Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПримірна інструкція з охорони праці

Скачати 358.5 Kb.

Примірна інструкція з охорони праці
Скачати 358.5 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.05.2017
Розмір358.5 Kb.
  1   2

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ «УКРМЕТРОТУНЕЛЬБУД»

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ЕЛЕКТРОСЛЮСАРЯ-МОНТАЖНИКА ПІДЗЕМНОГО ГІРНИЧОПРОХІДНИЦЬКОГО УСТАТКУВАННЯ, ЗАЙНЯТОГО НА МОНТАЖІ ТА ДЕМОНТАЖІ ПРОХІДНИЦЬКИХ

КОМПЛЕКСІВ ПРИ БУДІВНИЦТВІ МЕТРОПОЛІТЕНІВ, ТУНЕЛІВ І ІНШИХ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД

Київ 1999УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ «УКРМЕТРОТУНЕЛЬБУД»

УЗГОДЖЕНО

Національним Науково-дослідним інститутом охорони праці (ННДІОП)

25.11.99 р. № 247

(число, місяць, рік)ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної корпорації «Укрметротунельбуд»

від 30.11.99 р.

(число, місяць, рік) № 24ПІ 6.1.

Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

00-52-1999


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ЕЛЕКТРОСЛЮСАРЯ-МОНТАЖНИКА ПІДЗЕМНОГО

ГІРНИЧОПРОХІДНИЦЬКОГО УСТАТКУВАННЯ, ЗАЙНЯТОГО

НА МОНТАЖІ ТА ДЕМОНТАЖІ ПРОХІДНИЦЬКИХ

КОМПЛЕКСІВ ПРИ БУДІВНИЦТВІ МЕТРОПОЛІТЕНІВ,

ТУНЕЛІВ І ІНШИХ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД

Київ 1999

ЗМІСТ


стор.

Вступ....................................................... 4

1. Загальні положення......................................... 5

2. Вимоги безпеки перед початком роботи......................... 8

3. Вимоги безпеки під час роботи................................ 10

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи......................... 19

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях...........................

Підземні споруди (рос. подземные сооружения, англ. underground structures, нім. unterirdische Bauwerke n pl) - об'єкти промислового, культурного, оборонного та комунального призначення, які створюються у товщі землі чи масивах гірських порід.

Аварійна ситуація - стан потенційно небезпечного об'єкта, що характеризується порушенням меж та (чи) умов безпечної експлуатації, але не перейшов у аварію, і за якого всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та довкілля утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом.

19

ВСТУП

Примірна інструкція розроблена НДІБВ Держбуду України за договором від 10.01.99 р. № 411 з корпорацією «Укрметротунельбуд» з урахуванням вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

З введенням у дію цієї примірної інструкції втрачає силу «Типова інструкція з охорони праці для електрослюсаря-монтажника підземного гірничопрохідницького устаткування, зайнятого на монтажі і демонтажі прохідницьких комплексів при будівництві метрополітенів, тунелів і інших підземних споруд», затверджена Міністерством транспортного будівництва СРСР у 1991 році.

При виникненні необхідності в дану примірну інструкцію можуть бути внесені доповнення або зміни, що підлягають узгодженню і затвердженню у встановленому порядку.

Перегляд даної примірної інструкції (надалі - інструкція) проводиться в разі необхідності, але не рідше 1 разу в 10 років.

Інструкція переглядається до вказаного строку:

у разі зміни законодавства України про працю та охорону праці;

у разі набуття чинності новими або переглянутими державними нормативними актами про охорону праці;

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного управління і нагляду за охороною праці;

у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду (зміни) інструкції;

при впровадженні нових технологій, зміні технологічного процесу або умов праці, а також при впровадженні нових видів обладнання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв і інструментів, видів енергії і т.

Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.

Технологія Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

ін.

В останньому випадку перегляд інструкції проводиться до зазначених впроваджень чи змін.

