Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравила надання та отримання телекомунікаційних послуг (послуги доступу до пакетів телепрограм, послуги доступу до Інтернету, послуги тб+Інтернет) «Затверджую»

Скачати 392.11 Kb.

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг (послуги доступу до пакетів телепрограм, послуги доступу до Інтернету, послуги тб+Інтернет) «Затверджую»
Скачати 392.11 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації19.03.2017
Розмір392.11 Kb.
ТипПравила
  1   2   3   4   5   6

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг

(послуги доступу до пакетів телепрограм, послуги доступу до Інтернету, послуги ТБ Інтернет)«Затверджую»:

Директор ТОВ «Електрон-Сервіс»
__________________ Дубовик А.П.
«Затверджую»:

Директор ТОВ «Гранд»
__________________ Жганич І.А.
м. Кривий Ріг 20 січня 2014 р.


ПРАВИЛА
НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ


(ПОСЛУГИ ДОСТУПУ ДО ПАКЕТІВ ТЕЛЕПРОГРАМ,

ПОСЛУГИ ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТУ, ПОСЛУГИ ТБ ІНТЕРНЕТ)Терміни та їх виЗНАЧЕНнЯ
Клієнт – суб'єкт господарювання або фізична особа, яка виявила бажання оформити договірні відносини з Підприємством та отримувати Послуги.

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

Телевізі́йна перед́ача, телерадіопередача, телепереда́ча - змістовно завершена частина програми ТБ з відповідною назвою, обсягом трансляції й авторським знаком, що може бути використана незалежно від інших частин програми і розглядається як цілісний інформаційний продукт.

По́слуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. «Цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті».

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами; це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.

Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.Провайдер - ТОВ «Гранд», зареєстроване в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій 01,09,2011р. згідно з рішенням НКРЗ № 449, та має ліцензію провайдера програмної послуги Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення Серія НР №1296-п від 04.09.2013р.

Провайдер (від англ. provider - постачальник) - компанія, постачальник будь-яких послуг.

Радіомо́влення - виробництво і розповсюдження аудіопрограм за допомогою електромагнітних хвиль, що поширюються передавальними пристроями і приймаються будь-якою кількістю приймачів.Оператор-Провайдер- ТОВ «Електрон Сервіс», зареєстроване в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій 11.11.2010р. згідно з рішенням НКРЗ № 518 .

Обєднання – сукупне найменування ТОВ «Гранд» (Провайдер) та ТОВ «Електрон Сервіс» (Оператор-Провайдер).

Телекомунікаційна послуга (Послуга) – продукт діяльності Об’єднання, спрямований на задоволення потреб Абонентів у сфері телекомунікацій.

Задово́лення - позитивно забарвлена емоція, що супроводжує вдоволення однієї або кількох потреб. Антонімом задоволення є страждання й біль. Поняття задоволення в філософії Епікура ототожнене зі щастям.

Невід’ємною і складовою частиною Послуги є Включені сервіси.

Абонент – споживач Послуг (суб'єкт господарювання або фізична особа), який отримує їх на умовах, визначених у Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг (далі – Правила), чинних Тарифах, Переліку телепрограм, що включені до певного Пакета, та інших документів, що регулюють індивідуальні умови надання та отримання Послуг Об’єднання.

Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для комутації, маршрутизації, передачі та/або прийому знаків, сигналів, зображень та звуків або будь-яких повідомлень, а також програм радіо та телебачення з використанням штучно створеного направляючого середовища (дротовими, оптичними системами між кінцевим обладнанням).

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Маршрутиза́ція (англ. Routing) - процес визначення маршруту прямування інформації між мережами. Маршрутизатор (або роутер від англ. router) приймає рішення, що базується на IP-адресі отримувача пакету.

Індивідуальність (лат. individuitas - неподільність) - сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру, у специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої.

О́птика (англ. optics) - розділ фізики, в межах якого вивчається природа оптичного випромінювання (світла), досліджуються процеси випромінювання світла, його поширення в різноманітних середовищах і взаємодії з речовиною.

Кінцеве обладнання даних (англ. DTE, Data Terminal Equipment) - обладнання обробки, концентрації, збереження даних, а також перетворення повідомлень даних в цифрові сигнали даних і навпаки. Прикладом термінального обладнання може служити звичайний персональний комп'ютер.

Техніка Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.Технічні умови – наявність технічних засобів комунікацій та інших ресурсів Телекомунікаційної мережі, які необхідні для технічної можливості надання Послуг(и) Абоненту.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.Технічне обслуговування – комплекс заходів, що вживаються Оператором-Провайдером або третіми особами для забезпечення робочого стану Телекомунікаційної мережі.

Абонентське відгалуження – ділянка кабельної мережі, яка з’єднує обладнання Абонента (телевізійний приймач, комп'ютер чи інше обладнання) з точкою підключення до Телекомунікаційної мережі. Абонентське відгалуження є власністю Абонента.

