Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПро надання телекомунікаційних послуг

Скачати 298.6 Kb.

Про надання телекомунікаційних послуг
Скачати 298.6 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації11.05.2017
Розмір298.6 Kb.
  1   2

ПУБЛІЧНий ДОГОВІР (ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ телекомунікаційних ПОСЛУГ

редакція від _03_._02_.2015
м. Бровари

Фізична особа – підприємець Власов Артем Ігорович (надалі - Провайдер), який належним чином зареєстрований відповідно до законодавства України (виписка з єдиного реєстру №_23550000000008593_ від _15.12.2009р._), та включений до Реєстру Операторів та провайдерів телекомунікацій за номером 2001 (відповідно до Рішення НКРЗІ від 17.02.2011 р. № 58), є Провайдером Оператора ТОВ «СВІТ ОНЛАЙН», що є юридичною особою, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України за адресою: 07400, Київська обл.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

, місто Бровари, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 17/1, та включене до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій за номером 2570 (відповідно до Рішення НКРЗІ від 27.04.2012 р. № 214), Ліцензії № _032663__ від __18.05.2012р.___ року на __5 років____, на підставі договору № ____1_____ від ___15.01.2015р._____ строк дії з __03.02.2015_____ по __31.12.2015р._____,

керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Абонент»), які звернуться у встановленому цим Договором порядку до Провайдера, укласти цей Публічний договір (оферту) про надання телекомунікаційних послуг (надалі – «Договір»), відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про захист прав споживачів», Цивільного та Господарського кодексів України, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (надалі – «Правила»), Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, на наступних умовах.

Телекомунікації Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.


Терміни, що використовуються у цьому Договорі мають наступне значення:
Публічна оферта – пропозиція Провайдера (викладена на Сайті Провайдера), адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах.

Договір – договір про надання телекомунікаційних послуг, укладений між Провайдером та Абонентом на умовах Публічної оферти в момент Акцепту Абонентом її умов.

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Абонентом умов Публічної оферти та Правил. Порядок Акцепту визначений статтею 2 цього Договору.

Абонент – споживач телекомунікаційних послуг, що отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, яким передбачається підключення до Телекомунікаційної мережі Кінцевого обладнання, що перебуває у його власності або користуванні.

Кінцеве обладнання даних (англ. DTE, Data Terminal Equipment) - обладнання обробки, концентрації, збереження даних, а також перетворення повідомлень даних в цифрові сигнали даних і навпаки. Прикладом термінального обладнання може служити звичайний персональний комп'ютер.

Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнаннямОператор - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.Провайдер - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних
мереж і надання в користування каналів електрозв'язку

Кінцеве обладнання — встановлене у Абонента обладнання (маршрутизатор, комп’ютер тощо), необхідне для отримання Послуги та призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг з доступу до Інтернет. Кінцеве обладнання Абонента повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та/або використання радіочастотного ресурсу та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах, або Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України.

Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

Підтвердження відповідності - видача документа (декларація про відповідність або сертифікат відповідності) на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних (необхідних) процедур оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

Радіочастотний спектр - безперервний інтервал радіочастот не вищий за 3 ТГц (терагерц) (3000 ГГц).Мережевий ідентифікатор – індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний Кінцевому обладнанню Абонента в Телекомунікаційній мережі/Інтернеті.

Логін — унікальний алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача комп'ютерної мережі і разом із паролем використовується операційною системою для надання йому дозволу на з'єднання з комп'ютерною системою та визначення його прав доступу до ресурсів мережі.

Право доступу (англ. access right) - дозвіл або заборона здійснення певного типу доступу до інформаційної системи.

Набі́р си́мволів, кодува́ння си́мволів, табли́ця си́мволів (англ. character set, character encoding) - певна таблиця кодування скінченної множини символів. Така таблиця зіставляє кожному символу послідовність довжиною в один або більше байт.

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Логін має бути унікальним в межах даної системи.

