Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравила надання та отримання телекомунікаційних послуг редакція 5

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг редакція 5
Сторінка2/11
Дата конвертації18.05.2017
Розмір1.93 Mb.
ТипПравила
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

3. Обов'язки та права операторів, провайдерів телекомунікацій

35. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов’язані забезпечувати:

1) надання послуг за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших нормативних документів, що регламентують діяльність у телекомунікаціях, умов договору, а також наданої ними інформації про умови надання послуг;

2) надання послуг з'єднання будь-яким абонентам мережі загального користування України, якщо інше не передбачено ліцензією, договором на надання послуг, і не обмежено технічними можливостями;

3) надання споживачам повної достовірної інформації, необхідної для укладання договору, а також щодо переліку, змісту, якості, вартості і порядку надання телекомунікаційних послуг, які вони надають;

4) ведення достовірного обліку телекомунікаційних послуг, що надаються споживачеві;

5) правильність застосування тарифів;

6) зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги, що підлягають оплаті, протягом строку позовної давності, визначеного законодавством;

7) надання інформації про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, у випадках і в порядку, встановленому законодавством України;

8) попередження споживачів про можливе скорочення переліку телекомунікаційних послуг чи відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цими Правилами;

9) надання споживачам повної і достовірної інформації і документів, необхідних для укладення договору;

10) недопущення підключення до телефонної мережі несертифікованих і незареєстрованих кінцевих абонентських пристроїв (телематичних служб, передавання даних, автовідповідачів тощо) і незареєстрованих засобів радіотелефонного зв’язку;

11) надання інформацію про місце, де споживач може ознайомитись з цими правилами - ця інформація наочно та в доступній формі доводиться до відома споживачів при укладанні договорів, через засоби масової інформації, довідково-інформаційні служби, служби взаємодії із споживачем, в місцях надання послуг телефонного зв’язку українською мовою.

Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.

36. Оператор, провайдер телекомунікацій мають право:

1) установлювати тарифи на телекомунікаційні послуги, що ними надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою.

2) скорочувати перелік або припиняти надання телекомунікаційних послуг споживачам, які порушують правила надання і отримання телекомунікаційних послуг, у порядку, визначеному в частині ІІ цих Правил;

3) відключати кінцеве обладнання споживача, якщо воно не має виданого в установленому законодавством порядку документа про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, у порядку, визначеному в частині ІІ цих Правил, та відключення на підставі рішення суду кінцевого обладнання, якщо воно використовується абонентом для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам державної безпеки;

4) припиняти використання послуг з протиправною метою, для здійснення дій аморального характеру а також таких, які порушують громадський порядок, посягають на честь і гідність фізичних чи юридичних осіб та викликають їхні скарги;5) припиняти свою діяльність з надання телекомунікаційних послуг відповідно до законодавства;

6) інші права передбачені законодавством України та договорами про надання телекомунікаційних послуг.


4. Права та обов'язки споживачів телекомунікаційних послуг
37. Споживачі під час замовлення та/або отримання телекомунікаційних послуг мають право на:

1) державний захист своїх прав;

2) вільний доступ до телекомунікаційних послуг;

3) безпеку телекомунікаційних послуг;

4) вибір оператора, провайдера телекомунікацій за наявності технічної можливості;

5) вибір виду та кількості телекомунікаційних послуг, що пропонуються операторами телекомунікацій ;

6) безоплатне отримання від оператора, провайдера телекомунікацій вичерпної інформації щодо змісту, якості, вартості та порядку надання телекомунікаційних послуг;

7) своєчасне і якісне одержання телекомунікаційних послуг;

8) отримання від оператора, провайдера телекомунікацій наявних відомостей щодо наданих телекомунікаційних послуг в порядку, визначеному цими правилами;

9) повернення від оператора, провайдера телекомунікацій невикористаної частки коштів у разі відмови від передплачених телекомунікаційних послуг у випадках і в порядку, визначених умовами договору та цими Правилами;

10) відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання оператором, провайдером телекомунікацій обов'язків, передбачених договором із споживачем ;

11) отримання відомостей щодо можливості та порядку відмови від замовленої телекомунікаційної послуги та відмову від оплати телекомунікаційної послуги, яку вони не замовляли;

12) отримання за письмовою заявою рахунків за надані телекомунікаційні послуги безпосередньо в оператора та/або провайдера телекомунікацій відповідно до встановленого Правилами порядку.

38. Разом з правами на споживачів телекомунікаційних послуг покладаються обов'язки та відповідальність. Споживачі зобов'язані:

1) знати ці Правила та дотримуватись їх положень;

2) використовувати кінцеве обладнання, що має документ про підтвердження відповідності та зареєструвати засоби радіотелефонного зв’язку.

3) не допускати використання кінцевого обладнання абонента (споживача) для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку;

4) не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим абонентам;

5) не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання телекомунікаційних послуг третім особам;

6) виконувати умови договору про надання телекомунікаційних послуг у разі його укладення, у тому числі своєчасно оплачувати отримані ними телекомунікаційні послуги;

7) виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства.
5. Розгляд звернень і претензій споживачів телекомунікаційних

послуг
39. Споживачі мають право подавати операторам, провайдерам телекомунікацій пропозиції, заяви, скарги (далі - звернення) у терміни, передбачені Законом України "Про звернення громадян".

40. Звернення можуть бути подані в письмовій чи усній формі.

У разі неможливості негайного вирішення порушених у зверненнях питань вони повинні бути викладені в письмовій формі.

41. У зверненнях з приводу ненадання чи неналежного надання телекомунікаційних послуг споживачі повинні зазначити дату, час, умови спроби отримання послуги, номер терміналу, з якого замовлялась послуга, номер терміналу, який викликався, або номер переговорного пункту при зв'язку з попереднім повідомленням, пункту колективного користування та інше.

42. Якщо звернення з приводу ненадання чи неналежного надання телекомунікаційних послуг внесено до книги скарг, заяв та пропозицій переговорного пункту, пункту колективного користування, його копія в триденний термін повинна бути передана оператору телекомунікацій, котрий обслуговує ці пункти.

43. Оператор, провайдер телекомунікацій зобов'язані прийняти рішення за зверненнями в терміни, передбачені законодавством.

44. За результатами розгляду звернень споживачам телекомунікаційних послуг надається письмова відповідь оператора телекомунікацій за підписом уповноваженої особи в межах її компетенції.

45. Звернення споживачів телекомунікаційних послуг, що надійшли через засоби масової інформації, розглядаються на загальних підставах.

46. Претензії споживачів до операторів, провайдерів телекомунікацій розглядаються за зверненням споживача оператором, провайдером телекомунікацій чи НКРЗ у порядку, передбаченому законодавством.

47. Питання відшкодування завданих споживачеві фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежне виконання оператором, провайдером телекомунікацій обов’язків за договором про надання телекомунікаційних послуг вирішуються в судовому порядку.ЧАСТИНА ІІ
РОЗДІЛ І
ПРАВИЛА НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

МІСЦЕВОГО ТЕЛЕФОННОГО ЗВ'ЯЗКУ

1. Основні положення
1. Цей розділ Правил разом з частиною І визначає порядок та умови надання та отримання послуг місцевого телефонного зв’язку, права та обов'язки операторів, провайдерів і споживачів послуг телефонного зв'язку та регулює відносини між ними.

2. Послуги місцевого телефонного зв'язку надаються операторами телекомунікацій споживачам, які знаходяться в одному або в різних населених пунктах, що належать до зони дії місцевої телефонної мережі одного адміністративного району.

PSTN (англ. Public Switched Telephone Network, рос. Телефонная сеть общего пользования, ТСОП, ТфОП) - це планетарна телефонна мережа загального користування (ТМЗК), для доступу до якої використовуються звичайні проводові телефонні апарати, міні- АТС і обладнання передавання даних.

