Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравила прийому до Національного авіаційного університету у 2014 році розділ XVIII

Правила прийому до Національного авіаційного університету у 2014 році розділ XVIII
Сторінка4/9
Дата конвертації09.04.2017
Розмір0.65 Mb.
ТипПравила прийому
1   2   3   4   5   6   7   8   9

VI. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань та творчих конкурсів


6.1. Відповідно до пунктів 2.1-2.5 розділу ІІ і пункту 6.13 VI цих Правил для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.

Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (спеціальність) у даному вищому навчальному закладі.

6.2 Приймальна комісія НАУ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та Правилами прийому до Національного авіаційного університету у 2014 році (вступних випробувань, творчих конкурсів (див. додаток 5) для здобуття ОКР бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

НАУ за рішенням приймальної комісії допускає до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів, у випадку профільного творчого конкурсу не нижче 170 балів за кожен етап творчого конкурсу.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до НАУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з трьох предметів за переліком, наведеним у додатку 5 до цих Правил. Перший та другий предмети є обов’язковими. Третій предмет із зазначених у додатку 5 до цих Правил обирається вступником, крім випадків, коли такий предмет визначений у додатку 5 до цих Правил.

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття ОКР бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та Правилами прийому до НАУ. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 7 до цих Правил.

6.4. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених розділом VIII цих Правил.

6.5. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра спеціаліста, магістра перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються Правилами прийому до НАУ.

6.6. Для вступників на ОКР магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови, середнього бала документа (додатка до документа) про здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, та додаткових показників конкурсного відбору відповідно до Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магістр" Національного авіаційного університету, що розробляється окремо для кожної спеціальності.

Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра використовується особистий рейтинг кожного вступника, що розраховується:

- на підставі оцінок, отриманих вступником за весь попередній період навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем з навчальних дисциплін;

- навчальних та виробничих практик;

- державної атестації;

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Державна атестація - для осіб, які закінчують вищі навчальні заклади - встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, спеціальністю.

- фахового вступного випробування;

- вступного екзамену з іноземної мови для вступників на ОКР магістра;

- участі в науковій роботі тощо.

Оцінки, отримані за виконання курсових робіт та проектів, до уваги не беруться, тому що вони є складовими відповідних дисциплін.

6.7. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожен етап творчого конкурсу, яких не може бути більше, ніж три.

6.8. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не пізніше, ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на веб-сайті НАУ.

6.9. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого ОКР розробляються і затверджуються не пізніше, ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

6.10. Вступники, які виявили бажання вступати на напрями де підготовка фахівців здійснюється англійською мовою, додатково проходять тестування з англійської мови.

Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.
За умови проходження вступником зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови з балами вище, ніж 124 – додаткового тестування для навчання в англомовних групах не проводиться.

Оцінки з додаткового тестування для вступників за напрямами, де підготовка ведеться англійською мовою не впливає на конкурсний бал вступника, а є лише рекомендацією до навчання в англомовних групах за наведеними нижче напрямами:

0401 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

0501 ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

6.

Охоро́на довкі́лля (англ.
Англійська належить до тих мов, що має найширший словниковий запас: (близько 250 тис. різних слів; Оксфордський словник англійської мови нараховує близько 600 тис. слів, а Словник Вебстера - 475 тис., але серед них велика частка архаїчних слів та величезний об'єм технічних термінів).
environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
050102 Комп'ютерна інженерія

6.050103 Програмна інженерія

0502 АВТОМАТИКА ТА УПРАВЛІННЯ

6.050201 Системна інженерія

6.050202 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

0506 ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

6.050604 Енергомашинобудування

0508 ЕЛЕКТРОНІКА

6.050802 Електронні пристрої і системи

0509 РАДІОТЕХНІКА, РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ ТА ЗВ'ЯЗОК

6.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
050901 Радіотехніка

0511 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

6.051101 Авіа- і ракетобудування6.051103 Авіоніка

0514 біотехнологія6.051401 Біотехнологія

0601 БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА

6.060101 Будівництво

0701 ТРАНСПОРТ І ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту)

6.070102 Аеронавігація

6.070103 Обслуговування повітряних суден

6.11. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних екзаменів не допускається.

6.12. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія Національного авіаційного університету, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора. Апеляції на результати вступних випробувань проводяться відповідно до “Положення про порядок подання і розгляд апеляцій“, затвердженого наказом ректора.

За результатами вступних випробувань та творчих конкурсів обґрунтована апеляція подається особисто абітурієнтом до 17.00 в день оголошення результатів випробування на ім’я відповідального секретаря приймальної комісії. Засідання апеляційної комісії проводиться в день подачі апеляції. На засідання запрошуються: абітурієнт, викладачі, які перевіряли роботу, голова предметної комісії та члени апеляційної комісії. Сторонні особи (в тому числі і батьки абітурієнтів) до розгляду апеляції не допускаються. На засіданні абітурієнт знайомиться зі своєю перевіреною роботою та отримує пояснення відносно помилок і зауважень. Якщо абітурієнт після відповідних пояснень не погоджується з отриманою оцінкою вдруге, його робота передається на рецензію членові апеляційної комісії. Після ретельного ознайомлення з роботою абітурієнта член апеляційної комісії оцінює її, а свої висновки висвітлює у рецензії. Результати засідання апеляційної комісії та рецензія передаються на розгляд приймальної комісії. Заяви на апеляцію, подані у невстановлені терміни, до розгляду не приймаються.

6.13. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

Результат екзамену на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість балів сертифіката з української мови та літератури.

6.14. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, конкурсний бал обчислюється згідно з порядком, визначеним правилами прийому до вищого навчального закладу, та вноситься до Єдиної бази.

6.15. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

6.16. Результати вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань) враховуються тільки у тому навчальному закладі, у якому вони складались, за виключенням зарахування згідно з розділом XVIII цих Правил.1   2   3   4   5   6   7   8   9  • Електронні пристрої
  • Заяви на апеляцію, подані у невстановлені терміни, до розгляду не приймаються.