IP – адреса Абонента – динамічна IP-адреса Абонента, що використовується для передавання даних Абонентом через Телекомунікаційну мережу Провайдера.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.Cайт Провайдера – офіційна веб-сторінка Провайдера в Інтернет, яка знаходиться за адресою ___www.hause.net.ua; https://stat.house.net_____, та є основним джерелом інформування Абонентів.

Особистий кабінет — апаратно-програмний комплекс, вхід на який здійснюється через Сайт Провайдера, користуючись яким, Абонент може самостійно змінювати Тарифні плани та параметри Послуги, отримувати інформацію щодо обсягів наданих Послуг та самостійно замовляти Послуги.

Тарифний план або Тариф – сукупність пропозицій, запропонованих Абоненту Провайдером, щодо вартості, умов та обсягу надання певних Послуг;

Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Підключення (відключення) кінцевого обладнання - з'єднання (від'єднання) Кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) Телекомунікаційної мережі.

Телекомунікаційна послуга (послуга) - продукт діяльності Провайдера, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.

Послуга з доступу до Інтернет - забезпечення можливості з’єднання Кінцевого обладнання споживача (абонента) з Інтернетом (забезпечення можливості доступу до інформаційних і комунікаційних ресурсів Інтернет), включаючи послуги передачі даних, послуги електронної пошти та інші послуги з використанням Телекомунікаційної мережі.

Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).INTERNET або Інтернет всесвітня інформаційна система загального доступу, а саме – сукупність телекомунікаційних мереж та засобів для накопичення, обробки, зберігання та передавання даних, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.Заява про приєднання – документ у письмовому вигляді, який підписується Абонентом одразу після підключення Провайдером Кінцевого обладнання Абонента до обладнання Провайдера, містить в собі обов’язкові реквізити Абонента, дату та адресу підключення (надання) Послуг та основні технічні характеристики Послуг.

Розрахунковий період – період, який дорівнює місяцю, протягом якого Сторони здійснюють виконання цього Договору.

Пункт закінчення телекомунікаційної мережі - місце стику (з'єднання) Телекомунікаційної мережі та Кінцевого обладнання.

Місце надання Послуг - конкретно визначена Абонентом адреса, за якою він бажає отримувати телекомунікаційні послуги та яка особисто визначається Абонентом у Заяві про приєднання до Договору.

МАС-адреса - унікальний ідентифікатор мережевого пристрою Абонента (мережева карта, інший пристрій).


 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Провайдер зобов’язується надавати Абоненту на платній основі телекомунікаційні послуги з використанням відповідних стандартів і технологій (надалі – Послуги) відповідно до обраних Абонентом Тарифів або Тарифних планів із числа установлених Провайдером (надалі – Тарифи), а Абонент користується і своєчасно оплачує їх вартість відповідно до цього Договору, Тарифів, Умов надання телекомунікаційних послуг Провайдера (надалі – Умови), інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій. Надання Послуг починається після повної сплати Абонентом оплати за перший Розрахунковий період щодо замовлених Послуг при підключенні до телекомунікаційної мережі Провайдера (надалі – мережа) відповідно до діючих на момент підключення Тарифів.

  2. Послуги за цим Договором надаються цілодобово сім днів на тиждень, якщо інше не визначено домовленістю між Сторонами.

  3. Вимоги до якості Послуг по даному Договору визначаються як такі, які повинні відповідати звичайним вимогам, які пред’являються до таких Послуг, загальним критеріям якості. Технічні характеристики та параметри, що використовуються для надання Послуг за Договором встановлені в Умовах та Заяві про приєднання.

  4. Фактичне отримання Абонентом певної Послуги та користування нею означає, що така Послуга була замовлена Абонентом з урахуванням, в т.ч. положень невід’ємних частин Договору.

  5. Тимчасове припинення чи інше обмеження Провайдером в наданні Послуг допускається в порядку, встановленому чинним законодавством України та Договором.