3. Для користування послугами місцевого телефонного зв'язку, а також міжміського, міжнародного телефонного зв'язку, телефонними довідково-інформаційними та іншими послугами на підприємствах, в установах, організаціях, квартирах багатоквартирних будинків, одноквартирних будинках садибної забудови (далі - квартири) встановлюється кінцеве обладнання: телефонні та факсимільні апарати, пристрої передавання даних і телематичних служб, засоби радіо-телефонного зв'язку, автовідповідачі, пристрої охоронної сигналізації тощо (далі - кінцеве обладнання).

4. Придбання кінцевого обладнання здійснюється споживачами за власні кошти.

При переключенні діючих абонентів на нову АТС типу С-32, телефонні апарати та/або адаптери надаються абонентам безкоштовно у тимчасове використування. При цьому укладається додатковий договір яким передбачається матеріальна відповідальність за правильне використання кінцевого обладнання.

5. Для надання можливості користування послугами телефонного зв'язку оператори телекомунікацій можуть встановлювати таксофони у громадських місцях, на залізничних, річкових, морських вокзалах, автостанціях та в аеропортах, у лікувальних закладах, а також на підприємствах, в установах та організаціях за домовленістю з ними. ……

Оператор зобов’язаний довести до відома споживачів порядок отримання послуг телефонного зв'язку за допомогою таксофонів. Зазначена інформація повинна бути розміщена на таксофоні або надана споживачам в інший спосіб.

Послуги телефонного зв'язку надаються також з автоматизованих переговорних пунктів.

6. Залежно від місця встановлення телефони поділяються на такі категорії:

- квартирні індивідуального користування, встановлені в житлових приміщеннях (окремих квартирах або в кімнатах комунальних квартир);

- квартирні колективного користування, встановлені в місцях спільного користування комунальних квартир і підключені до окремої лінії;

- службові, встановлені на підприємствах, в установах та організаціях;

- службові, встановлені в квартирах посадових осіб;

- службові, встановлені в квартирах, які використовуються для інших цілей (створення майстерень, офісів тощо);

- службові, встановлені в нежитлових приміщеннях фізичним особам;

-технологічні, встановлені у операторів телекомунікацій, які використовуються для організаційно - техніческого процесу.

За способом підключення телефони поділяються на:

- основні, підключені до окремої лінії;

- основні, підключені за спареною схемою до однієї загальної лінії з різними номерами;

- паралельні, які встановлені різним абонентам, але підключені до однієї лінії і мають один і той же номер. При встановлені в одній кімнаті (квартирі) одному абоненту паралельних телефонних апаратів, один із них вважається основним, другий - додатковим;

- "вечірні" телефони, які у вечірній час, а також у вихідні та святкові дні переключаються з підприємств на квартири;

- одностороннього зв'язку, за допомогою яких здійснюється тільки вихідний зв'язок.

7. Для інформування споживачів про номери телефонів абонентів операторами організовуються довідково-інформаційні служби, видаються довідники номерів телефонів абонентів телефонних мереж, в тому числі електронні версії довідників.

Призначені для оприлюднення телефонні довідники, у тому числі електронні версії та бази даних інформаційно-довідкових служб, можуть містити інформацію про прізвище, ім'я, по батькові, найменування, адресу та номер телефону абонента в разі, якщо в договорі про надання телекомунікаційних послуг міститься згода споживача на опублікування такої інформації.Абоненти, які до набрання чинності цих Правил не звернулись письмово до оператора телекомунікацій стосовно вилучення інформації про їх прізвище, ім’я, по батькові, адресу та номер телефону з бази даних інформаційно - довідкових послуг та невнесення до телефонних довідників, вважаються такими, що дали згоду на оприлюднення їхнього номера телефону.

Споживач має право на безоплатне вилучення відомостей про нього повністю або частково з електронних версій баз даних інформаційно-довідкових служб.

8. Заяви про пошкодження у мережах телефонного зв'язку приймаються і реєструються відповідними службами оператора телекомунікацій. Облік заяв та усунення пошкоджень здійснюється відповідно до інструкції, яка розробляється і затверджується ЦОВЗ.

9. Визначення номерів телефонів, з яких здійснюються зловмисні виклики, виконується за письмовою заявою абонента у порядку визначеному законодавством.Послуги, що надаються операторами
10. Послуги місцевого телефонного зв'язку розділяються на основні та додаткові.

Перелік основних послуг телефонного зв'язку, що надаються оператором для споживачів, визначається ліцензією та технічними можливостями мереж і засобів зв'язку оператора телекомунікацій.

Основними послугами місцевого телефонного зв'язку є:

- надання доступу до телефонної мережі шляхом установлення телефону;

- організації безпосереднього зв'язку;

- надання телефонних з’єднань.

У залежності від технічних можливостей мереж і засобів зв'язку, які належать оператору телекомунікацій, та попиту споживачів оператор може надавати споживачам платні та безплатні додаткові послуги.

Оператор телекомунікацій може розширювати або змінювати перелік послуг залежно від технічних можливостей автоматичних телефонних станцій з програмним керуванням та наявності довідково-інформаційних служб.

Автомати́чна телефо́нна ста́нція (АТС) - телефонна станція, що забезпечує автоматичне з'єднання абонентів телефонної мережі.


2. Порядок і умови надання та отримання послуг

місцевого телефонного зв'язку
11. Для підключення до мереж телефонного зв’язку споживачі подають оператору телекомунікацій письмову заяву. Підключення здійснюється при наявності технічних можливостей.

12. Заяви громадян на встановлення квартирних телефонів беруться на облік і задовольняються за наявності документів про реєстрацію постійного місця проживання за відповідною адресою, або за наявності документів про право власності на житло за відповідною адресою.

Заяви на встановлення телефонів в окремій квартирі приймаються тільки від однієї особи, у комунальній квартирі від одного представника кожної сім’ї, яка проживає за даною адресою і має в паспорті відмітку про реєстрацію постійного місця проживання за відповідною адресою.

Заяви на встановлення квартирних телефонів від громадян пільгових категорій беруться на облік і задовольняються на пільговій основі тільки за наявності документів про реєстрацію постійного місця проживання за відповідною адресою.

Листи підприємств, установ та організацій щодо встановлення квартирних телефонів їх працівникам не є підставою для реєстрації на обліку цих громадян.

Заяви від іноземців приймаються на підставі документу про законність його перебування на території України і задовольняються згідно з чергою на встановлення телефону.

Заяви юридичних осіб на встановлення телефону беруться на облік і задовольняються за наявності письмового звернення з гарантією оплати, документу, який підтверджує право власності на приміщення чи його оренду, копії свідоцтва про державну реєстрацію, копії довідки з органів статистики про внесення до ЄДЕРПОУ, копії свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ.

Заяви юридичних осіб – нерезидентів України – беруться на облік за наявності свідоцтва про реєстрацію в Міністерстві зовнішніх економічних зв’язків.

У випадку оренди приміщення потрібен дозвіл орендодавця на прокладання телекомунікацій та встановлення телефону орендарю.

Облік і порядок розгляду заяв на надання послуг місцевого телефонного зв’язку здійснюється відповідно до Інструкції, яка затверджується ЦОВЗ.

13. У разі переїзду громадян в зоні дії місцевої телефонної мережі одного оператора телекомунікацій, незадоволені заяви на встановлення квартирних телефонів переносяться з попереднього місця реєстрації постійного місця проживання за новими адресами реєстрації. Заяви можуть бути перенесені за новими адресами всіх членів сім’ї і зараховані на облік з дати подання первинної заяви, але не раніше дати відмітки про реєстрацію постійного місця проживання за попередньою адресою.