Дотримання вимог примірних інструкцій з охорони праці є однією з основних умов запобігання нещасних випадків на виробництві. Недотримання цих вимог розглядається як порушення трудової дисципліни, за які на порушника накладається стягнення відповідно до чинного законодавства.

Трудова дисципліна - це встановлений нормами права порядок взаємовідносин учасників трудового процесу, що визначає точне виконання ними своїх трудових функцій. На підприємствах вона відповідно до ст. 140 КЗпП забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної праці, свідомим ставленням до праці, методами переконання, а також заохоченням за сумлінну працю. У трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, які несумлінно виконують трудові обов'язки. Щодо окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відомості про сферу застосування інструкції.

1.1.1. Вимоги примірної інструкції поширюється на електрослюсаря-монтажника по монтажу та демонтажу прохідницьких комплексів при будівництві метрополітенів, тунелів і інших підземних споруд.

1.1.2. Примірна інструкція повинна знаходитися на дільниці в доступному місці.

1.2. Умови і порядок допуску робітників до самостійної роботи.

1.2.1. До роботи електрослюсарем-монтажником підземного гірничопрохідницького устаткування по монтажу і демонтажу прохідницьких комплексів (щита, укладача обробки, технологічної та опорної платформ, візка і ін.) при будівництві метрополітенів, тунелів та інших підземних споруд (далі по тексту - електрослюсар-монтажник) допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці (відповідно до вимог Типового положення про навчання з питань охорони) один раз на рік та одержали відповідні посвідчення.

Електрослюсар-монтажник повинен знати Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕ) і Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ДНАОП 0.00-1.21-98) і мати групу з електробезпеки не нижче II.

Перевірка знань безпечних методів виконання робіт, а також медичний повторний огляд повинні проводитись щорічно.

У випадку незадовільних знань з питань охорони праці електрослюсар-монтажник до роботи не допускається і повинен пройти повторне навчання протягом одного місяця. При незадовільних результатах повторної перевірки знань робітника працевлаштовують відповідно до чинного законодавства.

Жінки до роботи електрослюсарем-монтажником не допускаються.

1.2.2. Електрослюсар-монтажник, що приймається на роботу, повинен пройти вступний інструктаж для ознайомлення з загальними положеннями з охорони праці, виробничою обстановкою і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

1.2.3. Отримавши вступний інструктаж, електрослюсар-монтажник повинен розписатися в журналі реєстрації вступного інструктажу після того як особа, яка проводила інструктаж, зробить запис про його проведення і розпишеться.

1.2.4. Незалежно від кваліфікації і стажу попередньої роботи в перший день виходу на роботу електрослюсар-монтажник повинен одержати первинний інструктаж з безпеки праці у керівника робіт безпосередньо на робочому місці.

Безпека праці (англ. work safety) - умови праці на об'єктах матеріального виробництва, зокрема промисловості, транспорту тощо, що виключають вплив небезпечних і шкідливих факторів на працюючих. Безпека праці підтримується шляхом виконання комплексу заходів щодо запобігання травматизму, захворювань і аварій.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

1.2.5. Допуск електрослюсаря-монтажника до самостійної роботи здійснюється після його стажування протягом двох тижнів і оформляється записом у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

1.2.6. Електрослюсар-монтажник повинен не рідше одного разу в три місяці проходити повторний інструктаж, який проводить безпосередньо керівник робіт.

1.2.7. При зміні умов і вимог безпеки праці, технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів, інструментів, зміні інших факторів, що впливають на безпеку праці, порушенні вимог безпеки праці, які можуть призвести або призвели до травми, аварії, вибуху або пожежі, а також після перерви в роботі більш ніж на ЗО календарних днів електрослюсар-монтажник зобов'язаний пройти позаплановий інструктаж відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці.

1.2.8. По закінченні позапланового або повторного інструктажу, електрослюсар-монтажник повинен розписатися в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці після того, як особа, що проводила інструктаж, зробить запис про проведення інструктажу і розпишеться (при реєстрації позапланового інструктажу вказується причина його проведення).