Ка́бель (рос. кабель, англ. cable, нім. kabel) - один чи більше ізольованих проводів (провідників), поміщених у оболонку, поверх якої залежно від умов прокладання та експлуатації може видозмінюватись захисне покриття, у яке може входити броня (див. кабель броньований)

Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.Місце надання Послуги – визначена Абонентом і зафіксована у Договорі адреса, за якою він хоче отримувати Послуги.

Протокол замовлених послуг (для Абонентів-фізичних осіб), Договір надання телекомунікаційних послуг (далі - Договір для Абонентів-фізичних осіб та Абонентів-суб’єктів господарювання) – документ, який визначає індивідуальні умови надання та отримання Послуг відповідно до цих Правил, чинних Тарифів, Переліку програм, що включені до певного Пакета телепрограм, та інших документів, що регулюють умови надання та отримання Послуг.

Невід’ємною частиною Договору є документи, затверджені Об’єднанням, які регламентують порядок, умови надання та отримання Послуг, додаткових послуг та сервісних послуг і є обов’язковими для ознайомлення та виконання Абонентом, зокрема: • Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг;

 • Перелік програм, що входять до певного Пакета телепрограм;

 • Тарифи на Послуги, додаткові послуги;

 • Прейскурант на обладнання, матеріали та сервісні послуги.

Контактна електронна адреса електронна адреса, що зафіксована у Договорі, або заявлена Абонентом як контактна.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Електронна пошта Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).Абонентна плата – фіксований платіж, який Оператор-Провайдер встановлює для Абонента за доступ до Послуг на постійній основі протягом календарного місяця незалежно від факту їх споживання.

Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.Послуга доступу до пакетів телепрограм Телекомунікаційна послуга, змістом якої є надання Абоненту доступу (можливості перегляду) до Пакетів телепрограм за Місцем надання послуги із використанням Телекомунікаційної мережі.

Послуга доступу до Інтернету Телекомунікаційна послуга, змістом якої є надання Абоненту за Місцем надання послуги доступу (можливості використовувати) до інформаційних і комунікаційних ресурсів світової мережі Інтернет, включаючи послуги передачі даних, послуги електронної пошти та інші послуги з використанням Телекомунікаційної мережі.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.Послуга ТБ Інтернет – послуга доступу до пакетів телепрограм та доступу до Інтернету, з єдиною тарифікацією та управлінням.

Включені сервіси – послуги та роботи, які є невід’ємною складовою Послуги, зокрема:

 • сервіси технічного доступу – сервіси, що забезпечують працездатність Телекомунікаційної мережі та доступ Абонента до Послуг;

 • інформаційні сервіси – інформування Абонентів про Послуги, Правила та зміни в них, Тарифи Оператора-Провайдера, стан Особового рахунку, надання Абонентам допомоги з питань щодо користування Послугами, додатковими послугами, сервісними послугами;

 • адміністративні сервіси – формування та ведення облікових записів про Абонента та спожитих ним Послуг, супровід запитів від Абонента щодо додаткових послуг, моніторинг та контроль якості надання Послуг.

  Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

  Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.

  Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.Додаткові послуги – послуги, що надаються Оператором-Провайдером на замовлення Абонента додатково до Послуги на платній основі згідно з чинними Тарифами.

Сервісні послугипослуги чи роботи, які не є телекомунікаційними і можуть надаватися Оператором-Провайдером на замовлення Абонента окремо, незалежно від факту замовлення Послуг.

Тарифи – документ, у якому наводиться перелік, опис, правила тарифікації та вартість Послуг, додаткових послуг та сервісних послуг, що надаються Оператором-Провайдером.

Пакет телепрограм – сукупність телепрограм , кількість і перелік яких визначається Провайдером і доступ до яких надається як до одного цілого.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.План Підписки – сукупність обраних Абонентом Пакетів телепрограм, доступ до яких забезпечується Об’єднанням. Вартість Плану Підписки визначається чинними Тарифами.

Інтернет-пакет – сукупність параметрів Послуги доступу до Інтернету, що включає порядок тарифікації Послуги та додаткових послуг, швидкість та обсяг інформації (трафік), які забезпечуються Оператором-Провайдером і згруповані для задоволення потреб Абонента залежно від його мети та інтенсивності використання ресурсів Інтернету, а також визначають вартість Послуги згідно з чинними Тарифами.

Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.


  1   2   3   4   5   6


Скачати 392.11 Kb.

 • «Затверджую»: Директор ТОВ «Електрон-Сервіс» __________________ Дубовик А.П. «Затверджую»: Директор ТОВ «Гранд»
 • Терміни та їх виЗНАЧЕНнЯ Клієнт
 • Провайдер
 • Оператор-Провайдер
 • Об’єднання
 • Технічні умови
 • Технічне обслуговування
 • Абонентське відгалуження
 • Місце надання Послуги
 • Договір надання телекомунікаційних послуг
 • Послуга доступу до пакетів телепрограм
 • Послуга доступу до Інтернету
 • Послуга ТБ Інтернет
 • Пакет телепрограм
 • Інтернет-пакет