Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПриродні комплекси. Географічна оболонка

Скачати 55.76 Kb.

Природні комплекси. Географічна оболонка
Скачати 55.76 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір55.76 Kb.

6 клас
Урок №59
Дата:
ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА
Мета: формувати первинні уявлення про природні комплекси та географічну оболонку;
Приро́дний ко́мплекс (лат. complexus - зв'язок) - система окремих природних об'єктів у їх екологічних взаємозв'язках. Природними комплексами є природа в цілому (навколишнє природне середовище), урочища, ландшафти, екосистеми, біогеоценози тощо.
Географі́чна оболо́нка (англ. geography envelope; нім. geografischer Mantel, m) - верхня комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і складної взаємодії окремих геосфер - літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери.
ознайомити із закономірностями географічної оболонки; розвивати вміння виявляти взаємозв’язки між компонентами географічної оболонки, аналітичне мислення; виховувати відповідальність за збереження цілісності географічної оболонки.

Обладнання: підручники, атласи, схема «Природний комплекс».

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні зможуть розкривати суттєві ознаки понять «природний комплес», «географічна оболонка», наводити приклади природних та змінених людиною комплексів, називати закономірності та властивості географічної оболонки.
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Прийом «Бліцопитування»

Які оболонки Землі ви знаєте?

Наведіть приклади взаємодії земних оболонок між собою.

Прийом «Проблемне питання»

Уявіть собі ситуацію: одна з оболонок Землі зникла. Що станеться з іншими її оболонками?


IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом «Фантастична добавка»

Видатний англійський учений Чарльз Дарвін якось сказав, що завдяки кішкам в Англії ще не перевелися баранячі котлети.

Земля має в першому грубому наближенні форму сплюснутої кулі (екваторіальний радіус дорівнює 6377 км, полярний - близько 6355,5 км, середній - 6371 км) і складається з декількох оболонок. Ці шари можуть бути визначені або їх хімічними або їх реологічними властивостями.
Чарлз (Чарльз) Ро́берт Да́рвін (англ. Charles Robert Darwin; 12 лютого 1809 - 19 квітня 1882) - англійський науковець, що створив теорію еволюції і запропонував разом з Альфредом Расселом Воллесом принципи природного добору.

На перший погляд здається незрозумілим, який зв’язок існує між кішками та вівцями. Виявляється, миші знищують джмелів (точніше, їхні гнізда).

Джмелі — єдині запилювачі червоної конюшини. Отже, там, де немає джмелів, конюшина не росте. Конюшина — головний корм для овець. А значить, де багато кішок, там мало мишей, багато джмелів, гарні врожаї конюшини, ситі вівці та багато м’яса для котлет.

Цей смішний та незвичайний на перший погляд приклад показує, наскільки все взаємопов’язано в навколишньому світі. Усі елементи природи — і живі, й неживі — складна система пристосованих один до одного, взаємодіючих та взаємопов’язаних компонентів.

Складна система Складна́ систе́ма - система, поняття, що широко використовується в сучасній науковій літературі і вказує на специфічні особливості об'єктів дослідження практично в усіх розділах природничих та гуманітарних наук.

Поки ця система не порушена, між компонентами існує рівновага. Невміле втручання в життя природи може призвести до непоправних наслідків. Хто ж є головним порушником природної рівноваги? Людина та її господарська діяльність, яка на сьогодні досягла таких масштабів, що її наслідки вже діють проти свого творця: страшні урагани та повені, сильні землетруси та цунамі, виникнення нових хвороботворних вірусів і бактерій.

Усього цього можна було б уникнути, якби кожен крок людської діяльності був обміркований та зважений. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про те, як важливо людині знати закони природи та вміти прогнозувати будь-які зміни у ній унаслідок своєї господарської діяльності.

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Науковий закон - вербальне та/або математично виражене твердження, що має докази (на відміну від аксіоми), яке описує співвідношення, зв'язки між різними науковими поняттями, встановлені шляхом індукції або дедукції, і визнане на даному етапі науковим співтовариством узгоджується з іншими науковими законами.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Поняття про природні компоненти та природний комплекс (аналіз схеми «Природний комплекс»)

Природний комплекс — сполучення компонентів (складових частин) природи, які взаємодіють між собою й утворюють єдину систему. До компонентів природного комплексу належать повітря атмосфери, води гідросфери, рельєф і гірські породи літосфери, ґрунти й живі організми.
Гірські́ поро́ди (англ. rocks, нім. Gesteine) - природні агрегати однорідних або різних мінералів, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш чи менш стійкі за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла.


Висновок 1. У природі все взаємопов’язане. При зміні одного компоненту природного комплексу змінюється весь природний комплекс.
2. Формування поняття «географічна оболонка»

Географічна оболонка — цілісна і безперервна оболонка Землі, що включає в себе нижню частину атмосфери, верхню — літосфери, усю гідросферу і всю біосферу.