Заяви, які приймались на облік на підставі документів, що засвідчують право власності на житло, задовольняються за адресою цього житла. При виїзді власника, незадоволена заява анулюється. За новим місцем проживання може бути подана нова заява, яка береться на облік та задовольняється на загальних підставах. Якщо на момент переїзду власник такого житла або члени його сім’ї зареєстрували місце постійного проживання за цією адресою, їх заяви можуть бути перенесені за новими адресами постійного місця проживання, але не раніше дати реєстрації за попередньою адресою.

Місце мешкання - юридичний термін, під яким мається на увазі юридично оформлене місце, в якому індивідуум має постійне та довгострокове помешкання.

У разі вибуття заявника з квартири черга на встановлення телефону переоформляється на члена його сім’ї, який проживав разом з ним, але не раніше дати відмітки в паспорті про реєстрацію постійного місця його проживання за відповідною адресою, або на співвласника цього житлового приміщення, якщо він мешкає за даною адресою без реєстрації постійного місця проживання, але не раніше дати коли він став співвласником цього житла.

Пільгова черга на встановлення телефону переоформляється на члена сім’ї, якщо він також є пільговиком з дати реєстрації на пільговій черзі, але не раніше дати отримання ним документу, що дає право на пільги.

Для членів сім’ї заявника, які на момент взяття на чергу були неповнолітніми дітьми, переоформлення черги на встановлення телефону здійснюється з дати подання первинної заяви.

Якщо членом сім’ї заявника є неповнолітня дитина, черга переоформляється на його законного представника (опікуна) до досягнення дитиною повноліття, але не раніше дати її народження.

14. У разі встановлення, переоформлення телефону, наданні телекомунікаційних послуг оператор телекомунікацій укладає з юридичною або фізичною особою договір про надання телекомунікаційних послуг ( далі - договір).

У договорі визначаються права, обов’язки і відповідальність сторін, умови надання послуг, порядок взаємних фінансових розрахунків тощо.

15. Підприємства, установи, організації можуть при наявності технічної можливості встановлювати сертифіковані офісні міні-АТС за умови обов’язкової їх реєстрації у оператора телекомунікацій.

Підприємства, установи, організації, яким необхідно встановити більш як 50 телефонів та іншого кінцевого обладнання, мають право будувати свої відомчі АТС за власні кошти. Такі АТС підключаються до телефонної мережі загального користування згідно з Правилами, що затверджуються у порядку передбаченому законодавством.

16. Переключення до телефонної мережі загального користування телефонів абонентів відомчих АТС виконується за заявою абонента на загальних підставах.

17. Заяви підприємств, установ, організацій та громадян на встановлення телефону задовольняються згідно з чергою в зоні дії відповідної АТС.

У районах забудови багатоквартирними будинками черга формується за будинками; у забудовах одноквартирними будинками - за вулицями з подальшим перегрупуванням заяв по кінцевому лінійно-кабельному пристрою телефонної мережі.

У випадку, коли заявник протягом місяця з дня надсилання йому повідомлення про встановлення телефону не з’являється до оператора телекомунікацій з необхідними документами для укладання договору , або з’явився, але не уклав договір через відсутність коштів, документів тощо, останній здійснює розбронювання номеру та лінійних даних, а заява щодо встановлення телефону передається до архіву. При зверненні цього заявника до оператора телекомунікацій його черга відновлюється з дати подачі первинної заяви, якщо не пройшло 3 роки з дня передачі заяви до архіву. При письмовій відмові заявника від встановлення телефону, з будь яких причин, його черга анулюється.

18. У місцях з недостатнім рівнем насиченості телекомунікаційних мереж загального користування технічними засобами заяви на надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг задовольняються в такій послідовності:

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, Служба безпеки України та військові установи України;

Слу́жба безпе́ки Украї́ни (СБУ) - державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України.

- медичні заклади, пожежні частини, організації, що надають інформацію про виникнення стихійних явищ (землетруси, повені, урагани тощо), державні дошкільні виховні та навчальні заклади, державні заклади науки і культури;

- дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав;

- громадяни, які відповідно до законодавства України мають право на отримання телекомунікаційних послуг на пільгових умовах;

- підприємства, установи та організації громадяни.

19. Черга на встановлення телефону визначається датою подання заяви.

Черга громадян, які мають пільги на встановлення квартирних телефонів, у межах зазначених груп (позачергове, першочергове, переважне право) визначається датою подання документів, якими ці пільги засвідчені.

Перелік категорій громадян, які мають пільги на встановлення квартирних телефонів, визначається законодавством України.

20. Фізичні та юридичні особи, що інвестують будівництво мережі телекомунікацій, до якої підключається кінцеве обладнання цих осіб, у розмірі не менше вартості відповідної кількості абонентських номерів, мають право на позачергове отримання послуг оператора телекомунікацій цієї мережі без додержання зазначеного вище порядку.

21. З введенням у дію нових АТС або розширенням діючих, операторам телекомунікацій надається право розподіляти споживачам абонентські номери від цих АТС за договірними тарифами в обсягах, які визначаються НКРЗ.

22. На момент введення у дію нових АТС або розширення діючих оператор зобов'язаний до 10 відсотків ємності цих АТС передбачити для встановлення телефонів громадянам пільгових категорій. У разі відсутності в зони дії цих АТС незадоволених заяв громадян пільгових категорій вказана ємність використовується на загальних підставах.

23. У разі службової потреби за заявами підприємств, установ та організацій в квартирах посадових осіб встановлюються службові телефони.

Абонентом службового телефону є підприємство, установа чи організація (з якими укладено договір на користування цим телефоном), які вносять плату за встановлення телефону та користування ним, а також за міжміські і міжнародні розмови та інші послуги телекомунікацій, надані по телефону за тарифами, передбаченими для підприємств.

За бажанням особи, яка користується службовим телефоном та за узгодженням з підприємством, установою та організацією, яка вносить плату за користування цим телефоном, телефон може бути переоформлений на квартирний, якщо надійшла черга на встановлення телефону згідно з цими Правилами або абонент користувався ним не менше одного року.

В приміщеннях, що здаються в оренду (суборенду), телефони встановлюються на загальних підставах на час дії договору оренди.

У приміщеннях нежитлового фонду, право власності на які мають громадяни (фізичні особи), телефони встановлюються на загальних підставах і відносяться до категорії службових телефонів.

24. У разі коли заявник, який має пільги на встановлення телефону, помер після дати надсилання йому повідомлення про встановлення телефону, договір укладається з одним із членів сім'ї, які проживали разом з ним і мають у паспорті відмітку про реєстрацію постійного місця проживання за відповідною адресою, без збереження пільг заявника щодо оплати.

25. Відсутність технічних можливостей для встановлення телефонів особам в тому числі і тим, які згідно з чинним законодавством мають пільги на встановлення квартирних телефонів, не є перешкодою для встановлення телефонів за заявами інших громадян в інших будинках та під'їздах, де є така можливість.

26. У комунальних квартирах можуть встановлюватися телефони колективного користування. При наявності технічної можливості основний номер телефону може бути встановлений в кожній кімнаті комунальної квартири.

Одному з мешканців комунальної квартири може бути встановлено телефон індивідуального користування за наявності письмової відмови інших мешканців цієї квартири, заяви яких зареєстровані на обліку, або за наявності телефону колективного користування в цій квартирі.

Якщо в квартирі залишається мешкати одна сім’я, договір за заявою абонента переукладається із оформленням його як телефону індивідуального користування.

Якщо окрема квартира перетворюється в комунальну, або в комунальній квартирі змінюються її мешканці чи старі мешканці комунальної квартири виявили бажання користуватись телефоном, встановленим в цій квартирі, телефон індивідуального користування, встановлений в комунальній квартирі, може бути переданий в колективне користування за згодою абонента .

