Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПравила розробки нафтових і газових родовищ I. загальні положення

Правила розробки нафтових і газових родовищ I. загальні положення
Сторінка1/9
Дата конвертації18.05.2017
Розмір1.68 Mb.
ТипПравила
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства екології

та природних ресурсів України

_______________ 2015 року № ____правила розробки нафтових і газових родовищ

I. загальні положення  1. Ці Правила встановлюють основні вимоги до організації та здійснення розробки родовищ вуглеводнів та регламентують відносини суб’єктів господарювання, що виникають під час користування нафтогазоносними надрами, з метою їх комплексного і раціонального використання.
   Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.

  1. У цих Правилах викладено вимоги до дослідно-промислової розробки родовищ (далі – ДПР), видобування вуглеводнів під час промислової розробки родовищ (покладів) нафти і газу, техніки й технології спорудження свердловин, облаштування промислових споруд з урахуванням вимог забезпечення повної безпеки населення, охорони навколишнього природного середовища, а також майна (будівель, споруд тощо).
   Промисло́ві спору́ди - інженерні споруди, що виконують певні функції у виробничому процесі або сприймають навантаження від технологічного устаткування, транспортних засобів тощо.
   Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

  1. У розділі VIII цих Правил викладено особливості геологічного вивчення і розробки нетрадиційних скупчень вуглеводнів.
  1. Вимоги цих Правил поширюються на діяльність усіх суб’єктів нафтогазової галузі незалежно від форм власності та підпорядкування, які здійснюють пошуки, розвідку, проектування систем розробки і облаштування, розробку родовищ вуглеводнів, спорудження та експлуатацію свердловин, інших промислових споруд тощо.
   Геологорозві́дувальні робо́ти - комплекс спеціальних робіт і досліджень, що здійснюються з метою геологічного вивчення надр.
   Систе́ма розро́бки родо́вищ корисних копалин - визначений порядок виконання гірничо-підготовчих, нарізних, розкривних і видобувних робіт.
   Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
   Нафтогаз́ова промисло́вість (га́лузь) (рос. нефтегазовая отрасль; англ. oil & gas industry, petroleum industry; нім. Erdöl- und Erdgasindustriezweig m) - галузь економіки, яка разом з іншими галузями забезпечує пошук, розвідку та розробку родовищ нафти і газу, транспортування, переробку, зберігання і реалізацію нафти, газу та продуктів їх переробки.

  1. Користування нафтогазоносними надрами, пошук і розвідка родовищ нафти і газу, їх розробка, спорудження та експлуатація підземних сховищ для зберігання нафти і газу здійснюються відповідно до законодавства.
  1. Облік видобутих нафти, газу, конденсату та води під час пробної експлуатації свердловин, дослідно-промислової та промислової розробки родовища (покладу), а також обсягів, закачаних у пласти агентів впливу, має здійснюватись відповідно до чинних нормативних документів (інструкцій, методик тощо).
  1. Проектні технологічні документи на розробку родовищ погоджує спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного гірничого нагляду (Кодекс України про надра), і затверджує спеціально уповноважений орган виконавчої влади, до відання якого віднесені питання державного регулювання в нафтогазовій галузі.
   Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
   Агент впливу - фізичні особи та корпоративні групи (угруповання), що займаються лобіюванням геоекономічних проектів в цілях отримання надприбутків за рахунок державного ресурсу (преференцій).
   Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
   Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
   Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.  1   2   3   4   5   6   7   8   9 • I. загальні положення