  6. Послуги надаються Абоненту за адресою, зазначеною у Заяві про приєднання до цього Договору.
 1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
  1. Цей Договір укладається шляхом Акцепту (приєднання) Абонента до цього Договору наступним чином:

   1. Абоненти, які раніше отримували Послуги від Провайдера на підставі письмового договору, приєднуються до цього Договору шляхом оплати Послуг Провайдера та/або шляхом продовження користування Послугами Провайдера. Такими діями Абонент також підтверджує актуальність наданої раніше Провайдеру інформації про себе.

   2. Абоненти, які вперше звертаються за наданням Послуг до Провайдера, приєднуються до цього Договору шляхом надання Провайдеру заповненої та підписаної Заяви про приєднання до цього Договору, яка після її отримання Провайдером стає невід’ємною частиною цього Договору, та підтверджується шляхом оплати Послуг Провайдера. Заява про приєднання до Договору заповнюється у письмовій формі і подається Провайдеру в офісі Провайдера або представнику Провайдера під час підключення Кінцевого обладнання Абонента до телекомунікаційної мережі.

  2. Абонент, який вчинив зазначені вище дії та приєднався до цього Договору, цим підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з умовами цього Договору.
 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
  1. Умови надання Послуг:

   1. Замовлення Абонентом Послуг в зоні надання Провайдером таких Послуг і наявність у Провайдера технічної можливості надання Абоненту Послуг.

    Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.   2. Укладення Абонентом з Провайдером цього Договору.

   3. Використання Абонентом для отримання Послуг налаштованого Кінцевого обладнання та програмного забезпечення.

   4. Замовлення Абонентом Послуг.

   5. Оплата Абонентом Послуг Провайдера.

   6. Реєстрація Абонента в мережі із використанням Мережевих ідентифікаторів Абонента.

  2. Провайдер надає Абоненту IP-адресу, яка є Мережевим ідентифікатором Кінцевого обладнання Абонента в мережі Провайдера.

  3. У разі технічної необхідності Провайдер має право змінити протягом 1 (одного) робочого дня Мережеві ідентифікатори Кінцевого обладнання Абонента шляхом надання Абоненту нових Мережевих ідентифікаторів, за умови належного повідомлення Абонента про таку зміну.

  4. Провайдер розпочинає надання Послуг Абоненту після виконання Абонентом умов надання Послуг, підключення Кінцевого обладнання Абонента до обладнання Провайдера, надання Мережевих ідентифікаторів Абоненту.

  5. Провайдер надає Абоненту Послуги за часовою схемою: цілодобово, протягом строку дії цього Договору, відповідно до параметрів замовлених Абонентом Послуг.

  6. Абонент замовляє Послуги у порядку, передбаченому цим Договором.

  7. Провайдер здійснює облік наданих Послуг та здійснених Абонентом оплат за такі Послуги.

  8. Технічні характеристики Послуг відповідають замовленим Абонентом параметрам Послуг.

  9. Умови, порядок та строки припинення надання Послуг (окремих їх видів) та відновлення їх надання, зокрема:

   1. Абонент має право на тимчасове припинення надання Провайдером Послуг на строк, вказаний у письмовій заяві Абонента, але не більше ніж на 12 (дванадцять) місяців, на підставі письмової заяви, наданої Провайдеру, не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до запланованої дати тимчасового припинення надання Провайдером Послуг, або у разі наявності технічної можливості у Провайдера. У заяві слід вказати причину та бажаний строк тимчасового припинення надання Послуг. При цьому, абонентна плата за вказаний у заяві період нараховується та сплачується на умовах, зазначених на Сайті Провайдера.

    Абоне́нтна пла́та - фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.   2. Провайдер має право тимчасово припинити надання Послуг Абоненту у зв'язку з заборгованістю Абонента на суму понад 1,00 грн. за отримані Послуги або у зв'язку із закінченням коштів за передплачені Послуги. Надання Послуг відновлюється Провайдером після повного усунення Абонентом підстав для тимчасового припинення надання Послуг.

