Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПро затвердження Керівництва з технічного забезпечення засобами технічного захисту інформації І комплексами технічного контролю

Про затвердження Керівництва з технічного забезпечення засобами технічного захисту інформації І комплексами технічного контролю
Сторінка1/3
Дата конвертації15.05.2017
Розмір0.64 Mb.
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.02.2013 м. КИЇВ № 65


Про затвердження Керівництва з технічного забезпечення засобами технічного захисту інформації і комплексами технічного контролю

З метою визначення порядку постачання, експлуатації, ремонту та списання засобів технічного захисту інформації і комплексів технічного контролю


НАКАЗУЮ:
1.
Техні́чний контро́ль - це перевірка відповідності об'єкта (продукції або процесу, від якого залежить її якість) встановленим технічним вимогам.
Технічний захист інформації Техні́чний за́хист інформа́ції (ТЗІ) - діяльність, спрямована на забезпечення інженерно-технічними заходами конфіденційності, цілісності та доступності інформації.
 Затвердити Керівництво з технічного забезпечення засобами технічного захисту інформації і комплексами технічного контролю, що додається.

Надається цифрове позначення КРВ 01.015.001-2012(01).


2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України П.В.ЛЕБЕДЄВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства оборони України

КЕРІВНИЦТВОз технічного забезпечення засобами технічного захисту інформації

і комплексами технічного контролю


1.
Міністерство оборони України Міністе́рство оборо́ни Украї́ни (Міноборони України) - центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні сили України.
Загальні положення
1.1. Це Керівництво визначає:

порядок забезпечення структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ, організацій, а також підприємств, які належать до сфери управління Міністерства оборони України (далі – військові частини), засобами технічного захисту інформації (далі – засоби ТЗІ), які застосовуються на об’єктах інформаційної діяльності, та комплексами технічного контролю (далі – КТК).

Військо́ва части́на (скорочення В.ч., в/ч) - основна військова одиниця постійної організації в збройних силах, що організаційно може входить до складу більшої військової частини або з'єднання.
Військо́вий навча́льний за́клад - середній або вищий навчальний заклад, який готує офіцерські кадри для подальшого проходження військової служби у лавах Збройних сил держав світу.

повноваження органу забезпечення військових частин засобами ТЗІ і КТК;

організацію планування забезпечення військових частин засобами ТЗІ і

КТК;

організацію ведення обліку, надання звітності та контролю наявності, руху, утримання та списання засобів ТЗІ і КТК.1.2. У цьому Керівництві терміни вживаються в такому значенні:

засоби ТЗІ – програмні, програмно-апаратні, апаратні або інші засоби, призначені для технічного захисту інформації, пошуку закладних пристроїв та дослідження ефективності захисту інформації;

комплекси засобів захисту (далі – КЗЗ) від несанкціонованого доступу (далі – НСД) до інформації – це сукупність програмно-апаратних засобів, які забезпечують реалізацію політики безпеки інформації;

Несанкціоно́ваний до́ступ до інформа́ції - доступ до інформації з порушенням посадових повноважень співробітника, доступ до закритої для публічного доступу інформації з боку осіб, котрі не мають дозволу на доступ до цієї інформації.

комплексний технічний контроль – контроль за станом функціонування своїх радіо-електронних засобів і їх захисту від технічних засобів розвідки противника. КТК включає програмно-апаратні або апаратні засоби (комплекси), що використовуються з метою здійснення радіо-, радіотехнічного, фотографічного, візуально-оптичного контролю, а також контролю ефективності захисту інформації від її витоку технічними каналами при експлуатації засобів передачі і обробки інформації;

Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.

об’єкти інформаційної діяльності (далі – ОІД) – будівлі, приміщення, транспортні засоби чи інші інженерно-технічні споруди, функціональне призначення яких передбачає обіг інформації з обмеженим доступом;

інформація з обмеженим доступом (далі – ІзОД) – конфіденційна, таємна та службова інформація, необхідність охорони та порядок доступу до якої визначено чинним законодавством.

1.3. Засоби ТЗІ, які застосовуються у Збройних Силах України:

1.3.1.

Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.
Збро́йні си́ли Украї́ни - військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладаються завдання з оборони України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності.
Технічні засоби захисту інформації:

прилади високочастотного шуму (стаціонарні, мобільні, комп’ютерні);

прилади акустичного шуму (стаціонарні, мобільні);

Шум або акусти́чний шум - коливання частинок навколишнього середовища, що сприймається органами слуху людини як небажані сигнали. З точки зору акустики: шум - нестійкі або випадкові акустичні коливання, що характеризуються випадковою зміною амплітуди і частоти.

вібровипромінювачі (п’єзоелектричні, електромагнітні);

випромінювачі акустичні та віброакустичні;

колонки акустичні захищені;

підсилювачі потужності сигналів звукового діапазону (з акустичними колонками);

Звук - коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. У вузькому значенні терміном звук визначають коливання, які сприймаються органами чуття людини.

генератори радіотехнічного шуму смугові;

розділові трансформатори з екрануючою обмоткою;

фільтри мережеві протизавадні;

фільтри лінійні загороджувальні;

спеціальні пристрої захисту інформації (засоби зашумлення) в мережі електроживлення;

електромагнітні екрани;

комутаційні пристрої;

пристрої автоматизованого контролю;

інші засоби.

1.3.2. Технічні засоби із захистом інформації (“захищені” технічні засоби):

засоби електронно-обчислювальної техніки із захистом інформації;

засоби копіювально-розмножувальної техніки із захистом інформації;

захищене автоматизоване робоче місце;

Комп'ютер (від англ. computer; лат. computator - обчислювач, лат. computatrum - рахувати, МФА: [kəmpjuː.Tə(ɹ)]) - програмно-керований пристрій для обробки інформації. Конструктивно це може бути механічний або немеханічний (електронний) пристрій, призначений для проведення обчислень, які можуть відбуватися дискретно або безперервно у часі.
Автоматизо́ване робо́че мі́сце (АРМ) - індивідуальний комплекс технічних і програмних засобів, що призначений для автоматизації професійної праці фахівця і забезпечує підготовку, редагування, пошук і видачу на екран і друк необхідних йому документів і даних.

інші засоби.

1.3.3. Засоби оцінки ефективності ТЗІ (контролю за захищеністю інформації):

комплекси вимірювально-обчислювальні (програмно-апаратні) багатофункціональні для оцінювання захищеності інформації на ОІД;

комплекси вимірювально-обчислювальні (програмно-апаратні) багатофункціональні для оцінювання захищеності інформації на ОІД від витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань і наведення (далі – ПЕМВН);

Електромагн́ітне випром́інювання (англ. electromagnetic radiation) - взаємопов'язані коливання електричного (Е) i магнітного (B) полів, що утворюють електромагнітне поле а також, процес утворення вільного електро-магнітного поля при нерівномірному русі та взаємодії електричних зарядів.

комплекси вимірювально-обчислювальні (програмно-апаратні) багатофункціональні для оцінювання захищеності інформації на ОІД від витоку акустичним та/або віброакустичним каналами;

радіовиявлювачі;

шумоміри;

аналізатори спектра;

інші засоби.

1.3.4. Засоби виявлення закладних пристроїв:

детектори нелінійних переходів;

індикатори поля;

інші, включені до Переліку засобів загального призначення, дозволених для забезпечення технічного захисту інформації, необхідність охорони якої визначено

  1   2   3  • Міністерства оборони України