Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПриватний вищий навчальний заклад

Приватний вищий навчальний заклад
Сторінка1/7
Дата конвертації22.03.2017
Розмір0.54 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор________________проф.

Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.
Дем’янчук А.С.

«___» _________________20__ р.
ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
Галузь знань 0203 Гуманітарні науки
зі спеціальності 8.02030201 Історія*

для вступників
на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»


Рівне – 2015


Програму склали:

кандидат історичних наук, доцент Жив’юк А. А.

Всесві́тня істо́рія - розділ історичної науки, який займається вивченням історії людського світу.
Осві́тньо-кваліфікаці́йний рівень ви́щої осві́ти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності.
,

кандидат історичних наук, доцент Миронець Н. Р.,

кандидат історичних наук, доцент Лопацька Н. М.


Програму обговорено і схвалено на засіданні кафедри історії,

протокол № 6 від «10» січня 2014 р.

Програму затверджено навчально-методичною комісією ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»,

протокол № 5 від «13» січня 2014 р.


Програму затверджено Вченою радою ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»,

протокол № 5 від «30» січня 2014 р.Пояснювальна записка
Необхідність проведення вступного екзамену з історії України та всесвітньої історії продиктована як завданнями, поставленими перед вищою школою, так і потребою вироблення єдиних критеріїв перевірки історичної підготовки випускників педагогічних спеціальностей.
До 1889 року єгипетська піраміда Хеопса була найбільшою спорудою на Землі. У 1889 році була побудована Ейфелева вежа.

На екзамен виносяться основні питання вітчизняної та зарубіжної історії з метою перевірки якості підготовки майбутніх магістрів, виявлення їхнього вміння самостійно поповнювати свої знання, орієнтуючись у швидкому потоці наукової інформації.

Для визначення фахової та ідейної зрілості майбутніх магістрів історії потрібно встановити:


 • рівень сформованості їх національної свідомості;

 • патріотичні і морально – етичні переконання магістрів, відчуття ними своєї причетності до тисячолітньої історії українського народу;
  Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.


 • стан оволодіння випускниками навичками наукового аналізу, спрямованими на забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку;

 • вироблення практичних навичок роботи з історичними джерелами і науковою літературою;

 • вироблення умінь застосовувати набуті теоретичні знання з історії у педагогічній та науково-педагогічній діяльності у поєднанні з оволодінням відповідними методиками, прийомами, формами і засобами навчання.

Випускник має не просто виявити знання ним певної суми історичних фактів, а й глибоке розуміння історичного процесу, історичних явищ, подій, персоналій, вміння розглядати історичні альтернативи.
Історичний процес - зміна суспільних подій, пов’язаних між собою прямими або опосередкованими причинно-наслідковими зв’язками. Людська свідомість сприймає розподілену в часі зміну подій у ретроспективі та перспективі як ходу історії.
Враховуючи вимоги й специфіку кваліфікаційного екзамену, варто зосередити увагу випускників на висвітленні основних, поворотних етапів і періодів історії України та світу, характеристиці історичних форм української державності, історії інших народів світу, світових досягнень української культури, вмінні ними органічно поєднувати традиційні та інноваційні технології у викладанні історії.
Інноваці́йні техно́логії - радикально нові чи вдосконалені технології, які істотно поліпшують умови виробництва або самі виступають товаром. Зазвичай мають знижену капіталомісткість, характеризуються більшою екологічністю й меншими енергопотребами.

Програма вступного екзамену до магістратури є основою для складання екзаменаційних білетів. У той же час, при складанні білетів необхідно уникнути механічного повторення програмових тем, подбавши про проблемність у формулюванні питань.ПРОГРАМА ВСУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

  1   2   3   4   5   6   7 • ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА»
 • ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
 • Пояснювальна записка Необхідність проведення вступного екзамену з історії України та всесвітньої історії
 • ПРОГРАМА ВСУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