   3. Провайдер має право припинити, у встановленому законодавством порядку, надання Послуг у разі, якщо протягом 10 днів після відправлення Абоненту повідомлення про кінцевий строк оплати не надійшло підтвердження про оплату.

   4. Провайдер має право припинити надання Послуг Абоненту на час запланованого профілактичного обслуговування мережі (профілактичних, ремонтних чи інших робіт) попередньо сповістивши про це Абонента шляхом розміщення на Сайті Провайдера / Особистому кабінеті Абонента відповідної інформації, не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку проведення таких робіт. Сумарний час профілактичного обслуговування не повинен перевищувати 14 (чотирнадцять) годин упродовж місяця. Перерва в наданні Послуг понад встановлений строк компенсується Провайдером шляхом продовження надання Послуг у наступному Розрахунковому періоді на такий строк.

   5. Провайдер має право припинити надання Послуг Абоненту у випадку порушення Абонентом вимог законодавства щодо експлуатації Кінцевого обладнання, в т.ч. й для надання Послуг третім особам, а також виявлення фактів несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж або технічних засобів Провайдера.

  10. Порядок і строки інформування Провайдером Абонента:

   1. Провайдер інформує Абонента про зміну Переліку Послуг та Тарифів на Послуги шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Провайдера / Особистому кабінеті Абонента не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до введення таких змін у дію.

   2. Провайдер інформує Абонента про перерви у роботі телекомунікаційних мереж на час запланованого профілактичного обслуговування мережі шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Провайдера / Особистому кабінеті Абонента або шляхом направлення відповідного смс Абоненту не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку проведення таких робіт.

   3. Провайдер інформує Абонента про аварії на телекомунікаційних мережах та орієнтовні строки відновлення надання Послуг шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Провайдера / Особистому кабінеті Абонента протягом 1 (одного) дня з моменту, коли Провайдеру стало відомо про виникнення аварії на телекомунікаційних мережах або по телефону у разі звернення Абонента.

   4. Провайдер інформує Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг відповідно до законодавства, припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства, вимоги щодо підключення та використання Кінцевого обладнання, умови отримання або припинення надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану тощо, зону надання Провайдером Послуг, іншу інформацію шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Провайдера у строки, передбачені законодавством.

    Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.

    Воє́нний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності, її територіальній цілісності.  11. Провайдер розглядає заяви та скарги Абонента протягом місяця з моменту звернення Абонента. Відомості про контактні телефони, поштові та електронні адреси, за якими Абонент може звернутися з питань надання Послуг до Провайдера, а також до Національної комісії з питань регулювання зв'язку України, Державної інспекції зв'язку, зазначені у цьому Договорі та на Сайті Провайдера.

  12. У приміщенні Абонента Підключення кінцевого обладнання проводиться шляхом стандартного кабелевводу (звичайний отвір над дверима, проте його місце може бути змінене проектом будинку та/або приміщення). Якщо даний отвір не дозволяє зробити прокладку кабелю (заблокований будь-чим), то працівник Провайдера визначить, за вказівками Абонента, де буде пробурений новий отвір діаметром 6-14 мм для прокладання кабелю. При цьому Провайдер не несе відповідальності за можливі наслідки свердління в приміщенні Абонента (попадання в труби, електропроводку і тому подібне).
   У разі Підключення кінцевого обладнання в приватному будинку Абонента, кабель проводиться повітряним шляхом від найближчої опори ліній електропередачі до місця на фасаді будинку, вказаного Абонентом, за допомогою спеціальних кріплень, або підземним, через пвх трубу діаметром від 20 мм, що заздалегідь прокладається Абонентом.

