Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрилуцька міська рада звіт міського голови попенко о. М. за період з 11 листопада 2015 року по 11 листопада 2016 року

Прилуцька міська рада звіт міського голови попенко о. М. за період з 11 листопада 2015 року по 11 листопада 2016 року
Сторінка1/6
Дата конвертації03.06.2017
Розмір0.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Прилуцька міська рада
ЗВІТ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ ПОПЕНКО О.М.

за період з 11 листопада 2015 року по 11 листопада 2016 року

м.Прилуки

2016

ЗМІСТ

1. Вступ – стор.3

2. Промисловість – стор.4

3. Ринок праці – стор.5

4. Заробітна плата і її заборгованість – стор.8

5. Малий та середній бізнес – стор.9

6. Міськрайонний Центр надання адміністративних послуг – стор.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Ринок праці - це система суспільних відносин, пов'язаних з купівлею і продажем трудових послуг працівників (послуг праці).
Середній бізнес - бізнес-термін, яким позначають дещо середнє і взаємопроникне між малим і великим бізнесом. Але попри це, середній бізнес дуже часто згадується засобами масової інформації у парній конфігурації разом саме з малим бізнесом, що підкреслює їх більшу схожість за певними характеристиками.
Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) - державні установи з надання різноманітних адміністративних послуг за принципом "єдиного вікна" та "прозорого офісу". Створюються при місцевих радах з метою комфортності та протидії корупції в надані послуг фізичним та юридичним особам.
11

7. Транспорт – стор. 13

8. Економічний розвиток – стор.14

9. Стратегія розвитку – стор.18

10. Бюджет міста – стор.19

11. Соціальна сфера – стор.27

12. Житлово-комунальне господарство – стор.

Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.
35

13. КП «Муніципальна поліція» – стор.39

14. Архітектура та капітальне будівництво – стор.40

15. Комунальна власність – стор.

Капітальне будівництво - це діяльність держави, юридичних і фізичних осіб, спрямована на створення нових та модернізацію наявних основних фондів виробничого і невиробничого призначення.
Комуна́льна вла́сність - одна з трьох форм власності (поряд з державною та приватною). Також, поряд з державною власністю це одна з двох форм публічної власності.
46

16. Освіта – стор.47

17. Медицина – стор.53

18. КП комбінат шкільного харчування «Шкільний» – стор.56

19. Робота з дітьми та молоддю – стор.57

20. Культура – стор.62

21. Фізична культура та спорт – стор.66

22. Організаторська робота міської ради та її виконавчих органів – стор.68

23. Розвиток громадянського суспільства – стор.75

24. Розвиток інформаційного простору та взаємодія органів місцевого самоврядування зі ЗМІ – стор.

Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.
Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно включає в себе сім’ю і приватну сферу, тобто "третій сектор" суспільства паралельно з державою та бізнесом.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
76

Вступ

Час, що минув, був насичений важливими та знаковими подіями. Незважаючи на складний для країни час, вдалося втілити в життя ряд проектів і заходів, що серйозно сприяли позитивним змінам в житті міста. Найголовніше те, що Прилуки продовжили свій динамічний розвиток у економічній, соціальній та культурній сферах. Важливо, що з кожним днем Прилуки підтверджують статус міста, яке розвивається та впевнено крокує в майбутнє.

Ста́тус мі́ста (міське право) - система законодавчих засад, завдяки яким населений пункт набуває певних прав, що виділяють його з низки сільських населених пунктів.

Завдячуючи спільній праці влади і всієї громади, місто має добрі показники роботи.

Стратегія Прилуцької міської ради та її виконавчого комітету полягає у впровадженні державної політики на рівні місцевого самоврядування. Визначена довготривала лінія політичної поведінки та широка програма дій, яка співпадає із загальнодержавною.

Стратегія визначає і забезпечує основний напрямок політичної діяльності – робота із усіма, зареєстрованими у місті Прилуки, політичними партіями, а в більшій мірі із партіями, які представлені у Прилуцькій міській раді.

Політи́чна па́ртія - особлива громадська організація (об'єднання), яка прагне досягти мети, загальної для її членів шляхом придбання і здійснення політичної влади. Інструментом партії є оволодіння політичною владою в державі або взяти в ній участь через своїх представників в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Прилу́цька міська́ ра́да - орган місцевого самоврядування в Чернігівській області. Адміністративний центр - місто обласного значення Прилуки.

