Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравила прийому до Національного авіаційного університету у 2014 році розділ XVIII

Правила прийому до Національного авіаційного університету у 2014 році розділ XVIII
Сторінка9/9
Дата конвертації09.04.2017
Розмір0.65 Mb.
ТипПравила прийому
1   2   3   4   5   6   7   8   9

XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у Національному авіаційному університеті


17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про закордонних українців”, Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” та від 03 червня 1994 року № 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”.
Область - назва однієї з 24 адміністративних одиниць України. Області поділяються на райони (від 11 до 27 районів в області)/
Правови́й ста́тус - становище того чи іншого суб'єкта в правовій реальності, що відображається у його взаєминах з суспільством і державою.
Білору́сь, Респу́бліка Білору́сь (біл. Беларусь, Рэспубліка Беларусь, рос. Беларусь, Республика Беларусь) - держава у Східній Європі без виходу до моря, розташована на північ від України. Крім неї, межує з Польщею, Литвою, Латвією та Росією.
Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення.

17.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України за наявності посвідчення закордонного українця, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

17.3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Держа́вний бюдже́т Украї́ни - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

17.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот до вищих навчальних закладів України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном або українських національних культурних товариств.

17.5. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

17.6. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до НАУ на конкурсній основі згідно уставлених квот від ліцензованого обсягу (Додаток 1), у разі відсутності іноземців, виділені для них місця заповнюються на конкурсній основі громадянами України.

Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до НАУ не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

17.7. Іноземні громадяни, які закінчили підготовче відділення Національного авіаційного університету та інших ВНЗ України, або отримали освіту певного освітньо-кваліфікаційного рівня, за умови прийняття рішення про подальше навчання у НАУ на певних освітньо-кваліфікаційних рівнях, можуть бути зараховані на навчання за рішенням приймальної комісії НАУ, з метою збереження їх контингенту, упродовж усього періоду її роботи, але не пізніше 15 листопада, за умови виконання іноземними громадянами вимог зарахування, передбаченими цими Правилами Прийому та Положенням НАУ про прийом іноземних громадян на відповідні освітньо-кваліфікаційні рівні.

Інозе́мець - громадянин, підданий іншої держави, країни; чужоземець, чужинець. Дослівно - «особа з інших земель».


XVIII. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ ДО кафедри військової підготовки НАУ
18.1 Розділ Правил прийому для кафедри військової підготовки НАУ (далі – КВП) розроблений відповідно до законів України "Про вищу освіту" та "Про військовий обов’язок і військову службу", Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.13 № 1510 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.10.13 за № 1855/24387, Інструкції про порядок проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 14.04.
Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.
Міністр оборони України - посада утворена, як наслідок постанови Верховної Ради України від 24 серпня 1991 року «Про військові формування в Україні», якою було визначено: «підпорядкувати всі військові формування, дислоковані на території України, Верховній Раді України; утворити Міністерство оборони України; Урядові України приступити до створення Збройних Сил України».
Міністе́рство оборо́ни Украї́ни (Міноборони України) - центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні сили України.
98 № 152 (зі змінами), зареєстрованої в Міністерстві юстиції 25.06.98 за № 398/2838.

18.2. У Правилах прийому терміни вживаються у такому значенні:військовозобовязаний – особа, яка перебуває в запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

військовослужбовець – особа, яка проходить військову службу;

ліцеїст – випускник поточного року військового ліцею, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою;

Військовий ліцей (ВЛ) - загальноосвітній навчальний заклад III ступеня акредетації з військово-професійною спрямованістю навчання та допрофесійної підготовки, що передбачає проведення поглибленої допризовної та посиленої фізичної підготовки і виховання у юнаків готовності до військової служби.
Фізи́чна підгото́вка - один з предметів бойової підготовки, важливою і невід’ємною частиною військового навчання і виховання особового складу Збройних сил країн.призовник – особа, приписана до призовної дільниці;

цивільна молодь – призовники, ліцеїсти, які відповідають вимогам Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

18.3. Порядок роботи відбіркової комісії КВП:Період

Час

1 жовтня 2013 – 01 липня 2014

8.00 – 17.00 (Сб.-Нд. вихідний день)

02 липня 2014 – 31 серпня 2014

8.00 – 17.00 (Сб. -8.30 – 13.00)