Якщо абонент такої згоди не дає, заяви на встановлення телефону від інших мешканців квартири беруться на облік і задовольняються на загальних підставах.

Якщо абонент телефону індивідуального користування та члени його сім’ї виїжджають з комунальної квартири, договір переукладається з одним із мешканців комунальної квартири за його заявою згідно з чергою на встановлення телефону та у порядку, визначеному цим пунктом.

27. З метою повнішого задоволення населення телефонним зв’язком і у разі відсутності технічної можливості здійснюється встановлення та переключення діючих квартирних телефонів за спареною схемою або із застосуванням апаратури ущільнення, за винятком коли абонентська лінія використовується підрозділами органів внутрішніх справ для охоронної сигналізації.

Міністерство внутрішніх справ України Міністе́рство вну́трішніх справ Украї́ни (МВС України) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
При цьому встановлення телефону здійснюється без згоди абонента, переключення діючого телефону (з заміною чи без заміни номеру) - за згодою абонента з попереднім його повідомленням. Рішення про встановлення таких телефонів приймає оператор телекомунікацій.

Спарені телефони встановлюються (перестановлюються) в окремих квартирах, розташованих, як правило, в одному під’їзді, а в одноквартирних будинках садибної забудови - у зоні дії кінцевого лінійно-кабельного пристрою. Вивільнений спарений телефон може бути встановлений першому за чергою в під’їзді та в зоні дії кінцевого лінійно-кабельного пристрою у приватному секторі.

У сільській місцевості дозволяється встановлення телефонів за спареною схемою для абонентів господарського сектору.

Не дозволяється підключати до телефонів, які працюють за спареною схемою, кінцеве обладнання інших типів (факси, модеми тощо).

28. При наявності технічної можливості за узгодженням з підприємствами, установами та організаціями може виконуватися переключення їх телефонів у вечірній час та вихідні і святкові дні на квартири громадян згідно з чергою на встановлення телефонів. На прохання підприємств, установ та організацій, телефони яких переключаються, дозволяється “вечірні” телефони встановлювати працівникам цих підприємств, установ та організацій без дотримання черги на встановлення телефону.

У виняткових випадках, за взаємною згодою сторін, дозволяється встановлення паралельних телефонів у різних квартирах, або одноквартирних будинках у зоні дії одного кінцевого лінійно-кабельного пристрою, за винятком телефонів, підключених за спареною схемою. У разі вибуття основного абонента чи скасуванні телефону, оператор телекомунікацій скасовує паралельний телефон якщо не надійшла черга на встановлення телефону абонента паралельного телефону, або договір переоформляється на абонента паралельного телефону позачергово у порядку передбаченому пунктом 21 цього розділу Правил.

За наявності технічної можливості та за згодою споживача може тимчасово встановлюватися телефон одностороннього зв’язку згідно з чергою на встановлення телефону.

У разі встановлення таких телефонів заяви громадян з обліку не знімаються і задовольняються у міру розвитку телефонної мережі.

З переїздом абонентів паралельні та “вечірні” телефони не переносяться.

Користування “вечірнім” та паралельним телефоном може бути припинено за заявою підприємства, установи чи організації, які раніше надали згоду або основного абонента, але не раніше ніж через рік користування ним.

Якщо при реконструкції телефонних мереж відсутня технічна можливість на переключення “вечірніх” телефонів та телефонів односторонньої дії, дія договорів на користування такими телефонами припиняється. Якщо при цьому не надійшла черга на встановлення основного телефону абоненту “вечірнього” телефону або телефону односторонньої дії, основний телефон може бути встановлений такому абоненту позачергово за його згодою з переукладанням договору у порядку передбаченому пунктом 21 цього розділу Правил та з відповідною доплатою за діючими тарифами.

Відповідальність за своєчасну оплату послуг міжміського та міжнародного зв’язку, інтелектуально-довідкових послуг, що надаються абонентам паралельних телефонів несе абонент, який дав згоду на встановлення цього телефону.

29. За заявою споживача при наявності технічної можливості та відсутності черги в будинку чи в зоні дії кінцевого лінійно-кабельного пристрою за бажанням заявника в квартирі або приміщенні може встановлюватись більше одного телефону.

30. Роботи, пов'язані з встановленням телефонів та іншого кінцевого обладнання, виконуються оператором телекомунікацій у встановленому порядку в погоджений з абонентом термін, але не пізніше одного місяця після внесення плати за ці роботи та абонентної плати, якщо інше не передбачено договором.

Встановлення телефонних розеток здійснюється в місцях, визначених абонентом , якщо це не суперечать нормам та Правилам технічної експлуатації .

31. Дозволяється за згодою абонентів заздалегідь, до введення АТС в експлуатацію, виконання робіт, пов'язаних з установленням телефонів, за умови надання абоненту можливості користуватися телефонним зв'язком не пізніше ніж через шість місяців після встановлення розетки.

32. Рішення про встановлення телефонів та іншого кінцевого обладнання приймається керівником структурного підрозділу оператора телекомунікацій, за що він несе персональну відповідальність.

33. Користування телефоном може бути припинено:

- за заявою абонента;

- з переїздом абонента на нове місце проживання (в зону дії іншої АТС, інший регіон);

- з переїздом абонента на нове місце проживання в зоні дії однієї АТС за відсутності технічної можливості перестановлення телефону;

- з ініціативи підприємства зв'язку згідно з пунктами 27, 48 цього розділу Правил або умов укладеного договору.

34. З переїздом абонента в зоні дії однієї АТС за його заявою телефон (підключений до окремої лінії) за наявності технічної можливості перестановлюється за новою адресою незалежно від наявності в будинку, в який переїхав абонент, незадоволених заяв, у тому числі й від осіб, які згідно з чинним законодавством мають пільги на встановлення квартирних телефонів. При відсутності технічної можливості перестановлення телефону, встановлення телефону такому абоненту за новою адресою здійснюється на загальних підставах.

35. З переїздом абонента в телефонізовану квартиру або приміщення в зоні дії телефонної мережі одного оператора телекомунікацій , переоформлення телефону за новою адресою здійснюється протягом місяця на підставі відповідної довідки за формою згідно з додатком до цього розділу Правил. Довідка видається при відсутності заборгованості за надані телекомунікаційні послуги: абоненту - після розірвання договору, члену сім’ї абонента - після його зняття з реєстраційного обліку за даною адресою. Отримати довідку можливо протягом 6 місяців з дня розірвання договору або зняття з реєстраційного обліку за даною адресою.

Члени сім’ї абонента, що користувалися телефоном, встановленим в окремій або комунальній квартирі, з переїздом у телефонізовану квартиру мають право на укладення договору незалежно від наявності в будинку, або в зоні дії кінцевого лінійно-кабельного пристрою незадоволених заяв.

З переїздом абонента в телефонізовану квартиру або при­міщення в зоні дії телефонної мережі іншого оператора телекомунікацій, переоформлення телефону за новою адресою здійснюється на загальних підставах.

36. У разі переїзду абонента за новою адресою і зміни місця реєстрації постійного місця проживання, договір з ним не розривається, якщо за ним зберігається право власності на житло і він виконує свої обов’язки згідно укладеного договору. Якщо право власності на житло переходить особі, яка не зареєстрована за цією адресою, договір з абонентом, який був власником житла розривається, а з новим власником договір укладається на загальних підставах.

37. У разі коли абонент вибуває та письмово вiдмовляється вiд телефону, договір за заявою переоформляється на члена його сiм'ї, який проживав разом з ним і має в паспорті відмітку про реєстрацію постійного місця проживання спільно з абонентом за відповідною адресою не менше 6 місяців, або на співвласника цього приміщення. В іншому разі договір розривається.