Потужність географічної оболонки становить близько 40 км, однак цей найтонший шар (1 % від усього об’єму Землі), на думку вчених, є найбільш складно улаштованою частиною нашої планети.Складання в зошитах рисунка-схеми

Географічна оболонка

ас

Висновок 2. Усі оболонки взаємодіють між собою та проникають одна в одну, утворюючи географічну оболонку. Географічна оболонка є найбільшим природним комплексом Землі.
3. Закономірності географічної оболонки

Прийом «Учитель — учень» (робота в парах з текстом підручника)

Цілісність — найважливіша географічна закономірність, заснована на тісному взаємозв’язку і взаємозалежності компонентів географічної оболонки. Зміна одного компонента неминуче приводить до зміни інших і географічної оболонки зокрема. Наприклад: вирубування лісу призводить до зниження рівня підземних вод, зміни умов зволоження, теплового й вітрового режиму. Це, у свою чергу, викликає зміну ґрунтового і рослинного покриву, тваринного світу.

Ритмічність природних процесів — закономірна повторюваність у часі природних процесів і явищ у географічної оболонці.

Наприклад: добовий період обертання Землі навколо своєї осі та річний період обертання навколо Сонця, періоди гороутворення, що повторюються через тривалі проміжки, зміни сонячної активності та клімату, періоди спостереження і сон у живих організмів, і людини зокрема.

Навколо Сонця (англ. Ring Around the Sun) - науково-фантастичне оповідання Айзека Азімова, вперше опубліковане у травні 1940 журналом Future Fiction. Увійшло до збірки «Ранній Азімов» 1972.
Фа́уна (новолат. fauna, від лат. Fauna - богиня лісів і полів, заступниця стад тварин) - історично сформована сукупність видів тварин, що живуть у певній області та входять до всіх її біогеоценозів.
Росли́нність (лат. vegetatio, ōnis f) - сукупність рослинних угруповань (фітоценозів) планети в цілому або її окремих регіонів та місцевостей.
Оберта́ння Землі́ - процес переміщення точок «земної кулі» (геоїда) в просторі. Можна виділити два основні обертальні процеси: обертання навколо Сонця (якщо знехтувати розміром планети порівняно з відстанню до зірки та розглядати Землю як матеріальну точку) та обертання навколо своєї осі.
Сонце Со́нце (лат. Sol) - зоря, що є центром Сонячної системи.Прийом «Географічний практикум»

Завдання. Використовуючи текст підручника, охарактеризуйте закономірності географічної оболонки, заповніть таблицю.Назва закономірності

Суть закономірності

Приклади прояв закономірності


Висновок 3. Для географічної оболонки характерні загальні закономірності: цілісність, ритмічність. Цілісність географічної оболонки забезпечують кругообіги речовин та енергії.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Прийом «Географічний крос»

Найбільшим природним комплексом Землі є... (географічна оболонка).

Зміна одного з компонентів у географічній оболонці неминуче спричиняє... (зміну решти компонентів).

Закономірна повторюваність природних процесів та явищ у часі називається... (ритмічністю).

Однією з головних сил, що змінюють географічну оболонку, сьогодні є... (діяльність людини).

Першоджерелом усіх природних процесів взаємодії оболонок Землі є... (енергія Сонця).Прийом «Свої приклади»

Наведіть свої приклади, що підтверджують закономірності географічної оболонки.Прийом «Проблемне питання»

Чому, справляючи вплив на природу, необхідно добре знати взаємні зв’язки між її компонентами?


VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Заключне слово вчителя

Природний комплекс — це поєднання компонентів природи, що перебувають у взаємодії та утворюють нерозривну систему.

Найбільшим природним комплексом на Землі є географічна оболонка. Важливими закономірностями географічної оболонки є цілісність і ритмічність.


VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати текст § 51 підручника Т.Г.Гільберг).2. Підготувати невеличкі оповідання про прояви цілісності географічної оболонки Землі.Скачати 55.76 Kb.

 • Обладнання
 • I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ Прийом «Бліцопитування»
 • Прийом «Проблемне питання»
 • Прийом «Фантастична добавка»
 • IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 1. Поняття про природні компоненти та природний комплекс
 • Висновок 1
 • Складання в зошитах рисунка-схеми Географічна оболонка
 • Закономірності географічної оболонки Прийом «Учитель — учень»
 • Прийом «Географічний практикум» Завдання.
 • Назва закономірності Суть закономірності Приклади прояв закономірності
 • V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ Прийом «Географічний крос»
 • Прийом «Свої приклади»
 • VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ Заключне слово вчителя Природний комплекс