися лише за згодою замовника.

9. Технічні умови з доступу до кожного конкретного елемента інфраструктури об’єкта транспорту мають встановлювати однакові для всіх замовників вимоги щодо доступу.

10. У разі не укладення договору з доступу видані власником інфраструктури об’єкта транспорту технічні умови з доступу є дійсними протягом одного року з дня їх видачі, за умови що до цих елементів інфраструктури об’єкта транспорту після видачі технічних умов з доступу не вносилися конструктивні зміни та не укладено договір з доступу з іншим замовником.

11. У разі прийняття власником інфраструктури об’єкта транспорту рішення про відмову у наданні технічних умов з доступу, власник у строк, що не перевищує 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня надходження запиту, письмово повідомляє про це замовника з обґрунтуванням причин відмови та внесенням іншої можливої альтернативної пропозиції щодо доступу до інфраструктури відповідних об’єктів транспорту. Якщо замовник погодився на альтернативну пропозицію, він подає власнику інфраструктури об’єкта транспорту новий запит у строк, що не перевищує 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня отримання альтернативної пропозиції.

12. Підставою для відмови у наданні технічних умов з доступу є:

 1. ненадання замовником інформації, необхідної для його ідентифікації: повне найменування, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, електронна пошта, номери телефонів, номер в реєстрі операторів та провайдерів телекомунікацій НКРЗІ;
 1. відсутність технічної можливості для розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта транспорту;

 1. наявність простроченої понад три місяці заборгованості замовника за раніше отримані в користування елементи інфраструктури об’єкта транспорту, надані в користування власником інфраструктури відповідного об’єкта транспорту;

13. Відмова у видачі технічних умов з доступу з інших підстав, ніж ті, що встановлені пунктом 12 розділу ІІІ цих Правил, забороняється.ІV. Порядок та строки розроблення і погодження проектної документації з доступу


1. На підставі отриманих технічних умов замовник розробляє самостійно, або, в разі необхідності, замовляє розробку проектної документації з доступу, у порядку, визначеному законодавством.

2. Проектна документація розробляється та подається на погодження власнику не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії технічних умов.
3. Проектна документація має бути погоджена власником інфраструктури об’єкта транспорту протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня її отримання від замовника.

У разі неотримання замовником відповіді від власника протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів, проектна документація вважається погодженою.
4. Власник інфраструктури об’єкта транспорту може відмовити замовнику у погодженні проектної документації з доступу виключно на підставі її невідповідності виданим технічним умовам з доступу.

Якщо проектну документацію не погоджено, власник інфраструктури об’єкта транспорту у письмовій̆ формі інформує про це замовника, наводячи обґрунтовані підстави для відмови.

При повторному розгляді проектної документації висунення будь яких нових зауважень з боку власника інфраструктури об’єкта транспорту не допускається, крім зауважень щодо положень, які доопрацьовувались.Власник інфраструктури об’єкта транспорту зобов’язаний̆ погодити або письмово повідомити замовника про відмову в погодженні проектної документації протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання доопрацьованої проектної документації.


V. Порядок подання замовником письмового звернення до власника інфраструктури об’єкта транспорту з пропозицією укладення договору з доступу


1.Доступ до інфраструктури об’єкта транспорту здійснюється на підставі договору з доступу між власником інфраструктури об’єкта транспорту та замовником, що укладається відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цими Правилами та Законом.

2. Укладення договору з доступу здійснюється після видачі замовнику технічних умов та погодження власником інфраструктури об’єкта транспорту проектної документації з доступу.

Підставою для укладення договору з доступу є письмове звернення замовника, підписане уповноваженою належним чином його посадовою особою (представником), до якого додаються два примірники таких документів:

 1. засвідчені замовником фотокопії проектної документації з доступу до інфраструктури об’єкта доступу;

 1. проект договору з доступу.