01 серпня 2014 - 11 серпня 2014

8.00 – 17.00

12 серпня 2014 – 25 серпня 2014

8.00 – 15.00 (Сб.-Нд. вихідні дні)

18.4. КВП здійснює підготовку: громадян України віком до 21 року, а також військовозобов`язаних віком від 18 до 23 років (які не знаходяться на дійсній військовій службі, не мають офіцерського звання) та придатні до військової служби за станом здоров’я і мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту, на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом для Збройних Сил України та інших міністерств і відомств за окремим конкурсом за схемою навчання: “4 роки студент, 1 рік курсант” (далі – схема навчання «студент-курсант»), за денною формою навчання.
Військо́ва слу́жба - державна служба особливого характеру, яка полягає в професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я та віком громадян країн, пов'язаній із захистом своєї Батьківщини. Порядок проходження військової служби, права та обов'язки військовослужбовців визначаються відповідними законами держав та певними положеннями про проходження військової служби, які затверджуються верховною владою країни та іншими нормативно-правовими актами.
Офіце́р - особа командного і начальницького складу в збройних силах, на флоті і в інших силових структурах, що позначає переважно військовий ранг (звання). Слово офіцер (лат. officiarius; нім. offizier) перекладається як службовець, і прийшло в українську мову «ахвіцер» через російську мову «рос.

18.5. Для підготовки на посади осіб офіцерського складу КВП приймаються громадяни України, які виявили бажання служити у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, мають повну загальну середню освіту та відповідають установленим вимогам проходження військової служби: за схемою навчання "студент-курсант": цивільна молодь віком до 21 року; військовозобов’язані віком до 23 років;

особи жіночої статі приймаються до КВП для навчання за схемою "студент-курсант" на напрями підготовки відповідно до затверджених Міністром оборони України граничних показників;

Жіноча стать (♀) - стать організмів або частин організмів, яка виробляє яйцеклітини (макрогамети). Особина жіночої статі не може розмножуватися статевим шляхом без доступу до чоловічих гамет за винятком партеногенезу.

КВП здійснює прийом на старші курси в порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць державного замовлення і ліцензованого обсягу відповідно до Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 24.12.97 № 490, та Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15.07.96 № 245.

18.6. Вступники, що виявили бажання вступити до КВП за схемою навчання "студент-курсант", для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 01 січня до 01 червня року вступу.

Особо́ва спра́ва працівника - це комплект документів, які містять найповніші відомості про працівника і характеризують його біографічні, ділові, особисті якості. О.с. посідає основне місце у системі персонального обліку працівників.
Військо́вий комісаріа́т (Військкомат) - орган місцевого військового управління в СРСР, а потім у республіках колишнього СРСР, відповідальний за військово-мобілізаційну та обліково-призовну роботу.

18.7. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до КВП на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

1

2

Початок прийому заяв та документів від вступників за схемою навчання "студент-курсант"

За надходженням
з військових комісаріатів та оперативних командувань у 2014 році

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить Приймальна комісія

до 18.00 19 липня
2014 року

Строки проведення приймальною та відбірковою комісіями вступних випробувань за схемою навчання "студент-курсант";

21 – 31 липня


2014 року

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти оприлюднюється

не пізніше 12.00 години

01 серпня 2014 рокуСтроки вибору вступниками місця навчання закінчується:

перший – о 18.00 годин

04 серпня 2014 року;

другий – о 18.00 годин

07 серпня 2014 року;

третій – о 18.00 годин

10 серпня 2014 рокуТермін оприлюднення та оновлення списків вступників за схемою навчання "студент-курсант"

Перший – не пізніше

12.00 години

05 серпня 2014 року;

другий – не пізніше

12.00 години 08 серпня 2014 року;

третій – не пізніше

18.00 години 11 серпня 2014 року


Терміни зарахування вступників за схемою навчання "студент-курсант"

За державним замовленням – не пізніше 15.00 годин 12 серпня

2014 року18.8. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової вищої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

1

2

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

01 серпня
2014 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

Не пізніше 12.00 02 серпня

2014 рокуТерміни зарахування вступників

Не пізніше 05 серпня 2014 року

18.9. Строки прийому документів вступників для навчання за схемою "студент-курсант" визначаються Міністерством оборони України та Міністерством освіти і науки України.

18.10. Медичне обслуговування курсантів і студентів проводиться в Медичному центрі Університету, який забезпечений сучасним медичним обладнанням та апаратурою.