1.2.9. Перед виконанням робіт в умовах підвищеної небезпеки (при виникненні небезпеки, що виходить від інших видів робіт, які виконуються на інших ділянках роботи і т.п.) електрослюсар-монтажник повинен пройти цільовий інструктаж і розписатися в наряді-допуску, який дозволяє виконання робіт.

1.2.10. Після кожного виду інструктажу електрослюсар-монтажник повинен пройти перевірку засвоєних ним при інструктажі знань, що здійснює особа, яка проводила інструктаж.

1.2.11. До роботи в шахтах електрослюсар-монтажник може бути допущений тільки після ознайомлення під розписку з розташуванням виходів на поверхню і правил особистої поведінки під час можливої аварії відповідно до плану ліквідації аварій (ПЛА).

Повторне ознайомлення з розташуванням виходів на поверхню, заходами щодо попередження аварій, передбачених ПЛА, проводиться через кожні 6 місяців, а при зміні розташування виходів - негайно.

1.2.12. Власник має право притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності і зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

1.3. Вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.3.1. Електрослюсар-монтажник зобов'язаний:

а) дотримуватись зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором;

б) співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів до усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу життю чи здоров'ю його або оточуючих його людей і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

Колекти́вний до́гові́р - угода, яка укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом.

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

в) до початку виконання будь-яких робіт електрослюсар-монтажник повинен бути ознайомлений під розписку з проектом виконання робіт (ГІВР).

1.3.2. Порушення електрослюсарем-монтажником трудової і виробничої дисципліни, правил безпечної експлуатації устаткування, а також вимог з охорони праці тягне за собою дисциплінарне покарання, а в окремих випадках, визначених чинним законодавством, і кримінальну відповідальність.

Криміна́льна відповіда́льність - різновид юридичної відповідальності, обов'язок особи, яка вчинила злочин, зазнати державного осуду в формі кримінального покарання. Передбачені Кримінальним кодексом обмеження прав і свобод особи, що вчинила злочин, що індивідуалізуються в обвинувальному вироку суду і здійснюються спеціальними органами виконавчої влади держави.

1.3.3. В організаціях, які ведуть підземні роботи, організується позмінний облік осіб, які спустилися у виробки і вийшли на поверхню. Відповідальність за забезпечення такого обліку несе начальник дільниці.

Електрослюсар-монтажник при опусканні в шахту повинен повісити свій номерний жетон на щит для осіб, що знаходяться в шахті. Після підняття з шахти -на щит для осіб, що знаходяться на поверхні.

1.3.4. Користуючись при спуску і підйомі шахтним клітєвим людським або вантажо-людською підіймальною установкою, електрослюсар-монтажник повинен підкорятися вимогам стволового; посадка і висадка людей допускається тільки після повного опускання кліті на посадкові кулачки, відкриття захисних ґрат стволовим.

1.3.5. При несправності або відсутності шахтної підіймальної установки для людей спуск і підйом у підземні виробки повинні проводитися по сходах з проміжними площадками. У цих випадках на кожному марші сходів повинна знаходитись тільки одна людина. Робітники, які мають із собою інструмент у сумках, опускаються по черзі першими, а піднімаються останніми.

1.3.6. Протягом робочої зміни виконувати тільки ті роботи, що визначені в «Журналі змінних завдань і щозмінного інструктажу» особою технічного нагляду.

1.4. Характеристика основних небезпечних і шкідливих виробничих факторів, особливості їх впливу на робітника.

Гірни́ча ви́робка (англ. mine working, нім. Grubenbau) - порожнина в гірському масиві після виймання корисних копалин та інших порід.

Шкідливі виробничі фактори - фактори середовища і трудового процесу, які можуть викликати професійну патологію, тимчасове або стійке зниження працездатності, підвищити частоту соматичних та інфекційних захворювань, призвести до порушення здоров'я потомства.