У разі коли абонент вибуває та в місячний термін не повідомляє про призначення нової особи відповідальної за телефон, договір з ним розривається без права надання йому довідки. Договір за заявою члена сім’ї бувшого абонента, який проживав разом з ним і має в паспорті відмітку про реєстрацію постійного місця проживання за відповідною адресою не менше 6 місяців або є співвласником житла із бувшим абонентом, переоформляється на цього члена сім’ї за тарифом, передбаченим при переоформленні. В іншому разі договір розривається.

У разі коли абонент вибуває і отримує довідку (згідно з додатком до цих Правил), що він був абонентом, договір укладається з членом його сім’ї, який проживав разом з ним і має в паспорті відмітку про реєстрацію постійного місця проживання спільно з абонентом за відповідною адресою не менше 6 місяців або є із ним співвласником житла. При цьому застосовується тариф, передбачений для встановлення телефону. В іншому разі договір розривається.

З виїздом абонента, у квартирі якого було встановлено телефон на пільгових умовах, договір укладається з членом сім’ї, або із співвласником цього приміщення, якщо надійшла черга на встановлення телефону (черга визначається датою подання первинної заяви абонента) або з часу встановлення телефону пройшло не менше трьох років за тарифом, передбаченим для встановлення телефону. В інших випадках договір розривається.

У разі смерті абонента, у квартирі якого було встановлено телефон на пільгових умовах, договір переоформляється на члена сім'ї, який проживав разом з ним і має в паспорті відмітку про реєстрацію постійного місця проживання спільно з абонентом за відповідною адресою не менше 6 місяців або на співвласника цього приміщення.

38. Телефон, встановлений у квартирі, де проживає подружжя, яке розірвало шлюб, вважається квартирним телефоном колективного користування за заявою одного з подружжя.

У разі роз’їзду подружжя, яке розірвало шлюб, переважне право на користування телефоном залишається за особою, яка згідно з чинним законодавством має пільги на встановлення квартирного телефону. Якщо жоден із подружжя пільг не має, право на користування телефоном надається тому із подружжя, з яким залишаються неповнолітні діти. В інших випадках телефон залишається у квартирі, де він був встановлений.

39. У разі встановлення факту, що абонент помер, а в приватному будинку чи в приватизованій квартирі нiхто не проживає або проживає без наявності відмітки про реєстрацію постійного місця проживання за відповідною адресою, телефон відключається. Якщо протягом місяця з дня смерті абонента надійшла заява від можливого спадкоємця, телефон включається на час оформлення документів про спадщину за умови внесення плати за користування телефоном та за надані з нього послуги. Договір переоформляється, якщо не пізніше семи місяців з дня смерті абонента спадкоємець пред'являє документи про спадщину. У разі ненадходження протягом 1 місяця від дня відключення телефону заяви можливого спадкоємця договір розривається.

Якщо спадкоємцем є неповнолітня дитина, до досягнення нею повноліття, договір укладається з його законним представником або опікуном. Після досягнення повноліття договір переоформляється на спадкоємця.

40. У разі здавання абонентом телефонізованих приміщень, квартир в найму (оренду) договір, за відсутності заборгованості за користування телефоном та надані телекомунікаційні послуги, за заявами основного абонента та орендаря тимчасово переоформляється на ім'я орендаря чи наймача на термін дії договору найму (оренди) з подальшим правом на безоплатне поновлення попереднього договору. Якщо на час найму (оренди) договір з орендарем не укладається, відповідальність за користування телефоном несе абонент.

Орендар телефонізованого приміщення не має права на перенесення телефону та його зняття за особистою ініціативою.

У випадку вибуття орендаря та розірвання договору найму (оренди), орендодавець зобов’язаний повідомити про це оператора телекомунікацій за 1 місяць до розірвання договору. В іншому разі орендодавець несе повну відповідальність за користування телефоном.

У разі розірвання договору про надання послуг з орендодавцем дія тимчасового договору з орендарем припиняється.

41. У разі створення в телефонізованих квартирах майстерень, малих підприємств та інших організацій телефони (підключені до окремої лінії) переоформляються на службові з подальшим правом на безоплатне поновлення їх як квартирних .

42. У разі внутрішньородинного обміну (міни) квартир переходу прав власності на житлове приміщення на підставі договору довічного утримання дарування, або купівлі/продажу громадян до підприємств, установ чи організацій телефонізованих квартир, або приміщень (крім випадків коли громадянин був абонентом чи членом сім’ї абонента мережі загального користування) договір укладається на загальних підставах або без отримання черги на договірних засадах.

43. Підприємства, установи та організації, які створені внаслідок реорганізації виробничих структур, одержали статус юридичної особи і є їх правонаступниками та залишились у своїх телефонізованих приміщеннях, мають право на переоформлення договорів на підставі підтверджуючих документів та за відсутності заборгованості за користування телефоном за надані послуги телекомунікацій.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
В інших випадках договір укладається на загальних підставах.

44. Заміна абонентських номерів в зв’язку з введенням в експлуатацію нових АТС або реконструкції місцевих телефонних мереж здійснюється оператором телекомунікацій безоплатно без згоди абонента з попереднім їх повідомленням за один місяць до заміни номера.

При масових змінах абонентських номерів оператор телекомунікацій повідомляє абонентів через засоби масової інформації.

45. На прохання абонента дозволяється тимчасове відключення телефону на зазначений у заяві термін за умови внесення ним абонентної плати за період відключення та оплати даної послуги. У такому разі за абонентом зберігається номер телефону.

46. Операторам телекомунікацій дозволяється тимчасово відключати телефони та інше кінцеве обладнання, встановлене на підприємствах, в установах та організаціях, у разі виникнення: потреби в забезпеченні телефонним зв'язком проведення масових спеціальних заходів, стихійного лиха, надзвичайних ситуацій надзвичайного та воєнного стану згідно з законодавством.
3. Обов'язки та права оператора телекомунікацій
47. Оператор телекомунікацій зобов'язаний:

- приймати заяви громадян, підприємств та організацій на надання послуг місцевого телефонного зв’язку, вести їх облік, розглядати та задовольняти у визначеному цими Правилами порядку;

- встановлювати або замінювати перелік послуг за заявою абонента згідно з технічними можливостями;

- укладати з абонентами договори про надання телекомунікаційних послуг телефонного зв’язку;

- надавати послуги телефонного зв’язку в терміни, передбачені договором та цими Правилами;

- безплатно надавати споживачам доступ до служб екстреного виклику (пожежна рятувальна служба, міліція, державна швидка медична допомога, аварійна служба газу);

Швидка́ меди́чна допомо́га - спеціалізована медично-санітарна служба, завданням якої є надання першої медичної допомоги при станах, загрозливих для життя, потерпілим від нещасних випадків (поранення, переломи, опіки, отруєння, ураження електричним струмом тощо) або при раптових захворюваннях, а також транспортування потерпілих до лікарень.

- проводити за заявою абонента бронювання абонентських номерів та абонентських ліній;

- проводити перерахунок абонентної плати у випадках пошкодження телефонного зв’язку не з вини абонента згідно з порядком, визначеним законодавством України;

- інформувати користувачів через засоби масової інформації про аварії на телефонних мережах та про орієнтовні терміни усунення цих аварій;

- проводити включення кінцевого обладнання виключених за неоплату телекомунікаційних послуг протягом двох діб (за винятком вихідних та святкових днів) з моменту надання абонентом документів про погашення заборгованості по оплаті послуг телефонного зв’язку;

- проводити реєстрацію придбаних абонентами засобів радіотелефонного зв’язку;

- з виїздом абонента з телефонізованої квартири зберігати протягом одного місяця з дня розірвання договору технічну можливість відновлення роботи телефону до пред'явлення прав на користування телефоном її новим наймачем (власником);

- узгоджувати з абонентами розміщення їх номерів телефонів в інформаційно-довідкових службах і доступ до цієї інформації споживачів;

- кожен випадок пошкодження телефонного обладнання та лiнiй, якi перебувають на балансі оператора телекомунікацій, оформляти актом за підписами представника оператора телекомунікацій та особи, з вини якої сталося пошкодження. Якщо особа, з вини якої сталося пошкодження, відмовляється підписати акт, він підписується двома представниками оператора телекомунікацій. На підставі цього акта особі, з вини якої сталося пошкодження, надсилається рахунок на оплату витрат, пов'язаних з усуненням пошкоджень, та стягується штраф згідно з законодавством України або договором;

- проводити перерахунок плати за користування телефоном у разі не усунення пошкодження телекомунікаційної мережі не з вини абонента протягом однієї доби з моменту подання заявки абонентом та унаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо;

- усувати пошкодження телефонного зв'язку в технологічні терміни зазначені нормативними актами в галузі.

