Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПро затвердження Класифікації запасів І ресурсів корисних копалин державного фонду надр { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 850 ( 850-2004-п ) від 05. 07. 2004 n 264 ( 264-2008-п ) від 26

Скачати 199.05 Kb.

Про затвердження Класифікації запасів І ресурсів корисних копалин державного фонду надр { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 850 ( 850-2004-п ) від 05. 07. 2004 n 264 ( 264-2008-п ) від 26
Скачати 199.05 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації25.03.2017
Розмір199.05 Kb.
1   2
балансових запасів за умовами видобутку і використання
виділяються видобувні і дотаційні за такими критеріями: { Пункт 3
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 850 ( 850-2004-п ) від
05.07.
Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
Бала́нсові запа́си ко́ри́сних копа́лин (рос. балансовые запасы полезных ископаемых, англ. balance reserves of minerals, нім. Bilanzvorräte) - група запасів корисних копалин,які на момент оцінки згідно з техніко-економічними розрахунками можна економічно ефективно видобути і використати при сучасній техніці і технології видобування.
2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 264
( 264-2008-п ) від 26.03.2008 }

для видобувних запасів - рентабельність виробничої діяльності


гірничодобувного підприємства (промислу), що проектується,
визначена ДКЗ, перевищує ставку рефінансування Національного банку
за умови раціонального використання технічних засобів і технологій
та дотримання вимог щодо охорони надр і навколишнього природного
середовища;
Рефінансування, роловер (Roll-over) - # Випуск нових облігаційних позик основного боргу за позиками, випущеними раніше. Рефінансування - це процес здійснення банком активних операцій (кредитних вкладень) за рахунок позик, отриманих у інших банках Цей термін також використовується в значенні пролонгації кредиту; як правило, шляхом видачі нової позики взамін старої або обміну старих облігацій на нові, тобто продовження терміну позики або збільшення суми, що її може отримати позичальник. Під рефінансуванням також розуміють забезпечення центральним банком комерційних банків додатковими резервами на кредитній основі, тобто запозиченими резервами. Ініціаторами рефінансування виступають комерційні банки. Вони звертаються до центрального банку у разі вичерпання можливостей поповнити свої резерви з інших джерел. Рефінансування можна розглядати як процес відновлення ресурсів комерційних банків, які були вкладені в позички, боргові цінні папери та інші активи.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.
Охоро́на надр (рос. охрана недр, англ. conservation of mineral resources, нім. Lagerstättenschutz m, Erdinnerenschutz m) - комплекс заходів, здійснюваних з метою найповнішого (комплексного) видалення корисних копалин з надр і максимально можливого, економічно доцільного зменшення втрат при їх розробці.
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 850 ( 850-2004-п ) від 05.07.2004 )
{ Абзац сьомий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 264 ( 264-2008-п ) від 26.03.2008 }


для дотаційних запасів - ефективність видобутку і


використання корисних копалин гірничодобувним підприємством
(промислом), що проектується, визначена ДКЗ, можлива тільки за
умови надання користувачу надр податкових пільг, субсидій, дотацій
або інших видів підтримки за рахунок державного чи місцевого
бюджетів.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Пода́тки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.
Пода′ткові пі́льги (англ. Tax Benefits) - переваги, що надаються окремим платникам податків, включаючи можливість не сплачувати податок або сплачувати його у меншому розмірі. Норми законодавства, що визначають підстави, порядок і умови застосування пільг з податків і зборів, не можуть мати індивідуального характеру.
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 850
( 850-2004-п ) від 05.07.2004 )

Дотаційні запаси родовищ корисних копалин обліковуються у


Державному балансі корисних копалин окремо із зазначенням
конкретних користувачів надр. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 850 ( 850-2004-п ) від 05.07.2004; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 264 ( 264-2008-п ) від
26.03.2008 }

Інструкціями ДКЗ із застосування Класифікації до родовищ


окремих видів корисних копалин передбачається також розподіл
запасів корисних копалин за собівартістю їх видобутку та переробки
на товарну продукцію гірничого виробництва.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

4. За ступенем техніко-економічного вивчення запаси і ресурси


корисних копалин поділяються на три групи:

перша група - запаси корисних копалин, на базі яких проведено


детальну геолого-економічну оцінку ефективності їх промислового
освоєння, матеріали якої, включаючи техніко-економічне
обгрунтування постійних кондицій на мінеральну сировину,
затверджені ДКЗ;
Ва́ртість (собівартість, англ. Cost) - вартість факторів виробництва, які необхідно витратити на виробництво продукції, та її збут.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

друга група - запаси корисних копалин, на базі яких проведено


попередню геолого-економічну оцінку їх промислового значення, а
матеріали техніко-економічної доповіді про доцільність подальшої
розвідки родовища, включаючи обгрунтування тимчасових кондицій на
мінеральну сировину, апробовані ДКЗ або замовником (інвестором)
геологорозвідувальних робіт;

третя група - запаси і ресурси корисних копалин, на базі яких


проведено початкову геолого-економічну оцінку можливого
промислового значення перспективної ділянки надр, а матеріали
техніко-економічних міркувань про доцільність проведення подальших
пошуково-розвідувальних робіт, параметри попередніх кондицій на
мінеральну сировину схвалені замовником (інвестором)
геологорозвідувальних робіт.

5. За ступенем геологічного вивчення запаси корисних копалин


поділяються на дві групи: розвідані і попередньо розвідані.

Розвідані запаси - це обсяги корисних копалин, кількість,


якість, технологічні властивості, гірничо-геологічні,
гідрогеологічні та інші умови залягання яких вивчені з повнотою,
достатньою для опрацювання проектів будівництва гірничодобувних
об'єктів і об'єктів з переробки мінеральної сировини. Основні
параметри розвіданих запасів, які обумовлюють проектні рішення
щодо видобутку і переробки мінеральної сировини та охорони
природи, визначаються за даними безпосередніх вимірів чи
досліджень, виконаних у межах покладів за щільною сіткою, в
поєднанні з обмеженою екстраполяцією, обгрунтованою даними
геологічних, геофізичних, геохімічних та інших досліджень.
Геохі́мія - наука про хімічний склад Землі і закони поширення, поєднання руху атомів хімічних елементів та їх стабільних ізотопів у різних оболонках земної кулі.

Розвідані запаси корисних копалин є основою для проектування і
проведення розробки родовища (покладу).

Попередньо розвідані запаси - це обсяги корисних копалин,


кількість, якість, технологічні властивості, гірничо-геологічні,
гідрогеологічні та інші умови залягання яких вивчені з повнотою,
достатньою для визначення промислового значення родовища. Основні
параметри попередньо розвіданих запасів корисних копалин, що
впливають на вибір способів видобутку і переробки мінеральної
сировини, оцінюються переважно на основі екстраполяції даних
безпосередніх вимірів чи досліджень, розташованих у межах родовища
за рідкою або нерівномірною сіткою. Екстраполяція обгрунтовується
аналогією з розвіданим родовищем (покладом), а також даними
геологічного, геофізичного, геохімічного та іншого вивчення надр.
Попередньо розвідані запаси є основою для обгрунтування подальшої
розвідки чи дослідно-промислової розробки родовища (покладу).

( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 850
( 850-2004-п ) від 05.07.2004 )

6. За ступенем геологічного вивчення і достовірності ресурси


корисних копалин поділяються на дві групи: перспективні та
прогнозні.
Достовірність (validity, adequacy) - властивість інформації бути правильно сприйнятою, ймовірність відсутності помилок, безсумнівна вірність наведених відомостей, які сприймає людина. Таким чином, достовірність - не те ж саме, що істинність.

Перспективні ресурси - це обсяги корисних копалин, кількісно


оцінені за результатами геологічного, геофізичного, геохімічного
та іншого вивчення ділянок у межах продуктивних площ з відомими
родовищами корисних копалин певного геолого-промислового типу.
Перспективні ресурси враховують можливість відкриття нових родовищ
(покладів) корисних копалин того ж геолого-промислового типу,
існування яких обгрунтовується позитивною оцінкою проявів корисних
копалин, геофізичних, геохімічних та інших аномалій, природа і
перспективність яких доведені. Кількісні оцінки параметрів родовищ
(покладів) корисних копалин визначаються на основі інтерпретації
геологічних, геофізичних, геохімічних та інших даних або
статистичної аналогії.
Інтерпретатор мови програмування (interpreter) - програма чи технічні засоби, необхідні для виконання інших програм, вид транслятора, який здійснює пооператорну (покомандну, построкову) обробку, перетворення у машинні коди та виконання програми або запиту (на відміну від компілятора, який транслює у машинні коди всю програму без її виконання).
Перспективні ресурси є основою для
геолого-економічної оцінки доцільності проведення пошуків і
пошуково-розвідувальних робіт.

Прогнозні ресурси - це обсяги корисних копалин, що враховують


потенційну можливість формування родовищ певних
геолого-промислових типів, що грунтуються на позитивних
стратиграфічних, літологічних, тектонічних, мінерагенічних,
палеогеографічних та інших передумовах, установлених у межах
перспективних площ, де промислові родовища ще не відкриті.
Літоло́гія (рос. литология, англ. lithology, sedimentology; нім. Lithologie f, Sedimentologie f) - наука (розділ петрографії) про осади і осадові гірські породи, їх склад, будову, походження і закономірності просторового розміщення.
Текто́ніка (грец. τεκτονική - будівельна справа, від τεκταίνω - майструю, будую) - наука (галузь геології), що вивчає структуру та рухи земної кори і підкорових мас та форми залягання гірських порід, створені цими рухами, досліджує геологічну історію й закономірності розвитку тектонічних рухів.

Кількісна оцінка прогнозних ресурсів проводиться на основі
припущених параметрів за аналогією з продуктивними площами, де є
відкриті родовища корисних копалин того ж геолого-промислового
типу. Прогнозні ресурси корисних копалин є основою для
обгрунтування регіональних та прогнозно-геологічних робіт.

7. Інструкціями ДКЗ із застосування Класифікації до родовищ


окремих видів корисних копалин у межах груп за ступенем
геологічного вивчення запасів і ресурсів корисних копалин
виділяються категорії розвіданості запасів і достовірності
ресурсів корисних копалин та визначаються їх ознаки.
Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.
Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.

8. Запаси і ресурси корисних копалин, що характеризуються


певними рівнями промислового значення і ступенями
техніко-економічного та геологічного вивчення, розподіляються на
класи, які ідентифікуються за допомогою міжнародного
трипорядкового цифрового коду відповідно до таблиці.
Ідентифіка́ція: (лат. identifico - ототожнювати) - ототожнення, прирівнювання, уподібнення, розпізнавання. Наприклад, ідентифікація мінералів (англ. mineral identification).

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Промислове | Ступінь техніко- | Ступінь геоло- | Код

значення | економічного | гічного вив- | класу

| вивчення | чення |

——————————————————————————————————————————————————————————————————

1. Балансові ГЕО-1 розвідані
запаси запаси 111
ГЕО-2 -"- 121
ГЕО-2 попередньо розвідані
запаси 122

2. Умовно ГЕО-1 розвідані 211


балансові та запаси
позабалансо- ГЕО-2 -"- 221
ві запаси ГЕО-2 попередньо розвідані
запаси 222

3. Промислове ГЕО-3 -"- 332


значення не ГЕО-3 перспективні ресурси 333
визначено ГЕО-3 прогнозні ресурси 334
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 850
( 850-2004-п ) від 05.07.2004 )

9. Запаси корисних копалин підраховуються за результатами


геолого-розвідувальних робіт або розробки родовищ корисних
копалин. Окремо підраховуються запаси корисних копалин, що
належать до різних класів за рівнем їх промислового значення,
ступенем техніко-економічного та геологічного вивчення.

10. Підрахункові параметри і обсяги корисних копалин


визначаються прямим ліком на основі даних опробування, вимірів або
досліджень покладів корисних копалин і вмісних порід.
Поклади корисних копалин По́клад ко́рисних копа́лин (рос. залежь полезного ископаемого, англ. mineral deposit, ore deposit, pool, нім. Lager n, Lagerstätte f, Vorkommen n, Rohstoffvorkommen n (eines nutzbaren Minerals)) - скупчення корисних копалин у надрах або на земній поверхні, оконтурена відповідно до вимог кондицій щодо якості, кількості, умов залягання та розробки мінеральної сировини.
Запаси
корисних копалин за їх промисловим значенням розподіляються згідно
з кондиціями на мінеральну сировину, що встановлюються для
балансових і позабалансових запасів на основі поваріантних
техніко-економічних розрахунків. Кондиції на мінеральну сировину
визначаються з урахуванням раціонального використання обсягів усіх
корисних копалин і компонентів у тій їх частині, яка вилучається у
кінцеву товарну продукцію гірничого виробництва.
Раціональність (від лат. Ratio - розум) - термін у найширшому сенсі означає розумність, свідомість, протилежність ірраціональності. У більш вузкому значенні - характеристика знання з точки зору його відповідності деяким принципам мислення.

