Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПро затвердження Порядку загальнодержавного топографічного І тематичного картографування

Скачати 34.17 Kb.

Про затвердження Порядку загальнодержавного топографічного І тематичного картографування
Скачати 34.17 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації31.03.2017
Розмір34.17 Kb.
ТипПостанова
  1   2

герб україни

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 вересня 2013 р. № 661

Київ
Про затвердження Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування

Відповідно до частини першої статті 12 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок загальнодержавного топографічного і тематичного картографування, що додається.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Інд.70


 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 вересня 2013 р. № 661

ПОРЯДОК
загальнодержавного топографічного і тематичного картографування

1. Цей Порядок визначає механізм створення та оновлення державних топографічних і тематичних карт у графічній, цифровій, електронній, фотографічній та іншій формі.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) аналогові карти — карти, що видаються на поліграфічних матеріалах методом офсетного або цифрового друку;

2) база топографічних даних — сукупність взаємопов’язаних складноструктурованих геопросторових даних, керування якою здійснюється централізовано;

3) базова топографічна карта — топографічна карта, що є основою для географічної прив’язки та визначення координат усіх даних, які надходять до геоінформаційної системи;

Цифровий друк - передача відбитка через змінну друкарську форму, що керується комп'ютером, на задруковуваний матеріал. На відміну від офсетного, цифровий друк виконується без застосування формних процесів.

Геопросторо́ві да́ні - це інформація, що визначає географічне положення та характеристики природних та побудованих об'єктів та кордони на поверхні Землі. Дані про об'єкти та явища, які безпосередньо або опосередковано пов'язані з місцеположенням на Землі, що визначені у певній системі просторово-часових координат; набори даних про такі об'єкти та зв'язки між ними.

Карти топографічні (рос. карты топографические, англ. topographic maps, англ. surface contour maps; нім. topographische Karten f pl) - докладні, єдині за змістом, оформленням і математичною основою географічні карти, на яких зображені природні і соціально-економічні об'єкти місцевості з властивими їм якісними і кількісними характеристиками і особливостями розміщення.

4) геологічна карта — карта, що відображає геологічний склад земної кори;

Геологі́чна ка́рта (рос. геологические карты, англ. geological maps, нім. geologische Karten f pl) - карти, що відображають геологічну будову території або якісь її особливості. Складаються на географічній або топографічній основі.

5) геопросторові дані — набір даних про геопросторовий об’єкт;

6) геопросторовий об’єкт — об’єкт реального світу, що характеризується певним місцезнаходженням на Землі і визначений у встановленій системі просторово-часових координат;

7) державна тематична карта — цілісний картографічний твір багатоцільового призначення, що уніфікований за математичною та географічною основами, основним змістом якого є подання елементів, що розкривають конкретну тему;

8) державна топографічна карта — цілісний картографічний твір багатоцільового призначення, що уніфікований за математичною основою, змістом, оформленням і зображенням геопросторових об’єктів;

9) метадані — довідкова інформація про геопросторові дані та сервіси геопросторових даних;

10) набори топографічних даних — сукупність цифрових записів про топографічні об’єкти;

11) набори цифрових карт — сукупність цифрових картографічних матеріалів;

12) оперативна база топографічних даних — сукупність засобів системи керування бази даних, геоінформаційних систем та спеціалізованих програмних засобів і обладнання для ефективного керування процесами формування наборів геопросторових даних у базі топографічних даних, у тому числі здійснення контролю за вхідними даними, координатно-топологічним узгодженням цифрових моделей топографічних об’єктів, формуванням метаданих для зареєстрованих об’єктів місцевості, забезпечення доступу до даних та їх надання для використання у геоінформаційних системах, а також накопичення інформації у сховищі бази топографічних даних;

Геоінформаці́йна систе́ма - сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо).

Система керування Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

13) ортофотокарта — фотографічне зображення місцевості в ортогональній проекції, створене з урахуванням вимог до топографічної карти відповідного масштабу в умовних знаках;

14) підсистема здійснення контролю якості даних — підсистема проведення перевірки або контрольних дій з метою оцінки відповідності контрольованого об’єкта стандартам та нормативно-технічній документації;

Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.

15) природоохоронні карти — карти, що відображають взаємодію живих організмів і середовища, соціально-економічних та природних екосистем;

16) сервіси геопросторових даних операції, які здійснюються за допомогою комп’ютерних програм з даними, що містяться у наборах геопросторових даних або пов’язаних з ними метаданих;

17) спеціальна карта — карта, що за своїм змістом призначена для певних користувачів і вирішення певних завдань;

18) спеціальне картографування — комплекс наукових, організаційних та техніко-технологічних заходів, спрямованих на створення та оновлення спеціальних карт;

19) сховище бази топографічних даних — сховище, створене та описане згідно з вимогами стандартів до структури баз геопросторових даних в об’єктно-реляційній системі керування бази даних у незалежних від конкретної інструментальної геоінформаційної системи внутрішніх форматах даних;

20) тематичне картографування — комплекс наукових, організаційних і техніко-технологічних заходів, спрямованих на створення та оновлення тематичних карт;

21) топографічне картографування — комплекс наукових, організаційних і техніко-технологічних заходів, спрямованих на створення та оновлення топографічних карт;

22) топографічні дані — дані або набори даних про топографічні об’єкти;

23) топографічні об’єкти — предмети, явища або процеси, зображені на топографічній карті;

24) топографічний моніторинг — постійне, регламентоване, безперервне топографічне вивчення сучасного стану та змін місцевості, оперативне картографування зафіксованих змін на цифровій топографічній основі та реєстрація виявлених змін у базі даних змін об’єктів місцевості.