Працівники оператора телекомунікацій, викликані абонентом для огляду та ремонту телефонних апаратів та іншого кінцевого обладнання, а також виконання iнших робiт, зобов'язанi пред'явити посвiдчення з фотокарткою, скрiплене печаткою оператора телекомунікацій.

Інформація, яка надається оператором телекомунікацій споживачам за вимогою останніх:

- назва оператора телекомунікацій та назва його структурних підрозділів, їх місцезнаходження (фактична адреса, режим роботи); для суб'єктів діяльності додатково надається інформація про державну реєстрацію та назва органу реєстрації;

- номер та термін дії ліцензії виданої оператору телекомунікацій;

- перелік основних і додаткових (платних і безплатних) послуг телефонного зв’язку;

- умови і порядок надання основних і додаткових послуг телефонного зв’язку;

- порядок зміни переліку послуг за заявою споживача;

- нормативні документи, які визначають вимоги до якості послуг телефонного зв’язку, які надаються ;

- тарифи на послуги телефонного зв’язку і пільги при наданні та оплаті цих послуг;

- порядок та форми оплати послуг телефонного зв’язку;

- терміни вводу в експлуатацію нових та розширення абонентської ємності діючих автоматичних телефонних станцій;

- порядок і терміни задоволення заяв на надання телекомунікаційних послуг та рух черги становлення телефону;

- порядок розгляду претензій споживачів послуг телефонного зв’язку;

- перелік сертифікованого кінцевого обладнання, яке дозволяється застосовувати на абонентських мережах;

- номери телефонів довідкових, інформаційних служб операторів та бюро ремонту;

- інформацію про місце, де споживач може ознайомитись з цими правилами - ця інформація наочно та в доступній формі доводиться до відома споживачів при укладанні договорів, через засоби масової інформації , довідково-інформаційні служби, служби взаємодії із споживачем, в місцях надання послуг телефонного зв’язку українською мовою.

48. Оператор телекомунікацій має право:

- здійснювати перевірку відповідності кінцевого обладнання технічним нормам, пiдключення телефонних апаратiв та iншего кінцевого обладнання, пломбувати діодні приставки (розетки);

- здійснювати відключення телефону абонента, квартира якого пiдключена до охоронної сигналiзацiї, через місяць пiсля письмового попередження абонента з повiдомленням про вручення;

- відключати несертифіковані кінцеві обладнання і незареєстровані засоби радіотелефонного зв’язку;

- кожний зловмисний випадок підключення несертифікованого кінцевого обладнання до телефонної лінії оформляти актом за підписами представника оператора телекомунікацій та особи, в приміщенні якої здійснене таке підключення. Якщо особа, в приміщенні якої здійснене таке підключення, відмовляється підписати акт, він підписується двома представниками оператора телекомунікацій;

- призупиняти користування телефоном або розірвати договір у разі порушення абонентом обов’язків, передбачених пунктом 50 цього розділу Правил (щодо десятого абзацу цього пункту - за поданням органів внутрішніх справ);

Органи внутрішніх справ (ОВС) - у пострадянських країнах, а в Україні - до утворення Національної поліції - правозахисні органи державної виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні функцій держави, спрямованих на забезпечення законності та правопорядку, захист від протиправних посягань на життя, здоров'я, права та свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства та держави.

- за наявності технічної можливості безкоштовно інформувати абонентів про заборгованості за надані телекомунікаційні послуги шляхом автоматичних засобів повідомлення;

- обмежувати перелік телекомунікаційних послуг або повністю припиняти їх надання абоненту який порушує умови договору чи Правила користування відповідною послугою;

- з метою встановлення достовірності даних про абонента кожні 3 роки здійснювати перевірку належності номера телефону особі, з якою укладено договір. У разі виявлення порушення абонентом умов договору припиняти його дію;

- тимчасово припиняти користування телефоном у разі, коли абонент протягом місяця з дня надсилання йому повідомлення не з’являється до оператора телекомунікацій на перевірку належності номера телефону особі, з якою укладено договір на надання послуг телефонного зв’язку, якщо це передбачено договором.

Оператор телекомунікацій має інші права передбачені законодавством України та цими Правилами.


4 Права та обов'язки споживачів (абонентів)
49. Споживач (абонент) має право:

- користуватися основними послугами гарантованої якості та додатковими видами послуг, якi надаються по телефону;

- безплатно користуватися телефонним зв’язком із службами екстреного виклику (міліція, пожежна - рятувальна, державна швидка медична допомога, аварійна служба газу);

- укладати договори на обслуговування кінцевого обладнання;

- внести або вилучити свій номер телефону iз спискiв абонентiв довiдково-інформаційної служби та телефонного довiдника;

- переоформити договір на iм’я одного із членiв своєї сiм’ї;

- здійснити протягом місяця за наявностi технiчної можливостi на перестановлення телефону індивідуального користування в зоні дiї однiєї АТС, спареного телефону – в межах одного під’їзду чи кінцевого лінійно-кабельного пристрою;

- з переїздом у телефонiзовану квартиру в зоні дії одного оператора телекомунікацій протягом місяця переоформити договір;

- призначити за погодженням з оператором телекомунікацій новий термін виконання послуги, якщо невиконання термінів було обумовлено непереборною силою;

- оскаржити неправомірні дiї працiвникiв оператора телекомунікацій згiдно з законодавством України;

- за наявності технічної можливості у оператора обмежити за письмовою заявою доступ до окремих видів послуг;

- вимагати перерахунку плати за користування телефоном у разі не усунення пошкодження телекомунікаційної мережі не з вини абонента протягом однієї доби з моменту подання ним заяви до бюро ремонту та унаслідок дії непереборної сили (земплетрус, повінь, ураган тощо).

Споживач (абонент) має інші права, передбачені законодавством України.

Порядок використання лічильників обліку тривалості телекомунікаційних послуг, що встановлюються на кінцевому обладнанні абонента визначається окремим документом.

50. Споживач (абонент) зобов'язаний:

- укладати договір на надання телекомунікаційних послуг;

- в повному обсязі і в терміни, визначені договором, вносити плату за послуги місцевого, міжміського, міжнародного телефонного зв’язку, за телеграми надані з телефону та інші види послуг, який він отримуєт за допомогою кінцевого обладнання, що йому належить;

- повідомляти оператора телекомунікацій в місячний термін про своє вибуття, виписку з квартири, про продаж телефонізованих квартир та нежитлових приміщень, про зміну прізвища, адреси проживання отриманні чи втраті пільг щодо оплати і надання послуг телекомунікацій; у разі смерті абонента цю інформацію оператору телекомунікацій повинен надати член його сім’ї (ці обов’язки поширюється на абонентів - фізичних осіб);

- повідомляти оператора телекомунікацій в місячний термін про зміну назви, місцезнаходження, фактичної адреси, банківських реквізитів, форми власності тощо (ці обов’язки поширюється на абонентів - юридичних осіб);

- утримувати абонентську лінію і кінцеве обладнання в межах власної квартири, приміщення та присадибної ділянки в справному стані;

- повідомляти оператора телекомунікацій про тип кінцевого обладнання, який використовується для отримання телекомунікаційних послуг;

- не допускати використання телефону для навмисного створення незручностей іншим абонентам у нормальному користуванні телефоном абонентові спареного телефону;

- не перешкоджати виконанню робiт, пов'язаних з пiдключенням спарених телефонів або встановленням апаратури ущiльнення ліній, та проведенню ремонтних робіт, а також обстеженню абонентської лінії та кінцевого обладнання на якість роботи, наявність сертифікатів та реєстрації засобів радіотелефонного зв’язку

Споживачі зобов’язані дотримуватись правил (порядку) користування таксофонами та обладнанням переговорних пунктів.


