Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПро затвердження Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" та Указу Президента України від 23 листопада 2011 року

Скачати 428.38 Kb.

Про затвердження Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" та Указу Президента України від 23 листопада 2011 року
Скачати 428.38 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації10.06.2017
Розмір428.38 Kb.
ТипПостанова
  1   2   3   4

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

15.08.2013  № 1110
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 вересня 2013 р.
за № 1532/24064

Про затвердження Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" та Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.

Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.

Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

Листопа́д (падоли́ст) - одинадцятий місяць року в григоріанському календарі, він має 30 днів.

Затвердити Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (додається).

2. Управлінню інвестиційної політики та технічного розвитку в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.

Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.

Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.

Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2014 року.

Голова Комісії

С. Тітенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
15.08.2013  № 1110
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 вересня 2013 р.
за № 1532/24064

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії

І. Загальні положення

1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Закону України "Про природні монополії", Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13 червня 1996 року № 15, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 липня 1996 року за № 408/1433, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13 червня 1996 № 15/1, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 серпня 1996 року за № 433/1458, визначає методологію розрахунку економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електричної енергії та стимулювання заходів щодо їх скорочення.

Абревіатура (лат. abbrevio - скорочую) - складноскорочені слова, похідне слово, що виникає внаслідок абревіації - утворення з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття.

Стимул (з лат. батіг)- у Стародавньому Римі загострений прут або палиця, якими підганяли рогату худобу.

Методологія (грец.- μεθοδολογία - вчення про метод) - сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в науці; вчення про методи пізнання та перетворення дійсності. Основу методології складає мислення та світогляд, як операційне середовище самодисципліни та роботи з інформацією, моделями, алгоритмами.

Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.

Електропостача́ння (постачання електричної енергії, енергопостачання) - це комплекс технічних засобів і організаційних заходів для забезпечення споживача електроенергією; надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору.

1.2. Дія цього Положення поширюється на суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на закріпленій території на підставі відповідних ліцензій (далі - енергопостачальники).

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

базовий рік - рік, що передує року, для якого розробляється нормативна характеристика технологічних витрат електроенергії в електричних мережах енергопостачальника та за який використовується структура балансу електроенергії як прогнозна на поточний рік;

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.

величина коригування нормативного значення технологічних витрат електроенергії - різниця між нормативними значеннями технологічних витрат електроенергії, розрахованими за структурою балансу електроенергії в розрахунковому періоді та у відповідному періоді базового року;

допоміжний економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат електроенергії (далі - ДЕКНТВЕ) - відносна величина, розрахована у встановленому цим Положенням порядку;

Відносні величини (відносні показники) - різновид статистичних показників; величини, що характеризують міру співвідношення двох порівнюваних між собою статистичних показників, один з яких прийнято за базу порівняння.

економічний баланс електроенергії - техніко-економічні показники, які застосовуються для визначення вартості відшкодування нормативних значень технологічних витрат електроенергії споживачами та суміжними суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами на підставі відповідної ліцензії у межах території здійснення енергопостачальником ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі - електропередавальна організація), при розрахунках енергопостачальників з оптовим ринком електроенергії;

Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.

Те́хніко-економі́чні пока́зники - величини, які характеризують матеріально-виробничу базу підприємств, використання знарядь і предметів праці, організацію виробництва, затрати на виробництво продукції.

економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат електроенергії (далі - ЕКНТВЕ) - відносна величина, розрахована у встановленому цим Положенням порядку;

звітне значення технологічних витрат електроенергії в електричних мережах - обсяг електроенергії, що визначається різницею між обсягом надходжень і обсягом віддач електроенергії, які визначені за показниками розрахункових засобів обліку електроенергії;

звітний місяць - відрізок часу з першого до останнього числа календарного місяця, за даними якого здійснюються розрахунки щодо коригування вартості нормативних значень технологічних витрат електроенергії;

небаланс - різниця між звітним та нормативним значеннями технологічних витрат електроенергії, що виникають під час її передачі споживачам та (або) іншим енергопостачальникам;

нормативна характеристика технологічних витрат електроенергії в електричних мережах (далі - НХТВЕ) - постійна для розрахункового періоду характеристика електричної мережі за схемою нормального режиму у вигляді аналітичної залежності технічних розрахункових втрат в елементах електричних мереж від режимних факторів або у вигляді значень еквівалентних групових опорів чи опорів багатоелементних ліній та трансформаторів кожного ступеня напруги чи розрахункових схем електричних мереж кожного ступеня напруги та технічних даних елементів цих мереж;

Еквівалент (рос. эквивалент, англ. equivalent, нім. Äquivalent n) - предмет або кількість, що відповідає ін. предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх.

Аналітика (від грец. άναλυτικά ) - основа інтелектуальної, логіко-мисленевої діяльності, спрямованої на рішення практичних завдань. У її основі лежить не стільки принцип констатації фактів, скільки принцип «випередження подій», що дозволяє організації або індивідові прогнозувати майбутній стан об'єкту аналізу.