VI. Строки розгляду та надання відповіді на звернення замовника до власника інфраструктури об’єкта транспорту з пропозицією укладення договору з доступу

 1. Власник інфраструктури об’єкта транспорту, у строк, що не перевищує 20 календарних днів з дня надходження письмового звернення замовника з пропозицією укладання договору з доступу, у разі згоди з його умовами оформляє договір та повертає один примірник договору замовнику, за наявності заперечень щодо окремих умов договору – складає протокол розбіжностей у двох примірниках та надсилає його замовнику.
2. Власник інфраструктури об’єкта транспорту може відмовити замовнику в укладенні договору з доступу з підстав, передбачених частиною четвертою статті 16 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

3. Відмова в укладенні договору з доступу з інших підстав, ніж визначені, частиною четвертою статті 16 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» забороняється.

 1. У разі відмови в укладенні договору з доступу з підстав зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», власник, у строк, що не перевищує 20 (двадцять) календарних днів письмово повідомляє про це замовника з зазначенням конкретної підстави у відмові.
VII. Порядок та строки укладення договору з доступу. Порядок та умови розірвання договору з доступу та/або його припинення


1. Укладення договору з доступу здійснюється сторонами у строк, що не може перевищувати один місяць з дня надходження власнику інфраструктури об’єкта транспорту документів, передбачених пунктом 2 розділу V цих Правил.


2. Договір з доступу має містити істотні умови, визначені частиною шостою статті 16 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».
3. Власник інфраструктури об’єкта транспорту не має права розірвати договір з доступу без згоди замовника або відмовити йому у продовженні строку дії договору з доступу, за умови належного виконання замовником умов договору з доступу.

Реорганізація або зміна власника інфраструктури об’єкта транспорту не є підставою для зміни умов чи розірвання договору з доступу.


4. У разі зміни власника інфраструктури об’єкта транспорту до нового власника інфраструктури об’єкта транспорту переходять права і обов’язки за договором з доступу без стягнення із замовника додаткової плати.


5. У разі виникнення спорів між власником інфраструктури об’єкта транспорту та замовником на етапах укладання, виконання, зміни та розірвання договору з доступу і неможливості вирішення їх шляхом досудового врегулювання спору кожна із сторін може ініціювати вирішення спору в судовому порядку.


6. Сторони зобов'язані попередити одна одну про розірвання договору з доступу не менше ніж за 4 (чотири) місяці до закінчення строку дії договору з доступу.

Якщо сторони не повідомили одна одну про розірвання договору з доступу, договір з доступу вважається продовженим на строк, обумовлений у договорі з доступу. Положення цього пункту застосовується на кожний наступний період, неодноразово.
VIII. Порядок та умови припинення користування елементами інфраструктури об’єкта транспорту


1. Замовник доступу до інфраструктури об’єкта транспорту повинен припинити користування елементами інфраструктури об’єкта транспорту в наступних випадках:

1) закінчення строку дії договору з доступу у разі відсутності спору між сторонами щодо його подовження.

2) наявності відповідного судового рішення.


 1. у разі розірвання договору з ініціативи замовника або закінчення строку його дії.

 2. у разі використання замовником елементів об’єкта інфраструктури у цілях інших, ніж встановлені договором з доступу.

2. Замовник зобов’язаний демонтувати технічні засоби телекомунікацій протягом 20 календарних днів з дня настання випадків, визначених пунктом першим цього розділу, якщо договором не передбачено інше.

Якщо замовник не проводить демонтаж технічних засобів телекомунікацій у вищевказані строки власник має право самостійно їх демонтувати та вимагати від замовника відшкодування вартості виконаних робіт.3. Замовник доступу до інфраструктури об’єкта транспорту повинен призуприпинити користування елементами інфраструктури об’єкта транспорту в наступних випадках:

 1. наявності обґрунтованих технічних причин, що вимагають призупинення доступу до елементів інфраструктури об’єкта транспорту до усунення цих причин;

 2. за вимогою власника інфраструктури об’єкта транспорту у зв’язку із вчиненням замовником доступу до інфраструктури об’єкта транспорту на об’єкті транспорту порушення вимог нормативних та розпорядчих документів з питань охорони, внутрішньо-об’єктового режиму та загрози безпеки на транспорті до усунення цих порушень;

4. Якщо на день припинення договору між власником і замовником має місце судовий спір, демонтаж забороняється до вирішення судового спору у встановленому законодавством порядку.