11. У Державному балансі запасів корисних копалин


(далі Державний баланс) обліковуються запаси всіх корисних
копалин, а також перспективні ресурси нафти і газу. Нові родовища
зараховуються до Державного балансу на основі рішень ДКЗ щодо
кількості, промислового значення і ступеня вивчення запасів та
достовірності ресурсів корисних копалин. Облік приросту запасів
корисних копалин додатково виявлених у процесі розвідки або
розробки родовищ, зарахованих до Державного балансу, ведеться на
основі звітних балансів користувачів надр.

12. Позабалансові запаси підраховуються та обліковуються,


якщо є можливість їх супутнього видобутку, складування і
зберігання для використання в майбутньому або збереження на місці
залягання для наступного видобутку.
Складування - це дії з утримання матеріальних цінностей на складі. Належить до логістичної підсистеми зберігання, яке є ширшим поняттям, оскільки охоплює інші операції з переробки товарів на складах: розвантаження, приймання, сортування, постановка на власне зберіганні, виймання, комплектація, очікування (вистойка), завантаження (логістичне), документальне оформлення всіх операцій.
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.

13. Під час підрахунку умовно балансових і позабалансових


запасів визначаються причини віднесення їх до цих груп
(економічні, технологічні, гірничо-геологічні, правові, екологічні
та інші).

14. На комплексних родовищах підрахунку та обліку підлягають


запаси основних, спільно залягаючих і супутніх корисних копалин,
наявні у них корисні компоненти, а також відходи гірничого
виробництва. Підрахунок запасів спільно залягаючих і супутніх
корисних копалин та наявних у них корисних компонентів провадиться
в установленому порядку. ( Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 850
( 850-2004-п ) від 05.07.2004 )

15. Підрахунку та обліку підлягають як загальні запаси


корисних копалин і наявні в них корисні компоненти за наявності їх
на місці залягання, так і балансові. Балансові запаси корисних
копалин, що враховують втрати і розубожування під час видобутку і
переробки мінеральної сировини, визначаються відповідно до
оптимальної системи розробки родовища, яка грунтується на
поваріантних техніко-економічних розрахунках. Супутні корисні
компоненти, які накопичуються під час переробки мінеральної
сировини в товарних продуктах переділу, підраховуються і
обліковуються як за наявністю на місці залягання корисних копалин,
так і в продуктах та мінералах, що з них вилучаються. Для нафти,
газового конденсату, вільного і розчиненого газу та наявних у них
корисних компонентів підраховуються й обліковуються загальні і
балансові запаси.

( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 850
( 850-2004-п ) від 05.07.2004 )

16. Ресурси корисних копалин оцінюються комплексно в межах


перспективних ділянок до глибин, доступних для розробки при
сучасному або можливому у найближчій перспективі технологічному
рівні розробки родовищ даного виду мінеральної сировини. Під час
оцінки враховуються вимоги щодо кількості та якості корисних
копалин, а також наявних у них корисних компонентів, які
передбачені кондиціями для відомих аналогічних родовищ, з
урахуванням можливих змін цих вимог у найближчій перспективі.
Зміни параметрів кондицій, які використовуються для кількісної
оцінки ресурсів корисних копалин, повинні мати відповідні
обгрунтування.

17. Запаси підраховуються та обліковуються, ресурси


оцінюються окремо за кожним видом корисних копалин і напрямом їх
промислового використання.

18. Оцінка якості корисних копалин здійснюється окремо за


напрямами їх використання відповідно до граничних натуральних
показників якості й технологічних властивостей мінеральної
сировини, які встановлюються кондиціями на пробу, інтервал,
перетин або підрахунковий блок корисних копалин. Кондиції щодо
якості мінеральної сировини враховують вимоги діючих стандартів і
технічних умов, технічних завдань надрокористувачів, а також
якісні показники мінеральної сировини, на якій проводились
технологічні випробування. При цьому визначаються вміст корисних і
шкідливих компонентів, форми їх знаходження і особливості
розподілу в продуктах переділу і відходах виробництва.

19. Підрахунок і облік запасів корисних копалин та кількісні


оцінки їх ресурсів наводяться в одиницях маси або об'єму.

20. За складністю геологічної будови родовища корисних


копалин або їх ділянки, які передбачаються до розробки окремими
гірничодобувними підприємствами, поділяються на чотири групи:

родовища (ділянки) простої геологічної будови з непорушеним


або слабо порушеним заляганням, витриманими кількісними і якісними
параметрами покладів основних корисних копалин, рівномірним
розподілом основних корисних і шкідливих компонентів;
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

родовища (ділянки) складної геологічної будови з


невитриманими кількісними або якісними параметрами покладів
основних корисних копалин, нерівномірним розподілом основних
корисних або шкідливих компонентів;

родовища (ділянки) дуже складної геологічної будови з


мінливими кількісними або якісними параметрами покладів основних
корисних копалин, дуже нерівномірним розподілом основних або
шкідливих компонентів;

родовища (ділянки) надто складної геологічної будови з різко


мінливими кількісними або якісними параметрами покладів основних
корисних копалин, вкрай нерівномірним розподілом основних корисних
або шкідливих компонентів.

Для визначення складності геологічної будови родовища


(ділянки) корисних копалин використовуються показники мінливості
параметрів найбільших покладів основних корисних копалин, які
вміщують не менш як 70 відсотків запасів мінеральної сировини.

Інструкціями ДКЗ із застосування Класифікації до родовищ


окремих видів корисних копалин передбачається використання
кількісних методів оцінки мінливості параметрів покладів корисних
копалин та показників якості мінеральної сировини для визначення
групи складності геологічної будови родовища (ділянки).

21. За ступенем підготовленості до промислового освоєння


виявлені родовища корисних копалин поділяються на:

підготовлені до проведення розвідувальних робіт, включаючи


дослідно-промислову розробку з метою детальної геолого-економічної
оцінки запасів корисних копалин;

підготовлені до промислового освоєння з метою видобування


корисних копалин.

22. Відкриті родовища корисних копалин вважаються


підготовленими до проведення розвідувальних робіт, якщо ступінь
геологічного і техніко-економічного їх вивчення забезпечує
можливість визначення всіх корисних копалин і компонентів,
очікуваних розмірів покладів та їх геологічної будови,
технологічних властивостей корисних копалин і гірничо-геологічних
умов їх залягання, гірничо-технічних, екологічних та інших умов
видобутку і переробки мінеральної сировини та реалізації товарної
продукції з детальністю, достатньою для правильної оцінки їх
промислового значення.

23. Розвідані родовища (ділянки) корисних копалин вважаються


підготовленими до промислового освоєння, якщо:

балансові запаси основних, спільно залягаючих і супутніх


корисних копалин та наявних у них супутніх корисних компонентів,
що мають промислове значення, затверджено ДКЗ; ( Абзац другий
пункту 23 в редакції Постанови КМ N 850 ( 850-2004-п ) від
05.07.2004 )

встановлено обсяги загальних запасів і ресурсів корисних


копалин у межах родовища згідно із ступенем їх геологічного
вивчення, запасів і ресурсів, розташованих поруч нерозроблюваних
родовищ корисних копалин, які враховуються під час проектування
будівництва (реконструкції) гірничодобувного підприємства для
визначення можливих перспектив його розвитку, граничної глибини
розробки, способу розкриття і схеми розробки покладів корисних
копалин, розроблення плану розташування виробничих споруд,
під'їзних шляхів, місць видалення відходів тощо;

визначено обсяги балансових розвіданих і попередньо


розвіданих запасів корисних копалин, що використовуються для
проектування будівництва (реконструкції) гірничодобувного
підприємства, обгрунтовано можливість їх розробки без шкоди для
покладів корисних копалин, які залишаються у надрах;

визначено й оцінено небезпечні екологічні фактори, що


впливають або можуть вплинути на стан довкілля під час розвідки і
розробки родовища, переробки мінеральної сировини, видалення
виробничих відходів; розроблено раціональний комплекс заходів щодо
охорони природи; визначено фонові параметри стану довкілля;