   Лінія електропередачі (лінія електропересилання, лінія електропередавання, ЛЕП) - один з компонентів електричної мережі призначена для передачі електричної енергії.  13. В приміщенні Абонента монтажно-кабельні роботи по Підключенню кінцевого обладнання проводяться працівниками Провайдера у попередньо визначений день, за згодою і згідно із обраним Абонентом варіантом. Абонент має право обрати один із нижчезазначених варіантів проведення монтажно-кабельних робіт:

   1. Кабель прибивається пластиковими скобами з невеликим цвяхом до дерев'яного (окрім, дубового) плінтуса, одвірків по трасі, яку визначить Абонент, і способом який буде узгоджений з Абонентом;

   2. Кінцівка кабелю обтискається з'єднувачем, подальше косметичне опорядження та роботи з прокладання кабелю Абонент здійснює самостійно;

   3. Для прокладання кабелю свердляться отвори в приміщенні Абонента в місці, визначеному Абонентом (за умови наявності технічної можливості).

   4. Проведення монтажно-кабельних робіт на території Абонента або внесення з ініціативи Абонента змін до проведених монтажно-кабельних робіт здійснюється працівниками Провайдера за Тарифами встановленими Провайдером відповідно до законодавства.

  14. Пошкодження кабелю на території Абонента усувається за рахунок Абонента, пошкодження кабелю за межами території Абонента усуваються за рахунок Провайдера.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  1. Провайдер має право на:

   1. Тимчасове припинення у встановленому порядку надання Послуг Абоненту у зв'язку з заборгованістю Абонента на суму понад 1,00 грн. за отримані Послуги або у зв'язку із закінченням коштів за передплачені Послуги, або припинити надання Послуг у разі, якщо Абонент не погасив заборгованість у встановлений відповідно до законодавства строк після відправлення повідомлення про кінцевий строк оплати.

   2. Скорочення переліку або припинення надання Послуг Абоненту у разі порушення ним цього Договору або законодавства у сфері телекомунікацій.

   3. Припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства.

   4. Не підключення та/або відключення підключеного до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.

   5. Проведення профілактичних, ремонтних чи інших робіт телекомунікаційних мереж та іншого обладнання, що використовується для надання Послуг, з повним або частковим обмеженням надання Послуг попередньо сповістивши про це Споживача шляхом розміщення на Сайті Провайдера відповідної інформації, не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку робіт. Сумарний час профілактичного обслуговування не повинен перевищувати 14 (чотирнадцять) годин упродовж місяця.

   6. Змінювати та встановлювати Тарифи на оплату Абонентом Послуг, розмістивши повідомлення про це на Сайті Провайдера, не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до їх запровадження. У випадку непогодження Абонента з новими Тарифами він має право достроково припинити дію Договору, письмово попередивши про це Провайдера не пізніше ніж за п’ять днів до введення нових Тарифів. У випадку неотримання Провайдером у вказані строки повідомлення про відмову від Договору від Абонента Тарифи вважаються прийнятими Абонентом. Припинення дії Договору за бажанням Абонента відбувається в обумовлені даним пунктом строки виключно за наявності посилання в повідомленні про підстави припинення Договору, а саме непогодження зі зміною Тарифів, в інших випадках діють умови та строки припинення Договору обумовлені статтею 7 цього Договору. Зміна Тарифів відбувається з 1-го числа місяця, наступного за місяцем розміщення повідомлення на Сайті Провайдера.

   7. У випадку виявлення Провайдером нетипового навантаження на Телекомунікаційну мережу Провайдера (вірусні програми, різкий ріст трафіку Абонента, понад трафік, передбачений обраним Абонентом Тарифним планом), яке спричинене Абонентом, Провайдер має право обмежити обсяг трафіку або надання Послуг до з’ясування обставин такого навантаження.

   8. Тимчасово припиняти надання Послуг частково (сервіси передачі даних тощо) або повністю у випадках:

(а) несплати або несвоєчасної оплати Абонентом Послуг відповідно до обраних ним Тарифів чи наявності заборгованості Абонента за отримані Послуги - тимчасово припинити надання Послуг та/або припинити надання Послуг у разі, якщо протягом 10-ти днів після відправлення повідомлення про кінцевий строк оплати не надійшло підтвердження про оплату;

(б) використання Абонентом на комерційній основі або у інший спосіб, ніж це передбачено Договором, Тарифами та/або Умовами, свого Кінцевого обладнання в т.ч. й для надання Послуг третім особам тощо;

(в) несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання мережі або технічних засобів Провайдера;

(г) отримання письмової заяви чи усного звернення Абонента;

(д) проведення Провайдером ремонтних чи профілактичних робіт;

(е) встановлення факту розсилання Абонентом спаму.