 1. В особливий період, на період проведення на об’єктах транспорту антитерористичної операції, а також на період введення рівнів охорони на об’єктах транспорту відповідним уповноваженим органом, якщо режим, який встановлюється на цих об’єктах відповідно до встановленого рівня, унеможливлює виконання власником своїх зобов’язань із надання доступу до інфраструктури об’єкту транспорту, власник негайно повідомляє про це замовника та має право призупинити надання послуг з доступу до елементів інфраструктури об’єкта транспорту без згоди замовника.

У разі призупинення власником надання послуг з доступу до елементів інфраструктури об’єкта транспорту плата за доступ до елементів інфраструктури об’єкта транспорту із замовника не стягується до моменту відновлення надання зазначених послуг.

За пошкодження, руйнування або втрату технічних засобів телекомунікацій в особливий період, внаслідок проведення на об’єктах транспорту антитерористичної операції, злочинних дії терористів та інших осіб, які спричинили правопорушення у період введення рівнів охорони на об’єктах транспорту, власник відповідальності не несе.У разі припинення всіх вищезазначених обставин надання послуг з доступу до елементів інфраструктури об’єкта транспорту відновлюється про що власник повідомляє замовника.

IX. Порядок демонтажу технічних засобів телекомунікацій, розміщених без укладення договору з доступу


 1. З метою безпечного та правомірного доступу до інфраструктури об’єкта транспорту власник на постійній основі здійснює огляд елементів інфраструктури на предмет виявлення позадоговірного користування елементами інфраструктури, а також для перевірки відповідності кількості використовуваних елементів інфраструктури умовам укладених договорів з доступу.

 1. У разі виявлення факту неправомірного (позадоговірного) розміщення технічних засобів телекомунікацій, власник інфраструктури об’єкта транспорту складає Акт про виявлення неправомірного (позадоговірного) розміщення технічних засобів телекомунікацій (далі – Акт) (додаток 1) та розміщує в засобах масової інформації місцевої сфери розповсюдження та на своєму веб-сайті (у разі його наявності) інформацію про виявлення неправомірного розміщення технічних засобів телекомунікацій із зазначенням їх типу та адрес елементів інфраструктури.
 1. Якщо протягом 30 календарних днів з дати розміщення інформації в засобах масової інформації місцевої сфери розповсюдження та на веб-сайті (у разі його наявності) власник технічних засобів телекомунікацій не звернеться до власника інфраструктури об’єкта транспорту з метою підтвердження правомірності розміщення технічних засобів телекомунікацій або здійснення їх демонтажу, власник інфраструктури об’єкта транспорту вправі самостійно їх демонтувати та вимагати від власника демонтованих телекомунікаційних мереж (у разі виявлення) відшкодування вартості виконаних робіт.
 1. Власник технічних засобів телекомунікацій, який звернувся до власника інфраструктури об’єктів транспорту з пропозицією щодо їх демонтажу, повинен здійснювати демонтаж з дотриманням вимог чинного законодавства.

5. Власник інфраструктури об’єкта транспорту має право невідкладно демонтувати неправомірно розміщені технічні засоби телекомунікацій, якщо за висновком комісії власника існує обґрунтована загроза цілісності та безпеки інфраструктури об’єкту транспорту з дотриманням законодавства.
6. Власник інфраструктури об’єкта транспорту не несе відповідальності за втрату корисних властивостей технічних засобів телекомунікацій в результаті їх демонтажу.
7. Власник неправомірно розміщених та/або демонтованих технічних засобів телекомунікацій має право звернутися до власника інфраструктури об’єкта транспорту із запитом про надання доступу до елемента інфраструктури об’єкта транспорту на загальних підставах та в порядку, визначеному цими Правилами.
X. Плата за доступ до інфраструктури об’єкта транспорту


Розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта транспорту встановлюється договором з доступу згідно з Методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта транспорту, затвердженої Мінінфраструктури, з урахуванням вимог зазначених в частині сьомій статті 17 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».