18.11. Випускникам Кафедри з числа курсантів відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.08 №1153/2008, присвоюється військове звання "лейтенант" та видається диплом Національного авіаційного університету державного зразка.

Терап́ія (синонім: лікування) - процес, бажаною (але не завжди досяжною) метою якого є полегшення, зняття чи усунення симптомів (компенсація, купірування) і проявів того чи іншого захворювання, патологічного стану чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров'я (санація).
Військо́ве звання́ - ранги різних ступенів, що надаються у Збройних силах військовослужбовцям, відповідно до їхньої посади, кваліфікації фахової підготовки та терміну служби.
Випускникам Кафедри з числа студентів видається диплом Національного авіаційного університету державного зразка.

18.12. Порядок прийому документів для вступу на навчання за схемою "студент-курсант":

попередня професійна діагностика і відбір, оформлення документів вступників з числа цивільної молоді, військовозобов’язаних та ліцеїстів здійснюється у військових комісаріатах до 10 червня року вступу;

вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, особисто подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання в терміни, вказані в пункті 18.7 Правил прийому.

Окрім документів, зазначених у пунктах 5.4-5.5 розділу V Правил прийому до заяви додається автобіографія.

18.13. Перед направленням до Кафедри всі кандидати проходять первинний медичний огляд у районному (міському) військовому комісаріаті, а повторний – в обласному військовому комісаріаті із заповненням картки медичного огляду тих, хто вступає до вищого військового навчального закладу Міністерства оборони України чи військового навчального підрозділу вищого навчального закладу України (додаток № 12 до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.08 № 402).

На кандидатів для вступу до Кафедри оформляються медичні документи, а також протокол засідання комісії з попередньої професійної діагностики, іменний список і картка професійного відбору (для цивільної молоді), які заповнюють комісії, що здійснюють професійний відбір кандидатів.

Професі́йний відбі́р (профвідбір) - процедура вірогідної оцінки професійної придатності людини, вивчення її можливостей до оволодіння певною спеціальністю, досягнення необхідного рівня майстерності та ефективного виконання професійних обов'язків.

18.14. Документи на відібраних кандидатів районні (міські) військові комісаріати подають до обласних військкоматів, а останні через зацікавлені управління центрального апарату Міністерства оборони України (за їх запитами) – до Кафедри до 20 червня року вступу, але не пізніше 20 липня року вступу.

Якщо у військовому комісаріаті рознарядка до Кафедри відсутня або вона вже виконана, кандидат може подати заяву безпосередньо начальнику КВП до 01 червня року вступу, у якій додатково вказує поштову адресу районного (міського) військового комісаріату, у якому він перебуває на обліку.

Кандидати з числа цивільної молоді направляються до місця складання вступних випробувань районними (міськими) військовими комісаріатами, а випускники військового ліцею, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою – за рознарядкою Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України.

18.15. Для підготовки громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста приймаються студенти Кафедри за конкурсом, які успішно пройшли державну атестацію та здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за відповідними напрямами.

18.16. Конкурсний відбір кандидатів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста здійснюється функціональним підрозділом Приймальної комісії – фаховою атестаційною комісією КВП.

18.17. У конкурсному балі кандидата на навчання за схемою "студент-курсант" не враховуються суми балів з оцінки індивідуальних психологічних якостей та рівня фізичної підготовленості.

18.18. Вступники на навчання для підготовки осіб на посади офіцерського складу обов’язково складають вступні випробування: • психологічне обстеження, яке включає оцінку індивідуальних психологічних якостей кандидатів на основі визначення рівня військової направленості особистості, нервово-психічної стійкості, виявлення в кандидатів професійно важливих якостей та здібностей, які забезпечують успішне оволодіння протягом навчання військовою спеціальністю;

 • оцінка рівня фізичної підготовленості;

 • заключний медичний огляд військово-лікарською комісією.

18.19. Психологічне обстеження проводиться з метою виявлення відповідності психічних властивостей та психофізіологічних характеристик вступника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики з відповідної військової спеціальності, прогнозування професійної придатності до успішного навчання на КВП, а в подальшому до проходження військової служби у військах.

Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінки: військово-мотиваційної спрямованості особистості, рівня нервово-психічної стійкості, професійної придатності до успішного навчання на Кафедрі й оволодіння відповідною військовою спеціальністю.