(є) порушення Абонентом вимог законодавства щодо експлуатації Кінцевого обладнання.

(ж) виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства.Надання Послуг може бути відновлено після повного усунення Абонентом підстав для тимчасового припинення.

   1. У випадку нецензурного телефонного або особистого спілкування Абонента з представниками Провайдера, останні мають право здійснювати спілкування з таким Абонентом виключно через Особистий кабінет.

   2. Реалізацію інших прав відповідно до законодавства.

  1. Провайдер зобов’язаний:

   1. Інформувати Абонента про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування (на запит Абонента).

   2. Попереджати Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг, відключення їх Кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цим Договором та законодавством.

   3. Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність.

   4. Надавати Послуги за встановленими показниками якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій, умов цього Договору, умов надання Послуг з додержанням вимог Правил та інших актів законодавства.

   5. Забезпечувати правильність застосування Тарифів на Послуги та своєчасне інформування Абонента про їх зміну.

   6. Надавати Послуги у строки, передбачені цим Договором та законодавством.

   7. Направляти своїх працівників за викликом Абонента для усунення пошкоджень абонентського обладнання, абонентської лінії, виконання інших робіт за наявності посвідчення з фотокарткою, скріпленого печаткою, із зобов'язанням пред'являти посвідчення Абоненту.

   8. Вживати відповідно до законодавства заходів із забезпечення таємниці інформації, що передається телекомунікаційними мережами, конфіденційності інформації про Абонента та Послуги, які він отримав чи замовляв.

   9. Інформувати Споживача про строк, при настанні якого може бути припинено надання послуг, на які не нараховується щомісячна плата і які потребують постійного використання ресурсів телекомунікаційних мереж, якщо споживач не користувався цими Послугами.

   10. Надавати Послуги за встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій (згідно наказу Адміністрації ДССЗЗІ України від 28.12.2012р. № 803, зареєстрованого в Мінюсті України 21.01.2013р. № 135/22667), Умов з додержанням вимог Правил надання та отримання телекомунікаційних.

   11. Провайдер зобов'язаний усувати пошкодження власної Телекомунікаційної мережі протягом доби з моменту подання Абонентом заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі.

   12. Нести інші обов'язки відповідно до законодавства.

  2. Абонент має право на:

   1. Дострокове розірвання цього Договору за умови попередження Провайдера не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до такого розірвання.

   2. Несплату абонентної плати за весь час пошкодження (аварії) телекомунікаційних мереж, що призвело до припинення надання Послуг, у разі порушення Провайдером контрольних термінів усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини Абонента.

   3. Своєчасне отримання замовлених Послуг встановленої якості.

   4. Отримання від Провайдера відомостей про отримані Послуги у порядку, встановленому законодавством.

   5. Обмеження Провайдером доступу Абонента до окремих видів Послуг на підставі його заяви та технічних можливостей Провайдера у встановленому порядку.

   6. Самостійну зміну Тарифного плану надання Послуг. Ця функція знаходиться в Особистому кабінеті Абонента на Сайті Провайдера.

   7. Повернення Провайдером невикористаної частини коштів у разі відмови від попередньо оплачених Послуг, замовлених за цим Договором, у випадках і в порядку, визначених законодавством.

   8. Відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Провайдером обов'язків, передбачених цим Договором або законодавством.

   9. Відмову від Послуг у порядку, встановленому цим Договором.

   10. Переоформлення Договору на ім'я одного з членів своєї сім'ї відповідно до порядку, встановленого законодавством.

   11. Оскарження неправомірних дій Провайдера згідно із законодавством.