1.4.1. В процесі роботи на електрослюсаря-монтажника можуть впливати такі небезпечні і шкідливі фізичні виробничі фактори:

- машини і механізми, що рухаються;

- підвищений рівень шуму і вібрації на робочому місці;

- недостатня освітленість робочої зони;

- роботи на висоті;

- підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

- гірничі породи, що обвалюються;

- підвищена напруга електричного поля;

- прориви пливуна або води;

- гострі краї, задирки на поверхнях заготовок і устаткування.

1.4.2. У виробках, де підвішений контактний провід електровозної відкатки породи, через кожні 100 м, а також на перетинаннях з іншими виробками і на кривих ділянках траси повинні бути вивішені світні написи «Обережно! Провід під напругою!»

Не дозволяється торкатися контактного проводу.

1.4.3. У виробках, де діє електровізна відкатка, прохід дозволяється тільки по пішохідних доріжках, розташованих збоку по всій довжині відкаточних колій, шириною між обробкою (кріпленням) виробки і габаритом рухомого складу в тунелі не менше 0,7 м, а в руддворі -1м.

Конта́ктна мере́жа - технічна споруда електрифікованих залізниць та інших видів транспорту (метро, трамваю, тролейбусу, фунікулера), що служить для передачі електроенергії з тягових підстанцій на рухомий склад.

Рухо́мий скла́д - транспортні одиниці автомобільного, залізничного, метротранспорту, трамвая, тролейбуси.

1.4.4. Не дозволяється проїзд на електровозах, в шахтних вагонетках, візках, скіпових і вантажних підіймачах та інших підйомно-транспортних установках, не призначених для перевезення людей.

1.4.5. При газовому режимі підземних виробок не дозволяється:

а) палити і приносити з собою засоби відкритого вогню (сірники, запальнички та ін.) та тютюнові вироби;

б) користуватися електроустаткуванням, апаратурою, що регулює пуск, освітлювальними електроприладами, електроінструментом не у вибухонебезпечному виконанні та інструментами, які викликають під час роботи іскроутворення;

в) користуватися паяльними лампами та іншими вогневими засобами.

1.5. Електрослюсар-монтажник, при виконанні робіт, повинен використовувати такі засоби індивідуального захисту (ЗІЗ):

- захисний одяг - по ГОСТ 12.4.

Тютюно́ві ви́роби - поняття, яким на споживчому ринку окреслюють регулярно обновлювані асортименти наступних типів виробів з тютюну: сигарети (овальні, круглі, з фільтром, без фільтра); цигарки; сигари й сигарили (ручні, машинні, з різаного тютюну й з аркуша, з натуральним покривом і покривом з відновленого тютюну); люльковий; нюхальний; смоктальний; жувальний тютюн; тютюн для самокруток; тютюнова суміш для кальянів; тютюновий пил, тютюнові есенції і екстракти, промислові замінники тютюну: тютюнові відходи, тютюн «гомогенізований» або «відновлений», тютюнові листи та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування. В цілому, доповнюється непопулярними в Україні тютюновими виробами, як біді, насвай і т.д. і поділяються на дві основні групи - димові (включає в себе люльковий, сигарний (сигариловий), сигаретний, самокруточний тютюни та тютюн для біді) і бездимові (жувальний, нюхальний, смоктальний, снюс та насвай) в залежності від способу застосування.

Вого́нь (англ. fire) - швидке горіння, що супроводжується значним виділенням тепла та світла, полум'ям і димом. У вузькому значенні вогонь - це полум'я (англ. flame), зона горіння у вигляді сукупності розпечених газів, що виділяються в результаті процесу горіння з видимим випромінюванням світла.

Засоби індивідуального захисту Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) - засоби, використовувані працівником для відвертання або зменшення дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників, а також для захисту від забруднення. Застосовуються в тих випадках, коли безпека робіт не може бути забезпечена конструкцією устаткування, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішеннями і засобами колективного захисту.

103-83:

а) костюм бавовняний або костюм брезентовий;

б) білизна натільна;

в) чоботи гумові;

г) рукавиці брезентові;

д) куртка бавовняна на теплій підкладці і штани бавовняні на теплій підкладці;

ж) каска - по ГОСТ 12.4.128-83*. При необхідності:

а) захисні окуляри - по ГОСТ 12.4.