Вивчення індивідуальних психологічних якостей здійснюється відповідно до Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 09.07.09 № 355, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22.09.09 за № 893/16909, наказу Міністра оборони України від 22.03.10 № 152 "Про затвердження Методичних рекомендацій з оцінки індивідуальних психологічних якостей кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а також студентів вищих навчальних закладів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу" та Інструкції про порядок проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 14.04.98 № 152 (зі змінами), зареєстрованої у Міністерстві юстиції 25.06.98 за № 398/2838.

Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як "пройшов професійний психологічний відбір" або "не пройшов професійний психологічний відбір". Кандидати, у яких за результатами тестування індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 50% від максимальної кількості балів (менше 35 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, вони відраховуються з числа кандидатів для вступу до Кафедри та до подальшого складання випробувань й участі в конкурсному відборі не допускаються. Рішення Приймальної комісії щодо таких кандидатів оформляється окремим протоколом.

Кандидатам, які не зараховані за результатами оцінки індивідуальних психологічних якостей, у документах, що видаються на руки чи надсилаються до військкоматів за місцем проживання, записується таке формулювання відмови в зарахуванні: "Не пройшов вступного випробування".

18.20. Рівень фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання трьох фізичних вправ.

Фізи́чні впра́ви - елементарні рухи, складені з них рухові дії та їх комплекси, систематизовані у цілях фізичного розвитку.
Усі вправи приймаються протягом одного дня в такій послідовності: спочатку – вправи на швидкість, потім – силові вправи, вкінці – на витривалість. Перед початком кожної вправи вступнику надається час не менше 10 хвилин для проведення розминки.

Для виконання вправ надається одна спроба. В окремих випадках (під час зриву, падіння тощо) перевіряючий може дозволити виконати вправу повторно. Повторне виконання вправ з метою покращання отриманої оцінки не дозволяється.

Вправи оцінюються за нормативами для визначення фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних Сил України.

18.21. Програма перевірки з фізичної підготовки включає:

для юнаків:

швидкість – вправа № 23 "Біг на 100 метрів" (по 1 - 2 особи);

сила – вправа № 1 "Підтягування на перекладині" (по 1 - 2 особи);

витривалість – вправа № 28 "Біг на 3 км" (по 8 - 10 осіб);

для дівчат:

швидкість – вправа № 23 "Біг на 100 метрів" (по 1 - 2 особи);

сила – вправа № 5 "Комплексна силова вправа" (вправа складається з двох частин: перша – згинання та розгинання тулуба, друга – згинання та розгинання рук в упорі лежачи. За 1 хвилину, лежачи на спині, максимальну кількість разів згинаючись-розгинаючись дістатися ліктями рук колін ніг, потім без перерви за наступну 1 хвилину максимальну кількість разів віджатися від землі. Сумарна кількість згинань-розгинань та віджимань за 2 хвилини відповідає визначеній у таблиці оцінці) (по 1 - 2 особи);

витривалість – вправа № 26 "Біг на 1 км" (по 8 - 10 осіб).

Нормативи фізичної підготовки для осіб з числа цивільної молоді (крім осіб жіночої статі) та військовозобов’язаних
Оцінка

Номер та найменування контрольної вправи

№ 23

"Біг на 100 м"№ 1 "Підтягування на перекладині"

№ 28

"Біг на 3 км"с

разів

хв., с

"5"

14,6 та краще

11 та краще

13,00 та краще

"4"

15,0

9

13,20

"3"

15,8

7

14,10

Нормативи фізичної підготовки для осіб жіночої статі

Оцінка

Номер та найменування контрольної вправи

№ 23

"Біг на 100 м"№ 5 "Комплексна силова вправа"

№ 26

"Біг на 1 км"с

разів

хв., с

"5"

16,8 та краще

30 та краще

4,30 та краще

"4"

17,2

28

4,45

"3"

18,0

26

5,15

Оцінка фізичної підготовленості кандидатів складається з оцінок, отриманих ними за виконання всіх призначених для перевірки вправ, i визначається:

"відмінно" – якщо половина і більше оцінок "відмінно", решта – "добре"; "добре" – якщо половина і більше оцінок не нижче "добре", решта – "задовільно"; "задовільно" – якщо більше половини оцінок "задовільно" за відсутності оцінок "незадовільно" або наявності лише однієї оцінки "незадовільно", крім вправи на витривалість, за наявності однієї оцінки не нижче "добре"; "незадовільно" – в іншому випадку.

