Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

Скачати 434.66 Kb.

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
Скачати 434.66 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації03.04.2017
Розмір434.66 Kb.
ТипПравила
  1   2   3

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН

Затверджено наказом Держнаглядохоронгіраці від 10 лютого 1999 року № 21 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 1999 р.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

за №382/3675


1. Загальні положення

1.1.Галузь застосування

1.1.1. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин (далі — Правила) поширюються на всі підприємства, установи, органі­зації, юридичні особи, крім зазначених у пункті 1.1.2, незалежно від форми власності, відомчої належності, видів діяльності (далі — підприємства) та на фізичних осіб (що займаються підприємницькою діяльністю з правом найму робочої сили), які здійснюють розроб­ку, виробництво та застосування електронно-обчис­лювальних машин і персональних комп'ютерів (далі — ЕОМ), у тому числі й на тих, які мають робочі місця, обладнані ЕОМ, або виконують обслуговування, ре­монт та налагодження ЕОМ.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

Правила встановлюють вимоги безпеки та санітар­но-гігієнічні вимоги до обладнання робочих місць ко­ристувачів ЕОМ і працівників, що виконують обслуго­вування, ремонт та налагодження ЕОМ, та роботи з за­стосуванням ЕОМ, відповідно до сучасного стану тех­ніки та наукових досліджень у сфері безпечної органі­зації робіт з експлуатації ЕОМ та з урахуванням поло­жень міжнародних нормативно-правових актів з цих питань (директиви Ради Європейського союзу 90/270/ ЄЕС, 89/391/ЄЕС, 89/654/ЄЕС, 89/655/Є.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

ЕС, стандар­ти ІSО, МРRІІ).

1.1.2. Вимоги Правил не поширюються на:

— комп'ютерні класи вищих та середніх закладів ос­віти, майстерні професійно-технічних закладів освіти;

— робочі місця операторів ЕОМ, що використову­ються у сфері управління та експлуатації атомних елек­тростанцій;

— робочі місця пілотів, водіїв або операторів транс­портних засобів, обладнаних ЕОМ, ЕОМ в системах об­робки даних на борту засобів сполучення і ЕОМ у складі машин та обладнання, що переміщуються в про­цесі роботи;

так звані портативні системи обробки даних, якщо вони непостійно використовуються на робочому місці;

— обчислювальні машинки (калькулятори), реєстру-вальні каси та прилади з невеликими пристроями індикації даних або результатів вимірювання;

друкарські машинки класичної конструкції, облад­нані відеотерміналом (так звані дисплейні друкарські машинки);

Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.

Друка́рська маши́нка - клавіатурна машина, призначена для відтворення символів на папері.

— комп'ютерні гральні автомати та системи оброб­ки даних, призначені для громадського користування.

Вимоги Правил є обов'язковими для всіх працівників при організації та виконанні робіт, пов'язаних з екс­плуатацією, обслуговуванням, налагоджуванням та ремонтом ЕОМ, а також при проектуванні та реконст­рукції підприємств, їх виробничих об'єктів, споруд та робочих місць, обладнаних ЕОМ.

1.1.3. Робочі місця, які вперше вводяться в експлу­атацію після введення вдію цих Правил, повинні влов­ному обсязі задовольняти їх вимоги.

Робочі місця, які вже перебували в експлуатації на час уведення в дію цих Правил, повинні бути в повно­му обсязі приведені у відповідність з вимогами цих Правил не пізніше ніж через рік після дати їх введення в дію.

1.1.4. У разі відсутності в нормативно-правових ак­тах про охорону праці і в цих Правилах вимог, які не­обхідно виконувати для створення безпечних і не­шкідливих умов праці на певному робочому місці та підчас виконання певного виду робіт, пов'язаних з ек­сплуатацією або обслуговуванням ЕОМ, власник підприємства, установи, організації або уповноваже­ний ним орган (далі — власник) зобов'язаний прий­няти погоджені з органами державного нагляду за охороною праці заходи для забезпечення безпеки працівників.

1.1.5. Власники, керівники служб та структурних підрозділів, безпосередні керівники робіт та інші посадові особи підприємств, фізичні особи, що зай­маються підприємницькою діяльністю з правом най­му робочої сили, забезпечують виконання вимог да­них Правил у межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків відповідно до чинного законодавства.

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

1.1.6. Державний нагляд за дотриманням вимог да­них Правил здійснюють органи державного нагляду за охороною праці.


1.2. Скорочення, терміни, визначення, прийняті в тексті


Скорочення, терміни

Визначення

ЕОМ, ПЕОМ

Електронно-обчислювальна машина або персональний комп'ютер з необов'язковими додатковими приладами, системними елементами (дисководи, пристрої для друку, сканери, модеми, блоки безперервного живлення та інші спеціальні периферійні пристрої)

Відеодисплейний термінал (відеотермінал, дисплей, монітор, візуальний дисплейний термінал, ВДТ)

Частина ЕОМ, що містить пристрій для подання візуальної інформації

Користувач ЕОМ, користувач ПЕОМ, користувач відеотермінала

Працівник, який в процесі виконання дорученої роботи постійно або періодично використовує ЕОМ, або відеотермінал


2. Вимоги до виробничих приміщень

2.1. Загальні вимоги

2.1.1.Облаштування робочих місць, обладнаних відеотерміналами, повинно забезпечувати:

— належні умови освітлення приміщення і робочого місця, відсутність відблисків;

— оптимальні параметри мікроклімату (температу­ра, відносна вологість, швидкість руху, рівень іонізації повітря);

— належні ергономічні характеристики основних елементів робочого місця;

— а також враховувати такі небезпечні і шкідливі фактори:

наявність шуму та вібрації;

— м'яке рентгенівське випромінювання;

електромагнітне випромінювання;

Відно́сна воло́гість (рос. влажность относительная; англ. relative humidity; нім. relative Feuchtigkeit f) - відношення кількості води, що знаходиться в речовині за даних умов, до максимально можливої кількості води за тих же умов.

Рентге́нівське випромі́нювання, пулюївське випромінювання або Х-промені (англ. X-ray emission, roentgen radiation, нім. Röntgenstrahlung f) - короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 10 нм до 0.

Електромагн́ітне випром́інювання (англ. electromagnetic radiation) - взаємопов'язані коливання електричного (Е) i магнітного (B) полів, що утворюють електромагнітне поле а також, процес утворення вільного електро-магнітного поля при нерівномірному русі та взаємодії електричних зарядів.

— ультрафіолетове і інфрачервоне випромінювання;

Інфрачерво́не випромі́нювання (від лат. infra - нижче, скорочено ІЧ) - оптичне випромінювання з довжиною хвилі більшою, ніж у видимого випромінювання, що відповідає довжині хвилі, більшій від приблизно 750 нм.

електростатичне поле між екраном і оператором;

— наявність пилу, озону, оксидів азоту й аероіонізації.

Електростатичне поле - поле, створене нерухомими в просторі і незмінними в часі електричними зарядами (при відсутності електричних струмів). Електричне поле є особливим видом матерії, пов'язаний з електричними зарядами і передаючий дії зарядів один на одного.

Окси́ди азо́ту, окси́ди нітроге́ну - сполуки нітрогену з оксигеном. Їхній склад залежить від ступеня окиснення нітрогену.

2.1.2. Будівлі та приміщення, в яких експлуатують­ся ЕОМ та виконуються їх обслуговування, налагод­ження і ремонт, повинні відповідати вимогам:

— СНиП 2.09.02-85 "Производственные здания",

— СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания",

— "Правил устройства злектроустановок", затвердже­них Головдерженергонаглядом СРСР 1984 р. (ПВЕ),

— "Правил технической зксплуатации злектроуста­новок потребителей", затверджених Головдерженер­гонаглядом СРСР 21.12.84 (ПТЕ),

— Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохо-ронпраці 09.01.98 № 4, зареєстрованих у Мін'юсті Ук­раїни 10.02.98 № 93/2533 (ПБЕ),

— СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы",

— ГОСТ 12.1.004 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования безопасности",

— Правил пожежної безпеки в Україні, затвердже­них наказом Управління Державної пожежної охорони МВС України від 14.06.

Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Пожежна охорона Поже́жна охоро́на - сукупність створених у встановленому порядку органів управління, підрозділів та організацій, призначених для організації профілактики пожеж, їх гасіння та здійснення покладених на них аварійно-рятувальних робіт.

95 № 400, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.07.95 за № 219/755,

— СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и соору-жения" з доповненнями, затвердженими наказом Держкоммістобудування України від 29.12.94. № 106,

- СН 512-78 "Инструкция по проектированию зда­ний и помещений для электронно-вычислительных ма­шин", затверджених Держбудом СРСР,

— ДСанПІН 3.3.2.-007-98 "Державні санітарні пра­вила і норми роботи з візуальними дисплейними тер­міналами електронно-обчислювальних машин", за­тверджених МОЗ України 10.12.98,

а також вимогам нормативно-технічної та експлуа­таційної документації заводу-виробника ЕОМ, чинних санітарних норм, санітарних норм і правил, правил у сфері охорони праці та цих Правил.

2.1.3. Для всіх споруд і приміщень, в яких експлуа­туються відеотермінали та ЕОМ, повинна бути визна­чена категорія з вибухопожежної і пожежної безпеки відповідно до ОНТП 24-86 "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности", затверджених МВС СРСР 27.02.86, та клас зони згідно з ПВЕ. Відповідні позначення повинні бути нанесені на вхідні двері приміщення.

2.1.4. Будівлі і ті їх частини, в яких розташовуються ЕОМ, повинні мати не нижче II ступеня вогнестійкості. Приміщен-

ня для обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ по­винні належати за пожежо-вибухобезпекою до категорії В відповідно до ОНТП 24-86, а за класом приміщення — до П-ІІа за ПВЕ. Якщо відповідно до СНиП 2.09.02-85 ці при­міщення повинні бути відокремленими від приміщень іншо­го призначення протипожежними стінами, то межа їх вог­нестійкості визначається відповідно до СНиП 2.01.02-85.

2.1.5. Неприпустимим є розташування приміщень категорій А і Б (ОНТП 24-86), а також виробництв з мокрими технологічними процесами поряд з при­міщеннями, де розташовуються ЕОМ, виконується їх обслуговування, налагодження і ремонт, а також над такими приміщеннями або під ними. Виробничі при­міщення, в яких розташовані ЕОМ, не повинні межу­вати з приміщеннями, де рівні шуму та вібрації пере­вищують норму (механічні цехи, майстерні тощо).

2.1.6. Робочі місця з відеотерміналами або персо­нальними ЕОМ у приміщеннях з джерелами шкідливих виробничих факторів повинні розміщуватися в ізольо­ваних кабінах з обладнаним повітрообміном.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

Шкідливі виробничі фактори - фактори середовища і трудового процесу, які можуть викликати професійну патологію, тимчасове або стійке зниження працездатності, підвищити частоту соматичних та інфекційних захворювань, призвести до порушення здоров'я потомства.

Санітар­но-гігієнічні параметри на робочому місці повинні відповідати вимогам, зазначеним у підрозділі 2.2.

Стіни кабін виготовляються з негорючих матеріалів.

Негорю́чий матеріа́л - матеріал, який під впливом вогню чи високої температури не спалахує, не тліє і не обвуглюється. (ДСТУ 2272-93)

Дозволяється виготовляти їх зі скла та металевих кон­струкцій. У кабіні мусить бути оглядове вікно (вікна). Висота оглядового вікна має бути не менше 1,5 м, а відстань від підлоги не більше 0,8 м.

2.1.7. Відповідно до ДСанПІН 3.3.2-007-98 "Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дис­плейними терміналами електронно-обчислювальних ма­шин", затверджених МОЗ України 10.12.98, є неприпус­тимим розташування приміщень для роботи з відеотер­міналами та ЕОМ у підвалах та цокольних поверхах.

2.1.8. Площу приміщень, в яких розташовують відео­термінали, визначають згідно з чинними нормативними документами з розрахунку на одне робоче місце, облад­нане відеотерміналом: площа — не менше 6,0 кв.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

м, об­сяг — не менше 20,0 куб. м, з урахуванням максималь­ної кількості осіб, які одночасно працюють у зміні.

2.1.9. Стіни, стеля, підлога приміщень, де розмі­щені ЕОМ, повинні виготовлятися з матеріалів, дозво­лених для оздоблення приміщень органами держав­ного санітарно-епідеміологічного нагляду.

2.1.10. Обслуговування, ремонт та налагодження ЕОМ, вузлів та блоків ЕОМ слід виконувати в окремо­му приміщенні (майстерні).

При цьому робочі місця електромеханіків повинні бути оснащені спеціальним обладнанням та захисними засо­бами відповідно до підрозділу 4.2 даних Правил.

2.1.11 .У приміщеннях для обслуговування, ремон­ту та налагодження ЕОМ слід передбачити можливість вологого очищення поверхонь комунікацій та опалю­вальних приладів.

2.1.12. Підлога всієї зони обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ, вузлів та блоків ЕОМ має бути вкрита діелектричними килимками, термін використан­ня яких після їх випробування на електричну міцність не закінчився, або викладена ізолювальними підстилками (шириною не менше ніж 0,75 — 0,8 м) для ніг.

Електри́чна мі́цність - характеристика діелектриків, мінімальна напруженість електричного поля, при якій настає електричний пробій. Всі гази, а також всі тверді і рідкі діелектрики мають скінченну електричну міцність.

2.1.13. Приміщення, в яких проводиться паяння, крім того, повинні відповідати вимогам СП 952 — 72 "Санитарные правила организации процессов пайки мелких изделий сплавами, содержащими свинец", затвердже­них головним санітарним лікарем СРСР 20.03.72.

2.1.14. Приміщення комп'ютерних класів (залів), в яких проводиться навчання на ЕОМ, крім зазначених у пункті 1.1.2, повинні мати суміжне приміщення (лабо­рантську) площею не менше 18 кв. м з двома входами: в учбове приміщення та в коридор (на сходову клітку).

2.1.15. Заземлені конструкції, що знаходяться в приміщеннях (батареї опалення, водопровідні труби, кабелі із заземленим відкритим екраном тощо), мають бути надійно захищені діелектричними щитками або сітками від випадкового дотику.

2.1.16. У приміщеннях з ЕОМ слід щоденно прово­дити вологе прибирання.

2.1.17. У приміщеннях з ЕОМ повинні бути медичні аптечки першої допомоги.

2.1.18. Приміщення з ЕОМ, крім приміщень, в яких розміщуються ЕОМ типу ЕС, СМ та інші великі ЕОМ за­гального призначення, повинні бути оснащені системою автоматичної пожежної сигналізації відповідно до вимог Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підля­гають обладнанню автоматичними установками пожежо­гасіння та пожежної сигналізації, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20.11.

Система пожежної сигналізації - сукупність технічних засобів, призначених для виявлення пожежі, обробки, передачі в заданому вигляді повідомлення про пожежу, спеціальної інформації та (або) видачі команд на включення автоматичних установок пожежогасіння і включення виконавчих установок систем протидимного захисту, технологічного та інженерного обладнання, а також інших пристроїв протипожежного захисту.

Міністерство внутрішніх справ України Міністе́рство вну́трішніх справ Украї́ни (МВС України) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

  1   2   3


Скачати 434.66 Kb.

  • Міністерстві юстиції України
  • 1.2. Скорочення, терміни, визначення, прийняті в тексті
  • 2. Вимоги до виробничих приміщень
  • Міністерства внутрішніх справ України