одержано попередні погодження на спеціальне користування


земельними ділянками з метою видобутку корисних копалин згідно із
законодавством;
Екологі́чні фа́ктори, екологічні чинники або фа́ктори середо́вища - сукупність усіх чинників середовища (температура, вологість, світло, гравітація, субстрат, живі організми тощо), що діють на живий організм або надорганізмову систему (моноцен, демоцен, плейоцен, біом, біосфера).
Видобуток корисної копалини (рос. добыча (полезного ископаемого), англ. mining, recovery, output; нім. Abbau m, Gewinnung f - кількість корисної копалини, добута з надр за певний проміжок часу.

обгрунтовано техніко-економічними розрахунками


рентабельність виробничої діяльності гірничодобувного
підприємства, що проектується, забезпечено узгоджену з
надрокористувачем ефективність капіталовкладень у розробку
родовища (ділянки).

24. На родовищах першої та другої груп складності геологічної


будови для проектування будівництва (реконструкції)
гірничодобувних і переробних підприємств використовуються
розвідані запаси корисних копалин, на родовищах третьої та
четвертої груп складності геологічної будови - розвідані та
попередньо розвідані запаси корисних копалин. При цьому кількість
розвіданих запасів повинна забезпечувати діяльність
гірничо-добувного підприємства на період повернення капітальних
вкладень у промислове освоєння родовища.
Повернення - багатозначний термін, входить до складу складних термінів.

25. За згодою заінтересованих користувачів надр на умовах


економічного ризику може бути здійснена передача для промислового
освоєння родовища, запаси якого не повністю підготовлені до
розробки. У цих випадках під час геологічного вивчення запасів
корисних копалин, які передаються у промислове освоєння, мають
бути виявлені та оцінені небезпечні екологічні фактори, пов'язані
з експлуатацією родовища.

26. На введених у розробку родовищах проводиться дорозвідка і


експлуатаційна розвідка.

Дорозвідка розроблюваних родовищ проводиться в недостатньо


вивчених їх частинах (флангах, глибоких або верхніх горизонтах,
відокремлених ділянках тощо) і здійснюється послідовно згідно з
планами проведення видобувних робіт.

Експлуатаційна розвідка, яка випереджає розвиток видобувних


робіт, уточнює визначені геологічною розвідкою дані про
морфологію, внутрішню будову, умови залягання і розробки покладів
корисних копалин, та про якість мінеральної сировини за даними
додаткових свердловин або гірничих виробок, що проходяться перед
видобувними роботами.
Свердлови́на (англ. well, drilling hole, borehole; нім. Bohrloch) - гірнича виробка, глибокий, вузький круглого перерізу отвір у ґрунті, зроблений буровим інструментом.
Горизо́нт, або о́брій, виднокра́й, небокра́й, видноко́ло (від дав.-гр. ὁρίζων - «те, що обмежує») - уявна лінія торкання небосхилу і земної поверхні. Розрізняють видимий горизонт та істинний горизонт. Кут між площиною істинного горизонту і напрямком на видимий горизонт називають нахилом горизонту (синоніми: пониження горизонту, депресія горизонту).
Гірни́ча ви́робка (англ. mine working, нім. Grubenbau) - порожнина в гірському масиві після виймання корисних копалин та інших порід.

Експлуатаційна розвідка, яка супроводжує видобувні роботи,


уточнює кількісні та якісні показники покладів корисних копалин за
даними досліджень в експлуатаційних і режимних свердловинах,
очисних гірничих виробках тощо.

27. За результатами проведених робіт з дорозвідки і


експлуатаційної розвідки родовищ (ділянок) корисних копалин, які
розробляються, здійснюється переведення попередньо розвіданих
запасів у розвідані, підрахунок і облік додатково виявлених
запасів. Умовно балансові та позабалансові запаси, що залучаються
до розробки, переводяться до балансових. Розкриті, підготовлені і
готові до видобутку, а також наявні в охоронних ціликах
гірничо-капітальних і гірничо-підготовчих виробок запаси корисних
копалин підраховуються і обліковуються окремо згідно з їх
промисловим значенням, ступенем геологічного та
техніко-економічного вивчення.
1   2


Скачати 199.05 Kb.