5. Порядок розрахунків за послуги місцевого телефонного зв'язку

51 Послуги місцевого телефонного зв'язку сплачуються за тарифами, встановленими у порядку, визначеному законодавством.

52. У разі встановлення пільг на оплату послуг місцевого телефонного зв'язку компенсація операторам недоодержаних сум прибутків відшкодовується відповідними органами згідно із законодавством.

53. Пільги щодо абонентної плати за користування квартир­ним телефоном надаються за умови переоформлення договору на особу, яка має право на пільги, з дня її звернення, за місцем реєстрації постійного місця проживання цієї особи. Ці пільги не поширюються на оплату, що нараховується додатково до абонентної плати (місцеві розмови, покілометрова оплата, плата за користування каналами, плата за використання факсу, модему тощо).

54. Розмір плати за користування телефоном (надання послуг місцевого телефонного зв’язку) залежить від переліку замовлених послуг, до якої належить телефон абонента, системи оплати розмов, наявності додаткового кінцевого обладнання, обсягу наданих додаткових послуг, а також від довжини абонентської лiнiї у разі включення телефонів, розташованих поза межами населеного пункту.

55. Плата за встановлення телефону та іншого кінцевого обладнання вноситься абонентом під час оформлення замовлення (укладення договору) на виконання відповідної послуги.

Нарахування плати за користування телефоном та іншими кінцевими обладнаннями здійснюється з дня їх включення.

56. Оператори здiйснюють встановлення та перестановлення телефонiв за передбачену тарифами плату незалежно вiд обсягiв виконаних робiт та витрачених матерiалiв, якщо житлові та громадськi будинки обладнанi кабельними вводами, а довжина абонентської лiнiї вiд кiнцевого лiнійно-кабельного пристрою (кабельного ящика, розподiльної коробки) до телефонної розетки не перевищує 40 метрiв. При цьому в одноквартирних будинках садибної забудови додаткова опора для обладнання повiтряного вводу не встановлюється.

Якщо будинок не обладнаний кабельним вводом, і/або довжина абонентського вводу перевищує норму 40 метрів, абонент, крім плати, передбаченої тарифами за встановлення телефону, повинен сплачувати вартість робіт з обладнання будинку кабельним вводом, будівництва абонентської лінії та матеріалів згідно з проектно-кошторисною документацією на виконання цих робіт.

У цих випадках за заявами зацікавлених осіб (замовників) видаються технічні умови на будівництво споруд зв’язку.

До додаткових робіт відносяться роботи з обладнання будинку кабельним вводом та будівництва абонентської лінії довжиною до 150 метрiв (у містах, селищах міського типу) чи 500 метрів (у сільській місцевості).

Се́лище місько́го ти́пу - міське поселення (місте́чко), яке за функціональним призначенням у загальній системі адміністративно-територіального устрою України посідає проміжне місце між сільським населеним пунктом і містом, але в обліку населення належить до міського.

Якщо для встановлення телефонiв особам, які відповідно до законодавства мають пільги по оплаті додаткових робіт, необхідно виконати роботи з будівництва абонентської лінії, які виходять за межі додаткових робіт, встановлених цими Правилами, вони виконуються за рахунок заявника за його згодою або в процесі планового розширення телефонної мережі.

На стадії видачі технічних умов укладається договір, яким визначається гарантія встановлення телефону після виконання додаткових робіт, передача оператору збудованих споруд на баланс або технiчне обслуговування, необхідність бронювання станцiйних номерiв, лiнiй у магiстральних i розподiльних кабелях, а також каналiв у телефоннiй каналiзацiї Зазначене броню­вання здiйснюється оператором після надання замовником довiдки про отримання дозволу на будiвництво i забезпечення фiнансування цих робiт на термін вiдповiдно до нормативу тривалостi будiвництва, але не бiльш як на 1 рік. При бронюванні понад 1 місяць вноситься абонентна плата за весь період бронювання. Термін бронюван­ня може бути продовжений за рiшенням оператора. Якщо заявник не погоджується оплачувати зазначене бронювання, договором обумовлюється встановлення телефону, після виконання ним технічних умов, за наявності вільних номерів на АТС та пар у кабелях зв’язку або після їх поточного вивільнення.

Роботи за технiчними умовами можуть виконуватися оператором, замовником або/та пiдрядною організацією, яка має відповідний дозвіл. Приймання виконаних робіт здійснюється за участю представника оператора.

Якщо після виконання технічних умов абонент відмовляється від передачі оператору телекомунікацій збудованих споруд на баланс або технічне обслуговування оператор телекомунікацій не несе відповідальність за технічний стан збудованих споруд.

57. Якщо під час встановлення телефону абонентом (абонентами) були виконані технічні умови або оплачені додаткові лінійні роботи, а з часу їх виконання пройшло не більше трьох років, то під час використання таких споруд для надання послуг зв'язку іншим фізичним або юридичним особам вартість додаткових робіт розподіляється пропорційно кількості абонентів (телефонів). Визначена таким чином частина вартості побудованих споруд відшкодовується особами безпосередньо абоненту (абонентам) за рахунок якого (яких) були виконані технічні умови.

У разі незгоди нових абонентів з рішенням про відшкодування визначеної для них частини вартості додаткових робіт встановлення телефону не провадиться.

58. Оплата за користування місцевим телефонним зв'язком справляється:

- на основі абонентної плати, яка визначається як вартість користування телефоном (безпосереднім зв'язком, з’єднувальною лінією) за місяць незалежно від тривалості з’єднань, – для телефонних станцій, де не застосовується апаратура почасового обліку розмов;

- на основі комбінованої плати, яка складається з абонентної плати та почасової плати (вартості вихідних місцевих телефонних з’єднань залежно від їх тривалості), – для телефонних станцій із застосуванням апаратури почасового обліку розмов;

- на основі почасової плати, яка визначається як вартість використаних вихідних місцевих телефонних з’єднань залежно від їх тривалості, - для послуг з таксофонів, автоматизованих переговорних пунктів.

59. Система оплати абонентами послуг місцевого телефонного зв’язку (без почасового обліку телефонних розмов чи з почасовим обліком телефонних розмов) визначається оператором у відповідності до технічних можливостей мережі та засобів зв’язку. При цьому абонент не може самостійно вибирати систему оплати послуг місцевого телефонного зв’язку за винятком випадків, передбачених законодавством.

60. Підставою для виставлення абоненту рахунку при системі оплати послуг телефонного зв'язку з почасовим обліком телефонних розмов є дані апаратури почасового обліку розмов. Облік тривалості послуг здійснюється у відповідності до встановлених одиниць тарифікації.

Тривалість послуг місцевого телефонного зв'язку обчислюється з моменту відповіді абонента, якого викликають, або з'єднання з будь-яким технічним пристроєм, підключеним до абонентської лінії (факсимільним апаратом, автовідповідачем, телефонним апаратом з автоматичним визначником номера, міні-АТС, модемом тощо).