   12. Реалізацію інших прав відповідно до законодавства.

  3. Абонент зобов’язаний:

   1. Сплачувати замовлені Послуги у розмірах, порядку та в строки, встановлені цим Договором та відповідно до законодавства.

   2. Повідомляти у місячний строк Провайдера про зміну обов'язкових реквізитів, передбачених у договорі.

   3. Не допускати підключення Кінцевого обладнання, яке не має документа про підтвердження відповідності;

   4. Не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.

    Державна безпека - стан захищеності державної влади, суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, спокою людей (народу), громадської злагоди, довкілля, національної і релігійної рівності.

    Правопоря́док (від правовий порядок) - частина системи суспільних відносин, які врегульовані нормами права.   5. Не допускати використання на комерційній основі Кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання телекомунікаційних послуг третім особам.

   6. Утримувати у справному стані Кінцеве обладнання та абонентські лінії в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки.

    Присади́бна земе́льна діля́нка - земельна ділянка (обмежована, забезпечена виїздом на вулицю, провулок тощо), на якій розміщені житловий будинок, господарські будівлі та споруди, сад, город тощо.За правовим статусом відноситься до земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку.

    Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.   7. Повідомляти, у тому числі письмово, на запит Провайдера про тип Кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг.

   8. Терміново повідомляти про будь-які збої або погіршення якості в роботі, за телефоном, зазначених в статті 9 цього Договору.

   9. Надавати відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" згоду на обробку персональних даних, необхідну для укладення Договору та надання Послуг.

   10. Забезпечити уповноваженим представникам Провайдера вільний доступ до телекомунікаційної мережі та абонентському відгалуженню з метою їх обстеження, ремонту та технічного обслуговування після надання представниками Провайдера відповідного посвідчення.

   11. Не здійснювати модернізацію та/або програмування Кінцевого обладнання, яке може вплинути на тарифікацію Послуг в мережі Провайдера або на функціонування мережевого обладнання Провайдера.

    Мереже́ве обла́днання - пристрої, необхідні для роботи комп'ютерної мережі, наприклад: маршрутизатор, комутатор, концентратор, патч-панель та ін. Зазвичай розрізняють активне та пасивне мережеве обладнання.   12. Самостійно вживати всіх необхідних заходів щодо безпечності інформації, яка передається через Інтернет.

   13. Не здійснювати дій, які прямо не заборонені умовами цього Договору, але можуть бути кваліфіковані як втручання в мережу Провайдера.

   14. Своєчасно оновлювати антивірусні програми з метою захисту власного комп’ютера.

    Антивірусна програма (антивірус) - спеціалізована програма для знаходження комп'ютерних вірусів, а також небажаних (шкідливих) програм загалом та відновлення заражених (модифікованих) такими програмами файлів, а також для профілактики - запобігання зараження (модифікації) файлів чи операційної системи шкідливим кодом.   15. Не використовувати мережеві ідентифікатори третіх осіб, не фальсифікувати мережеві ідентифікатори, не використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори, не замовляти та не пропонувати розсилання спаму, не розсилати спам, не здійснювати та не сприяти здійсненню будь-яких дій, які заважають роботі інших абонентів та Послуг або нормальному функціонування обладнання Провайдера.

  4. Нести інші обов'язки відповідно до законодавства.  1   2


Скачати 298.6 Kb.

 • ТОВ «СВІТ ОНЛАЙН», що є юридичною особою
 • Цивільного кодексу
 • Публічна оферта
 • Акцепт
 • Телекомунікаційної мережі Кінцевого обладнання
 • Оператор
 • Мережевий ідентифікатор
 • IP – адреса Абонента
 • C айт Провайдера
 • Тарифний план або Тариф
 • Підключення (відключення) кінцевого обладнання
 • Телекомунікаційна послуга (послуга)
 • INTERNET або Інтернет
 • Розрахунковий період
 • МАС-адреса
 • ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
 • ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ
 • ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН