Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрибутковий касовий ордер

Скачати 29.78 Kb.

Прибутковий касовий ордер
Скачати 29.78 Kb.
Дата конвертації21.11.2019
Розмір29.78 Kb.
Прибутковий касовий ордер – це документ первинної облікової документації касових операцій, за яким здійснюється прийом готівкових грошових коштів в касу організації. Оскільки прибутковий касовий ордер є первинним документом бухгалтерського обліку, отже, він повинен бути складений при здійсненні факту господарського життя, тобто за фактом надходження готівкових коштів в касу організації, індивідуального підприємця.
Перви́нний докуме́нт (в господарському праві) - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.
Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.
Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Прибутковий касовий ордер заповнюється, коли надходять готівкові кошти в касу організації у наступних випадках: оприбуткування виручки, що надійшла. При продажу товарів (робіт, послуг) за готівку, коли покупцеві видається чек ККТ або БСО, за підсумками робочої зміни на всю суму готівкової виручки складається тільки один ПКО; повернення невикористаних підзвітних грошей; отримання грошей з розрахункового рахунку; повернення запозичених коштів; кошти, що вносяться до статутного капіталу.
Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Прибутковий касовий ордер оформлюється: головним бухгалтером; бухгалтером або іншим працівником (в тому числі касиром), визначеним керівником за погодженням з головним бухгалтером (при наявності) шляхом видання розпорядчого документа організації, індивідуального підприємця (далі – бухгалтер); керівником (при відсутності головного бухгалтера та бухгалтера). Прибутковий касовий ордер може бути оформлений як у електродному вигляді, так і у паперовому, проте, якщо первинний документ заповнюється рукою, то обовязково чорною пастою. Заповнення квитанції до прибуткового касового ордеру Квитанція до прибуткового касового ордеру повинна містити всі ті ж відомості, що і сам ордер. У відривний квитанції, що додається до прибуткового касового ордеру, заповнюється така інформація: найменування організації; номер і дата складання документу; прийнято від; підстава; сума; у тому числі; головний бухгалтер (підпис); касир (підпис); дії касира після отримання грошових коштів Перед тим як прибутковий касовий ордер потрапить в касу, він повинен бути зареєстрований в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (форма № КО-3). Журнал реєстрації касових документів КО-3 – призначений для реєстрації касових документів в ході ведення касових операцій і застосовується для реєстрації бухгалтерією прибуткових і видаткових касових ордерів. Форма № КО-3 складається з обкладинки і вкладного листка, за зразком якого відбувається оформлення, заповнення та друк всіх сторінок журналу. Видатковий касовий ордер – це документ первинної облікової документації касових операцій, за яким здійснюється видача готівкових коштів з каси організації. Видатковий касовий ордер заповнюється, коли видаються на руки готівку грошові кошти в наступних випадках: коли можна здавати у банк грошова виручка для перерахування на розрахунковий рахунок, тоді в рядку «Підстава» прописується: «Готівкова виручка для перерахування на розрахунковий рахунок банку»; при видачі грошей під звіт (мається на увазі використання готівки для здійснення підприємницької діяльності співробітником компанії в цілях даного підприємства) грошові кошти видаються за письмовою заявою одержувача (підзвітної особи), документ складається в довільній формі, в ньому вказується сума коштів до видачі і період, на який вона видається;
Ба́нківський раху́нок - рахунок, на якому обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.
Капіталі́зм - суспільний лад, економічна система виробництва та розподілу, заснована на принципах приватної власності, особистої ініціативності, раціональності та ефективності використання наявних ресурсів, максимізації прибутку (капіталу).
при видачі готівкових грошових коштів співробітнику компанії для особистого використання, наприклад, витрати на відрядження або матеріальна допомога.
Готі́вка (англ. cash money) - сума випущених в обіг паперових і монетних грошей, які є дійсними платіжними засобами.