61. Кожному абоненту – фізичній особі – оператор телекомунікацій присвоює єдиний ідентифікаційний код і відкриває під цим кодом особовий рахунок, на якому проводяться розрахунки за всі надані абоненту послуги оператора телекомунікацій. Особові рахунки відкриваються у відповідності до кількості укладених договорів.

62. При проведенні розрахунків з абонентами за надані послуги місцевого телефонного зв'язку оператори телекомунікацій можуть застосовувати як квитанційну (з попереднім направленням на адресу абонентів рахунків), так і безквитанційну (без надсилання рахунків) форми розрахунків.

63. Оператор телекомунікацій не менше одного разу на місяць надає абоненту інформацію про належну суму платежу за отримані послуги.

При застосуванні квитанційної форми розрахунків у рахунку за послуги, який направляється абонентові, зазначаються такі дані:

номери телефонів (для фізичних осіб);

особовий рахунок, назва (для юридичних осіб), адреса абонента;

розрахунковий період;

дата відправлення рахунку;

термін оплати;

телефон для довідок;

сума залишку на початок періоду, отримана оплата, нові нарахування (абонплата, почасова оплата, додаткові послуги), сума залишку на кінець періоду, сума до оплати, ПДВ.

Крім того, при системі оплати послуг телефонного зв'язку з почасовим обліком телефонних розмов зазначається загальна тривалість місцевих розмов за розрахунковий період по кожному телефону, на який надавались послуги, та сума належної плати за них.

При наявності у абонента – фізичної особи – більше одного телефону нарахування за послуги, надані на кожний з цих телефонів, можуть виставлятись окремим рахунком або зазначатись окремо в додатку до основного рахунку.

За наявності технічної можливості оператори телекомунікацій можуть надавати за заявою абонента платну розшифровку місцевих телефонних розмов із зазначенням дати, часу, тривалості, номерів телефонів, що викликались, та загальної вартості розмов. Плата за розшифрування справляється за тарифами, затвердженими оператором телекомунікацій.

Будь яка інформація про телефонні розмови (послуги) надається операторами абонентам, з телефонів яких велися розмови, їх законним представникам та в інших випадках, передбачених законодавством.

64. Абонентна плата за користування телефоном, почасова оплата місцевих розмов, плата за міжміські та міжнародні телефонні розмови, подані в кредит телеграми та за інші послуги, надані по телефону, вноситься абонентом десятиденний термін після одержання рахунка, але не пізніше терміну, визначеного у договорі з оператором.

65. У разі застосування авансової системи оплати абонент для одержання послуг на підставі укладеного договору проводить щомісячно попередню оплату їх вартості в розмірі не менше суми послуг, наданих у попередньому розрахунковому періоді з наступним перерахунком (до 10 числа місяця, що настає після розрахункового періоду) виходячи з фактично наданих послуг у розрахунковий період.

Розрахунковим періодом вважається календарний місяць у межах якого надавались послуги.

66. У разі неодержання рахунка до 10 числа місяця, що настає після розрахункового періоду, або застосування безквитанційної форми розрахунків абонент повинен звернутись у службу розрахунків оператора телекомунікацій, для отримання інформації про належну суму оплати.

67 У разі неоплати абонентом отриманих послуг понад обумовлений договором термін, оператор надсилає абоненту письмове попередження із зазначенням кінцевого терміну оплати. Якщо протягом 10 днів після зазначеного в попередженні терміну оператор не отримав підтвердження про оплату, він має право призупинити надання послуг міжміського та міжнародного зв’язку.

Сума заборгованості, за яку оператор телекомунікацій має право призупинити надання послуг, визначається оператором.

68. Призупинення надання послуг здійснюється на підставі списків на відключення телефонів за несплату за підписом уповноваженої особи оператора, що проводить розрахунки за надані послуги.

По кожному абоненту в списку зазначаються :

- назва юридичної особи (прізвище абонента – фізичної особи);

- сума боргу;

- дата відправлення попередження;

- номери телефонів, які підлягають відключенню.

69. Після погашення боргу абонентом, надання послуг якому було призупинено, оператор телекомунікацій протягом 2-х діб (за винятком вихідних та святкових днів) після надходження документу оплати, відновлює надання послуг на підставі списку на повторне включення телефонів.

Для прискорення відновлення надання послуг абонент має право особисто повідомити службу розрахунків про проведену оплату. При цьому абонент повинен вказати місце оплати, дату, суму і номер розрахункового документу (квитанції, чеку).

70. За час, протягом якого телефон та інші абонентські пристрої не працювали з вини абонента, абонентна плата стягується в повному розмірі.

71. Якщо протягом місяця після зазначеного у попередженні терміну оплати підтвердження про погашення заборгованості не надійшло, оператор телекомунікацій в односторонньому порядку припиняє має припиняти дію договору, про що письмово повідомляє абонента протягом 10 днів після прийняття рішення.

72. Оператор телекомунікацій зберігає технічну можливість відновлення роботи телефону протягом місяця після розірвання договору. Відновлення роботи телефону здійснюється за тарифом на встановлення і за умови погашення заборгованості.

73. Якщо договір про надання телекомунікаційних послуг розривається за ініціативою оператора телекомунікацій через заборгованість, яка виникла у абонента, а з часу розірвання договору пройшло більше місяця, заява на повторне встановлення телефону за даною адресою береться на облік від колишнього абонента (чи членів його сім’ї) на загальних підставах за умови погашення заборгованості.

74. Відмова оператора телекомунікацій в наданні послуг через непогашення заборгованості може бути оскаржена в судовому порядку.

75. У разі відключення телефонів та іншого кінцевого обладнання з причин, передбачених пунктом 46 цього розділа Правил, плата за користування ними та за їх включення не береться.

76. У разі відмови абонента від виконання оформленого замовлення, якщо оператор телекомунікацій не розпочинав виконання роботи за замовленням, попередньо внесена плата повертається абоненту за його заявою.

77.Договір про надання послуг телефонного зв’язку з автоматизованих переговорних пунктів та за допомогою таксофонів вважається укладеним з моменту вчинення споживачем дій, необхідних для отримання послуг (внесення попередньої оплати готівкою, придбання телефонної картки або іншого засобу оплати, набір телефонного номера).

78. В автоматизованих переговорних пунктах тарифікація послуг здійснюється за допомогою автоматизованої системи тарифікації переговорного пункту..

79. Тарифікація послуг телефонного зв’язку, наданих за допомогою таксофонів, виконується системами автоматичного обліку вартості розмов.

80. Телефони технологічні, встановлені у операторів телекомунікацій для організаційно-технічного процесу і плата за встановлення та користування ними не нараховується.

Звільняються від абонентної плати за користування квартирним телефоном та почасової оплати місцевих телефонних розмов працівники галузі зв'язку мереж загального користування, які пропрацювали в галузі зв'язку не менше 25 років. Порядок надання пільг галузі зв'язку та покриття витрат оператору, який надає послуги на пільговій основі, визначається ЦОВЗ (НКРЗ).


Додаток

до Правил надання та отримання послуг місцевого телефонного зв'язку

___________________________________________________________


(найменування оператора телекомунікацій)

ДОВІДКА N ______

Видана___________________________________________________________


(прізвище, ім'я, по батькові)
про те, що зазначена особа була абонентом (членом сім'ї абонента)
телефону N_________ за адресою_______________________________________

Дата зняття з реєстрації за зазначеною адресою "_____"_____________200__р.


Дата розірвання договору "_____"_____________200__р.


Керівник оператора комунікацій МП _________________

(підпис)

фахівець _________________

(підпис)

Абонент _________________

(підпис)

"___"_________200__р.

(термін дії довідки 1 місяць)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________ (найменування оператора телекомунікацій)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  • 5. Порядок розрахунків за послуги місцевого телефонного звязку
  • ДОВІДКА N ______