Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравила прийому до Національного авіаційного університету у 2014 році розділ XVIII

Правила прийому до Національного авіаційного університету у 2014 році розділ XVIII
Сторінка2/9
Дата конвертації09.04.2017
Розмір0.65 Mb.
ТипПравила прийому
1   2   3   4   5   6   7   8   9

І. Загальні положення


  1. Національний авіаційний університет (НАУ) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі до Кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету (КВП НАУ), Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету (м. Кіровоград) та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації: Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування (м. Київ), Промислово-економічного коледжу (м. Київ), Київського коледж комп’ютерних технологій та економіки (м. Київ), Васильківського коледжу (м. Васильків), Слов’янського коледжу (м. Слов’янськ), Криворізького коледжу (м. Кривий Ріг), Кременчуцького льотного коледжу (м.
   Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
   Кременчу́цький льо́тний ко́ледж Націона́льного авіаці́йного університе́ту - вищий навчальний заклад у Кременчуці. Один з провідних авіаційних навчальних закладів України.
   Кременчук).

  2. До НАУ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
   Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.
   Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
   Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
   Громадя́нство - юридично визначений, стійкий, необмежений у просторі правовий зв'язок між особою і певною державою, що визначає їхні права та обов'язки . Громадянство передбачає певну сукупність взаємних політичних, соціальних та ін.
   Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.


  3. Прийом до НАУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.
   Осві́тньо-кваліфікаці́йний рівень ви́щої осві́ти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності.


  4. Прийом до НАУ на всі напрями всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів строк дії ліцензії яких закінчується 01.07.2014 р. буде здійснюватися за умови продовження терміну дії ліцензії.

  5. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу та прийнятим на навчання на перший курс, надання місць у гуртожитку гарантовано.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників


  1. На навчання для здобуття ОКР бакалавра, приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття ОКР спеціаліста приймаються особи, які здобули ОКР бакалавра.

  3. На навчання для здобуття ОКР магістра приймаються особи, які здобули ОКР бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців ОКР магістра на основі здобутого ОКР спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  4. НАУ приймає на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття ОКР бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3).

  5. НАУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року.
   Моло́дший спеціалі́ст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності².
   Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
   Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

  6. НАУ здійснює прийом студентів на навчання, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців


3.1. Фінансування підготовки фахівців у НАУ здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб;

за ваучерами.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний ОКР громадянин здобуває вперше.


IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання


4.1. Порядок роботи приймальної комісії НАУ:

Період

Час

1 липня 2014 – 31 липня 2014

8.00 – 17.00 (Нд. вихідний день)

1 серпня 2014 – 11 серпня 2014

8.00 – 16.00 (Сб.-Нд. до 14.00)

19 липня, 4, 7, 11 серпня 2014

8.00 – 18.00

12 серпня 2014 – 25 серпня 2014

8.00 – 15.00 (Сб.-Нд. вихідні дні)

- обідня перерва з 12.00 до 13.00 години.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс

19 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити співбесіду, складати вступні екзамени

19 липня 2014 року о 18.00 годині

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси

31 липня 2014 року о 12.00 годині

Строки проведення творчих конкурсів

11– 31 липня

2014 р.


Строки проведення вступних екзаменів та співбесід

21 – 31 липня 2014 року

Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників

І. 1 серпня 2014 року 12.00

ІІ. 5 серпня 2014 року 12.00

ІІІ. 8 серпня 2014 року 12.00


Терміни зарахування вступників

за державним замовленням -

12 серпня 2014 року;

14 серпня 2013 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) -

Не пізніше 26 серпня 2014 року

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі базової та повної загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше 12.00 години 01 серпня.

4.2.1. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбувається:

за державним замовленням не пізніше 15.00 години 12 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності)) не пізніше 26 серпня.

4.2.2. Строки прийому заяв та документів на навчання за заочною формою навчання визначаються Правилами прийому, тривалість прийому документів – не більше одного місяця. Зарахування за державним замовленням проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір.

4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить НАУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2014 року

07 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів

19 липня 2014 року о 18.00 годині

07 серпня 2014 року

Проведення співбесід з фахового предмету

21 липня - 31 липня 2014 року

11 серпня - 15 серпня

2014 рокуТерміни зарахування вступників

не пізніше 12 серпня 2014 року

не пізніше 15 серпня 2014 року

4.4. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить НАУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти (ОКР «спеціаліст», ОКР «магістр») проводиться в такі строки:Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2014 року

07 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів

15 серпня 2014 року

15 серпня 2014 року

Строки проведення фахових вступних випробувань та екзамену з іноземної мови для вступників на ОКР «магістр»

За розкладами випускових кафедри

01 липня – 15 серпня

2014 року


За розкладами випускових кафедр

07 липня - 15 серпня

2014 року


Терміни зарахування вступників

не пізніше 30 серпня

2014 рокуне пізніше 30 серпня 2014 року

4.5. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить НАУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2014 року

01 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів

31 липня 2014 року

31 липня 2014 року

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових вступних випробувань

За розкладами випускових кафедр з 21 по 31 липня

За розкладами випускових кафедр з 21 по 31 липня

Терміни зарахування вступників

не пізніше 12 серпня 2014 року

не пізніше 14 серпня 2014 року


1   2   3   4   5   6   7   8   9 • ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
 • ІІІ. Фінансування підготовки фахівців
 • IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання