Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПримітки до річної фінансової звітності за 2016 рік Вступ Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія

Скачати 197.49 Kb.

Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік Вступ Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія
Скачати 197.49 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації08.05.2017
Розмір197.49 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік

 1. Вступ


Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Кардіф» (далі – «Компанія») було створено 21 липня 2006 року. Компанія входить до складу групи BNP Paribas.
Основна діяльність. Основний вид діяльності Компанії – надання страхових послуг на території України.
Страхові послуги - це кінцевий результат діяльності страхової компанії, щодо задоволення потреб клієнтів, пов'язаних із захистом їх майнових та особистих інтересів .
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
Послуги Компанії включають страхування від нещасних випадків, страхування здоров`я на випадок хвороби, страхування фінансових ризиків (ризику втрати роботи), страхування майна та страхування від вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ.
Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.
Компанія має безстрокові ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на здійснення страхування від нещасних випадків серії АВ №520999, страхування на випадок хвороби серії АВ №520997, страхування майна серії АВ №520998, страхування фінансових ризиків серії АВ №521000 та страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ № АД 039975.
Фінансовий ризик - ризик, пов'язаний з імовірністю втрат фінансових ресурсів (грошових коштів).
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Страхування фінансових ризиків - вид майнового страхування (класифікація страхування ), яке за своєю суттю є страхуванням ризику втрати прибутку чи неотримання доходу внаслідок різних причин.
Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.

Юридична та фактична адреса Компанії: вул. Іллінська, 8, Київ, 04070, Україна.

 1. Економічне середовище, у котрому Компанія проводить свою діяльність


В 2016 році в умовах відносно сприятливої кон’юнктури на світових сировинних ринках українська економіка почала демонструвати ознаки стабілізації та відновлення після суворої кризи, пов’язаної з анексією Криму Росією та збройним конфліктом на Донбасі. За попередніми оцінками ВВП в 2016 зріс на 1,8%, після падіння на 9,9% в 2015 та на 6,6 %в 2014 роках. Темпи інфляції суттєво знизилися з 24,9% в 2014 та 43,3% в 2015 роках до 12,4% в 2016 році.
За даними видання ЦРУ «The World Factbook», економіка України займає 39 місце серед всіх економік світу за загальним розміром ВВП (за паритетом купівельної спроможності) - у 2010 році він становив 305,2 млрд доларів США.
Окупація Автономної Республіки Крим та м. Севастополя Росією - збройна агресія Росії, спрямована на насильницьке протиправне відторгнення Кримської автономії та Севастополя від України та їх приєднання до Російської Федерації на правах суб'єктів Російської Федерації, що було здійснено протягом березня 2014 року.
Збро́йний конфлі́кт (від лат. conflictus - зіткнення) - збройне зіткнення між державами (міжнародний збройний конфлікт, збройний конфлікт на державному кордоні) або між ворогуючими сторонами в межах території однієї держави, як правило, за підтримки ззовні (внутрішній збройний конфлікт); один з видів воєнного конфлікту (іншим видом є війна); украй гостра форма вирішення протиріч між державами, що характеризується двостороннім застосуванням збройних сил.
Інфля́ція (від лат. inflatio - «роздування») - надмірне, проти потреб товарообігу, збільшення кількості паперових грошей з наступним їх швидким знеціненням. Проявляється зростанням загального рівня цін та зниженням купівельної спроможності грошей.
Незважаючі на окремі періоди турбулентності, гривня протягом 2016 року залишалася відносно стабільною. Девальвація гривні до євро в 2016 році склала 7,7% (в 2015: 26,7%, в 2014: 42,6%).

Україна поступово виконує положення Меморандуму про економічну і фінансову політику в межах угоди з МВФ про Механізм розширеного кредитування. В рамках цієї угоди в вересні 2016 року Україна отримала черговий транш в розмірі 1,3 млрд доларів США.

В 2016 році Національний банк України проводив поступову лібералізацію регулювання валютного ринку, продовжуючи свої зусилля з оздоровлення банківської системи.

Банківська система - сукупність різних видів національних банків і кредитних установ, що діють в рамках загального грошово-кредитного механізму. Включає Центральний банк, мережу комерційних банків і інших кредитно-розрахункових центрів.
Протягом 2016 року припинився відтік депозитів фізичник осіб з банківської системи, і загальний обсяг гривневих депозитів зріс на 4,8%, а валютні кошти зросли на 3.7%. Протягом 2016 року ставки за основними банківськими операціями знизилися на 3 – 4 п.п., а облікова ставка Національного банку України (НБУ) знизилася з 22% до 14%.

Таким чином, подальший розвиток економічної та політичної ситуації може оцінюватися зі стриманим оптимізмом, що, за сприятливих умов, матиме позитивний ефект на діяльність Компанії. Наразі українська економіка залишається уразливою до коливань на світових сировинних ринках, великими залишаються ризики як внутрішньополітичної кризи, так и ескалації військово-політичного конфлікту на Донбасі. Також, слід зазначити, що вихід з українського ринку фінансової групи Унікредит з передачею контролю над Укрсоцбанком до Альфа-груп мав негативний вплив на діяльність Компанії.

Тим не менш керівництво Компанії впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення її стабільної діяльності за даних умов.

 1. Стислий виклад принципів облікової політики


Основа підготовки. Дана фінансова звітність була підготовлена відповідно до всіх вимог МСФЗ, Міжнародих Стандартів Бухгалтерського Обліку (МСБО) та Інтерпретацій, розроблених Комітетом з інтерпретації міжнародних стандартів фінансової звітності («КТМФЗ»), які були офіційно затвердженими Міністерством Фінансів України станом на 31 грудня 2016 року та розміщені на його офіційному веб-сайті на дату складання цієї фінансової звітності.
Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.
Міжнародні стандарти фінансової звітності Міжнаро́дні станда́рти фіна́нсової зві́тності (МСФЗ; англ. IFRS - International Financial Reporting Standards) - стандарти, що затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ( англ. International Accounting Standard Board, скорочено IASB)

При підготовці фінансової звітності Компанія використовувала історичну (фактичну) собівартість для оцінки активів.

Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності, наведені нижче.

Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Ці принципи облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних періодів.

Фінансова звітність була підготовлена в національній валюті України – українській гривні.

Гри́вня (символ - ₴, код - UAH) - офіційна валюта України.
Станом на жовтень 2016 року, за даними НБУ в готівковому обігу перебуває 2,8 млрд штук гривневих банкнот загальною вартістю в 310,4 млрд гривень. Таким чином в середньому на одного українця припадає 65 банкнот загальною вартістю в 7205 грн. На першому місці за кількістю в обігу перебуває банкнота номіналом 200 гривень (553,9 млн штук), на другому - 1-гривнева (470,9 млн штук), а третю позицію займає 100 гривень (442,9 млн штук). За номінальною вартістю перше місце займають 500-гривневі банкноти яких в обігу налічується 270,7 млн штук.
Відповідно до Указу Президента України Леоніда Кучми та статей 99 і 102 Конституції України протягом 2–16 вересня 1996 року в Україні була проведена грошова реформа.
Суми представлені в тисячах українських гривень.Фінансові інструменти - основні терміни оцінки. Як зазначено нижче, залежно від класифікації фінансові інструменти обліковуються за справедливою вартістю або амортизованою вартістю.
Фінансові інструменти - це засоби, що застосовуються для виконання завдань, передбачених фінансовою політикою. Основними фінансовими інструментами є: податки та збори, види цін, грошовий капітал, фінансові ресурси, стимули, санкції, цінні папери, валюта, грошові зобов'язання, страхові поліси, кредитні договори та інші види ринкового фінансового продукту.

Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів, за якими відсутня інформація про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються такі методи оцінки, як модель дисконтування грошових потоків, модель, заснована на даних останніх угод, здійснених між непов'язаними сторонами, або аналіз фінансової інформації про об'єкти інвестування.

Амортизована вартість являє собою вартість при початковому визнанні фінансового інструмента мінус виплати основного боргу плюс нараховані відсотки, а для фінансових активів - мінус будь-яке зменшення вартості для відображення понесених збитків від знецінення. Нараховані відсотки включають амортизацію відстрочених при первісному визнанні витрат на проведення операції та будь-яких премій або дисконту від суми погашення із використанням методу ефективної процентної ставки.

Фінансові активи - частина активів підприємства, яка являє собою фінансові ресурси: грошові кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право вимоги боргу.
Відсоткова ставка або ж но́рма проце́нта - кількісне вираження відсотків як економічної категорії. Розраховується як відношення річного доходу, отриманого на позичковий капітал, до суми наданого кредиту, помноженого на 100 відсотків.
Нарахований процентний дохід та нараховані процентні витрати, включаючи як нарахований купон, так і амортизований дисконт або премію (у тому числі відстрочену комісію при первісному визнанні, при наявності такої), не відображаються окремо, а включаються до балансової вартості відповідних статей балансу.

Гроші та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, гроші на рахунках в банках, інші кошти,а також інші короткострокові ліквідні інвестиції зі строком розміщення не більше трьох місяців, включаючи нараховані відсотки.
Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за їх номінальною вартістю.

Номінал, номінальна вартість (англ. Par-Value) - номінальна або вільна вартість акції чи грошового знаку, яка встановлюється на момент первинного випуску (розміщення) акцій і обчислюється як результат ділення загальної грошової вартості частини статутного капіталу, що розміщується на кількість акцій при розміщенні.
Грошові кошти в іноземній валюті обліковуються за перерахунком у гривні за курсом Національного банку.Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість щодо страхової діяльності включає:

- дебіторську заборгованість за договорами страхування (перестрахування);

- дебіторську заборгованість перестраховиків за страховими виплатами

Дебіторська заборгованість страхувальників (перестрахувальників) визнається з дати виникнення відповідальності за договором страхування (перестрахування) та є заборгованістю страхувальників (перестрахувальників) зі сплати страхових премій відповідно до договору на звітну дату. Дебіторська заборгованість страхувальників (перестрахувальників) визначається по кожному договору страхування (перестрахування).

Дебіторська заборгованість перестраховиків за виплатами страхового відшкодування визнається в момент визнання кредиторської заборгованості Компанії за виплатами страхового відшкодування та оцінюється відповідно до умов договору перестрахування.

Кредиторська заборгованість - це заборгованість підприємства іншим юридичним і фізичним особам, що виникла в результаті здійснених раніше дій (подій), оцінена в гривнях і щодо якої в підприємства існують зобов'язання її погашення в певний строк.
Дебіторська заборгованість, рахунки до одержання (Accounts Receivable) - суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. В балансі підприємства записуються як активи.
Страхова премія - грошова сума, що її сплачує особа, яка укладає угоду страхування і яка являє собою своєрідну плату за ризик, який бере на себе страхова компанія. Зазвичай страхова премія встановлюється як відсоток від суми угоди страхування, тобто тієї суми, яку страхова компанія сплатить особі у разі настання страхового випадку.
Страхове́ відшкодува́ння - грошова сума, що виплачується страховиком за умовами майнового страхування і страхування відповідальності з настанням страхового випадку. Необхідним є встановлення ліміту відповідальності страховика С. в.

Інша дебіторська заборгованість включає:

- дебіторську заборгованість працівників та інших осіб;

- дебіторську заборгованість постачальників товарів, робіт, послуг, якщо формою розрахунку є попередня оплата;

- іншу дебіторську заборгованість.

Дебіторська заборгованість постачальників товарів, робіт, послуг у разі, якщо формою розрахунку є попередня оплата, визнається на дату такої оплати.

Дебіторська заборгованість відображається в бухгалтерському обліку у розрізі таких складових:

- фактичної собівартості (вартість придбаних активів);

- резервів сумнівних боргів.

Після первісного визнання за фактичною собівартістю дебіторська заборгованість на дату балансу відображається за амортизованою вартістю (фактична собівартість мінус виплачена (погашена) на цей момент частина фактичної собівартості мінус резерв сумнівних боргів ).

Для визначення амортизаційної вартості Компанія обчислює величину резерву сумнівних боргів, використовуючи метод застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості, тобто величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Формування резерву під дебіторську заборгованість щодо страхової діяльності Компанія здійснює в повному обсязі відповідно до суми фактичної дебіторської заборгованості та розрахункової суми резерву станом на кінець кожного кварталу.

Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів. Згідно з чинним законодавством строк позовної давності для списання безнадійної заборгованості становить 1095 днів. У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість списується з активів на інші витрати операційної діяльності. Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних доходів.

За перерахованими авансами та неотриманими товарами (роботами, послугами) резерв сумнівних боргів не формується.

Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено, у разі визнання її безнадійною списується з балансу з відображенням у складі інших витрат операційної діяльності.

Щокварталу Компанія здійснює інвентаризацію дебіторської заборгованості.

Списання дебіторської заборгованості з балансу здійснюється за бухгалтерською довідкою.

При ліквідації банківських ліцензій на суму коштів на поточних рахунках та суму депозитних вкладів у таких банках створюється резерв сумнівних боргів в розмірі таких коштів, з можливістю визнати заборгованість по грошовим коштам, що знаходяться на поточних рахунках та депозитних вкладах в банках, які проходять процедуру ліквідації, безнадійною та списати за рахунок створеного резерву, якщо ліквідатор не задовольнить вимоги Компанії.

Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.
Депози́т (вклад) - грошові кошти в готівковій чи безготівковій формі в валюті України чи в іноземній, банківських металах, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений термін зберігання чи без зазначення терміну (під відсоток або дохід в іншій формі) і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.


Витрати майбутніх періодів. До витрат майбутніх періодів відносяться витрати, які здійснені у звітному періоді, але будуть визнані витратами у звіті про фінансові результати у майбутніх звітних періодах згідно з принципом відповідності доходів і витрат.
Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Принцип відповідності - одне з положень копенгагенської інтерпретації квантової механіки, яке вимагає того, щоб при збільшенні розмірів фізичної системи її квантові властивості переходили б у класичні.

