Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПро затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики

Скачати 250.35 Kb.

Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики
Скачати 250.35 Kb.
Дата конвертації14.02.2020
Розмір250.35 Kb.
Проект КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від _________ N ______ Київ Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики Відповідно до п. 3 частини другої статті 5 Закону України Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики, що додаються. Премєр-міністр України В.Б. Гройсман ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від ___ ________ 2017 р.
Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
№ ___ ПРАВИЛА надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики Розділ 1. Загальні положення 1.1 Ці Правила встановлюють загальний порядок щодо забезпечення доступу до інфраструктури об’єктів електроенергетики незалежно від форми власності для розташування технічних засобів телекомунікацій та порядок взаємодії власника інфраструктури обєкта доступу і замовника. 1.2 У цих Правилах терміни вживаються у наступних значеннях: Власник (володілець) інфраструктури об’єкта електроенергетики (далі – Власник) – фізична або юридична особа, у власності (володінні) якої перебуває інфраструктура об’єкта електроенергетики або окремі її елементи.
Вла́сність - результат привласнення[джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Доступ до інфраструктури об’єкта електроенергетики – право замовника на користування елементами інфраструктури об’єкта електроенергетики для розміщення, модернізації, експлуатаційного та технічного обслуговування технічних засобів телекомунікацій відповідно до законодавства та на підставі договору з доступу.
Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
Замовник доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики (далі - Замовник) – субєкт господарювання (оператор, провайдер телекомунікацій або уповноважена ним особа), який звернувся чи має намір звернутися до власника інфраструктури об’єкта електроенергетики із запитом про надання доступу до конкретного (-их) елемента (-ів) інфраструктури об’єкта електроенергетики або який уклав договір з доступу. Елементи інфраструктури об’єкта електроенергетики - опори повітряних ліній електропередачі, електричні підстанції тощо, придатні для надання власником інфраструктури об’єкта електроенергетики у користування замовнику на договірних засадах для розміщення технічних засобів телекомунікацій.
Лінія електропередачі (лінія електропересилання, лінія електропередавання, ЛЕП) - один з компонентів електричної мережі призначена для передачі електричної енергії.
Електрична підстанція (рос. электрическая подстанция, англ. electric substation, нім. Umspannwerk) - електроустановка, призначена для перетворення та розподілу електричної енергії.
Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Користування об’єктами енергетичної інфраструктури - це доступ до елементів об’єктів енергетичної інфраструктури для розміщення, модернізації та експлуатації технічних засобів телекомунікацій операторомпровайдером телекомунікацій на підставі договору з доступу.
Енерге́тика - сукупність галузей господарства, що вивчають і використовують енергетичні ресурси з метою вироблення, перетворення, передачі і розподілу енергії.
Об’єкт електроенергетики (об’єкт доступу) - електрична станція (крім ядерної частини атомної електричної станції), електрична підстанція, електрична мережа, підключені до обєднаної енергетичної системи України, а також котельня, підключена до магістральної теплової мережі, магістральна теплова мережа.
Електроста́нція (електрична станція) - промислове підприємство або комплект обладнання для вироблення електроенергії з різних форм первісної енергії.
Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.
Теплова́ мере́жа - сукупність устаткування (помпи, трубопроводи, арматура, засоби вимірювальної техніки), за допомогою якого подається від джерела тепла нагрітий теплоносій (водяна пара або гаряча вода) до споживачів тепла і повертається після часткового використання тепла (охолодження) у вигляді конденсату пари та відпрацьованої гарячої води до джерела тепла.
Опора повітряних ліній електропередачі - споруда для утримання проводів, повітряних ліній електропередачі та ліній зв’язку на заданій відстані від поверхні землі і один від одного. Договір з доступу - договір, укладений згідно з законодавством між власником інфраструктури об’єкта доступу і замовником про доступ до інфраструктури об’єкта електроенергетики з метою користування нею або її елементами для забезпечення можливості надання телекомунікаційних послуг замовником і отримання таких послуг їх споживачами з урахуванням умов, визначених цими Правилами та Законом.
Географі́чна оболо́нка (англ. geography envelope; нім. geografischer Mantel, m) - верхня комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і складної взаємодії окремих геосфер - літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери.
Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
Сторони – власник (володілець) інфраструктури об’єкта електроенергетики та замовник доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики. Повітряні лінії електропередачі - повітряна лінія електропередачі з неізольованими проводами (ПЛ), повітряна лінія електропередачі напругою 0,4 кВ з ізольованими проводами (ПЛІ), повітряна лінія електропередачі напругою 6 (10) кВ, виконана з застосуванням захищених проводів (ПЛЗ). Технічні умови з доступу до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики (далі - технічні умови з доступу) - комплекс технічних вимог до розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики.
Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та «Про телекомунікації». Розділ 2. Порядок звернення замовника до власника інфраструктури відповідного об’єкта електроенергетики щодо отримання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики 2.1 Для встановлення можливості доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики замовник має право надати власнику письмове звернення щодо отримання доступу до інфраструктури (далі - Запит). 2.2 У заяві заявником зазначаються: 1) найменування (прізвище, імя, по батькові), місцезнаходження (місце проживання) субєкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
Релі́гія (від лат. religio - зв'язок) - особлива система світогляду та світосприйняття конкретної людини або групи людей, набір культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку людини.