XI. Вимоги щодо захисту технічних засобів телекомунікацій та відповідальність за їх умисне пошкодження


 1. Власники інфраструктури об’єкта транспорту зобов'язані вживати технічних та організаційних заходів із захисту технічних засобів телекомунікацій, що розташовані на власних елементах інфраструктури об’єкта транспорту, відповідно до договору з доступу.

Власник інфраструктури об’єкта транспорту несе відповідальність за умисне ним пошкодження (демонтаж або руйнування) технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта транспорту, якщо його дії  призвели або могли призвести до порушення штатного режиму роботи цих технічних засобів телекомунікацій.
 1. Істотні умови захисту власником інфраструктури об’єкта транспорту технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта транспорту від їх умисного пошкодження (демонтажу або руйнування) повинні бути зазначені в договорі з доступу.
XII. Особливості безпечного доступу та користування інфраструктурою об’єкта транспорту


1. Роботи з монтажу та експлуатації технічних засобів телекомунікацій на діючих елементах інфраструктури об’єкта транспорту повинні виконуватися з відома власника зазначених елементів інфраструктури об’єкта транспорту з безумовним виконанням нормативно-розпорядчих документів щодо безпеки та режиму експлуатації об’єктів транспорту.

2. Забезпечення безпечних умов праці, вимог пожежної безпеки та охорони довкілля повинні здійснюватися відповідно до вимог діючих нормативно-технічних документів.

3. Засоби захисту, що використовуються при виконанні робіт на елементах інфраструктури об’єкта транспорту, повинні відповідати вимогам нормативних актів у сфері охорони праці.

4. Механізми, пристосування та інструменти, що використовуються при роботах на елементах інфраструктури об’єкта транспорту, повинні бути справними і застосовуватися відповідно до вимог нормативних актів у сфері охорони під час роботи з інструментом та пристроями.

5. Всі роботи на елементах інфраструктури об’єкта транспорту здійснюються із залученням персоналу власника для технічного нагляду і контролю за проведенням робіт зі стягненням плати за такий технічний нагляд відповідно до умов договору з доступу.

________________________________

Каталог: files -> Dok PROEKT
Dok PROEKT -> Розпорядженням Кабінету Міністрів України від № Авіаційна транспортна стратегія України на період до 2030 року
Dok PROEKT -> Про визначення обсягу
Dok PROEKT -> Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування: Відповідно до пункту частини першої статті Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»
Dok PROEKT -> Порядок та умови
Dok PROEKT -> Аналіз регуляторного впливу
Dok PROEKT -> І. Визначення проблеми
Dok PROEKT -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2018 р. № Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року
Dok PROEKT -> Правила експлуатації трамвая І тролейбуса І. Загальні положення
Dok PROEKT -> Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі інженера-консультанта у реалізації будівельних проектів»


Скачати 207.75 Kb.

 • Розділ ІІ. Порядок звернення замовника до власника інфраструктури відповідного об’єкта транспорту щодо отримання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту
 • ІІІ. Строки розроблення та видачі технічних умов з доступу до інфраструктури об’єкта транспорту
 • ІV. Порядок та строки розроблення і погодження проектної документації з доступу
 • V. Порядок подання замовником письмового звернення до власника інфраструктури об’єкта транспорту з пропозицією укладення договору з доступу
 • VI. Строки розгляду та надання відповіді на звернення замовника до власника інфраструктури об’єкта транспорту з пропозицією укладення договору з доступу
 • VII. Порядок та строки укладення договору з доступу. Порядок та умови розірвання договору з доступу та/або його припинення
 • VIII. Порядок та умови припинення користування елементами інфраструктури об’єкта транспорту
 • IX. Порядок демонтажу технічних засобів телекомунікацій, розміщених без укладення договору з доступу
 • X. Плата за доступ до інфраструктури об’єкта транспорту
 • XI. Вимоги щодо захисту технічних засобів телекомунікацій та відповідальність за їх умисне пошкодження
 • XII. Особливості безпечного доступу та користування інфраструктурою об’єкта транспорту