Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПро застосування заходу впливу до товариства з додатковою відповідальністю "страхова компанія "іллічівська"

Скачати 70.05 Kb.

Про застосування заходу впливу до товариства з додатковою відповідальністю "страхова компанія "іллічівська"
Скачати 70.05 Kb.
Дата конвертації27.05.2017
Розмір70.05 Kb.


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,

ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)


01001, м.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Київ, вул. Б. Грінченка, 3, тел. 234-02-24, факс 235-77-51,Код ЄДРПОУ 38062828


РОЗПОРЯДЖЕННЯ
20.04.2017 м. Київ № 1172
Про застосування заходу впливу до

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІЛЛІЧІВСЬКА"


Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянувши справу про порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, провадження у якій розпочато актом про правопорушення, вчинені ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІЛЛІЧІВСЬКА" на ринку фінансових послуг, від 30.03.2017 № 508/13-3/11, місцезнаходження ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІЛЛІЧІВСЬКА" (код за ЄДРПОУ 33225921) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: вулиця Саксаганського, будинок 38-Б,офіс 9, місто Київ, 01033;
Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;
Київ Ки́їв (МФА: [ˈkɪjiw]опис файлу) - столиця України, місто-герой, одне з найбільших і найстаріших міст Європи. Розташований у середній течії Дніпра, у північній Наддніпрянщині. Політичний, соціально-економічний, транспортний та освітньо-науковий центр країни.
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - публічний реєстр юридичних осіб в Україні.
відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 01033, Київ, Саксаганського, буд.38-б, оф.9,
ВСТАНОВИЛА:

За результатами перевірки звітних даних Товариства за 2016 рік (вх. № 519з/ск від 03.03.2017), що надійшли до Нацкомфінпослуг у паперовій формі, встановлено таке.

1. Згідно Балансу (Звіту про фінансовий стан) Додатку 1 звітних даних Товариства за 2016 рік станом на 31.12.2016 вартість чистих активів (нетто-активів) Товариства становить 4 894,0 тис. грн, статутний капітал – 27 480,0 тис. грн. Таким чином, вартість чистих активів (нетто-активів) є меншою за розмір зареєстрованого статутного капіталу Товариства.

Вищезазначена інформація свідчить про порушення Товариством вимог законодавства про фінансові послуги, а саме:пункту 56 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 07.12.
Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Цінні папери Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
2016 № 913 (далі – Ліцензійні умови), відповідно до яких, вартість чистих активів страховика, утвореного у формі акціонерного товариства або товариства з додатковою відповідальністю, після закінчення другого та кожного наступного фінансового року з дати внесення інформації про страховика до Державного реєстру фінансових установ має бути не меншою зареєстрованого розміру статутного капіталу страховика;
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).


пункту 36 Ліцензійних умов, відповідно до яких, фінансова установа зобов'язана виконувати нормативно-правові акти, якими встановлені умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, вимоги та рішення Нацкомфінпослуг, що відповідають її повноваженням, визначеним законом, зокрема надавати на такі вимоги та рішення інформацію і звітність у встановлений у них строк.
Неба́нківська фіна́нсова устано́ва - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та внесена до Державного реєстру фінансових установ у порядку, установленому законодавством України.

2. Відповідно до таблиці 6.2 «Перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності» розділу 6 «Умови забезпечення платоспроможності страховика» Додатку 4 звітних даних Товариства за 2016 рік станом на 31.12.2016 рік величина фактичного запасу платоспроможності страховика складає 4 004,0 тис. грн, величина нормативного запасу платоспроможності складає 5 748,9 тис. грн.

Таким чином, величина фактичного запасу платоспроможності Товариства менша розрахункового нормативного запасу платоспроможності на 1 744,9 тис. грн.

Вищезазначена інформація свідчить про порушення Товариством вимог законодавства про фінансові послуги, а саме:статті 30 Закону України «Про страхування», відповідно до якої на будь-яку дату фактичний запас платоспроможності страховика повинен перевищувати розрахунковий нормативний запас платоспроможності;
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.


пункту 45 Ліцензійних умов, відповідно до яких, cтраховик зобов'язаний дотримуватися умов забезпечення платоспроможності страховика;

пункту 36 Ліцензійних умов, відповідно до яких, фінансова установа зобов'язана виконувати нормативно-правові акти, якими встановлені умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, вимоги та рішення Нацкомфінпослуг, що відповідають її повноваженням, визначеним законом, зокрема надавати на такі вимоги та рішення інформацію і звітність у встановлений у них строк.

3. Величина сформованих Товариством страхових резервів (норматив диверсифікованості активів) станом на 31.12.2016 складає 121 476,2 тис. грн, при цьому, з урахуванням вимог (принципів) до безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості та якості визначених прийнятних активів, встановлених статтею 31 Закону України «Про страхування» та розділами ІІ, ІІІ Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 23.02.2016 № 396, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.03.

Техні́чні резе́рви, страхові резерви (англ. technical reserves) - сукупність обчислених за видами страхування резервів (незароблених премій, заявлених, але не виплачених збитків, збитків, які виникли, але не заявлені, катастроф, коливань збитковості).
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
2016 за №417/28547 (далі – Положення № 396), Товариством може бути розміщено кошти страхових резервів (дотримано норматив диверсифікованості активів) у визначені прийнятні активи у розмірі 5 864,0 тис. грн, а саме:

грошові кошти на поточних рахунках у розмірі 210,2 тис.

Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.
грн;

банківські вклади у розмірі 5,3 тис. грн;

нерухоме майно у розмірі 3 133,3 тис. грн;

права вимоги до перестраховиків у розмірі 2 515,2 тис. грн.

Таким чином, сформовані Товариством станом на 31.12.2016 страхові резерви розміщені визначеними категоріями прийнятних активів не у повному обсязі та не дотримано норматив диверсифікованості активів: дефіцит прийнятних активів Товариства для представлення коштів страхових резервів та дотримання нормативу достатності активів складає 115 612,2 тис. грн.

Зазначена інформація свідчить про порушення Товариством вимог законодавства про фінансові послуги, а саме:статті 31 Закону України „Про страхування” в частині обов’язковості представлення коштів страхових резервів активами визначених категорій;

абзацу другого пункту 6 Розділу I Положення № 396, відповідно до якого норматив диверсифікованості активів має бути не меншим, ніж величина страхових резервів, що розраховується відповідно до законодавства з урахуванням вимог стандартів фінансової звітності;

пункту 7 Розділу I Положення № 396 в частині обов’язковості дотримання на будь-яку дату нормативу диверсифікованості активів;

пункту 36 Ліцензійних умов, відповідно до яких, фінансова установа зобов'язана виконувати нормативно-правові акти, якими встановлені умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, вимоги та рішення Нацкомфінпослуг, що відповідають її повноваженням, визначеним законом, зокрема надавати на такі вимоги та рішення інформацію і звітність у встановлений у них строк.

4. Норматив достатності активів Товариства станом на 31.12.2016 має бути не меншим, ніж сумарна величина довгострокових та поточних зобов’язань і забезпечень, включаючи величину страхових резервів, що розраховується відповідно до законодавства, яка становить 144 011,2 тис. грн.

Сума прийнятних активів, з урахуванням критеріїв та вимог до якості активів страховика, встановлених розділом ІІ Положення № 396, збільшена на величину непростроченої дебіторської заборгованості за укладеними договорами страхування та/або перестрахування, яка розраховується з метою дотримання нормативу достатності активів становить 5 864,0 тис.

Дебіторська заборгованість, рахунки до одержання (Accounts Receivable) - суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. В балансі підприємства записуються як активи.
грн, а саме:

грошові кошти на поточних рахунках у розмірі 210,2 тис. грн;

банківські вклади у розмірі 5,3 тис. грн;

нерухоме майно у розмірі 3 133,3 тис. грн;

права вимоги до перестраховиків у розмірі 2 515,2 тис. грн.

Відповідно до даних Балансу (Звіту про фінансовий стан) Додатку 1 звітних даних Товариства за 2016 рік, станом на 31.12.2016, дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить  766,0 тис. грн, проте інформація щодо величини непростроченої дебіторської заборгованості за укладеними договорами страхування та/або перестрахування відсутня.

Отже, Товариством станом на 31.12.2016 не дотримано нормативу достатності активів: дефіцит прийнятних активів Товариства для дотримання нормативу достатності активів складає 138 147,2 тис. грн.

Таким чином, станом на 31.12.2016 Товариством порушено вимоги законодавства про фінансові послуги, а саме:абзацу другого пункту 5 Розділу I Положення № 396, відповідно до якого норматив достатності активів має бути не меншим, ніж сумарна величина довгострокових та поточних зобов’язань і забезпечень, включаючи величину страхових резервів, що розраховується відповідно до законодавства;

пункту 7 Розділу I Положення № 396 в частині обов’язковості дотримання на будь-яку дату нормативу достатності активів;

пункту 36 Ліцензійних умов, відповідно до яких, фінансова установа зобов'язана виконувати нормативно-правові акти, якими встановлені умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, вимоги та рішення Нацкомфінпослуг, що відповідають її повноваженням, визначеним законом, зокрема надавати на такі вимоги та рішення інформацію і звітність у встановлений у них строк.
Враховуючи викладене та керуючись пунктом 10 частини першої статті 28, статтею 39, пунктом 1 частини першої статті 40 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», пунктом 4 частини першої статті 37 Закону України «Про страхування», підпунктом 41 пункту 4 та підпунктом 19 пункту 6 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, пунктом 1.
Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).
5 розділу І, підпунктом 1 пункту 2.1 та абзацом першим пункту 2.2 розділу ІІ, пунктом 3.1 розділу ІІІ, абзацом другим пункту 4.21 розділу IV Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20.11.2012 № 2319, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за № 2112/22424, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІЛЛІЧІВСЬКА" усунути порушення законодавства про фінансові послуги включно до 30.06.2017 та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушення з наданням підтверджуючих документів включно до 25.07.2017.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Гурбич О.І.


Голова Комісії І. Пашко
Згідно з чинним законодавством Протокол № _______ засідання

відповідно до колегіального рішення Комісії Комісії від _________________


Скачати 70.05 Kb.

  • РОЗПОРЯДЖЕННЯ 2 0 .04.2017 м. Київ № 1 172
  • Міністерстві юстиції України
  • Указом Президента України