Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПриватний вищий навчальний заклад

Приватний вищий навчальний заклад
Сторінка2/7
Дата конвертації22.03.2017
Розмір0.54 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7
Вступ. Історія України як наука та навчальний предмет

Предмет і завдання курсу "Історія України". Історія як наука. Методологічна і теоретична основа курсу "Історія України". Істо­ричні джерела: типологія і характеристика. Періодизація історії України.
Періодизація історії України - раціональний спосіб впорядкування масиву емпіричної та теоретичної інформації стосовно процесів на історичних землях України. Уперше зміст історичного процесу в Україні як самобутнього, хоч і пов’язаного з литовською, польською, турецькою, російською і австрійською історією, науково обґрунтував Михайло Грушевський у статті «Звичайна схема руської історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства», надрукованій у Санкт-Петербурзі в травні 1904. Самій періодизації вчений не надавав особливого значення, іноді розподіляючи матеріал між томами «Історії України-Руси» без прив’язки до ключових дат вітчизняної історії. Наприклад, 4-й т. він завершив ключовою подією - Люблінською унією 1569, але 8-й почав із розгляду подій після Куруківської угоди 1625, а закінчив подіями 1650. Отже, така ключова дата, як початок визвольної війни українського народу (1648), загубилася в середині тому.
Місце історії України у всесвітній історії. Історіографія іс­торії України.
Про «жіноче питання», тобто жіночі права, не раз згадувалося у творі М. Достоєвського «Ідіот».
Огляд навчальної літератури з курсу.

Тема І. Найдавніші племена і держави на території України

Стародавня доба в історії України. Археологічні епохи на тери­торії України, їх характеристика. Доба привласнюючого господар­ства. Характеристика економічного, соціального і культурного життя первісної людини.

"Неолітична революція", її зміст і наслідки для розвитку людсь­кого суспільства. Природно-господарські зони неолітичних культур: землеробсько-скотарська та мисливсько-рибальська. Трипільська культура (3,5-2,5 тис.

Пе́рвісне суспі́льство - тривалий період в історії людства: від початкового етапу становлення людини та суспільства і до виникнення перших цивілізацій. Період в історії людства до винаходу писемності, після чого з'являється можливість історичних досліджень.
Трипі́льська культу́ра, культу́ра Кукуте́нь (рум. Cucuteni, або культурна спільність «Кукуте́нь-Трипі́лля») - археологічна культура часів енеоліту, назва якої походить від назви села Трипілля на Київщині, у зазначеній «розширеній» назві культури присутня ще й назва румунського села Кукутень.
років до н. е.) та її особливості. Релігійні уяв­лення ти мистецькі уподобання трипільців. Археологічні культури епохи міді-бронзи.

Скотарські племена Приазовсько-Північнопричорноморських степів України: походження, суспільний лад і духовна культура.

Походження і розселення скіфів (VII — II ст. до н е). Утворення скіфської держави та її політична історія. Царські скіфи, скіфи-кочовики, скіфи-орачі та скіфи-землероби. Заняття і матеріальна культура.

1. Археологі́чна культу́ра - термін, уживаний для позначення спільності (комплексу) подібних між собою археологічних пам'яток, що відносяться до одного часу й поширені в певній місцевості. АБО
Духо́вна культу́ра - складова культури, що охоплює мистецтво та філософію.
Політи́чна істо́рія - галузь історичної науки, яка має на меті формування історичного та політичного світогляду, набуття, поглиблення і систематизацію знань з політичної історії, формування всебічно розвинутої та соціально-активної особистості.
Матеріальна культура (англ. Material culture) - сукупність усіх матеріальних цінностей, створених певною культурою, її уречевлена складова. Оскільки для різних суспільств характерні різні культури, то відповідно до рівня узагальнення розглядають матеріальну культуру людства, окремого народу і тому подібне.
Соціальне життя. Характерні риси релігії та мистецтва.

Скотарські племена сарматів у степах Північного Причорномор'я та Приазовья (III ст. до н. е. — III ст. н. е.). Походження сарматів. Господарство та матеріальна культура. Суспільне життя та духовна культура сарматів.

Причини утворення давньогрецьких колоній у Причорномор’ї. Типи причорноморських грецьких полісів. Найбільші міста-колонії: Ольвія, Херсонес, Пантікапей, Тіра. Утворення Боспорського царства.Тема 2. Східні слов'яни

Проблема виникнення слов'янства та її висвітлення в історичній літературі. Велике переселення народів і зміна етнічної карти Євра­зії.
Боспорська держава, Боспор ( Боспорське царство, Кіммерійський Боспор) - одна з античних держав Північного Причорномор'я з центром на берегах Керченської протоки.
Велике переселення народів - у вузькому сенсі в сучасній історіографії рух племен і народів Європи у 4-6 ст. в різних напрямках, що розпочався з вторгнення племен гунів у північну частину Римської імперії (Imperium Romanum) в 375 році.
Розселення слов'ян по теренах України. Венеди, анти і склавини. Письмові відомості про давніх слов'ян. Зарубинецька археологічна культура (III ст. до н. е. — І ст. н. е.). Східні, західні й південні слов'яни. Східні слов'яни: етнічні особливості, заняття, побут, сус­пільні відносини та духовне життя. Системи землеробства. Виник­нення Києва та його консолідуюча роль у державотворчому процесі. Перші державні утворення у Середньому Подніпров'ї.
Систе́ми хліборо́бства - сукупність агротехнічних, меліоративних та організаційно-господарських заходів для підтримання й підвищення родючости ґрунту з метою збільшення урожайності сільськогосподарських культур і зменшення собівартості продукції. С. х.
Духовне життя - активно-творча діяльність людей, в результаті якої відбувається засвоєння та перетворення світу у виробництві, зберіганні, розподілі, споживанні духовних цінностей та ідеального змісту.
Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
Племінні-со­юзи полян, сіверян, дулібів, древлян, білих хорватів та ін. Відносини між слов'янськими племенами. Взаємини слов'ян з хозарами й нор­манами. Слов'яни і Візантія. Князь Кий. Перша давньоруська кня­зівська династія. Становлення держави з центром у Києві. Князі Дір і Аскольд. Початок поширення християнства на Русі.

1   2   3   4   5   6   7  • Тема І. Найдавніші племена і держави на території України
  • Тема 2. Східні словяни