Захисні окуляри (англ. Goggles) - окуляри для захисту очей від потрапляння твердих частинок, води, хімічних речовин та випромінювання. Мають широку сферу застосування. Використовуються як у хімічній чи деревообробній промисловості, так і у зимових і водних видах спорту.

013-85;

б) пояс запобіжний;

в) діелектричні рукавички;

г) засоби індивідуального захисту органів дихання (респіратор) - по ГОСТ 12.4.034-85.

1.5.1. Запобіжний пояс повинен мати бирку із зазначенням його номера і дати чергового випробування.

Не дозволяється використувати запобіжний пояс, в якого сплинув строк випробування.

1.6. Вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен додержуватися електрослюсар-монтажник під час виконання роботи.

Діелектри́чні рукави́чки або рукави́чки з ізоляці́йного матеріа́лу - індивідуальний засіб захисту від ураження електричним струмом.

Ди́хальна систе́ма - відкрита система організму, яка забезпечує газообмін, формування гомеостазу в трахеобронхіальних шляхах, очищення повітря, яке вдихається, від чужорідних часток і мікроорганізмів, а також аналіз пахучих речовин в атмосферному середовищі.

Гігіє́на - наука, що вивчає закономірності впливу на організм людини та суспільне здоров'я комплексу чинників довкілля з метою розробки гігієнічних норм, санітарних правил, запобіжних і оздоровчих заходів.

1.6.1. Особи, що не використовують захисних касок, спецодягу, спецвзуття і ЗІЗ, а також ухиляються від користування ними, до роботи не допускаються.

1.6.2. Електрослюсар-монтажник повинен користуватися тільки особисто йому виданими спецодягом, спецвзуттям, захисними засобами і не передавати їх у користування іншим особам.

1.6.3. Спецодяг, який використовує електрослюсар-монтажник повинен бути обезпилений і випраний відповідно до Правил безпеки при будівництві метрополітенів і підземних споруд.

Сушка та обезпилювання спецодягу повинні проводитися після кожної робочої зміни, прання або хімчистка - у міру необхідності, але не рідше 2 разів на місяць.

1.6.4. Електрослюсар-монтажник зобов'язаний дотримуватись питного режиму з урахуванням умов праці. Для підтримки раціонального водно-сольового балансу необхідно користуватися незначно підсоленою водою (5 г солі на 1 л води) або мінеральною водою, необхідно також користуватися сатураторною установкою. Бажано також вживати чай, фруктові відвари, хлібний квас, білково-вітамінний напій у спеціально відведених місцях.

Квас - традиційний слов'янський напій отриманий способом «живого» бродіння. Його виготовляли переважно з житнього борошна або житнього хліба і солоду. Об'ємна частка етилового спирту у квасі становить не більше 1,2%.

Не використовувати для пиття воду з підземних джерел, водопроводів, не призначених для цього.

1.6.5. Перед кожним прийомом їжі мити руки з милом у спеціально призначених для цього місцях. Для виключення випадків отруєнь забороняється застосовувати етильований бензин або метанол (інші легкозаймисті та отруйливі речовини) для миття рук, спецодягу, деталей.

1.6.6. Необхідно дотримуватись режиму праці і відпочинку. Рекомендується робити фізкультурні паузи тривалістю 5-10 хв. через 2-2,5 часу після початку зміни і через 2 часа після обідньої перерви.

1.6.7. У випадку поганого самопочуття, нервового розладу, сильного збудження, виявлення високої температури тіла або інших ознак захворювання, що заважають електрослюсарю-монтажнику вести нормальну безпечну роботу, він зобов'язаний доповісти про це начальнику зміни і негайно звернутися до лікаря.

Температура тіла - комплексний показник теплового стану організму людини, тварин.

1.6.8. Не допускаються у місця виконання робіт електрослюсарі-монтажники в нетверезому стані.

  1   2


Скачати 358.5 Kb.

  • ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