За результатами оцінки рівня фізичної підготовленості виставляється "залік" або "незалік". "Незалік" виставляється у разі отримання оцінки "незадовільно". В інших випадках – "залік".

18.22. Заключний медичний огляд кандидатів проводиться у Медичному центрі Університету згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 14.08.08 № 402.

За результатами заключного медичного огляду кожного вступника виноситься постанова "придатний" або "непридатний" до навчання на Кафедрі.

Для проведення вступних випробувань створюються відповідні комісії: • предметні екзаменаційні комісії з питань оцінки загальноосвітнього (професійного) рівня (з кожного предмета окремо);

 • комісія з проведення психологічного обстеження;

 • комісія з оцінки рівня фізичної підготовленості;

 • військово-лікарська комісія.

Перескладання вступних випробувань не дозволяється, крім випадків, передбачених пунктом 7.2.5 Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 30.12.09 № 685.

18.23. Цільовий прийом організовується відповідно до наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України, згідно з яким випускники поточного року військового ліцею, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою зараховуються до Кафедри для підготовки громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу.

18.24. Вступники, які не зараховані на навчання для підготовки на посади осіб офіцерського складу за обраним напрямом підготовки, мають право:


 • подати заяву на участь у конкурсі на зарахування для підготовки на посади осіб офіцерського складу на інший напрям підготовки;

 • подати заяву на участь у конкурсі на зарахування за схемою навчання "студент" у Приймальній комісії Університету на той чи інший напрям підготовки з конкурсним балом сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання чи вступних екзаменів у терміни прийому документів, визначені Правилами прийому.

Особи з числа цивільної молоді, не прийняті на навчання до Кафедри для підготовки на посади осіб офіцерського складу, направляються в районні (міські) військові комісаріати за місцем проживання.

Особові справи та інші документи із зазначенням причин відмови в зарахуванні до Кафедри, а також довідка про результати вступу видаються кандидатам на руки під розписку, про що повідомляються військові комісаріати не пізніше 10 днів після закінчення прийому до КВП (для вступників на підготовку на посади осіб офіцерського складу).


Додаткову інформацію про підготовку та вступ до КВП НАУ можна отримати на веб-сайті www.nau.edu.ua або електронною поштою за адресою: pk@nau.
Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
edu.ua
.

XIX. Зарахування до вищих навчальних закладів на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

19.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається упродовж наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 16.2 і 16.3 розділу XVI цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 17 вересня 2014 року вступу.

19.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.XX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів


20.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії. Для акредитації журналістів до Приймальної комісії на ім’я голови подається зареєстрована заява про акредитацію, скріплена печаткою та підписом керівника засобу масової інформації.

Заява про акредитацію повинна містити: • повну назву засобу масової інформації;

 • поштову адресу, номер телефону (факсу), адресу електронної пошти засобу масової інформації;

 • інформацію про засновників або видавців засобу масової інформації, періодичність випуску, тираж на час подання заявки (для друкованих засобів масової інформації); сферу (регіон) поширення засобу масової інформації;

 • прізвище, ім'я та по батькові працівників засобів масової інформації, що акредитуються, належність до творчих або технічних працівників.

До заяви про акредитацію додається:

 • копія свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, інформаційного агентства або копія ліцензії на мовлення.
  Інформаці́йна аге́нція, інформаці́йне аге́нтство (інформагентство) - спеціалізований суб'єкт інформаційної діяльності, зареєстрований як юридична особа у формі інформаційного підприємства - організації, служби, центру, що діє з метою надання інформаційних послуг для ЗМІ.
  Друко́вані за́соби ма́сової інформа́ції (пре́са) - періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один та більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію. Д. з. м. і.


20.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій.
Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

20.3. Вищий навчальний заклад зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та цільового прийому, повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

20.4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

Поря́док де́нний - це список запланованих подій на нарадах в порядку виконання. Зазвичай включає один або більше пунктів (тем) дискусії. Може, але не зобов'язаний, включати конкретний час кожної події.

20.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.20.6. Інформування громадськості про подання заяв щодо вступу до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється інформаційними системами на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів VІІ, ІХ-ХІІ цих Правил.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.


1   2   3   4   5   6   7   8   9 • XX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів