Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПро затвердження Класифікації запасів І ресурсів корисних копалин державного фонду надр { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 850 ( 850-2004-п ) від 05. 07. 2004 n 264 ( 264-2008-п ) від 26

Скачати 199.05 Kb.

Про затвердження Класифікації запасів І ресурсів корисних копалин державного фонду надр { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 850 ( 850-2004-п ) від 05. 07. 2004 n 264 ( 264-2008-п ) від 26
Скачати 199.05 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.03.2017
Розмір199.05 Kb.
  1   2

 герб україни                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А


від 5 травня 1997 р. N 432
Київ

Про затвердження Класифікації запасів


і ресурсів корисних копалин державного
фонду надр

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 850 ( 850-2004-п ) від 05.07.
Геоло́гія (від грец. γῆ - земля, і грец. λογος - наука) - комплекс наук про тверду оболонку Землі, історію її розвитку та процеси, що її створили.
Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.
2004

N 264 ( 264-2008-п ) від 26.03.2008 }


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Класифікацію запасів і ресурсів корисних
копалин державного фонду надр.

2. Державному комітетові по геології і використанню надр


подати у тримісячний термін в установленому порядку пропозиції
щодо внесення змін до актів Кабінету Міністрів України, що
випливають з цієї постанови.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Інд.33


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 травня 1997 р. N 432

КЛАСИФІКАЦІЯ


запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр

1. Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин


державного фонду надр (далі - Класифікація) встановлює єдині для
державного фонду надр України принципи підрахунку,
геолого-економічної оцінки і державного обліку запасів корисних
копалин згідно з рівнем їх промислового значення та ступенем
геологічного і техніко-економічного вивчення, умови, що визначають
підготовленість розвіданих родовищ корисних копалин до
промислового освоєння, а також основні принципи кількісної оцінки
ресурсів корисних копалин.
Родовище Родо́вище корисних копалин (англ. mineral deposit, occurrence, field; нім. Lagerstätte f nutzbarer Mineralien n pl) - це накопичення мінеральної речовини на певній площі в земній корі, що утворилось під впливом геологічних процесів, яке в якісному та кількісному відношенні задовольняє вимогам промисловості при даному стані техніки і в даних економіко-географічних умовах.

2. У Класифікації наведені нижче терміни і поняття вживаються


у такому значенні:

корисні копалини - природні мінеральні утворення органічного


і неорганічного походження у надрах, на поверхні землі, у джерелах
вод і газів, на дні водоймищ, а також техногенні мінеральні
утворення в місцях видалення відходів виробництва та втрат
продуктів переробки мінеральної сировини;
Географі́чна оболо́нка (англ. geography envelope; нім. geografischer Mantel, m) - верхня комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і складної взаємодії окремих геосфер - літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери.
Мінера́л (від пізньолат. minera - руда, рудна жила, рудник) - природна речовина, що утворилась під час геологічних процесів в земній корі або за еквівалентних процесів на інших космічних тілах у Всесвіті.
{ Абзац другий пункту 2
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 264 ( 264-2008-п )
від 26.03.2008 }

корисний компонент - складова частина корисної копалини,


вилучення якої з метою промислового використання технологічно
можливе і економічно доцільне.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
За наявності двох або більше
корисних компонентів корисна копалина є комплексною. Родовище
комплексної корисної копалини або двох чи більше однокомпонентних
корисних копалин визначається як комплексне;

основні корисні копалини і компоненти - корисні копалини і


компоненти, що визначають промислове значення родовища, напрям
його промислового використання і назву;
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.

супутні корисні копалини і компоненти - корисні копалини і


компоненти, видобуток яких здійснюється разом з основними
корисними копалинами, а вилучення і промислове використання
технологічно можливі та економічно доцільні у процесі переробки
основної мінеральної сировини;

ресурси корисних копалин і компонентів - обсяги корисних


копалин і компонентів невідкритих родовищ, оцінені як можливі для
видобутку і переробки при сучасному техніко-економічному рівні
розробки родовищ даного виду мінеральної сировини;

оцінка ресурсів корисних копалин і компонентів - наближене


визначення кількості та якості корисних копалин і компонентів на
основі аналізу сприятливих геологічних та економічних передумов і
позитивних результатів геологічних, геофізичних та інших
досліджень;
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Геофі́зика (від дав.-гр. γή - земля та дав.-гр. φυσικά - єство, природа) (англ. geophysics; нім. Geophysik f) - комплекс наук про фізичні властивості Землі й фізичні процеси, які відбуваються в атмосфері, гідросфері та літосфері під впливом внутрішніх сил Землі й космічних тіл.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
( Абзац сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 850 ( 850-2004-п ) від 05.07.2004 )

запаси корисних копалин і компонентів (загальні запаси


корисних копалин і компонентів) - обсяги корисних копалин і
компонентів, виявлені та підраховані на місці залягання за даними
геологічного вивчення відкритих (ідентифікованих) родовищ корисних
копалин;
Запа́си ко́рисних копа́лин - кількість корисних копалин, виявлена та підрахована на місці залягання за даними геологічного вивчення відкритих родовищ (покладів).