Держа́вна податко́ва служба Украї́ни - колишній центральний орган виконавчої влади, що очолював систему органів державної податкової служби України.
номер в реєстрі операторів та провайдерів, електронна пошта, номери телефонів;
Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
2) заплановану схему розміщення телекомунікаційних мереж на об’єкті доступу та у разі наявності адреси цих об’єктів та їх перелік; 3) реквізити для повідомлення про виставлення рахунка. 2.3 В разі відсутності договірних відносин до запиту додаються наступні документи. Документи, зазначені в цьому пункті, можуть надаватись в електронному вигляді: 1) копії статутних документів замовника.; 2) інформацію про внесення до реєстру операторів та провайдерів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері звязку та інформатизації (далі – НКРЗІ) 2.4 За зверненням замовника власник повинен надати засвідчені власником копії документів, які підтверджують його право власності або володіння на зазначені в заяві об’єкти електроенергетики. 2.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
5 Власник розглядає поданий запит, при цьому здійснює перевірку повноти наданої у ньому інформації без стягнення за це плати та у разі виявлення недоліків протягом 5 (пяти) робочих днів з дня отримання запиту письмово повідомляє про це замовника. 2.6 У разі відсутності недоліків у наданому запиті протягом 5 (пяти) робочих днів, починаючи з дати подання замовником запиту або отримання від замовника необхідної інформації (усунення недоліків у запиті), власник зобовязаний: 1) за умови наявності технічної можливості надіслати про це письмове повідомлення замовнику та одночасно виставити рахунок на оплату послуги з розробки та видачі технічних умов за реквізитами, вказаними у запиті; 2) письмово шляхом відправлення рекомендованого поштового відправлення повідомити про відмову у видачі технічних умов із зазначенням причин відмови згідно з пунктом 13 розділу ІІІ цих Правил. 2.7 В разі необхідності, з метою визначення придатності інфраструктури об’єкта електроенергетики для розміщення технічних засобів телекомунікацій, перед наданням запиту, Замовник має право, на безоплатній основі, отримати від власника інфраструктури об’єкта електроенергетики інформацію про інфраструктуру об’єкта електроенергетики у тому числі, у вигляді схеми розташування об’єктів електроенергетики та здійснити попередній огляд відповідної інфраструктури об’єкта електроенергетики. 2.7.1 Для можливості здійснити попередній огляд відповідної інфраструктури об’єкта електроенергетики, Замовнику необхідно письмово звернуться до Власника. з метою здійснення попереднього огляду відповідної інфраструктури об’єкта електроенергетики. 2.7.2 Власник зобов’язаний, на протязі 5 (п’яти) робочих днів, на безоплатній основі, надати Замовнику допуск для здійснення ним попереднього огляду відповідної інфраструктури об’єкта електроенергетики. Розділ 3. Строки розроблення та видачі технічних умов з доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики 3.1 Замовник вносить плату за розробку та видачу технічних умов з доступу протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня отримання письмової інформації про прийняття рішення Власником про видачу технічних умов з доступу та отримання рахунку на оплату. 3.2 У разі несплати замовником у встановлений строк плати за видачу технічних умов з доступу, рішення про видачу технічних умов з доступу анулюється Власником. 3.3 Після отримання замовником послуги з розробки та видачі технічних умов з доступу, власник у строк до 10 (десяти) робочих днів, починаючи з дати отримання підтвердження оплати послуги з розробки та видачі технічних умов з доступу, надає замовнику: 1) технічні умови з доступу; 2) відомості про осіб, які мають право від імені власника погодити проектну документацію, та про особу, відповідальну за звязки із замовником. 3.4 Технічні умови з доступу мають містити: 1) вихідні данні для розроблення замовником проектної документації з доступу;
Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.
