Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПримірна інструкція з охорони праці

Скачати 180.46 Kb.

Примірна інструкція з охорони праці
Скачати 180.46 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації03.04.2017
Розмір180.46 Kb.
  1   2

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міндоходів

від «05» 09. 2013 № 443


Примірна інструкція з охорони праці


під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

1. Загальні положення

1.1. Примірну інструкцію з охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин (далі – Примірна інструкція) розроблено відповідно до вимог Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.03.2010  № 65 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19.04.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
2010  за № 293/17588, (далі – Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин).


1.2. У Примірній інструкції терміни вживаються у таких значеннях, визначених Правилами охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, а саме:
відеодисплейний термінал (далі - ВДТ) – частина електронно-обчислювальної машини, що містить пристрій для візуального відображення інформації;
електронно-обчислювальна машина (далі - ЕОМ) – електронно-обчислювальна машина з необов’язковими додатковими пристроями, системними елементами (пристрої для друку, сканери, модеми, блоки безперервного живлення та інші спеціальні периферійні пристрої);
Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.

оператор ЕОМ – працівник, який у своїй роботі використовує ВДТ;
периферійні пристрої (далі - ПП) – сукупність необов’язкових додаткових пристроїв, які використовуються в процесі діяльності оператора ЕОМ (клавіатура, маніпулятор «миша», дискова система, звукова система, модем, мікрофон, принтер, сканер тощо);

робоче місце – сукупність устаткування, що включає ВДТ, який може доповнюватися клавіатурою або пристроєм введення та/або програмним забезпеченням, що являє собою інтерфейс «оператор-ЕОМ», іншими приладами, ПП, що включають пристрої для дискет, телефон, модем, друкувальний пристрій, тримач документів, робоче крісло і робочий стіл або робочу поверхню, а також необхідне виробниче середовище.

Стільни́ця (англ. desktop metaphor) - це метафора інтерфейсу, яка є таким собі набором уніфікованих понять, що використовуються в графічному інтерфейсі користувача, аби спростити взаємодію користувачів із комп'ютером.
Звукова система - висотна організація музичних звуків. Звукова система є матеріальним втіленням смислових відносин звуковисотної структури - ладу і строю, яка передбачає наявність ряду музичних звуків та їх визначених, зафіксованих співвідношень.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


1.3. Примірна інструкція встановлює вимоги безпеки до обладнання робочих місць операторів ЕОМ та до робіт із застосуванням ЕОМ з ВДТ і ПП, а також призначена для запобігання несприятливої дії на операторів ЕОМ шкідливих факторів, які супроводжують роботу з ВДТ, пов’язаною із зоровим і нервово-емоційним напруженням, що виконується у вимушеній робочій позі при локальному напруженні верхніх кінцівок на фоні обмеженої загальної м’язової активності (гіподинамії) під впливом комплексу фізичних факторів шуму, електростатичного поля, неіонізуючих та іонізуючих електромагнітних випромінювань.
Рука́ - кожна з двох верхніх кінцівок людини і мавпи, від плечового суглоба до кінчиків пальців.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

1.4. Вимоги Примірної інструкції поширюються на керівників та працівників:


Міндоходів та його територіальних органів;
підприємств, установ та організації, що належать до сфери управління Міндоходів.
1.5. Вимоги інструкції не поширюються на:
робочі навчальні місця учнів, студентів у комп’ютерних класах (кабінетах) навчальних закладів;
Електромагнітне випромінювання Електромагн́ітне випром́інювання (англ. electromagnetic radiation) - взаємопов'язані коливання електричного (Е) i магнітного (B) полів, що утворюють електромагнітне поле а також, процес утворення вільного електро-магнітного поля при нерівномірному русі та взаємодії електричних зарядів.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

робочі місця працівників, які займаються обслуговуванням, ремонтом і налагодженням ЕОМ із ВДТ і ПП;
робочі місця водіїв, операторів транспортних засобів, обладнаних ЕОМ із ВДТ і ПП, ЕОМ у системах оброблення даних на борту засобів сполучення;
Транспорт Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.
ЕОМ у складі машин і обладнання, що переміщуються в процесі роботи;
портативні системи оброблення даних, якщо вони не постійно використовуються на робочому місці;
обчислювальні машинки (калькулятори), каси (апарати) та прилади з невеликими пристроями індикації даних або результатів вимірювання;
друкарські машинки класичної конструкції, обладнані ВДТ (дисплейні друкарські машинки).

2. До роботи оператора ЕОМ допускаються:


особи, не молодші 18 років, які не мають медичних протипоказань, і пройшли обов’язкові медичні огляди – попередній під час оформлення на роботу та періодичні упродовж трудової діяльності – у порядку, передбаченому наказом МОЗ України від 21.05.
Друка́рська маши́нка - клавіатурна машина, призначена для відтворення символів на папері.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113;
особи, що пройшли в установленому порядку інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки.
3. Основні вимоги до виробничих приміщень
3.1. Вимоги стосовно освітлення, оптимальних умов мікроклімату, ергономічних характеристик основних елементів робочого місця, рівнів шуму, вібрації, електромагнітного, ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання та електростатичного поля викладено в Державних санітарних правилах і нормах роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.
Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
Інфрачерво́не випромі́нювання (від лат. infra - нижче, скорочено ІЧ) - оптичне випромінювання з довжиною хвилі більшою, ніж у видимого випромінювання, що відповідає довжині хвилі, більшій від приблизно 750 нм.
1998 № 7 (далі - ДСанПіН 3.3.2-007-98).
3.2. Виробничі приміщення повинні відповідати проектній документації, затвердженій в установленому порядку.
3.3. Під час експлуатації будівель та споруд, де розміщені робочі місця операторів, повинні забезпечуватись вимоги:
Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Держнаглядохоронпраці України від 27.11.1997 № 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.1998 за № 424/2864 (НПАОП 45.2-4.01-98);
Правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Держнаглядохоронпраці України від 27.11.1997  № 32/288, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.07.1998  за № 423/2863 (НПАОП 45.2-1.01-98).
3.4. Електробезпека будівель та приміщень, де розміщені робочі місця операторів, повинна відповідати вимогам Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.1998  № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.1998  за № 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98).