До витрат майбутніх періодів Компанії відносяться наступні витрати: • відстрочені аквізиційні витрати (DAC), що включають витрати на виплату комісійних страховим агентам, що відносяться на витрати майбутніх періодів і амортизуються протягом періоду, за який будуть зароблені відповідні страхові премії; відстрочені аквізиційні витрати розраховуються окремо по кожному напрямку діяльності;

 • витрати на обслуговування комп’ютерних програм;

 • інформаційно-технічна підтримка та супровід програмного забезпечення;
  Ви́трати виробни́цтва - витрати різних видів економічних ресурсів (сировини, праці, основних засобів, послуг, грошей), безпосередньо пов'язаних з виробництвом економічних благ.
  Супроводження програмного забезпечення - процес покращення, оптимізації та виправлення дефектів у програмному забезпеченні після його вводу до експлуатації.


 • сплачені авансом орендні платежі;

 • передоплата періодичних видань;

 • оплата витрат на медичне страхування співробітників;
  Періодичне видання - серіальне видання (зазвичай друковане), що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом, мають однакову назву.
  Медичне страхування - тип страхування від ризику витрат, пов’язаних із отриманням медичної допомоги. У більшості країн є формою соціального захисту інтересів населення в системі охороні здоров'я.


 • витрати на вивіз безпечних відходів;

 • сплата членських внесків

 • інші витрати майбутніх періодів.

Основні засоби. Основним засобом визнається актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації) складає більше року і вартість якого перевищує 6000 гривень.

До малоцінних необоротних активів відносяться всі основні засоби, вартість яких дорівнює або менше 6000 грн.

Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.

Основні засоби зараховуються на баланс Компанії за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта. Залишкова вартість основних засобів зменшується у зв’язку з частковою ліквідацією об’єкта основних засобів.

Бала́нсова ва́ртість акти́вів (англ. Book Value) - вартість основних та оборотних коштів підприємства на певний час. Розраховується, як початкова вартість придбаного капіталу (об’єкта), за якою він обліковується у балансі за мінусом нагромадженої суми зносу.

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, включаються до складу витрат.

Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання об'єкта основних засобів, слід визнавати як різницю між чистими надходженнями від вибуття (якщо вони є) та балансовою вартістю об'єкта.Амортизація. Амортизація окремого об’єкта основних засобів розраховується із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період корисного використання об’єкта основних засобів, вираженого у роках. Місячна сума амортизації визначається діленням річної суми амортизації на 12 або діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період корисного використання об’єкта основних засобів, вираженого у місяцях.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію.

Нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів здійснюється протягом наступних строків:

Групи

Строки корисного використання, років

група 4 – машини та обладнання

5

з них:
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації

2

група 5 – транспортні засоби

5

група 6 – інструменти, прилади, інвентар (меблі)

4

група 9 – інші основні засоби

12

група 10 – бібліотечні фонди

-

група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи

-

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів незалежно від очікуваного строку використання нараховується в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.

Бібліоте́чний фонд - упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці. Бібліотечний фонд - це твори друку (книги, періодичні видання), а також інші документи (діафільми, мікрофільми, цифрові документи).

Ліквідаційна вартість об’єктів основних засобів, інших матеріальних необоротних активів і нематеріальних активів не розраховується, і для цілей амортизації прирівнюється до нуля.

Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) - Активи, які не мають фізичної дотикової форми, наприклад, захист, забезпечений страховкою, або ціна фірми (гудвіл).


Нематеріальні активи. Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена.

Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, то витрати, пов’язані з його придбанням чи створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені, без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс Компанії за первісною вартістю.

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та строку використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод.

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

Витрати на придбання нематеріальних активів капіталізуються та амортизуються за прямолінійним методом протягом строків їх корисного використання, встановлених податковим законодавством:
Групи


Строк дії права користування

група 5 – авторське право та суміжні з ним права (право на комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних) тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

відповідно до правовстановлюючого документа, але не менше як 2 роки

група 6 – інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо)

відповідно до правовстановлюючого документа

Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріальним активом не встановлено, такий строк корисного використання визначається Компанією самостійно.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Ліцензії на здійснення страхової діяльності є безстроковими. Вони не амортизуються, але аналізуються в кожному звітному періоді на наявність підстав для оцінки таких активів як безстрокових. Під час розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив уведено в господарський оборот. Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу. Прибутки і збитки від вибуття нематеріальних активів, які визначаються як різниця між сумою надходжень від вибуття активу та його балансовою вартістю на момент вибуття, відносяться на фінансовий результат.Податок на прибуток. Поточний податок на прибуток і відстрочений податок на прибуток (відстрочені податкові зобов'язання, відстрочені податкові активи) визнаються витратами або доходом у звіті про фінансові результати.

Поточний податок на прибуток визнається зобов'язанням у сумі, що підлягає сплаті. Перевищення сплаченої суми податку на прибуток над сумою, яка підлягає сплаті, визнається дебіторською заборгованістю за розрахунками з податку на прибуток.

Відстрочене податкове зобов'язання визнається у разі наявності тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню.

Відстрочений податковий актив визнається у разі виникнення тимчасових податкових різниць, що підлягають вирахуванню, якщо очікується отримання податкового прибутку, з яким пов'язані ці тимчасові податкові різниці.

Тимчасова податкова різниця, що підлягає вирахуванню - тимчасова податкова різниця, що призводить до зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) у майбутніх періодах. Тимчасова податкова різниця, що підлягає оподаткуванню - тимчасова податкова різниця, що включається до податкового прибутку (збитку) у майбутніх періодах.

Якщо податкові збитки і податкові пільги перенесені на майбутні періоди, то відстрочений податковий актив визнається у разі очікування у майбутньому прибутку, достатнього для відшкодування цих збитків і користування пільгами.

Пода′ткові пі́льги (англ. Tax Benefits) - переваги, що надаються окремим платникам податків, включаючи можливість не сплачувати податок або сплачувати його у меншому розмірі. Норми законодавства, що визначають підстави, порядок і умови застосування пільг з податків і зборів, не можуть мати індивідуального характеру.

Відстрочений податковий актив не визнається, якщо він виникає внаслідок первісного визнання активу або зобов'язання в результаті господарських операцій, які не впливають на обліковий та податковий прибуток (збиток). Компанія переглядає на 31 грудня поточного року невизнані відстрочені податкові активи щодо відповідності їх критеріям визнання.

Сума зобов'язання або дебіторської заборгованості з податку на прибуток за поточний та попередній періоди визначається відповідно до податкового законодавства.

Відстрочений податковий актив та відстрочене податкове зобов'язання розраховуються за ставками оподаткування, що діятимуть протягом періоду, у якому будуть здійснюватися реалізація або використання активу та погашення зобов'язання.

Дебіторська заборгованість та зобов'язання з поточного податку на прибуток відображаються у балансі окремими статтями оборотних активів і поточних зобов'язань.

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання відображаються в балансі окремими статтями необоротних активів і довгострокових зобов'язань.

Компанія нараховує податок на дохід згідно підпункті 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 ПКУ в розмірі 3 відсотків за договорами страхування від об’єкта оподаткування, що визначається у підпункті 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 ПКУ.

Компанія нараховує податок на прибуток за ставкою визначеною відповідно до пункту 136.1 статті 136 ПКУ, від бази оподаткування, яка визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності Компанії відповідно до МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень Розділу III. Податок на прибуток підприємств ПКУ.

Зобов’язання. Зобов'язання - заборгованість Компанії, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю. Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю. включає зобов’язання за виплатами страхових відшкодувань, за розрахунками з перестраховиками, аванси, отримані за договорами страхування, заборгованість з комісійної винагороди страхових агентів, забезпечення на оплату нагороджень страхових агентів, забезпечення на оплату частки прибутку страхових агентів.

Зобов’язання за виплатами страхових відшкодувань визнаються на дату затвердження страхового акту, який є підставою для нарахування в бухгалтерському обліку страхового відшкодування, та відображаються в балансі за номінальною вартістю.

Зобов’язання за розрахунками з перестраховиками визнаються на дату початку відповідальності перестраховика за окремим об’єктом перестрахування та відображаються в обліку відповідно до умов договору перестрахування.

Аванси, отримані за договорами страхування – це суми премії, що отримані до виникнення дебіторської заборгованості за нарахованими страховими преміями. У зв’язку з цим отримані суми попередньої оплати відображаються як зобов’язання з прямого страхування до початку відповідальності по договору страхування.

Заборгованість з комісійної винагороди страхових агентів у бухгалтерському обліку визнається в момент виникнення незалежно від дати підписання актів наданих послуг із агентської винагороди або сплати коштів. Заборгованість з агентської винагороди оцінюється відповідно до внесених страхових платежів за договорами, укладеними за посередництвом Повірених, відповідно до умов, зазначених в Договорі дорученні з Повіреним.

Поточні забезпечення та зобов’язання. Резерви за зобов'язаннями та платежами - це нефінансові зобов'язання, сума й термін яких не визначені. Резерв визнається у разі одночасного дотримання трьох умов:

1) Компанія має існуюче зобов’язання, яке виникло внаслідок якоїсь минулої події;

2) видається вірогідним, що для врегулювання зобов’язання буде потрібне вибуття ресурсів, що містять економічні вигоди;

3) можливо оцінити суму резерву з достатнім ступенем точності.Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал. Статутний капітал Компанії сформовано за рахунок оплати засновниками повної номінальної вартості акцій грошовими коштами внаслідок приватного розміщення акцій серед засновників Компанії. Розмір статутного капіталу зафіксовано у Статуті Компанії. Розмір статутного капіталу може бути змінено (збільшено чи зменшено) за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.


Додатковий капітал. Додатковий капітал включає емісійний дохід та дохід від дисконтування позики, отриманої від акціонерів (засновників).
Емісі́йний дохі́д - сума перевищення доходів, отриманих підприємством від первинної емісії (випуску) власних акцій та інших корпоративних прав, над номіналом таких акцій (інших корпоративних травм).


Емісійний дохід - це сума перевищення надходжень, отриманих емітентом від емісії (випуску) власних акцій (інших корпоративних прав), над номінальною вартістю таких акцій (інших корпоративних прав), або над ціною зворотного викупу під час наступних розміщень.

Резервний капітал. Резервний капітал формується у розмірі 5% від суми чистого прибутку Компанії за рік до тих пір, поки він не становитиме 15% від зареєстрованого капіталу.
Резе́рвний капіта́л (англ. Capital Reserves) - частина власного акціонерного капіталу, який не належить ні до оплаченого акціонерного капіталу, ні до нерозподіленого прибутку і включає такі статті, як
Корпорати́вні права́ - це права, які випливають із (1) права власності на акцію акціонерного товариства або (2) права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю або іншої юридичної особи, статутний капітал якої поділений на частки, або (3) права на вклад до статутного капіталу юридичної особи у разі, якщо капітал такої особи не поділений на частки (наприклад, приватних, дочірніх, та інших унітарних підприємств).
Чи́стий прибу́ток (Net Income) - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.
Останнє відрахування у резервний капітал було зроблено у 2014 році.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток). Прибуток, що залишається у розпорядженні Компанії після сплати податків і обов’язкових платежів, розподіляється на формування резервних та інших фондів, збільшення капіталу і виплату дивідендів на підставі рішення Загальних зборів акціонерів.

Визнання та методи оцінки доходів.

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Вла́сний капіта́л компанії, акціонерний капітал (англ. Equity, ownership equity) - Капітал, створений за рахунок: 1) інвестицій у власний капітал і 2) нерозподіленого прибутку компанії. Залишкова вартість (чиста вартість) активів компанії, яка залишається після погашення всіх її зобов'язань, тобто це різниця між активами і зобов'язаннями компанії.

Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

­ сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів;

­ сума попередньої оплати товарів (робіт, послуг);

­ надходження, що належать іншим особам;

­ надходження від первинного розміщення цінних паперів;

Додана вартість (Value Added) - різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва.
Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.

­ сума балансової вартості валюти.

У результаті використання активів Компанії іншими сторонами доходи визнаються у вигляді процентів, роялті та дивідендів:

­ проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами з урахуванням економічного змісту відповідної угоди;

­ роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідного договору;

­ дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.

Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.

Умовою визнання відсотків і роялті є імовірність отримання Компанією економічної вигоди, а дивідендів – достовірно оцінений дохід.

Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:

­ дохід від надання страхових послуг;

­ інший операційний дохід;

­ інші фінансові доходи.

Дохід від надання страхових послуг. Бухгалтерський облік доходів від операцій, пов’язаних з укладанням договорів страхування (перестрахування), базується на принципах нарахування та відповідності.

Дохід Компанії у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності за звітний період – це зароблені страхові премії. Зароблені страхові премії визначаються збільшенням суми надходжень страхових платежів за звітний період на суму незароблених страхових премій на початок звітного періоду, зменшенням отриманого результату на суму незароблених страхових премій на кінець звітного періоду та страхових премій, переданих у перестрахування у звітному періоді. Незароблені страхові премії – частки сум надходжень страхових премій, що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату.

Страхові премії за договорами страхування (перестрахування) визнаються доходами з дати виникнення відповідальності відповідно до договору страхування (перестрахування).

Договір страхування може бути розірваний на вимогу страхувальника або Компанії, якщо це передбачено договором страхування, а також за домовленості сторін. У разі дострокового припинення дії договору страхування Компанія повертає страхувальнику сплачені страхові премії за період, що залишився до закінчення дії договору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових відшкодувань, що були здійснені за цим договором, якщо інше не передбачено договором страхування.

Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування. Для визначення розміру страхового тарифу страхові компанії використовують такий інструмент як таблиця смертності.
Сума витрат на ведення справи є доходом від страхової діяльності (від надання страхової послуги), так як витрати на ведення страхової справи є складовою частиною страхового тарифу, який застосовується при укладенні договору страхування, і відповідно, частиною страхового платежу, який розраховується на підставі страхового тарифу. Якщо вимоги страхувальника обумовлені порушенням умов договору страхування Компанією, то Компанія повертає страхувальнику сплачені страхові премії в повному обсязі на підставі розпорядження відповідальної особи.Визнання та методи оцінки витрат.

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами.

Витрати , щодо яких на момент складання фінансової звітності не отримано первинних документів від контрагентів, визнаються витратами того звітного періоду, в якому первинні документи отримано, якщо сума понесених витрат суттєво не впливає на фінансову звітність попередніх звітних періодів.

Перви́нний докуме́нт (в господарському праві) - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати:

- попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;

- погашення одержаних позик;

- витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до законодавства України;

- балансова вартість валюти.

До собівартості страхових послуг включаються :


 • страхова виплата ( страхове відшкодування) - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору майнового страхування, особистого страхування та страхуванні відповідальності при настанні страхового випадку у межах страхової суми.
  Страховий випадок - подія, передбачувана договором страхування або законодавством, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.
  Страхова виплата (виплата страхового відшкодування) здійснюється згідно з договором страхування на підставі заяви страхувальника ( його правонаступника або третіх осіб, визначених умовами договору страхування-вигодонабувача ) та страхового акта.
  Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку.
  Розмір страхової виплати (страхового відшкодування) визначається в страховому акті.

 • послуги асистанс - комплекс асистанських послуг, що включає в себе надання виконавцем клієнтам Компанії інформаційної (організаційної) підтримки та/або консультування клієнтів Компанії.

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості страхових послуг, поділяються на:

- адміністративні витрати;

- витрати на збут;

- інші витрати операційної діяльності.Операції зі страхування. Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Страховий захист (відповідальність страховика) - обов'язок Страховика здійснювати виплати страхового відшкодування при настанні страхового випадку відповідно до умов договору страхування.

У цілому, Компанія визначає істотний страховий ризик як імовірність того, що при настанні страхової події їй доведеться виплатити страхове відшкодування, сума якого, щонайменше, на 10% більша за суму виплати в разі, якщо страхова подія не настане.

Страхови́й ри́зик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.
Страховий ризик існує, коли на момент підписання договору Компанія не впевнена в таких аспектах: настання страхової події, дата настання страхової події та сума відшкодування по страховій події.

Інвестиційні контракти - це контракти, які передбачають передачу фінансового ризику, але не передбачають передачу значного страхового ризику.Якщо контракт віднесений до категорії страхових контрактів, він залишається таким до тих пір, поки не припиняться всі права та зобов'язання по ньому або не закінчиться термін їх дії, навіть якщо страховий ризик істотно зменшується протягом цього періоду. Однак інвестиційні контракти можуть бути рекласифіковані в страхові контракти після їх вступу в силу в тому випадку, якщо рівень страхового ризику значно підвищується.

Зароблені страхові премії. Після укладення договору страхування страхові премії враховуються як отримані в момент початку дії страхового захисту (відповідальності страховика/початку дії договору страхування – в залежності від умов договору страхування) та вважаються заробленими на пропорційній основі протягом строку дії відповідного страхового покриття за договором страхування.
Страховий захист (англ. insurance protection) - економічні, перерозподільчі відносини, які складаються в процесі запобігання, подолання і відшкодування збитків, заподіяних конкретним об'єктам: матеріальним цінностям юридичних і фізичних осіб, життю і здоров'ю громадян і т.п.


Резерв незароблених премій. Резерв незароблених премій являє собою частину частки отриманих премій згідно з чинним законодавством, що стосується незавершеного терміну дії страхового покриття за договорами страхування, які існують станом на кінець звітного періоду, розраховану на пропорційно-часовій основі.

Страхові виплати. Страхові виплати у звіті про фінансові результати включають суми відшкодувань, що були нараховані відповідно до прийнятих рішень про виплату відшкодування пред’явникам вимог.

Резерв на покриття збитків. Резерв на покриття збитків являє собою сукупні розрахунки остаточних збитків і включає резерв неврегульованих вимог і резерв збитків понесених, але ще не заявлених. В обидва вищевказаних резерви включаються витрати на врегулювання. Перший резерв стосується суттєвих вимог отриманих, але не врегульованих станом на кінець звітного періоду. Його розрахунок здійснюється на основі інформації, отриманої Компанією в ході розслідування страхових випадків. Резерв збитків понесених, але ще не заявлених актуарно визначається Компанією за напрямками діяльності та включає допущення, які ґрунтуються на статистиці фактичних виплат і витрат на врегулювання в попередніх роках. Методи таких розрахунків і визначення остаточної суми резервів постійно аналізуються та оновлюються. Коригування, здійснювані в результаті такого аналізу, відображаються у звіті про фінансові результати по мірі їх виникнення. При розрахунках резерву на покриття збитків дисконтування не проводиться, оскільки вимоги про виплату відшкодування і самі виплати надходять і розглядаються досить швидко.

Тест адекватності зобов`язань. Станом на кінець кожного звітного періоду Компанія проводить тести адекватності зобов'язань для перевірки адекватності договірних зобов'язань за вирахуванням відповідних неамортизованих відстрочених аквізиційних витрат. При проведенні цих тестів використовуються поточні оцінки майбутніх грошових потоків, витрат на врегулювання та адміністративних витрат, а також інвестиційного доходу від активів, які забезпечують зазначені зобов'язання. Будь-яка від’ємна сума негайно відноситься на прибуток або збиток: спочатку списуються неамортизовані відстрочені аквізиційні витрати, а потім створюється резерв на покриття збитків, що виникають в результаті тестування адекватності зобов'язань (резерв ризику, що не минув).

Перестрахування. У ході нормальної діяльності Компанія передає ризики в перестрахування. Політика Компанії передбачає перестрахування всіх значних ризиків. Сума ліміту залежить від виду страхового продукту.

Договори страхування, передані в перестрахування, не звільняють Компанію від її зобов'язань перед страхувальниками (вигодонабувачами) за укладеними договорами страхування. Активи перестрахування включають суми до отримання від перестрахових компаній по виплачених відшкодуваннях. Кредиторська заборгованість по перестрахуванню являє собою зобов'язання Компанії передати перестраховикам премії з перестрахування.Опис страхових продуктів. Компанія в своїй страховій діяльності розробляє, формує та впроваджує страхові продукти для фізичних та юридичних осіб з видів страхування на які Компанія отримала ліцензії в порядку, встановленому чинним законодавством.

Страхові продукти формуються відповідно до актуарно розрахованих страхових тарифів та на підставі правил страхування, затверджених уповноваженим державним органом.

Відповідно, страхові продукти Компанії формуються за наступними видами страхування:

- добровільне страхування від нещасних випадків;

- добровільне страхування здоров`я на випадок хвороби;

- добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

- добровільне страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування»);

Правила страхування - умови страхування, на підставі яких укладається договір страхування.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

- добровільне страхування фінансових ризиків.

В рамках добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ та добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування») розроблені продукти страхування:

- платіжних інструментів та майна фізичних осіб (ключів, гаманця, документів) від ризиків викрадення або втрати;

- техніки від ризиків пошкодження або знищення;

- іншого рухомого або нерухомого майна від ризиків пошкодження або знищення.

Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.

В рамках добровільного страхування від нещасних випадків та добровільне страхування здоров`я на випадок хвороби розроблені страхові продукти:

- на випадок встановлення інвалідності або смерті;

- на випадок тимчасової втрати працездатності (отримання травми, розлад здоров’я, що потребує госпіталізації або перебування на лікарняному тощо);

В рамках добровільного страхування фінансових ризиків розроблені страхові продукти:

- на випадок вимушеного безробіття у зв’язку із звільненням згідно з Кодексом Законів про Працю;

- на випадок фінансових збитків внаслідок проведення операцій з використанням платіжних інструментів;

- на випадок фінансових збитків при викраденні або знищенні транспортного засобу;

Страхові продукти не є величиною постійною. Їх перелік та умови постійно змінюються залежно від попиту та пропозиції на ті чи інші страхові продукти, маркетингових та технічних рішень, дій конкурентів, і т.п.Особливості оцінки операцій в іноземній валюті. Функціональною валютою Компанії є національна валюта України - гривня.
Техні́чне рі́шення - структурна частина результату технічної творчості, яка визначає принципові, схематичні, теоретичні рішення, що стосуються виробу як технічної системи і безпосередньо пов'язана з конструкцією, технологією, принципом роботи чи матеріалом.
Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.
Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.

Активи і зобов’язання в іноземній валюті відображаються у фінансовій звітності у гривневому еквіваленті за офіційним (обліковим) курсом на дату складання звітності або на дату їх визнання.

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат).

Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються у функціональну валюту за офіційним обмінним курсом НБУ на дату здійснення операції за всією статтею, щомісяця станом на останню дату місяця та на дату балансу. Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних статей про операційну діяльність відображаються у складі інших операційних доходів (витрат).

Доходи від операційної курсової різниці та від купівлі-продажу іноземної валюти або витрати від операційної курсової різниці та на купівлю-продаж іноземної валюти, що виникають в результаті розрахунків по операціях в іноземній валюті і від перерахунку монетарних активів і зобов'язань у функціональну валюту за офіційним обмінним курсом НБУ на дату здійснення операції за всією статтею, щомісяця станом на останню дату місяця та на дату балансу згортаються та включаються до інших операційних доходів або інших операційних витрат у фінансовій звітності, що відповідає параграфу 35 МСБУ 1 «Подання фінансової звітності».

Курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.

Немонетарні статті, які відображені за історичною собівартістю і зарахування яких до балансу пов’язано з операцією в іноземній валюті, відображаються за валютним курсом на дату здійснення операції, немонетарні статті за справедливою вартістю в іноземній валюті відображаються за валютним курсом на дату визначення цієї справедливої вартості.

При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції, на останню дату місяця та на дату балансу застосовується валютний курс, що було встановлено наприкінці попереднього робочого дня, та що діє впродовж всього наступного робочого дня. Основні обмінні курси, що використовувались для перерахунку сум у іноземній валюті, були наступними:31 грудня 2016 р., гривень

31 грудня 2015 р., гривень

1 долар США
27,190858

24,000667

1 євро
28,422604

26,223129
  1   2   3   4   5   6   7


Скачати 197.49 Kb.

 • Економічне середовище, у котрому Компанія проводить свою діяльність
 • Стислий виклад принципів облікової політики