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

Трансформа́тор (від лат. transformo - перетворювати) - пристрій для перетворення параметрів (амплітуд і фаз) напруг і струмів.

Розрахунко́ва схе́ма - об'єкт розрахунку, представлений у такому вигляді, коли збережено всі істотні особливості об'єкта відносно мети розрахунку. Тобто це спрощене (умовне) зображення споруди (чи основи споруди), системи конструкцій або механізму, прийняте для їх розрахунку.

нормативні значення технологічних витрат електроенергії (далі - НЗТВЕ) - складова звітного значення технологічних витрат електроенергії, що дорівнює сумі значень технічних розрахункових втрат в елементах електричних мереж, нормативних витрат електроенергії на власні потреби підстанцій і розподільних пунктів та плавлення ожеледі;

обсяг безвтратної (на i-му ступені напруги) віддачі електроенергії - обсяг електроенергії, відданий енергопостачальником на межі балансової належності електричних мереж i-го ступеня напруги суміжним енергопостачальникам та споживачам, що перебувають на території здійснення ліцензованої діяльності енергопостачальника, без її передачі власними лініями електропередачі і-го ступеня напруги;

Пла́влення (топлення) - перехід тіла з твердого стану в рідкий. Зворотний процес - тверднення (кристалізація). Плавлення відбувається з поглинанням теплоти і є фазовим переходом першого роду.

Лінія електропередачі (лінія електропересилання, лінія електропередавання, ЛЕП) - один з компонентів електричної мережі призначена для передачі електричної енергії.

обсяг віддачі електроенергії - обсяг електроенергії, що відпущений енергопостачальником на межах балансової належності електричних мереж суміжним енергопостачальникам і споживачам, що перебувають на території здійснення ліцензованої діяльності енергопостачальника;

обсяг втратної (на і-му ступені напруги) віддачі електроенергії - обсяг віддачі електроенергії енергопостачальником електричними мережами і-го ступеня напруги в електричні мережі і-го ступеня напруги суміжним енергопостачальникам та споживачам;

Електропі́ч (англ. electric furnace) - електротермічний пристрій, що має закритий робочий простір, в якому здійснюється процес електронагрівання.

обсяг надходження електроенергії - обсяг електроенергії, отриманий енергопостачальником на межах балансової належності від генеруючих джерел, електроенергії суміжних енергопостачальників і підстанцій споживачів електроенергії;

обсяг надходження електроенергії на 1 клас напруги для розрахунку ДЕКНТВЕ - обсяг електроенергії, який складається із суми значень: обсягу надходження електроенергії в мережі 2 класу напруги, віддачі електроенергії споживачам 1 класу, що розташовані на території здійснення ліцензованої діяльності енергопостачальника, обсягу віддачі електроенергії суміжним енергопостачальникам на 1 класі напруги та обсягу НЗТВЕ в мережах 1 класу напруги;

обсяг надходження електроенергії на 2 клас напруги для розрахунку ДЕКНТВЕ - обсяг електроенергії, який складається із суми значень: обсягу віддачі електроенергії споживачам 2 класу, що розташовані на території здійснення ліцензованої діяльності енергопостачальника, обсягу віддачі електроенергії суміжним енергопостачальним організаціям на 2 класі напруги, обсягу небалансу та обсягу НЗТВЕ в мережах 2 класу напруги;

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.

обсяг сальдованого надходження електроенергії на 1 клас напруги - обсяг електроенергії, що складається із суми значень: обсягу сальдованого надходження електроенергії на 2 клас напруги, віддачі електроенергії на 1 класі напруги споживачам 1 класу, які розташовані на території здійснення ліцензованої діяльності даного енергопостачальника, та обсягу НЗТВЕ на 1 класі напруги;

обсяг сальдованого надходження електроенергії на 2 клас напруги - обсяг електроенергії, що складається із суми значень: обсягу віддачі електроенергії на 2 класі напруги споживачам 2 класу, обсягу небалансу електроенергії та обсягу НЗТВЕ на 2 класі напруги;

прогнозний період - фіксований відрізок часу, на який здійснюється розрахунок та затверджуються відповідні показники;

протокол затвердження НХТВЕ - документ та додатки до нього, оформлені відповідно до вимог галузевих нормативних документів паливно-енергетичного комплексу України з нормування технологічних витрат електроенергії в електричних мережах енергопостачальників та енергопередавальних організацій, яким вводиться в дію нормативна характеристика технологічних витрат електроенергії в електричних мережах енергопостачальника, електропередавальної організації;

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

Па́ливно-енергети́чний ко́мплекс (ПЕК), (рос. топливно-энергетический комплекс, англ. energy industry; нім. Brenstoff- und Energiekomplex m) - сукупність галузей промисловості, що забезпечують країну паливом, електроенергією та тепловою енергією.

розрахунковий період - календарний відрізок часу (місяць, квартал, рік), для якого складається структура балансу електроенергії;

структура балансу електроенергії - складена відповідним чином форма звітності енергопостачальника за розрахунковий період, у якій зазначаються сумарні і з розбивкою по кожному ступеню напруги значення обсягів надходжень, віддач, трансформацій електроенергії, її звітні та нормативні витрати, а також витрати електроенергії на власні потреби підстанцій;

суміжні енергопостачальники - енергопостачальники, що мають спільну межу розмежування території здійснення ліцензійної діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;

технологічні витрати електроенергії в електричних мережах - обсяги електроенергії, що витрачаються на фізичний процес її передачі, розподілу та постачання, який складається із суми витрат електроенергії в елементах електричних мереж, витрат електроенергії на власні потреби підстанцій та витрат електроенергії на плавлення ожеледі;

Технологічність (рос. технологичность, англ. adaptability to manufacture, нім. Fertigungsgerechtheit f) - відповідність продукції вимогам економічної технології її використання. Технологічність забезпечується при розробці конструкції виробу.

частка НЗТВЕ - обсяг нормативних технологічних витрат електроенергії, визначений за розрахунковий період на і-му класі напруги, що спричинений обсягом віддачі електроенергії споживачам або суміжному енергопостачальнику і є частиною НЗТВЕ в мережах енергопостачальника на і-му класі напруги.

1.4. ДЕКНТВЕ застосовується при здійсненні взаємних розрахунків між енергопостачальниками для визначення частки НЗТВЕ.

1.5. ЕКНТВЕ затверджується НКРЕ з урахуванням НЗТВЕ власної місцевої електромережі, а також часток НЗТВЕ електромереж споживачів, суміжних енергопостачальників та електропередавальних організацій, які використовуються енергопостачальником під час передачі електроенергії до споживачів.

ЕКНТВЕ використовується енергопостачальником для формування роздрібних тарифів споживачам, з якими укладено договір про постачання електричної енергії, а також для визначення обсягів відшкодування суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом на підставі відповідної ліцензії, часток НЗТВЕ в мережах енергопостачальника.

1.6. У разі застосування стимулюючого регулювання при визначенні рівня ЕКНТВЕ для енергопостачальника на встановлений НКРЕ регуляторний період розрахунки ЕКНТВЕ здійснюються на підставі НХТВЕ та принципових схем нормального режиму роботи електричних мереж, затверджених за технічними показниками базового року, що передує початку регуляторного періоду.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

Принципо́ва схе́ма - схема, що визначає повний склад елементів і зв'язків між ними і, як правило, дає детальне уявлення про принципи роботи виробу (установки).

Розрахунки ЕКНТВЕ та ДЕКНТВЕ здійснюються за зафіксованою НХТВЕ та принципових схем нормального режиму роботи електричних мереж протягом усього регуляторного періоду із застосуванням показників ефективності технологічних витрат електроенергії, встановлених НКРЕ.

У випадку, коли значення ЕКНТВЕ, розраховані на перший рік другого регуляторного періоду відповідно до вимог розділу II цього Положення, будуть перевищувати значення ЕКНТВЕ, затверджені НКРЕ для останнього року першого регуляторного періоду з урахуванням застосування показника ефективності технологічних витрат електричної енергії, НХТВЕ енергопостачальника та схема нормального режиму електричних мереж, за якими здійснюється розрахунок ЕКНТВЕ для другого регуляторного періоду, приймаються такими, як для першого регуляторного періоду, з урахуванням показників ефективності технологічних витрат електричної енергії за перший регуляторний період.

1.7. Взаємне відшкодування нормативних технологічних витрат електричної енергії енергопостачальниками та урахування в обсягах закупівлі електроенергії у оптового постачальника електричної енергії часток НЗТВЕ, спричинених перетіканням електроенергії між суміжними енергопостачальниками, здійснюються відповідно до рішень НКРЕ.

Постачальник або вендор (англ. Vendor) - будь-яка юридична (організація, підприємство, установа) або фізична особа, що поставляють товари або послуги замовникам. Постачальник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до умов укладеного договору поставки, який є одним з видів договору купівлі-продажу.

Закупівлі (закупівля), (англ. purchasing, procurement) - це процес придбання товарів замовником: визначення потреби, пошук і вибір постачальника, підписання контракту, доставка товару. Закупівлі є складовою частиною процесу логістики.

1.8. Структура балансу електроенергії енергопостачальників та електропередавальних організацій має бути складена відповідно до меж балансової належності їх електричних мереж.

II. Розрахунок та затвердження ЕКНТВЕ та ДЕКНТВЕ на прогнозний період

2.1. Щороку енергопостачальники не пізніше 05 березня подають до НКРЕ

  1   2   3   4


Скачати 428.38 Kb.

  • Положення