3.5. Будівля та приміщення, де розміщені робочі місця, обладнані ЕОМ з ВДТ і ПП, повинні відповідати вимогам щодо пожежної безпеки, встановленим:


Державними будівельними нормами «Пожежна безпека об'єктів будівництва», затвердженими наказом Держбуду України від 03.12.
Будіве́льні но́рми - затверджений суб'єктом нормування нормативно-правовий акт, який містить обов'язкові вимоги у сфері будівництва, містобудування та архітектури.
2002 № 88 (ДБН В.1.1.7-2002);
ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования безопасности»;
Правилами пожежної безпеки України, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 № 126, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004).
3.6. Будівлі та приміщення, де розміщені робочі місця операторів, повинні відповідати вимогам нормативно-технічної та експлуатаційної документації виробника ЕОМ з ВДТ і ПП, санітарних норм і правил, зазначених у ДСанПіН 3.3.2-007-98.
Експлуатаці́йна документа́ція - вид конструкторських документів, які окремо або у сукупності з іншими документами визначають правила експлуатації виробу і (або) відображають відомості котрі, засвідчують гарантовані виробником значення основних параметрів і характеристик (властивостей) виробу, гарантії і дані по його експлуатації протягом встановленого терміну служби.

3.7. Для всіх будівель і приміщень, де створено робочі місця операторів, повинно бути визначено клас зони згідно з НПАОП 40.1-1.01-97. Відповідне позначення повинно бути нанесено на вхідних дверях кожного приміщення згідно з ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
3.8. Будівлі та приміщення, де розміщені робочі місця операторів, мають бути не нижче II ступеня вогнестійкості згідно з ДБН В.1.1.7-2002.
3.9. Неприпустимим є розташування приміщень категорій А і Б, а також виробництв з мокрими технологічними процесами поряд з приміщеннями, де розташовуються ЕОМ з ВДТ і ПП, а також над ними чи під ними.
3.10. У приміщеннях з джерелами шкідливих виробничих факторів робочі місця операторів мають розміщуватися в ізольованих кабінах, які обладнані повітрообміном.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Шкідливі виробничі фактори - фактори середовища і трудового процесу, які можуть викликати професійну патологію, тимчасове або стійке зниження працездатності, підвищити частоту соматичних та інфекційних захворювань, призвести до порушення здоров'я потомства.

3.11. Згідно з ДСанПіН 3.3.2-007-98 не дозволяється розташування приміщень з робочими місцями операторів у підвалах і цокольних поверхах.
3.12. Площу та об'єм для одного робочого місця оператора ЕОМ визначають згідно з вимогами ДСанПіН 3.3.2-007-98 (площа - не менше 6,0 кв. м, об'єм - не менше 20,0 куб. м).
3.13. Заземлені конструкції, що знаходяться в приміщеннях, де розміщені робочі місця операторів (батареї опалення, водопровідні труби, кабелі із заземленим відкритим екраном), мають бути надійно захищені діелектричними щитками або сітками з метою недопущення потрапляння людини під напругу.

3.14. Приміщення, де розміщені робочі місця операторів ЕОМ, крім приміщень, у яких розміщені робочі місця операторів великих ЕОМ загального призначення (сервер), мають бути оснащені системою автоматичної пожежної сигналізації відповідно до вимог:


Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2005  № 161, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.09.
Система пожежної сигналізації - сукупність технічних засобів, призначених для виявлення пожежі, обробки, передачі в заданому вигляді повідомлення про пожежу, спеціальної інформації та (або) видачі команд на включення автоматичних установок пожежогасіння і включення виконавчих установок систем протидимного захисту, технологічного та інженерного обладнання, а також інших пристроїв протипожежного захисту.
2005 за № 990/11270 (далі - НАПБ Б.06.004-2005);

Державних будівельних норм «Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд», затверджених наказом Держбуду України від 28.10.1998  № 247 (далі - ДБН В.2.5-13-98), з димовими пожежними сповіщувачами та переносними вуглекислотними вогнегасниками.


В інших приміщеннях допускається встановлювати теплові пожежні сповіщувачі.
3.15. Приміщення, де розміщені робочі місця операторів ЕОМ, крім приміщень, у яких розміщені робочі місця операторів великих ЕОМ загального призначення (сервер), мають бути оснащені вогнегасниками, кількість яких визначається згідно з вимогами Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004  № 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2004  за № 554/9153 (далі - НАПБ Б.03.001-2004), і з урахуванням граничнодопустимих концентрацій вогнегасної рідини відповідно до вимог НАПБ А.01.001-2004.
3.16. Приміщення, в яких розміщуються робочі місця операторів сервера загального призначення, обладнуються системою автоматичної пожежної сигналізації та засобами пожежогасіння відповідно до вимог НАПБ Б.06.004-2005, ДБН В.2.5-13-98, НАПБ А.01.001-2004 і вимог нормативно-технічної та експлуатаційної документації виробника.
3.17. Проходи до засобів пожежогасіння мають бути вільними.
  1   2


Скачати 180.46 Kb.

  • 1. Загальні положення