Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПро застосування заходу впливу до публічного акціонерного товариствА "Страхова компанія "країна"

Скачати 71.76 Kb.

Про застосування заходу впливу до публічного акціонерного товариствА "Страхова компанія "країна"
Скачати 71.76 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір71.76 Kb.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,

ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)01001, м.

Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.

Київ, вул. Б. Грінченка, 3; тел. 234-02-24, факс 235-77-51, Код ЄДРПОУ 38062828


РОЗПОРЯДЖЕННЯ
22.12.2015 м.Київ № 3297
Про застосування заходу впливу до

ПУБЛІЧНОГО акціонернОГО

товариствА "Страхова

компанія "КРАЇНА"
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянувши справу про порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, провадження у якій розпочато актом про правопорушення, вчинені ПУБЛІЧнИМ акціонернИМ товариством "Страхова компанія "КРАЇНА" на ринку фінансових послуг, від 04.12.2015 №910/13-15/13/3 (далі – Акт), місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 20842474) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 04176, м.

Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).

Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - публічний реєстр юридичних осіб в Україні.

Київ, вул. Електриків, буд. 29-А; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29-А,
ВСТАНОВИЛА:

За результатами перевірки звітних даних Товариства за 9 місяців 2015 року (вх. № 13/2246-ск від 26.10.2015), що надійшли до Нацкомфінпослуг у паперовому вигляді, встановлено таке.


1. Величина сформованих Товариством страхових резервів станом на 30.09.2015 становить 93 740,0 тис. грн, з них представлено акціями – у розмірі 27 556,0 тис. грн.

При цьому, обсяг акцій, які відповідають вимогам пункту 2.1 Розділу ІІІ Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж страхування життя, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 08.11.2009 №741, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.11.

Техні́чні резе́рви, страхові резерви (англ. technical reserves) - сукупність обчислених за видами страхування резервів (незароблених премій, заявлених, але не виплачених збитків, збитків, які виникли, але не заявлені, катастроф, коливань збитковості).

Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

2009 за №1099/1711 (далі – Положення), у частині обов’язковості проходження акціями процедури лістингу на фондовій біржі, перебування у біржовому реєстрі та в обігу на фондовій біржі, що включаються до суми прийнятних активів із метою дотримання нормативу достатності активів, становить 10 237,0 тис.

Фо́ндова бі́ржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами; акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, статуту і правил фондової біржі.

грн. а саме:ПАТ "ІІК "Будфінконсалтинг"

у розмірі

10 237,0 тис. грн;

Зазначена інформація свідчить про порушення Товариством станом на 30.09.2015 вимог пункту 2.1 розділу ІІІ Положення, в частині включення до суми прийнятних активів, яка розраховується з метою дотримання нормативу достатності активів акцій, що пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі, перебувають у біржовому реєстрі та в обігу на фондовій біржі.

2. Величина сформованих Товариством страхових резервів станом на 30.09.2015 становить 93 740,0 тис. грн, з яких активами визначених категорій, з урахуванням вимог статті 31 Закону України „Про страхування” та з урахуванням вимог та обмежень, встановлених у розділах ІІІ та ІV Положення, може бути представлено коштів страхових резервів (величина нормативу достатності активів) у розмірі 75 724,0 тис.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

грн, а саме:

 • грошовими коштами на поточних рахунках – 8 630,0 тис.

  Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.

  грн;

 • банківськими вкладами (депозитами) – 56 824,0 тис. грн;

 • акціями українських емітентів – 9 374,0 тис. грн;

 • правами вимоги до перестраховиків – 893,0 тис. грн;

 • готівкою в касі – 3,0 тис. грн

Таким чином, сформовані Товариством страхові резерви на 30.09.2015 представлені визначеними категоріями активів не у повному обсязі (не представлено визначеними категоріями активів страхові резерви у обсязі 18 016,0 тис. грн.) та Товариством не дотримано вимоги до мінімального розміру нормативу достатності активів.
Зазначена у пунктах 1 і 2 інформація свідчить про порушення Товариством станом на 30.09.2015 вимог:

статті 31 Закону України „Про страхування” в частині обов’язковості представлення коштів страхових резервів активами визначених категорій;

пункту 2 Розділу II Положення, відповідно до якого сума прийнятних активів, які відповідають нормативам диверсифікованості активів, встановленим у Розділі ІV Положення, на будь-яку дату має бути не меншою за суму страхових резервів.
3. Згідно звітних даних Товариства за 9 місяців 2015 року станом на 30.09.2015 сума прийнятних активів, яка розраховується з метою дотримання нормативу достатності активів, становить 76 587,0 тис. грн. Сумарна величина довгострокових та поточних зобов’язань і забезпечень, включаючи величину страхових резервів, що розраховується відповідно до чинного законодавства, станом на 30.09.2015 становить 106 120,0 тис. грн.

Відповідно до даних Балансу (Звіту про фінансовий стан) Додатку 1 звітних даних Товариства за 9 місяців 2015 року станом на 30.09.2015 дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить 5 404,0 тис.

Дебіторська заборгованість, рахунки до одержання (Accounts Receivable) - суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. В балансі підприємства записуються як активи.

грн.

Таким чином, станом на 30.09.2015 Товариством порушено вимоги пункту 3.4 розділу ІІІ Положення, відповідно до якого сума прийнятних активів Товариства, яка розраховується з метою дотримання нормативу достатності активів, збільшена на величину непростроченої дебіторської заборгованості за укладеними договорами страхування та перестрахування, повинна бути не меншою, ніж сумарна величина довгострокових та поточних зобов’язань і забезпечень, включаючи величину страхових резервів, що розраховується відповідно до чинного законодавства.
Товариством листом № 9500 від 21.12. 2015 надано пояснення на акт про правопорушення, вчинені ПУБЛІЧнИМ акціонернИМ товариством "Страхова компанія "КРАЇНА" на ринку фінансових послуг №910/13-15/13/3 від 04 грудня 2015 року, відповідно до яких Товариство наводить перелік цінних паперів, що пройшли процедуру делістингу та на думку Товариства можуть бути включені до прийнятних активів для представлення коштів страхових резервів відповідно до підпункту 2.

Цінні папери Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.

1 пункту 2 Розділу ІІІ Положення, у розмірі 75% від їх вартості, а саме:

 • ПАТ "ТД "ВІАН" (код за ЄДРПОУ емітента 38864814);

 • ПАТ "АГРОХІМРЕМОНТ" (код за ЄДРПОУ емітента 05489371);

 • ПАТ "ФК "СТС-КАПІТАЛ" (код за ЄДРПОУ емітента 37401756).

Водночас, щодо зазначених емітентів встановлено таке:

 • відповідно до Рішення НКЦПФР від 28.07.2015 №1135 торгівлю цінними паперами ПАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ ВІАН" (код за ЄДРПОУ 38864814) на будь-якій фондовій біржі зупинено з 29.07.2015 на термін до 29.11.2015;

 • відповідно до Рішення НКЦПФР від 26.11.2015 №1933 торгівлю цінними паперами ПАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ ВІАН" (код за ЄДРПОУ 38864814) на будь-якій фондовій біржі зупинено з 30.11.2015 на термін до 29.07.2016;

 • відповідно до Рішення НКЦПФР від 28.07.2015 №1135 торгівлю цінними паперами ПАТ "АГРОХІМРЕМОНТ" (код за ЄДРПОУ 05489371) на будь-якій фондовій біржі зупинено з 29.07.2015 на термін до 29.11.2015;

 • відповідно до Рішення НКЦПФР від 19.11.2015 №1874 ПАТ "АГРОХІМРЕМОНТ" включено списку емітентів, що мають ознаки фіктивності;

 • відповідно до Рішення НКЦПФР від 04.08.2015 №1135 торгівлю цінними паперами ПАТ "Фінансова компанія "СТС-Капітал" (код за ЄДРПОУ 38864814) на будь-якій фондовій біржі зупинено з 05.07.2015 на термін до 05.12.2015;

 • відповідно до Рішення НКЦПФР від 19.11.2015 №1873 ПАТ "Фінансова компанія "СТС-Капітал" (код за ЄДРПОУ 38864814) включено списку емітентів, що мають ознаки фіктивності.

Товариством не надано відповідних підтверджуючих документів щодо перебування станом на 30.09.2015 року цінних паперів зазначених емітентів у процесі делістингу.

Таким чином, цінні папери емітентів ПАТ "ТД "ВІАН" (код за ЄДРПОУ емітента 38864814), ПАТ "АГРОХІМРЕМОНТ" (код за ЄДРПОУ емітента 05489371), ПАТ "ФК "СТС-КАПІТАЛ" (код за ЄДРПОУ емітента 37401756) станом на 30.09.2015 не перебували у процесі делістингу, не знаходились у біржовому реєстрі та обігу на фондовій біржі, а тому не відповідали вимогам абзаців першого та другого пункту 2.1 розділу ІІІ Положення та вимогам статті 31 Закону України „Про страхування” в частині обов’язковості розміщення страхових резервів з урахуванням ліквідності, а значить не можуть бути враховані як прийнятні активи для представлення коштів страхових резервів.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Відповідно до вимог абзацу другого пункту 2.1 розділу ІІІ Положення, у разі делістингу акцій, облігацій підприємств або облігацій місцевих позик зазначені цінні папери приймаються для представлення коштів страхових резервів у розмірі 75 відсотків від найменшого значення таких величин: біржового курсу цінних паперів на дату розрахунку або біржового курсу на останній робочий день перебування цінних паперів у лістингу. Водночас, відповідно до вимог пункту 3.4 розділу ІІІ Положення, до суми прийнятних активів Товариства, яка розраховується з метою дотримання нормативу достатності активів, включаються акції, облігацій підприємств або облігацій місцевих позик, які відповідно до законодавства пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі, перебувають у біржовому реєстрі та в обігу на фондовій біржі.


Враховуючи викладене та керуючись пунктом 10 частини першої статті 28, статтею 39, пунктом 1 частини першої статті 40 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», пунктом 4 частини першої статті 37 Закону України «Про страхування», підпунктом 41 пункту 4 та підпунктом 19 пункту 6 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, пунктом 1.

Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).

5 розділу І, підпунктом 1 пункту 2.1 та абзацом першим пункту 2.2 розділу ІІ, пунктом 3.1 розділу ІІІ, абзацом другим пункту 4.21 розділу IV Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20.11.2012 № 2319, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за № 2112/22424, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Приписати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА" усунути порушення законодавства про
фінансові послуги включно до 01.02.2016 та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушення з наданням підтверджуючих документів у термін включно до 28.02.2016.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О.В.Голова Комісії І. Пашко
Каталог: files -> ROZPORYADGHRNYA -> 2015
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
ROZPORYADGHRNYA -> Розпорядження 26. 01. 2017 м. Київ №133 Про закриття справи про порушення Публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна страхова компанія
ROZPORYADGHRNYA -> Розпорядження 29. 03. 2016 м. Київ №642 Про закриття справи про порушення приватним акціонерним товариством «страхова компанія «нова» законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг
2015 -> Про застосування заходу впливу до Товариства з обмеженою відповідальністю «фінансова компанія


Скачати 71.76 Kb.

 • РОЗПОРЯДЖЕННЯ 22.12.2015 м.Київ
 • Міністерстві юстиції України
 • Указом Президента України