Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПриродно-ресурсний та господарський потенціал України назва вибіркової дисципліни

Скачати 24.19 Kb.

Природно-ресурсний та господарський потенціал України назва вибіркової дисципліни
Скачати 24.19 Kb.
Дата конвертації28.04.2017
Розмір24.19 Kb.

Природно-ресурсний та господарський потенціал України

назва вибіркової дисципліни


Семестр: V Обсяг дисципліни: загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС - 4,0); аудиторні години - 48 (лекції - 32 , практичні - 16, семінарські - 0, лабораторні - 0 )
Лектор: доц. Ю.М. Андрейчук (ел. адреса: yuriy.andreychuk@gmail.com ),
Результати навчання:

 • знати:

 1. освоїти основи географії природно-ресурсного і виробничого потенціалу;

 2. вивчити методи комплексного конструктивно-географічного дослідження природно-ресурсного і виробничого потенціалу;

 3. проаналізувати особливості територіальної диференціації природно-ресурсного і виробничого потенціалу України;

 4. дати картографічну оцінку природно-ресурсного і виробничого потенціалу України

 • вміти:

  • будувати картографічні моделі величини природно-ресурсного і виробничого потенціалу України;

  • складати картосхеми рівнів забезпеченості населення областей України природно-ресурсним і виробничим потенціалом;
   Область України Область - назва однієї з 24 адміністративних одиниць України. Області поділяються на райони (від 11 до 27 районів в області)/


  • оцінити географічну різноманітність і впорядкованість природно-ресурсного і виробничого потенціалу України.

Анотація навчальної дисципліни:

Природно-ресурсний потенціал регіону є важливим фактором розміщення й розвитку його продуктивних сил. Він визначається сукупною продуктивністю природних ресурсів у певних географічних умовах. Програмою дисципліни передбачено вирішення таких завдань: вивчення науково-методологічних і методичних основ географії природно-ресурсного і виробничого потенціалу; аналіз геопросторової диференціації природних ресурсів України;

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Приро́дні ресу́рси Украї́ни - частина природних ресурсів Землі, що належать Українському народу.
картографічна оцінка сучасного природно-ресурсного і виробничого потенціалу регіонів.


Рекомендована література:

 1. Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. У 3-х частинах. / В. П. Руденко. – К. - Чернівці: ВД КМ Академія - Зелена Буковина, 1999. ‒ 568 с.

 2. Руденко В. П. Природно-ресурсний потенціал природних регіонів України / Руденко В. П., Вацеба В. Я., Соловей Т. В. ‒ Чернівці: Рута, 2001. ‒ 268 с.

 3. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / [Данилишин Б. М.
  Приро́дно-ресу́рсний потенціа́л (ПРП) - сукупність природних ресурсів, що використовуються (фактично або потенційно) в господарстві. Сума потенціалів окремих видів ресурсів.
  Україна - унітарна держава, регіонами якої є 24 області, 1 автономна республіка (АР Крим) і 2 міста зі спеціальним статусом: Київ і Севастополь.
  Сталий розвиток Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.
  , Дорогунцов С. І., Міщенко В. С. та ін.]. – К.: РВПС України, 1999. ‒ 716 с.

 4. Природні ресурси України / [Коротун І. М., Коротун Л. К., Коротун С. І.]. – Рівне, 2000. ‒ 192 с.

 5. Мінеральні ресурси України і світу на 1.01.2004 р. / [Третьяков Ю. І., Маковенко В. Т., Пилипчик А. Д. та ін.]. – К.: Геоінформ, 2005. – 461 с.

 6. Руденко В. П. Український природно-ресурсний потенціал: Серія оцінкових картосхем. Част. 2 / Руденко В. П., Трофимчук О. М. ‒ К.: ІДНС, 2000. ‒ 186 с.

 7. Руденко В. П. Український природно-ресурсний потенціал: Серія оцінкових картосхем: Ч. 3 / Руденко В. П. – Чернівці: Рута, 2005. ‒ 248 с.

 8. Національний атлас України. – К.: ДНВП “Картографії”, 2007. – 440 с.

 9. Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалу України: Тестові завдання / Руденко В. П. – Чернівці: Рута, 2007. – 36 с.


Форми та методи навчання:  лекції, практичні заняття, самостійна робота

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)

Форма звітності: екзамен

(екзамен, залік)

Мова навчання:  українська

Розглянуто на засіданні кафедри «21» грудня 2015 р.

Семіна́рське заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).
Практи́чні заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.
Протокол № 6


Завідувач кафедри ________________________ _____________________

(підпис)

Затверджено на Вченій раді факультету «_16__»__12____ 2015 р. Протокол № _9___


Декан ________________________ ___________________________


Скачати 24.19 Kb.