Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПро затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальною або газотранспортною організацією Правил надання населенню послуг з газопостачання

Скачати 98.82 Kb.

Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальною або газотранспортною організацією Правил надання населенню послуг з газопостачання
Скачати 98.82 Kb.
Дата конвертації28.03.2017
Розмір98.82 Kb.
ТипПостанова

c:\documents and settings\net1133\application data\liga70\client\session\tsign.gif

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА


від 29 травня 2003 року N 476

Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальною або газотранспортною організацією Правил надання населенню послуг з газопостачання


Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 7 вересня 2005 року N 784

Відповідно до Закону України "Про природні монополії", Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.

Електроенергетика - базова галузь економіки України. Вона одна з найстарших у країні. Виробництво електроенергії ґрунтується на спалюванні вугілля, мазуту, природного газу, використанні атомної енергії, енергії води та Сонця.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

99 N 2246 "Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання" та з метою підвищення відповідальності газопостачальних та/або газотранспортних організацій за виконання Правил надання населенню послуг з газопостачання Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з
 постановою НКРЕ від 07.09.2005 р. N 784)

Затвердити Порядок відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальною або газотранспортною організацією Правил надання населенню послуг з газопостачання (додається).

 

Голова Комісії  

Ю. Продан 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр палива та енергетики України
(лист від 29.04.2003 N 01/31-408)

 
С. Єрмілов 

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України
(лист від 20.05.2003 N 28-06/08-2826) 

 
С. Мороз 

В. о. Голови Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
(лист від 21.05.2003 N 5-3/13-3388)

 
 
В. Задирайко

  


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 29 травня 2003 р. N 476 

ПОРЯДОК
відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальною або газотранспортною організацією Правил надання населенню послуг з газопостачання

1. Загальні положення


1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р.

Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

N 2246 (далі - Правила), та запроваджує механізм відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу (далі - газ) внаслідок порушення газопостачальною або газотранспортною організацією Правил.

Дія цього Порядку поширюється на газопостачальні, газотранспортні організації та споживачів газу.

1.2. Основні терміни, що вживаються у Порядку, мають таке значення:

безпідставне припинення газопостачання - припинення газопостачання споживачу, здійснене незважаючи на те, що споживачем не порушуються умови договору про надання послуг з газопостачання, і воно здійснене з порушенням умов Правил (без установленого Правилами письмового попередження про припинення газопостачання, відключення в останній робочий день перед вихідними та святковими днями, крім випадків аварійних ситуацій в системах газопостачання);

внутрішньобудинкові системи газопостачання - газопроводи низького тиску, лічильники газу, газові прилади, пристрої, необхідні для використання газу в побуті;

Лічи́льник га́зу - засіб вимірювальної техніки, призначений для вимірювань об'єму газу, що протікає через перетин трубопроводу. (згідно з Правилами обліку природного газу, затверджених наказом Мінпаливенерго № 618)

газові прилади, пристрої - плити, котли, водонагрівачі та інше побутове устаткування, в якому використовується газ;

газопостачання - послуга, яка передбачає реалізацію газу шляхом транспортування його до споживача;

(абзац п'ятий пункту 1.2 в редакції


 постанови НКРЕ від 07.09.2005 р. N 784)

газопостачальна організація - підприємство (організація), яке здійснює постачання газу споживачеві на підставі договору та відповідної ліцензії;

(абзац шостий пункту 1.2 в редакції
 постанови НКРЕ від 07.09.2005 р. N 784)

газотранспортна організація - підприємство (організація) з експлуатації споруд систем газопостачання і газопроводів, яке транспортує газ газопостачальної організації до споживача та надає йому послуги з технічного обслуговування та ремонту газопроводів і внутрішньобудинкових систем газопостачання на підставі відповідної ліцензії;

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.

Внутрішньобудинкові системи газопостачання - газопроводи низького тиску, лічильники газу, газові прилади, пристрої, необхідні для використання газу в побуті;

(абзац сьомий пункту 1.2 в редакції
 постанови НКРЕ від 07.09.2005 р. N 784)

споживач - фізична особа, що отримує природний газ відповідно до договору;

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

(абзац восьмий пункту 1.2 із змінами, внесеними
 згідно з постановою НКРЕ від 07.09.2005 р. N 784)

якісні показники газу - фізико-хімічні властивості газу, визначені ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия"; у випадку використання газу локальних родовищ - фізико-хімічні властивості газу, визначені ТУ У 320.001.5864-033-2000 "Гази горючі природні родовищ України для промислового та комунально-побутового призначення";

якість надання послуг - відповідність показників якості надання послуг з технічного обслуговування вимогам нормативних актів.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

1.3. Порушення газопостачальною (газотранспортною) організацією Правил, які тягнуть за собою відповідальність з відшкодування збитків, завданих споживачеві газу:

постачання споживачу газу, якісні показники та тиск якого не відповідають вимогам нормативних документів;

відмова споживачу в припиненні газопостачання або відключенні окремих газових приладів, пристроїв та проведенні перерахунку за фактично надані послуги з газопостачання у разі відсутності лічильників газу (за заявою споживача);

несвоєчасне надання інформації або надання інформації, що не відповідає дійсності;

надання неякісних та несвоєчасних послуг (передбачених договором про надання послуг з газопостачання) з технічного обслуговування та усунення пошкоджень внутрішньобудинкових систем газопостачання та дворових газопроводів будинків, що виконуються за рахунок експлуатаційних витрат (планове технічне обслуговування) або за заявою споживача;

шкода, заподіяна його житловому приміщенню і майну, а також його життю, здоров'ю та навколишньому середовищу внаслідок порушення газопостачальною або газотранспортною організацією вимог Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 01.10.97 р. N 254, Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99 р. N 2246, договору про надання послуг з газопостачання та інших нормативно-правових актів, що регламентують відносини газопостачальної (газотранспортної) організації і споживачів у сфері надання послуг з газопостачання;

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

безпідставне припинення газопостачання.

1.4. У разі порушення газопостачальною (газотранспортною) організацією вимог Правил та договору про надання послуг з газопостачання споживач подає газопостачальній (газотранспортній) організації претензію, складену у довільній формі. У разі неприбуття представників газопостачальної (газотранспортної) організації протягом 2 робочих днів у містах та 5 календарних днів у сільській місцевості або в разі відмови від складення відповідного акта, претензія вважається обґрунтованою, якщо її підписали не менше ніж три особи або споживач і виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування.

2. Порядок відшкодування збитків, завданих споживачеві газу


2.1. За наявності заяви споживача про необхідність здійснення перевірки тиску та/або якісних показників газу газопостачальна (газотранспортна) організація зобов'язана направити свого представника за місцем виклику протягом 2 робочих днів у містах та 5 календарних днів у сільській місцевості в узгоджений із споживачем час та здійснити перевірку цих показників.

Газопостачальна (газотранспортна) організація зобов'язана забезпечити проведення перевірки величини тиску та/або якісних показників газу силами підприємств (організацій), які одержали відповідний дозвіл на проведення таких робіт, або власними силами.

Величина тиску газу перевіряється перед газовими приладами споживача в години максимального його споживання.

Мінімальний тиск газу перед газовими приладами, пристроями повинен становити не менше мінімально допустимого значення, що передбачено нормативними документами на газові прилади (пристрої).

Якщо тиск газу менший, ніж величина мінімально допустимого значення, що зазначається у нормативних документах на газові прилади (пристрої), плата за газопостачання з дня подання заяви до дня відновлення подачі газу з тиском більшим від мінімально допустимого не здійснюється.

Газопостачальна (газотранспортна) організація повинна протягом п'яти днів з дня здійснення щомісячної перевірки параметрів якості газу опублікувати в засобах масової інформації детальну інформацію про результати цієї перевірки.

Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.

Інформація повинна містити результати перевірки параметрів якості газу та бути доступною всім споживачам на території провадження газопостачальними (газотранспортними) організаціями діяльності з постачання природного газу.

Перевірка якості газу проводиться відповідно до умов ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", а у випадку використання газу локальних родовищ - ТУ У 320.001.5864-033-2000 "Гази горючі природні родовищ України для промислового та комунально-побутового призначення". Додатково може бути проведена перевірка за письмовою заявою споживача. У разі відповідності якісних показників газу встановленим нормативам, виконання цих робіт оплачується споживачем, а у разі невідповідності встановленим нормативам - газопостачальною (газотранспортною) організацією.

У разі підтвердження факту відхилення параметрів якості газу від встановленої нормативними документами величини газопостачальна (газотранспортна) організація здійснює перерахунок розміру плати за газопостачання за період з дня подання заявки споживачем до дати, коли газопостачальна (газотранспортна) організація відновила параметри якості газу. Плата за спожитий газ зменшується пропорційно зменшенню кожного з параметрів якості газу, встановлених ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", а у випадку використання газу локальних родовищ - ТУ У 320.001.5864-033-2000 "Гази горючі природні родовищ України для промислового та комунально-побутового призначення" з дня встановлення факту таких змін до дня їх відновлення.

У разі незгоди споживача з результатами перевірки він має право звернутися для врегулювання цього питання до суду.

2.2. У разі письмового звернення споживача щодо припинення газопостачання або відключення окремих газових приладів газопостачальна (газотранспортна) організація зобов'язана в узгоджений із споживачем час відключити його від газопостачання шляхом перекриття запірних пристроїв перед газовими приладами або на ввідному газопроводі з установленням, виходячи з умов безпеки газопостачання, пломб на них або заглушки. Термін виконання цих робіт - 2 робочі дні у містах та 5 календарних днів у сільській місцевості. За вимогою споживача термін виконання може бути збільшений.

Опломбування/відключення здійснюється тільки у присутності споживача. Про проведену роботу складається акт, який скріплюється підписом виконавця роботи і споживача. Оплата за спожитий газ припиняється з дати, наступної після дати підписання акта про опломбування/відключення запірних пристроїв.

У разі, коли припинення газопостачання здійснено з порушенням встановлених термінів з вини газопостачальної (газотранспортної) організації, вона відшкодовує споживачу вартість газу у повному обсязі з моменту подачі заяви споживача до моменту припинення газопостачання газопостачальною (газотранспортною) організацією.

2.3. Газопостачальна (газотранспортна) організація несе відповідальність за надання інформації, яка не відповідає дійсності, а також за несвоєчасне надання інформації, яка не носить конфіденційного характеру, щодо тарифів на постачання та транспортування газу, ціни газу, порядку плати за спожитий газ, послуг з газопостачання, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газорозподільних мереж та порядку розрахунку плати за підключення до газорозподільних мереж, фактичного тиску газу в газорозподільній мережі тощо.

Запит щодо надання інформації складається споживачем в довільній формі та направляється до газопостачальної (газотранспортної) організації. Термін розгляду запиту газопостачальною (газотранспортною) організацією не повинен перевищувати 15 днів, а у разі необхідності додаткового вивчення запиту - 30 днів.

За необґрунтовану відмову у наданні відповідної інформації, наданні інформації, що не відповідає дійсності, несвоєчасному наданні інформації та навмисному приховуванні інформації газопостачальна (газотранспортна) організація, якщо це завдало споживачу матеріальної та/або моральної шкоди, відшкодовує її на підставі рішення суду.

Мора́льна шко́да - втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб (Пункт 3 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31.03.

Рішення суду - процесуальний документ, яким розгляд справи закінчується по суті. Рішення суду є найважливішим актом правосуддя, актом реалізації судової влади. Рішенням суду розв'язується матеріально-правовий спір між сторонами, підтверджується наявність або відсутність певних фактів, ним захищаються порушені, невизнані або оспорювані права, свободи та інтереси учасників справи.

2.4. У разі надання неякісних послуг, передбачених абзацом п'ятим п. 1.3 вказаного Порядку, газопостачальна (газотранспортна) організація за власні кошти усуває виявлені недоліки.

2.5. Шкода, заподіяна житловому приміщенню і майну споживача, а також його життю та здоров'ю, підлягає відшкодуванню в повному обсязі газопостачальною (газотранспортною) організацією, якщо ця шкода стала наслідком порушення газопостачальною або газотранспортною організацією Правил надання населенню послуг з газопостачання, Правил безпеки систем газопостачання України, умов договору про надання послуг з газопостачання та інших нормативно-правових актів, що регламентують відносини газопостачальної (газотранспортної) організації і споживачів у сфері надання послуг з газопостачання, якщо законодавством не передбачено більш високої міри відповідальності.

2.6. У разі безпідставного припинення газопостачання газопостачальна (газотранспортна) організація відшкодовує споживачу збитки (обсяг недовідпущеного газу), які обчислюються, виходячи з фактичного середньогодинного споживання газу за останній розрахунковий період, кількості годин перерви та цін на газ, що діяли в період припинення газопостачання.


3. Інші умови


3.1. Заява на припинення газопостачання або про неякісне надання послуг тощо надається письмово та в обов'язковому порядку повинна бути зареєстрована в спеціальному журналі газопостачальної (газотранспортної) організації.

Заява на ремонт газових пристроїв, усунення витоку газу, як правило, подається по телефону. Всі дзвінки повинні бути зареєстровані у спеціальному журналі газопостачальної (газотранспортної) організації.

3.2. Газопостачальна (газотранспортна) організація не несе відповідальності за ненадання або неякісне надання послуг з газопостачання, якщо це сталося з вини споживача (відмова споживача у доступу до своїх житлових та підсобних приміщень, де встановлено газові прилади та лічильники газу, представникам газопостачальної (газотранспортної) організації у випадках, передбачених Правилами) або внаслідок дії непереборної сили.

3.3. У разі, якщо між споживачем і газопостачальною (газотранспортною) організацією не досягнуто згоди про відшкодування збитків, спірні питання вирішуються у визначеному законодавством порядку.

 

Начальник управління
регулювання та цінової політики
нафтогазового комплексу  

 
 
С. Волос 

 


© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2009
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2009

c:\documents and settings\net1133\application data\liga70\client\session\logotype.bmpСкачати 98.82 Kb.

  • ПОСТАНОВА
  • 1. Загальні положення
  • 2. Порядок відшкодування збитків, завданих споживачеві газу
  • 3. Інші умови