У цьому випадку в рядку «Підстава» допустима формулювання – «Для особистих потреб»; коли необхідні гроші для потреб підприємства. У цьому випадку в документі необхідно вказати конкретну мету для видачі грошей. У рядку «Підстава» можна вказати: «Видача грошей для оплати послуг» або «Готівкові кошти на придбання товару». Видатковий касовий ордер оформляє: головний бухгалтер; бухгалтер або інший працівник (в тому числі касир), визначений керівником за погодженням з головним бухгалтером шляхом видання розпорядчого документа; керівник (при відсутності головного бухгалтера та бухгалтера). При заповненні видаткового касового ордера слід враховувати наступні моменти: поле «Організація» має містити найменування суб’єкта господарської діяльності, а графа «Структурний підрозділ» – його підрозділи, що видав ордер. Якщо такий структурний підрозділ відсутній, то в графі ставиться прочерк; в рядках «Номер документа» і «Дата складання» проставляється номер ордера згідно журналу реєстрації за формою КО-3, а також дата його складання в форматі ДД.ММ.РРРР. графа «Дебет» містить код структурного підрозділу, в якому здійснюється видача грошових коштів (за відсутності такого – ставиться прочерк), номер кореспондуючого рахунку, субрахунку, по дебету якого відображається витрата коштів з каси, а також код аналітичного обліку по кореспондуючому рахунку рядок «Кредит» відображає номер бухгалтерського рахунку, за кредитом якого здійснюється видача грошових коштів.
Аналітичний облік (грец.
У 1661 році Швеція стала першою країною, яка ввела в обіг паперові гроші. Нині там навіть у церкві можна зробити пожертви платіжними картками.
Станом на 2012 рік у Швеції лише 3% розрахунків здійснюються готівкою (для порівняння: у США - 7%, в ЄС - 8%).
analitykos - відповідний) - система бухгалтерських записів, що дає детальні відомості про рух господарських засобів; призначається для оперативного керівництва господарством і складання звітності; будується по кожному синтетичному рахунку окремо.
Бухгалтерський рахунок - сукупність записів бухгалтерського обліку, в яких фіксується рух певного виду коштів підприємства, фірми.
Як правило, це рахунок 50 «Каса»; в поле «Код цільового призначення» вноситься код, який відображає мету використання виданих з каси грошових коштів. Якщо такі коди на підприємстві не застосовуються – ставиться прочерк; в поле «Сума, грн. коп. »- вказується витрачається з каси сума цифрами; рядок «Видати» містить прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видаються ці гроші; рядок «Підстава» відображає зміст господарської операції. Наприклад, аванс на відрядження, видача матеріальної допомоги і т.п .; сума виданих коштів відображається в рядку «Сума» і повинна бути проставлена прописом. Сума видачі вказується прописом з початку рядка з великої літери в грн, при цьому слово «гривня» поле «Додаток» відображає реквізити первинних документів, які є підставою для видачі коштів з каси.
Велика літера (заголовна буква) - термін у галузі поліграфічного оформлення і виконання видань та орфографії. Визначає розмір і форму літери.
Після видачі грошей касир підприємства, в відведених для цього рядках, вказує найменування, номер, дату, місце видачі документа, що посвідчує особу особи, яка отримала гроші з каси. Правила ведення журналу КО-3 наведені 1)  Веде цей журнал бухгалтер (або інша уповноважена на це особа) 2) Записи до журналу (реєстрація в ньому документів), як правило, здійснюються до передачі документів касиру. Але для цього є одне виключення: видаткові касові ордери, оформлені на підставі видаткових відомостей, реєструються в такому журналі після здійснення виплат, зазначених у видатковій відомості. 3) Журнал ведеться окремо – за видатковими та за прибутковими касовими документами. Вести такий журнал можна як в паперовому, так і в електронному вигляді. Бухгалтер має право здійснювати реєстрацію касових ордерів і видаткових відомостей за допомогою компютерних засобів, які забезпечують формування і роздрукування відповідних касових документів. Але в такому випадку має роздруковуватися документ Вкладний аркуш журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів, який формується за відповідний день, і забезпечується формування даних для обліку руху коштів. Касова книга– це обліковий реєстр, призначений для обліку касових операцій касиром. Касова книга повинна бути пронумерованою, прошнурованою та скріплена печаткою установи або організації. Кількість аркушів у касовій книзі підтверджується підписами керівника і головного бухгалтера. На кожну іноземну валюту відкривається окрема касова книга. Записи у касовій книзі здійснюються у двох примірниках (через копіювальний папір) чорнилом темного кольору, кульковою або чорнильною ручкою.
Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.
Копіювальний папір, копірка - тонкий папір з нанесеним на одну із сторін фарбувальним шаром, призначений для отримання копій документа. Вкладався між двома аркушами паперу так, що слід від написання або малювання олівцем, ручкою, друкарською машинкою або матричним принтером на верхньому аркуші переносився на нижній аркуш.
Перші примірники залишаються в касовій книзі. Другі примірники повинні бути відривними і є звітами касира. Перші та другі примірники мають однакові номери. Виправлення в касовій книзі не допускаються, але якщо вони зроблені, то потрібно їх засвідчити підписами касира, а також головного бухгалтера або особи, що його заміщує. Записи в касовій книзі здійснюються касиром відразу після отримання або видачі грошей за кожним касовим ордером. У кінці кожного робочого дня касир підсумовує операції за день, виводить залишок готівки в касі на наступне число і передає до бухгалтерії як звіт касира другий відривний аркуш касової книги (копію записів у касовій книзі за день) з прибутковими касовими ордерами й видатковими документами під підпис у касовій книзі. Алгоритм заповнення касової книги наступний:[1] 1. На початку зміни касир, тобто працівник, в посадові обов’язки якого входить ведення касових операцій: по пунктирною лінії (лінії відрізу) підгинає відривну частину аркуша під першу і вкладає між ними копіювальний папір; вказує дату і суму залишку готівки на початок дня, яка завжди дорівнює залишку на кінець попереднього робочого дня, в якому проводилися касові операції. 2. Протягом дня касир через підрядник вносить в касову книгу записи про кожен прибутково-видатковому ордері (ПКО) і витратно-касовому ордері (РКО), що оформляються на отримані і видані готівкові гроші відповідно. Рядок “Перенесення” касової книги із загальною сумою прийнятих і виданих до цього моменту готівки заповнюється: або в кінці зміни; або коли однієї сторінки листа не вистачило для записів за зміну. Якщо одного листа книги не вистачило для всіх записів за зміну, записи вносяться в наступний лист, в якому в рядку “Каса за” вказується та ж дата. 3. В кінці зміни касир: підраховує і вказує в касовій книзі загальну суму отриманих і виданих грошей (обороти по касі) і залишок готівки на кінець дня. При цьому суму, призначену для видачі зарплати за платіжною або розрахунково-платіжної відомості, вказує додатково в рядку “в тому числі на заробітну плату, виплати соціального характеру і стипендії”;
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
ставить в касовій книзі свій підпис і вказує прізвище та ініціали. 4. Після цього касир передає касову книгу разом з отриманими за день ПКО та ВКО бухгалтеру або головному бухгалтеру. 5. Бухгалтер, звіривши записи в касовій книзі з даними ПКО та ВКО: вказує в касовій книзі прописом загальна кількість отриманих ПКО і загальна кількість отриманих РКО і розписується; повертає книгу касиру, залишаючи собі ПКО, РКО та відривну частину аркуша касової книги. Книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей застосовується для обліку готівки, виданої з каси підприємства довіреній особі, яка виплачує заробітну плату протягом встановленого строку, та повернення нею наявної готівки і касових документів. Перед початком робочого дня старший касир (за наявності в підприємства кількох касирів) видає іншим касирам авансом потрібну для видаткових операцій суму готівки під підпис у книзі обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей (типова форма № КО-5), яку веде старший кассир. Касири в кінці робочого дня зобовязані скласти звіт про одержану і видану готівку за відповідними касовими документами і здати залишок готівки та касові документи за проведеними операціями старшому касиру під підпис у книзі обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей. Книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей застосовується також для обліку готівки, виданої з каси підприємства довіреній особі, яка виплачує заробітну плату протягом встановленого строку, та повернення нею наявної готівки і касових документів.


Скачати 29.78 Kb.