Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравила побудови статистичних таблиць. Комплексна оцінка показників соціально економічного розвитку. Суть І задачі статистичних групувань

Скачати 47.37 Kb.

Правила побудови статистичних таблиць. Комплексна оцінка показників соціально економічного розвитку. Суть І задачі статистичних групувань
Скачати 47.37 Kb.
Дата конвертації15.05.2017
Розмір47.37 Kb.
ТипПравила

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 08.00.10 – СТАТИСТИКА

 1. Предмет статистики.

 2. Напрямок кореляційного зв’язку та його щільність.

 3. Критерії застосування статистичних рівнянь залежностей.

 4. Сутність кореляційного зв’язку.

 5. Системи статистичних індексів

 6. Достовірність і своєчасність статистичних даних - основне завдання органів статистики. Помилки спостереження. Методи перевірки достовірності спостереження.

 7. Правила побудови статистичних таблиць.

 8. Комплексна оцінка показників соціально - економічного розвитку.
  Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.


 9. Суть і задачі статистичних групувань.

 10. Метод аналітичного групування. Метод паралельних рядів.

 11. Способи розрахунку відносних величин.

 12. Зв’язок між явищами і процесами суспільного життя.

 13. Розрахунок середніх темпів росту і приросту.

 14. Індексні моделі.

 15. Коефіцієнт варіації.

 16. Система взаємозв’язаних індексів. Територіальні індекси.

 17. Мода і медіана.

 18. Індекси середніх величин.

 19. Середні гармонічні індекси.

 20. Вимірювання сезонних коливань.

 21. Способи розрахунку одночинникових рівнянь залежностей.

 22. Сутність статистичних індексів.

 23. Способи розрахунку помилок вибіркового спостереження для оцінки частки ознаки.

 24. Індексний аналіз впливу кількості виробленої продукції та її собівартості на обсяг загальних затрат.

 25. Рівняння прямої залежності.

 26. Інтерполяція та екстраполяція рядів динаміки.

 27. Індекс сезонності.

 28. Показники рядів динаміки. Прийоми обробки рядів динаміки.

 29. Коефіцієнт та індекс кореляції.

 30. Зіставність даних в рядах динаміки. Використання середніх величин в рядах динаміки.

 31. Середня гармонічна.

 32. Правила побудови динамічних рядів.

 33. Оцінка впливу чинників на результативну ознаку за правилом складання дисперсій.

 34. Розповсюдження результатів вибіркового спостереження на генеральну сукупність.

 35. Визначення розміру груп та інтервалів в статистичних групуваннях.

 36. Індексний аналіз впливу чинників ( чисельності працівників та продуктивності праці) на обсяг валової продукції (товарообороту).
  Ва́лова проду́кція - сумарний обсяг у вартісному вираженні закінчених і незакінчених промислових виробів та робіт, призначених для реалізації, включно з товарною продукцією, залишками незавершеного виробництва, інструментами та технологічним оснащенням власного виробництва.
  Продуктивність праці Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.


 37. Способи прогнозування показників динаміки методом статистичних рівнянь залежностей.

 38. Від чого залежить гранична помилка вибірки? Формули повторного та безповторного відборів.

 39. Програма статистичного спостереження.

 40. Помилки вибіркового спостереження. Особливості малої вибірки.

 41. Двофакторний системний індексний аналіз.

 42. Сутність вибіркового спостереження. Визначення необхідної чисельності вибірки. Види та схеми відбору.

 43. Вибір виду і розміру інтервалів у статистичних групуваннях.

 44. Дисперсія альтернативної ознаки. Що характеризує міжгрупова дисперсія?

 45. План статистичного спостереження.

 46. Завдання і мета розрахунку комплексних статистичних коефіцієнтів. Відбір показників для розрахунку комплексних статистичних коефіцієнтів.

 47. Предмет статистики.

 48. Індексний аналіз впливу інфляції на доходи і витрати населення.

 49. Аналіз чинникових і результативних ознак аналітичних групувань.

 50. Комплексна статистична оцінка відносних величин виконання планових показників господарсько-фінансової діяльності.
  Статистичні оцінки - це статистики, що використовуються для оцінювання невідомих параметрів розподілів випадкової величини.


 51. Способи аналізу показників динаміки.

 52. Показники варіації та способи їх підрахунку. Значення оцінки варіації в статистичному аналізі.

 53. Коефіцієнт стійкості зв’язку.

 54. Визначення моди та медіани в ряді розподілу. Вплив структури сукупності на величину середньої.

 55. Індекси структурних зрушень.

 56. Використання середньої геометричної. Використання середньої квадратичної. Умови використання середньої арифметичної простої та середньої арифметичної зваженої.

 57. Взаємозв’язок відносних величин динаміки, виконання плану планового завдання.

 58. Види середніх величин використовуються в статистиці.

 59. Способи проведення нормативних економічних розрахунків на основі статистичних рівнянь залежностей.

 60. Використання абсолютних та відносних величин в статистичному аналізі.

 61. План статистичного спостереження.

 62. Відносні статистичні величини. Одиниці вимірювання відносних величин.
  Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.


 63. Вибір статистичних ваг для розрахунку загальних індексів.

 64. Абсолютні величини та одиниці їх вимірювання. Суть, значення і поняття статистичного показника як категорії статистики. Система статистичних показників.

 65. Способи визначення помилок вибіркового спостереження для середньої величини ознаки.

 66. Види і способи спостереження. Помилки спостереження і контроль вірогідності даних.

 67. Мета і способи вибору нерівних інтервалів в стати стичних групуваннях.

 68. Суть та організаційні форми статистичного спостереження. Види і способи спостереження.

 69. Критерії вибору виду і напрямку зв’язку між чинниковими і результативними ознаками.

 70. Первинний облік та звітність. Основні форми статистичної звітності підприємств промисловості та сільського господарства.

 71. Статистичні таблиці.

 72. Законодавче забезпечення статистики в Україні. Побудова статистики в Україні.

 73. Розрахунок параметрів рівнянь множинної залежності.

 74. Органи міжнародної статистики. Напрями вдосконалення статистики в Україні.

 75. Розрахунок необхідної чисельності вибіркового спостереження для оцінки середньої величини ознаки.

 76. Методологічна основа статистики. Поняття і категорії статистики.


Скачати 47.37 Kb.

 • Одиниці вимірювання