Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПриклад оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять при написанні статті

Скачати 147.22 Kb.

Приклад оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять при написанні статті
Скачати 147.22 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.03.2017
Розмір147.22 Kb.
  1   2

Приклад оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять при написанні статті.

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор1. Василій Великий.

Бібліографічний опис - це сукупність бібліографічних відомостей про документ, його складову частину чи групу документів, які наведені за певними правилами, необхідні та достатні, і є результатом аналітико-синтетичної переробки інформації.

'Васи́лій Вели́кий' (грец. Μέγας Βασίλειος, 329, Кесарія Каппадокійська, нині м. Кайсері, Туреччина - 379, Кесарія Каппадокійська) - святий, архієпископ Кесарії Каппадокійської в Малій Азії, визначний церковний діяч, один із Отців Церкви та найшанованіших на Русі святих.

Гомілії/Василій Великий;[пер. З давньогрец. Л. Звонська]. – Львів: Свічадо, 2006.- 307с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV-V ст..; №14).

2. Коренівський Д.Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах/ Коренівський Д.Г. – К.: Ін-т математики, 2006.- 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці/ Ін-т математики НАН України; т.59).

3. МатюхН.Д. Що дорожче срібла-золота/Наталія Дмитрівна Матюх.-К.:Асамблея діл. Кіл: Ін-т соц.. іміджмейкінгу, 2006.- 311с.-(Ювеліри України;т.1).

4. Шкляр В. Елементал: [роман]/ Василь Шкляр.

Васи́ль Микола́йович Шкляр (* 10 червня 1951, с. Ганжалівка Лисянського району Черкаської області) - український письменник, політичний діяч. Один із найвідоміших і найбільш читаних сучасних українських письменників.

-Львів: Кальварія, 2005.-196, [1]с.-(Першотвір).Два автори

1. Матяш І.Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх..док./ І. Матяш, Ю. Мушка.- К.: Києво-Могилян. акад., 2005.- 397, [1]с. – (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична»; вип.1).

2. Ромовська З.В. Сімейне законодавство України/ З.В. Ромовська, Ю.В. Черняк.- К.: Прецедент, 2006.-93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип.11)

3. Суберляк О.В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Суберляк, П.І.Баштанник.-Львів:Растр-7, 2007.-375с.


Три автори

1. Акофф Р.Л. Идеализированное пректирование: как предотвратить завтрашний кризи сегодня. Создание будущого организации/ Акофф Р.Л., Магидсон Д., Эддисон Г.Д.; пер.с англ. Ф.П. Тарасенко.- Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007.-XLIII, 265 с.

Чотири автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвицький В.В., Кисляченко М.Ф., Лобастов І.В., Нечипорук А.А.].-К.: НДІ «Украгропромпродуктивність»,2006.-106с.- (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. Для учнів проф..-техн. Навч. закл.] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М.М. Сердюк.-К.: Вища освіта, 2006.-478, [1]с. – (ПТО:Професійно-технічна освіта).П’ять і більше авторів

1. Психология менеджмента / [Власов П.К., Липницкий А.В., Лущихина И.М. и др.]; под ред. Г.С. Никифорова.- [3-изд.].-Х.:Гуманитар.центр, 2007.-510с.

2. Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді/[Т.В. Бондар, О.Г. Карпенко, Д.М. Дикова-Фаворська та ін.].-К.:Укр. ін.-т соц. дослідж., 2005.-115с. – (Серія «Формування здорового способу життя молоді»:у 14 кн., кн.13)Без автора

1. історія Свято –Михайлівського Золотоверхого монастиря/ [авт. Тексту В. Клос].- К.:Грані-Т, 2007.-119с.-(Грані світу).

2. Воскресіння мертвих: українська барокова драма: антологія /[упорядкув.

Компози́тний матеріа́л (КМ), або компози́т - гетерофазний матеріал, окремі фази якого виконують специфічні функції, забезпечуючи йому властивості, яких не має жодний з компонентів окремо. Зазвичай отримують поєднанням двох або більше компонентів, які нерозчинні або малорозчинні один в одному і мають властивості, що сильно відрізняються.

Воскресіння мертвих - поняття, що існує в багатьох релігіях, міфах. Є частиною уявлень про загробне життя. В християнстві догмат про воскресіння є одним з основоположних.

, ст.., пер. І прим. В.О. Шевчук]. – К.:Грамота, 2007.-638, [1] с.

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX – початку ХХ ст.:[антологія/упоряд.: Л. Таран, О.Лагутенко]. – К.: Гранті-Т,2007.-190,[1] с.

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології:[зб.наук.праць/наук.ред.Каліущенко В. та ін.].- Чернівці: Рута, 2007.- 310с.Багатотомний документ

1. Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / [упоряд. Л.М.

Національна академія наук України Націона́льна акаде́мія нау́к Украї́ни (НАН України) - вища наукова самоврядна організація України, що є найбільшим центром наукових досліджень в Україні. У складі НАН України станом на початок 2016 року діють 168 наукових установ та 46 організацій дослідно-виробничої бази, в яких працюють 37447 співробітників, в тому числі 18346 наукових працівників, серед яких 2530 докторів наук та 7603 кандидатів наук. На 23.02.2016 до складу НАН України входять 197 дійсних членів (академіків), 379 членів-кореспондентів та 104 іноземні члени. Керівні органи НАН України перебувають у Києві.

Яременко та ін.].- К.: Нац. Б-ка України ім.. В.І. Вернадського, 2007 -.(Джерела з історії науки в Україні).

Істо́рія нау́ки - це дослідження феномену науки в його історії. Наука, зокрема, являє собою сукупність емпіричних, теоретичних і практичних знань про навколишній світ, отриманих науковим співтовариством.

Ч.2: Додатки – 2007.- 573, [1] с.

2. Межгосударственные стандарты: каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И.В., Рубцова Е.Ю.; ред. Иванов В.Л.].- Львов: НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005 – (Серия «Нормативная база предприятия»).

Т.1.-2005.-277 с.

3. Дарова А.Т. Неисповедимы пути Господни…(Дочь врага народа): трилогия / А.Дарова.- Одесса: Антропринт, 2006.- (Сочинения: в 8 кн./А. Дарова; кн..4).

4. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: Особенная часть: в 6 т./ Н.П. Кучерявенко.- Х.: Право, 2002 -.-

Т.4: Косвенные налоги.-2007.-534с.

5. Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т.].

Житомирська область Жито́мирська о́бласть - область на півночі України, в межах Поліської низовини, на півдні в межах Придніпровської височини. На півночі межує з Гомельською областю Білорусі, на сході з Київською, на півдні з Вінницькою, на заході з Хмельницькою та Рівненською областями України.

– Житомир: Полісся, 2006 - . – (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією»: у 27 т. / голов.редкол.: Тронько П.Т. (голова) [та ін.]). Кн.1/ [обл. редкол.: Синявська І.М. (голова) та ін.].- 2006.- 721, [2]с.

6. Бондаренко В.Г.


  1   2


Скачати 147.22 Kb.

  • Характеристика джерела Приклад оформлення
  • Василь Шкляр
  • Воскресіння мертвих
  • Національної академії наук України
  • Житомирська область