мінеральна сировина - корисна копалина, видобута і


перероблена на товарну продукцію гірничого виробництва;
Гірни́че підприє́мство - промислове підприємство, призначене для розвідування або розробки родовищ корисних копалин.

спільно залягаючі корисні копалини - корисні копалини, що


утворюють в розкривних і вмісних породах самостійні поклади,
селективний видобуток і вилучення яких технологічно можливі та
економічно доцільні у процесі видобутку основних корисних
копалин; ( Абзац десятий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 850
( 850-2004-п ) від 05.07.2004 )

товарна продукція гірничодобувного підприємства - мінеральна


сировина, видобута гірничодобувним підприємством і відповідає
установленим стандартам;
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Това́рна проду́кція - вартість всієї продукції, виробленої підприємством і призначеної для реалізації на сторону або для власних невиробничих потреб.
{ Абзац одинадцятий пункту 2 в редакції
Постанови КМ N 264 ( 264-2008-п ) від 26.03.2008 }

комплексне використання родовищ корисних копалин - видобуток


усіх корисних копалин родовища і вилучення наявних корисних
компонентів та їх промислове використання, а також використання
відходів, що утворюються у процесі видобутку і переробки
мінеральної сировини;

геолого-промисловий тип родовищ корисних копалин - сукупність


родовищ корисних копалин, об'єднаних схожістю речовинного складу
корисних копалин і спільністю геологічних умов їх утворення, що
визначились як реальні джерела постачання даного виду мінеральної
сировини на ринок;
Постачання - частина логістики, яке охоплює власне закупівлю, складування, транспортування, оприходування товарів, внутрішню перевірку й зберігання закупленого. Використовується також як синонім терміну Закупівельна логістика, або вхідна логістика.
Речови́нний склад, Склад речовини́ - Сховище речовини, матеріалу певного призначення. Наприклад, запалювальний склад, просочувальний склад, детонувальний склад тощо. Характеристика речовини, наприклад, корисної копалини за вмістом і кількісним співвідношенням її складових частин, компонентів: гранулометричний (ситовий) склад, фракційний склад, хімічний склад, елементний склад, петрографічний склад, літологічний склад, мінералогічний склад і т.і.

геологічне вивчення корисних копалин - визначення речовинного


складу, кількості, якості і технологічних властивостей корисних
копалин, геологічної будови, гідрогеологічних, гірничо-геологічних
та інших умов залягання їх покладів для обгрунтування проектних
рішень щодо способу і системи видобутку та схеми комплексної
переробки мінеральної сировини;
Гідрогеоло́гія (рос. гидрогеология, англ. hydrogeology, geohydrology; нім. Hydrogeologie) - галузь геології, що вивчає підземні води, їхнє походження, фізичні властивості, хімічний і газовий склад, поширення в земній корі, а також використання їх та методи охорони від виснаження та забруднення.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

техніко-економічне вивчення корисних копалин - визначення


гірничо-технічних, географо-економічних, соціально-екологічних та
інших умов розробки родовищ корисних копалин і переробки
мінеральної сировини, а також умов реалізації товарної продукції
гірничого виробництва для геолого-економічної оцінки промислового
значення нагромадження корисних копалин;
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.

геолого-економічна оцінка ділянки надр - періодичний аналіз


результатів кожної стадії геологічного та техніко-економічного
вивчення ресурсів корисних копалин ділянки надр з метою
встановлення та/або зміни промислового значення їх запасів на
підставі інформації про фактичні технологічні схеми,
техніко-економічні показники і фінансові результати видобування
корисних копалин в межах такої ділянки.
Технологічність (рос. технологичность, англ. adaptability to manufacture, нім. Fertigungsgerechtheit f) - відповідність продукції вимогам економічної технології її використання. Технологічність забезпечується при розробці конструкції виробу.
Виділяються детальна,
попередня і початкова геолого-економічні оцінки; { Абзац
шістнадцятий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 264 ( 264-2008-п )
від 26.03.2008 }

детальна геолого-економічна оцінка (ГЕО-1) - визначення рівня


економічної ефективності виробничої діяльності гірничодобувного
підприємства, що створюється або реконструюється, і доцільності
інвестування робіт з його проектування та будівництва. ГЕО-1
здійснюється на основі розвіданих запасів корисних копалин і
включає техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) постійних кондицій
для їх підрахунку. Детальність техніко-економічних розрахунків і
надійність фінансових показників ГЕО-1 повинні бути достатніми для
прийняття інвестиційного рішення без додаткових досліджень.
Конди́ція ( лат. condicio) - умова, стан. Стан зазвичай вказує на припущення, що повинні бути виконані: необхідна умова, достатня умова, необхідна та достатня умова, граничні умови, початкова умова.
Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Будівництво - галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

Матеріали детальної геолого-економічної оцінки родовища корисних
копалин, позитивно оцінені Державною комісією по запасах корисних
копалин (далі - ДКЗ), є основним документом, що обгрунтовує
доцільність фінансування робіт з опрацювання проектів будівництва
гірничодобувних об'єктів;
Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

попередня геолого-економічна оцінка (ГЕО-2) - обгрунтування


доцільності промислового освоєння родовища (покладу) корисних
копалин та інвестування геологорозвідувальних робіт з його
розвідки і підготовки до експлуатації. ГЕО-2 здійснюється на
основі попередньо розвіданих і розвіданих запасів корисних
копалин, оформляється як техніко-економічна доповідь (ТЕД) про
доцільність подальшої розвідки, в тому числі дослідно-промислової
розробки родовища (покладу). При цьому оцінка ефективності
розробки родовища проводиться на рівні кінцевої товарної продукції
гірничого виробництва; техніко-економічні показники визначаються
розрахунками або приймаються за аналогією;
Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.

початкова геолого-економічна оцінка (ГЕО-3) - обгрунтування


доцільності інвестування пошуково-розвідувальних робіт на
ділянках, перспективних щодо відкриття родовищ корисних копалин.
Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.

ГЕО-3 здійснюється на основі попередньо розвіданих запасів та
кількісної оцінки ресурсів корисних копалин і надається у формі
техніко-економічних міркувань (ТЕМ) про можливе їх промислове
значення. Оцінка можливості промислового освоєння передбачуваних
родовищ корисних копалин обгрунтовується укрупненими
техніко-економічними розрахунками на основі доведеної аналогії з
відомими промисловими родовищами або технічного завдання замовника
геологорозвідувальних робіт;
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.
Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.
Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.
( Абзац дев'ятнадцятий пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 850 ( 850-2004-п ) від
05.07.2004 )

коефіцієнт рентабельності продукції гірничодобувного


підприємства (промислу) - величина, що є співвідношенням
фінансового результату операційної діяльності до виробничої
собівартості продукції з урахуванням адміністративних витрат і
витрат на збут.
Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.
{ Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 264 ( 264-2008-п ) від 26.03.2008 }

3. За промисловим значенням запаси корисних копалин


поділяються на три групи:

балансові - запаси корисних копалин ділянки надр, для яких


на момент проведення геолого-економічної оцінки згідно з
техніко-економічними розрахунками та/або матеріалами фінансової
звітності доведено, що коефіцієнт рентабельності продукції
гірничодобувного підприємства (розрахунковий та/або фактичний) є
достатнім для економічно ефективного видобування корисних копалин
на такій ділянці надр; ( Абзац другий пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 850 ( 850-2004-п ) від
05.07.2004; в редакції Постанови КМ N 264 ( 264-2008-п ) від
26.03.2008 }

умовно балансові - запаси, ефективність видобутку і


використання яких на момент оцінки не може бути однозначно
визначена, а також запаси, що відповідають вимогам до балансових
запасів, але з різних причин не можуть бути використані на момент
оцінки;

позабалансові - запаси корисних копалин з ділянки надр, для


яких на момент проведення геолого-економічної оцінки згідно з
техніко-економічними розрахунками та/або матеріалами фінансової
звітності доведено, що коефіцієнт рентабельності продукції
(мінеральної сировини) гірничодобувного підприємства
(розрахунковий та/або фактичний) мав рівень, недостатній для
економічно ефективного видобування корисних копалин на такій
ділянці надр. { Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 850 ( 850-2004-п ) від 05.07.2004; в
редакції Постанови КМ N 264 ( 264-2008-п ) від 26.03.2008 }

Серед

  1   2


Скачати 199.05 Kb.

  • Державному
  • Кабінету Міністрів України