3. Загальнодержавне топографічне картографування здійснюється в масштабах 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000 і 1:1 000 000. Топографічні карти таких масштабів є державними.

Основними державними топографічними картами є топографічні карти масштабів 1:10 000, 1:50 000, 1:100 000 і 1:250 000.

Державною базовою топографічною картою є топографічна карта масштабу 1:10 000.

На основі державних топографічних карт створюються тематичні і спеціальні карти.

4. Топографічні карти за змістом поділяються на карти з:

уніфікованим змістом, що містять інформацію про об’єкти місцевості та їх характеристики, доступну для відкритого опублікування, і призначені для широкого доступу користувачів;

розширеним змістом, що створені на основі карт з уніфікованим змістом та доповнені інформацією про об’єкти місцевості та їх характеристики і призначені для заінтересованих користувачів;

спрощеним змістом, що створені на основі карт з уніфікованим змістом, з яких вилучено інформацію відповідно до нормативних документів, що встановлюють вимоги щодо зображення на картах об’єктів місцевості та зазначення їх характеристик.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

Такі карти є топографічною основою для створення тематичних і кадастрових карт та геоінформаційних систем.

5. Топографічні карти за способом створення та подання геопросторових даних про природні та штучні об’єкти місцевості, явища та взаємозв’язки між ними поділяються на аналогові, цифрові та електронні.

6. На аналогових топографічних картах інформація про місцевість подається як графічне зображення у паперовому вигляді в умовних знаках, прийнятих відповідно до встановлених класифікацій топографічних об’єктів, місце яких на карті обумовлено її масштабом, а також роздільно-візуальним сприйняттям.

7. Цифровими топографічними картами є цифрові картографічні моделі, які відповідають змісту аналогової карти певного типу та масштабу, є базами геопросторових даних та метаданих, створюються за допомогою спеціалізованих програмно-технічних засобів з урахуванням класифікації топографічних об’єктів та явищ шляхом кодування їх розміру, форми, розташування та метаданих (якісних, кількісних та структурних характеристик) у прийнятих системах координат, висот, розграфлення, масштабах, проекціях.

Система координат Система координат - спосіб задання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність. Обов'язковим елементом системи координат є початок координат - точка, від якої ведеться відлік відстаней.

Цифрові топографічні карти зберігаються у базах цифрових картографічних даних.

8. Електронними топографічними картами є цифрові топографічні карти, що візуалізовані або підготовлені до візуалізації в умовних знаках, встановлених для певного масштабу карти, і створені з використанням конкретних електронних чи оптико-електронних пристроїв та відповідних програмних засобів.

9. Ортофотокарти (фотокарти) створюються з метою оперативного забезпечення окремих територій картографічними матеріалами, а також використання в геоінформаційних системах як геопросторової інформації топографічних карт шляхом трансформування зображень, отриманих за результатами аерозйомки та космічної зйомки з нанесенням мінімальної кількості штрихових елементів, що дає змогу отримувати точну інформацію про відстані, площі, кути, дороги, елементи рельєфу, рослинність тощо.

10. Масштаби ортофотокарт (фотокарт), система координат, розграфлення та точність зображення відповідають встановленим вимогам до топографічних карт. Вимоги до змісту та графічного оформлення ортофотокарт встановлюються нормативно-технічною документацією у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

11. Періодичність оновлення ортофотокарт (фотокарт) становить не більш як п’ять років.

12. Топографічні дані є основою для координатно-просторової прив’язки тематичних даних, які отримані за результатами проведення інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних та інженерно-гідрогеологічних вишукувань, земельно-кадастрових робіт, територіального планування, статистичних досліджень та інших спеціальних робіт і обстежень.

13. Створення та оновлення топографічних карт здійснюється із застосуванням


Каталог: files -> uploads -> documents
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
documents -> Постанова від 7 серпня 2013 р. №646 Київ
uploads -> Тов «професіонал» оголошує про проведення першого аукціону з продажу майна відповідно до Договору Доручення №30А/08/01 від 25. 08. 2015 року з Ліквідатором зат «углеводород»
uploads -> Зведений реєстр № Позичальників (фізичних осіб), які отримали кредит у за Програмою енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2015 – 2018 роки за 20 р
uploads -> Спеціальність
  1   2


Скачати 34.17 Kb.

  • Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