Пріоритетами діяльності міської ради є:

- здійснення власних та делегованих повноважень виконавчих органів ради у сферах економічного розвитку, сприяння комплексному економічному і соціальному розвитку міста шляхом підтримки розвитку малого та середнього підприємництва та впровадження інвестиційних проектів;


 • забезпечення прийняття управлінських рішень відповідно чинному законодавству в інтересах територіальної громади міста;

 • реалізація соціальної політики, як похідної від прискореного економічного розвитку;

 • сприяння духовності, зміцненню моральних цінностей;
  Делеговані повноваження - повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад.
  Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.
  Інвестиційний проект - це сукупність поєднаних в одне ціле намірів і практичних дій з метою здійснення інвестиційних вкладень, з метою забезпечення визначених конкретних фінансових, економічних, виробничих і соціальних заходів з метою отримання прибутку.
  Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».
  Мора́льні ці́нності - моральні зразки, поняття, вимоги, що дають можливість людині оцінювати життя та орієнтувати себе в ньому.


 • посилення відкритості, гласності та прозорості діяльності;

 • запобігання проявам корупції в органах влади;

 • підвищення ефективності роботи виконавчих органів ради.

Промисловість

Основною метою розвитку міста Прилуки у 2016 році було - покращення якості життя мешканців міста шляхом забезпечення сталого економічного, соціального, екологічного і культурного розвитку міста.

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку міста на 2016 рік розрахунковий коефіцієнт промислового виробництва в місті за


2016 рік орієнтовно складе 120,3%, при запланованому річному показнику 89,9%.
Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.

Позитивних темпів росту в порівнянні з минулим роком досягли три галузі промислового комплексу міста – легка промисловість, виробництво харчових продуктів, виробництво іншої неметалевої продукції.

Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримки життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з навколишнього середовища, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.

Очікувані обсяги виробництва ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки» за 2016 рік становитимуть 25 998 млн. шт. сигарет, що на 36,5% більше, ніж за 2015 рік.

НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» за підрахунками скоротить обсяги виробництва у поточному році до 93,3%, що зумовлено рядом причин, такими, як вичерпність старих родовищ та відсутність нових, нестача сучасного обладнання для видобутку копалин із більшої глибини.

Приємно відзначити, що стабільно працювало ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин». За поточний рік планується ріст обсягів виробництва на 9%.

З позитивними показниками спрацювали підприємства легкої промисловості:

- товариство з обмеженою відповідальністю «Прилуцька швейна фабрика «Корона» за 2016 рік збільшить свої обсяги більш, ніж на 16% в порівнянні з підсумками минулого року;

- підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ «Алітоні» збільшить свої обсяги на 5,5%.

Незважаючи на спад обсягів виробництва майже на 10% ПАТ «Прилуцька швейна фабрика», керівництво підприємства на даний час виходить на інші ринки збуту своєї продукції, що, відповідно до прогнозу, призведе до збільшення обсягів виробництва у 2017 році на 11%.

У березні 2016 року ПП «Вербена-Прилуки» припинило свою діяльність, але за адресою: вулиця Вокзальна, 35, розпочало працювати київське підприємство «Таланлегпром», яке спеціалізується на виготовленні взуття для військовослужбовців.

Ву́лиця Вокза́льна - назва вулиць у різних населених пунктах України та інших держав.

Як завжди стабільно працювало агропромислове об’єднання ім. Івана Супруненка ПрАТ «Прилуцький хлібозавод» (100%).

Приємно відзначити відновлення виробництва з липня поточного року на Прилуцькому цегельному заводі «Керамік Прилуки».

Основними проблемами, які на сьогодні стримують розвиток промислових підприємств, є труднощі з реалізацією продукції (зменшення ринків збуту та відсутність замовлень), труднощі з обіговими коштами, відсутність кредитування через банківську систему, підвищення цін на енергоносії.

Покращилася ситуація із зовнішньоекономічною діяльністю підприємств.

Відповідно до Закону України від 16 квітня 1991 року «Про зовнішньоекономічну діяльність», зовнішньоекономі́чна дія́льність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами (п.8 ст. 1)
Протягом 9 місяців 2016 року темпи зростання обсягів експорту становлять


15 %, імпорту – 49%.

Міська влада тримає на постійному контролі ситуацію, яка складається на підприємствах міста, і допомагає у вирішенні проблемних питань.

Особлива увага на даний час приділяється ПАТ «Завод «Будмаш», ДП «ПЛАСТМАС» ТОВ «ТД Пластмас-Прилуки», ТОВ ВТФ «Керамік-Прилуки».

