Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПримітки до фінансової звітності Примітка Вступ Ця фінансова звітність Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія

Примітки до фінансової звітності Примітка Вступ Ця фінансова звітність Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія
Сторінка1/4
Дата конвертації21.05.2017
Розмір0.89 Mb.
  1   2   3   4

Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ФІДЕЛЬ СК»
Примітки до фінансової звітності за 2013 рік

Примітки до фінансової звітності
Примітка 1. Вступ

Ця фінансова звітність Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Фідель СК» за рік, що закінчився 31.12.2013 р., підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.

Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Міжнародні стандарти фінансової звітності Міжнаро́дні станда́рти фіна́нсової зві́тності (МСФЗ; англ. IFRS - International Financial Reporting Standards) - стандарти, що затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ( англ. International Accounting Standard Board, скорочено IASB)

Страхова компанія створена у вигляді Товариства з додатковою відповідальністю відповідно до вимог Українського законодавства та має місцезнаходження на території України.Основна діяльність
Товариство з додаткової відповідальністю «Страхова компанія «Фідель СК» (в подальшому Страхова компанія, Товариство, Компанія) створено 05 червня 2003 р., зареєстровано Виконавчим комітетом Одеської міської ради за № 15561070017000816.

Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *

Одеса Оде́са (МФА: [ɔˈdɛsɑ]; до XVI століття - Коцюбіїв, Кочубі́їв, Кочуби́їв, Качубі́їв, Качуби́їв, Качибе́й тощо), до 1795 року - Хаджибе́й (або Аджибе́й, Гаджибе́й) - місто обласного підпорядкування на чорноморському узбережжі України; адміністративний центр Одеської області; культурний, освітньо-науковий, туристичний та торговий осередок країни; найбільший морський торговий порт країни; великий автомобільний та залізничний вузол. За чисельністю населення Одеса є третім у країні містом після столиці держави, Києва, та мегаполісу Харкова (станом на 1 січня 2017 року в Одесі проживало 1 010 783 осіб). В Одесі діють: машинобудівна, хімічна, нафтопереробна, харчова та легка промисловості. Також налічується 37 вищих навчальних закладів, шість театрів, вісім кінотеатрів, філармонія, цирк, музеї, галереї тощо.

У своїй діяльності Страхова компанія керується чинним законодавством України, у тому числі Законами України «Про господарські товариства», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про страхування», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Податковим кодексом України, нормативно – правовими актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі Нацкомфінпослуг), нормативно-правовими актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг), внутрішніми регламентуючими документами, які визначають порядок здійснення підприємством господарських операцій.

Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.

Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.

Податко́вий ко́декс України - кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.

До системи Страхової компанії на кінець звітного року входять Головний офіс, який знаходиться за адресою:

Україна, 65045, м.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

Штаб-квартира - місце концентрації більшості (якщо не всіх) найважливіших функцій та перебування керівництва організації або топ-менеджменту комерційної структури (компанії, підприємства, організації).

Одеса, провулок Покровський, 16.

Основним напрямком діяльності Страхової компанії є здійснення різних видів страхування, та послуги з перестрахування.

На підставі одержаних ліцензій Страхова компанія має право здійснювати наступні види страхування:

– страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);

– добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного);

– добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізників));

– добровільне страхування від огневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

– добровільне страхування фінансових ризиків;

Пові́тряний тра́нспорт - вид транспорту, де як транспортний засіб для перевезення пасажирів, пошти і вантажів використовуються транспортні засоби або важчі за повітря (повітряні судна авіації - літаки, вертольоти, гелікоптери та ін.).

Судноплавство - використання водних шляхів (морів, річок, озер, каналів та інше) для руху суден.

Страхування фінансових ризиків - вид майнового страхування (класифікація страхування ), яке за своєю суттю є страхуванням ризику втрати прибутку чи неотримання доходу внаслідок різних причин.

– добровільне страхування медичних ризиків;

– добровільне страхування від нещасних випадків;

Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.

– добровільне страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізників);

– добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізників);

– обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;

– добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);

– добровільне страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажу та багажу (вантажобагажу).


Пріоритетними видами страхування Страхової компанії традиційно є:

– морське страхування;

– автострахування (КАСКО);

страхування контейнерів,

– вантажів, а також інші види.

Страхова компанія пройшла шлях від маловідомої компанії до солідної, зі сплаченим 1000 000,00 ЄВРО статутним капіталом, широким колом клієнтів, партнерів та колективом професіоналів.

Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.

ТДВ «Страхова компанія «Фідель СК» на протязі 11 років успішно здійснює 12 видів класичного страхування.

Наявність сплаченого статутного капіталу, ліцензій, всіх необхідних дозволів, штат висококваліфікованих співробітників, досвід роботи, перестрахування в страхових компаніях, які підтвердили свою платоспроможність, забезпечують безумовне виконання зобов’язань перед нашими клієнтами.

Місія ТДВ «Страхова компанія «Фідель СК» – захист інтересів та добробуту клієнтів шляхом надання різноманітних страхових продуктів.

Головні принципи роботи ТДВ «Страхова компанія «Фідель СК»:

– професіоналізм співробітників;

– націленість на довгострокові та взаємовигідні відносини з клієнтами;

– висока якість послуг;

зважена тарифна політика;

– надійність перестрахувального захисту;

– надання широкого спектру страхових послуг;

– своєчасне врегулювання страхових випадків;

– інтенсивне впровадження новітніх інформаційних технологій.

Страхові послуги - це кінцевий результат діяльності страхової компанії, щодо задоволення потреб клієнтів, пов'язаних із захистом їх майнових та особистих інтересів .

Страховий випадок - подія, передбачувана договором страхування або законодавством, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.Зареєстрована адреса та місце ведення діяльності

ТДВ «Страхова компанія «Фідель СК» зареєстровано за адресою: 65045, м. Одеса, провулок Покровський, 16, Україна.

Місцем ведення діяльності Страхової компанії є Україна.

Станом на 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2012 року та 1 січня 2012 року

засновниками ТДВ «Страхова компанія «Фідель СК були:

– ПП «БЛЕК СІ СТАР» внесок в статутний фонд 11885 тис. грн., що складає – 99,04 %;

– ПП «КАРА ДЕНІЗ» внесок в статутний фонд 110 тис. грн., що складає – 0,92 %;

– ПП «ТРУМ» внесок в статутний фонд 5 тис. грн., що складає – 0,04 %.

ТДВ «Страхова компанія «Фідель СК» станом на 31.12.2013 року мало фінансові інвестиції в наступні підприємства: ТОВ «Центр транспортної логістики» (частка в статутному капіталі складає 30,0 %) та ТОВ «Чорноморське бюро судноплавства» (частка в статутному капіталі складає 98,5 %).

Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.

  1   2   3   4  • Міжнародних стандартів
  • Страхова компанія
  • Законами України
  • Податковим кодексом України
  • Зареєстрована адреса та місце ведення діяльності