Ринок праці

З метою забезпечення регулювання та поліпшення ситуації на ринку праці, сприяння продуктивній зайнятості населення, запровадження ефективних економічних та організаційних механізмів, спрямованих на підтримку економічної активності населення спеціалістами міськрайонного центру зайнятості здійснювався системний моніторинг про вільні робочі місця та вакантні посади у роботодавців. Протягом січня - вересня 2016 року 230 осіб започаткували свою власну справу, які самостійно забезпечують себе роботою. Нові робочі місця створювалися переважно у переробній промисловості, торгівлі, сфері надання послуг.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Переробні галузі АПК - це комплекс підприємств, що переробляють сільськогосподарську сировину, з якої отримують продукти харчування і сировину для харчової промисловості. Вони забезпечують населення продуктами харчування та створюють певні ресурси для зовнішнього обміну.

Ефективним засобом реалізації політики зайнятості населення, який сприяє мотивації до праці та трудовій адаптації безробітних, поліпшує їх матеріальний стан, є оплачувані громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру. Організація таких робіт дає змогу більш раціонально використовувати робочу силу, сприяє тимчасовій зайнятості населення та пом’якшенню соціальної напруги на ринку праці. За 9 місяців цього року працевлаштовано на тимчасові роботи за рахунок коштів роботодавців
140 безробітних.

Ситуація на ринку праці міста характеризується постійним попитом на продавців продовольчих та непродовольчих товарів, менеджерів (управителів) із збуту, листонош, бухгалтерів, кухарів та швачок.

Важливим засобом оптимізації шляхів та методів працевлаштування незайнятих громадян є професійна орієнтація.

Професійна орієнтація, профорієнтація - заходи, спрямовані на ознайомлення людини з її здібностями й можливостями для того, щоб запропонувати їй вибрати одну з найбільш підходящих для неї професій з врахуванням потреб виробництва.
Основні складові роботи з профорієнтації в центрі зайнятості – профінформація, профконсультація та профвідбір, які реалізуються через різноманітні групові та індивідуальні форми роботи. Професійна інформація спрямована на ознайомлення безробітних зі змістом та перспективами розвитку професій, формами та умовами їх здобуття, потребами ринку праці в кадрах.

З метою інформування мешканців міста, про послуги, які надає служба зайнятості, ознайомлення з актуальними вакансіями на ринку праці, проводяться дні відкритих дверей центру зайнятості, семінари з техніки пошуку роботи, тендерних питань, запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми тощо.

Служба зайнятості тісно співпрацює з управлінням освіти міської ради та школами міста щодо організації профорієнтаційної роботи з молоддю та з питань використання Програмно-апаратного комплексу «Профорієнтаційний термінал». Термінали розміщені у всіх загальноосвітніх школах міста та Прилуцькій виховній колонії. Програмне забезпечення та бази даних терміналів постійно оновлюються відповідно до вимог сучасного ринку праці.

Торгі́вля людьми́ - протизаконна торгівля людськими істотами в цілях комерційної сексуальної експлуатації або примусової праці: це сучасна форма рабства. Ця діяльність є найшвидше зростаючою кримінальною діяльністю у світі і пов'язана з незаконною торгівлею зброєю, як другою за величиною після торгівлі наркотиками.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

З метою формування у роботодавців реального уявлення про стан ринку праці, професійно-кваліфікаційний склад осіб, зареєстрованих у центрі зайнятості, зміни у законодавстві про зайнятість та працю, в середньому протягом року проводяться 75 семінарів, участь в яких беруть


1480 роботодавців регіону.

З метою соціального захисту та своєчасного, оперативного надання соціальних послуг демобілізованим учасникам АТО, фахівцями Прилуцького міськрайонного центру зайнятості щоденно проводиться всебічна інформаційна та профконсультаційна робота.

Соціа́льні по́слуги - комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя.
На обліку в центрі зайнятості протягом трьох кварталів поточного року перебували 72 демобілізованих військовослужбовця, які приймали участь в антитерористичній операції та проживають на території міста, 10 з них працевлаштовані, 6 осіб взяли участь в тимчасових роботах,


6 – проходили професійне навчання.

З метою забезпечення підтримки громадян, які переселяються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, службою зайнятості надається комплекс адресних соціальних послуг незалежно від місця реєстрації постійного проживання.

Антитерористи́чна опера́ція, АТО (англ. Antiterrorist operation) - комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, запобігання та припинення злочинних діянь, здійснюваних з терористичною метою, звільнення заручників, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків терористичного акту чи іншого злочину, здійснюваного з терористичною метою.
Тимчасово окупована територія України - частина території України, яка контролюється Російською Федерацією внаслідок анексії Криму, а також війни на сході України. Див. також: Територія проведення антитерористичної операції Правовий режим тимчасового окупованої території визначає Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».
Це, насамперед, підбір підходящої роботи; професійна орієнтація; організація професійного навчання та перенавчання для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці; сприяння у започаткуванні власного бізнесу; залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру, а також інформаційні та консультаційні послуги тощо. Вибір допомоги у кожному конкретному випадку залежить від мети звернення особи до центру зайнятості та її бажання отримати ту чи іншу послугу.

Проводилася також робота щодо сприяння розвитку соціального діалогу на підприємствах, в установах та організаціях міста, надавалася допомога сторонам переговорного процесу з питань включення у колективні договори зобов’язань щодо підвищення рівня оплати праці.

Колекти́вний до́гові́р - угода, яка укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом.

Протягом січня-вересня 2016 року в управлінні праці та соціального захисту населення міської ради зареєстровано 18 колективних договорів та


58 змін та доповнень до діючих колективних договорів підприємств, організацій та установ міста. Станом на 1 жовтня 2016 року колективно-договірним регулюванням соціально-економічних відносин охоплені працівники 244 підприємств, організацій та установ міста проти 236 – на відповідну дату минулого року. Чисельність найманих працівників, охоплених колективно-договірним регулюванням соціально-економічних відносин, становить 17557 осіб (на відповідну дату минулого року 16420 осіб).

Заробітна плата і її заборгованість

На кінець року очікується, що середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих економічною діяльністю складе 13,4 тис. осіб.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по місту станом на 1 вересня 2016 року становила 5226 грн. У порівнянні з початком року заробітна плата виросла на 10,5%.

Станом на 1 жовтня 2016 року загальна сума зарплатного боргу становила 1009,8 тис.грн., що на 254,6 тис.грн. або на 33,7% більше, ніж на початок року. У порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплатний борг зменшився на 1519,8 тис.грн. або на 60,1%.

Питання забезпечення своєчасної виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості постійно знаходиться на контролі у виконавчому комітеті міської ради. В лютому, серпні цього року стан погашення зарплатних боргів розглядався на засіданнях виконавчого комітету міської ради.

Керівники підприємств-боржників неодноразово заслуховувались на засіданнях тимчасової комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення міської ради перебуває 4890 одержувачів допомоги, яким призначено і виплачено
16 різних видів державної соціальної допомоги, що на 21 одержувачів більше, ніж в минулому році (4969 осіб).

Соціа́льна допомо́га - це грошова допомога й допомога в натуральній формі, що здебільшого фінансується з бюджету та добровільних пожертвувань і сплачуються людям, які перебувають у нужді, як на основі перевірки їхнього доходу та засобів існування, так і за певними критеріями без перевірки доходу.

Управління праці та соціального захисту населення міської ради постійно проводить роботу щодо зростання рівня середньомісячної заробітної плати, зменшення частки низькооплачуваних працівників на підприємствах міста. Під час обстежень дотримання трудового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях міста при реєстрації колективних договорів керівникам підприємств надаються рекомендації щодо впровадження обґрунтованих систем тарифної оплати праці, підвищення частки тарифної оплати в середній заробітній платі, дотримання вимог Генеральної та галузевих угод при формуванні тарифних ставок та посадових окладів працівників.

Посадовий оклад - щомісячний розмір погодинної оплати праці, установлюваний, як правило, для керівників, професіоналів, спеціалістів і технічних службовців. Основою посадових окладів є мінімальна тарифна ставка.
Тари́фна ста́вка - елемент тарифної сітки, який визначає годинний (денний або місячний) розмір оплати праці працівника в залежності від складності виконуваних робіт або його кваліфікації (присвоєного йому тарифного розряду).

Контроль за додержанням мінімальних державних гарантій в оплаті праці здійснюється шляхом обстежень підприємств.

  1   2   3   4   5   6 • Ринок праці
 • Житлово-комунальне господарство
 • Фізична культура
 • Промисловість Основною метою розвитку міста Прилуки у 2016 році було
 • Заробітна плата і її заборгованість