2) перелік робіт, що мають бути виконані для доступу до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики; 3) строк дії технічних умов з доступу; 4) наявні обмеження щодо доступу до певного елемента інфраструктури об’єкта електроенергетики таабо порядку його експлуатації. 3.5 Отримання та виконання технічних умов з доступу є обов’язковими умовами здійснення доступу до елементів інфраструктури електроенергетики. 3.6 Технічні умови з доступу набирають чинності з дати видачі їх замовнику власником інфраструктури об’єкта електроенергетики. 3.7. Технічні умови з доступу є чинними протягом зазначеного в них строку їх дії, але не менше 1 (одного) року. 3.8 Зміни до технічних умов з доступу можуть вноситися лише за згодою замовника. 3.9 Технічні умови з доступу до кожного конкретного елемента інфраструктури об’єкта електроенергетики мають встановлювати однакові для всіх замовників вимоги щодо доступу. 3.10 У разі неукладення договору з доступу видані власником інфраструктури об’єкта електроенергетики технічні умови з доступу є дійсними протягом одного року з дня їх видачі, за умови що до цих елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики після видачі технічних умов з доступу не вносилися суттєві конструктивні зміни та не укладено договір з доступу з іншим замовником. 3.11 У разі прийняття власником інфраструктури об’єкта електроенергетики рішення про відмову у наданні технічних умов з доступу, він у строк, що не перевищує 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня надходження заяви, письмово повідомляє про це замовника з обґрунтуванням причин відмови та внесенням іншої можливої альтернативної пропозиції щодо доступу до інфраструктури відповідних об’єктів електроенергетики. Якщо замовник погодився на альтернативну пропозицію, він подає власнику інфраструктури об’єкта електроенергетики новий запит у строк, що не перевищує 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня отримання альтернативної пропозиції. 3.12 Підставою для відмови у наданні технічних умов з доступу є: 1) ненадання замовником інформації, необхідної для його ідентифікації: повне найменування, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження, електронна пошта, номери телефонів; 2) відсутність технічної можливості для розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики із зазначенням обґрунтованої причини відмови; 3) наявність простроченої понад 3 (три) місяці заборгованості замовника за раніше отримані в користування елементи інфраструктури об’єкта електроенергетики, надані в користування власником інфраструктури відповідного об’єкта електроенергетики. 3.13 Відмова у видачі технічних умов з доступу з інших підстав, ніж ті, що встановлені пунктом 3.12 розділу 3 цих Правил, забороняється. 3.14 У випадку не згоди з відмовою у видачі технічних умов, замовник має право залучати незалежних експертів з метою оцінки висновків власника. У випадку надання експертом висновку щодо необґрунтованої у видачі технічних умов, власник зобов’язаний видати технічні умови у термін, не більше 10 робочих днів з дня отримання висновку експерта. Розділ 4. Порядок та строки розроблення і погодження проектної документації з доступу 4.1 На підставі отриманих технічних умов замовник розробляє самостійно, або, в разі необхідності, замовляє розробку проектної документації з доступу, у порядку, визначеному законодавством. 4.2 Проектна документація з доступу не потребує погодження органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами таабо юридичними особами, утвореними такими органами. 4.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».
3 Власник інфраструктури об’єкта електроенергетики може відмовити замовнику у погодженні проектної документації з доступу виключно на підставі її невідповідності виданим технічним умовам. Якщо проектну документацію не погоджено, власник інфраструктури об’єкта електроенергетики у письмовій̆ формі інформує про це замовника, наводячи обґрунтовані підстави для відмови. При повторному розгляді проектної документації̈ висунення будь яких нових зауважень з боку власника інфраструктури об’єкта електроенергетики, крім наданих раніше, не допускається. Власник інфраструктури об’єкта електроенергетики зобов’язаний̆ погодити або письмово повідомити замовника про відмову в погодженні проектної документації протягом десяти робочих днів з дня отримання доопрацьованої проектної документації. 4.4 Проектна документація з доступу має бути погоджена власником інфраструктури об’єкта електроенергетики протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня її отримання від замовника. У випадку не погодження власником інфраструктури об’єкта проектної документації протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня її отримання, проектна документація вважається погодженою власником. Розділ 5. Порядок подання замовником письмового звернення до власника інфраструктури об’єкта електроенергетики з пропозицією укладення договору з доступу 5.1 Доступ до інфраструктури об’єкта електроенергетики здійснюється на підставі договору з доступу між власником інфраструктури об’єкта електроенергетики та замовником, що укладається з урахуванням особливостей, встановлених Законом, цими Правилами. 5.2 Укладення договору з доступу здійснюється після видачі замовнику технічних умов та погодження власником інфраструктури об’єкта електроенергетики проектної документації з доступу. Підставою для укладення договору з доступу є письмове звернення замовника, підписане уповноваженою належним чином його посадовою особою (представником), до якого додаються такі документи: 1) засвідчена замовником копія проектної документації з доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики; 2) Проект договору з доступу у двох примірниках. Розділ 6. Строки розгляду та надання відповіді на звернення замовника до власника інфраструктури об’єкта електроенергетики з пропозицією укладення договору з доступу 6.1 Власник інфраструктури об’єкта електроенергетики, у строк, що не перевищує 10 (десяти) робочих днів з дня надходження письмового звернення замовника, повертає йому два підписані примірники договору з доступу. 6.2 Замовник, у строк, що не перевищує 10 (десяти) робочих днів з дня отримання підписаних власником двох примірників договору з доступу, повертає власнику підписаний з свого боку примірник договору з доступу. Розділ 7. Порядок та строки укладення договору з доступу 7.1 Укладення договору з доступу здійснюється сторонами у строк, що не може перевищувати 30 (тридцять) календарних днів з дня надходження власникові інфраструктури об’єкта електроенергетики документів, передбачених п. 2 цього розділу. Ухилення від укладення договору з доступу є порушенням Закону. Спори, пов’язані з ухиленням від укладення договору з доступу, вирішуються в судовому порядку.
Суд - орган, що здійснює правосуддя у формі розгляду і вирішення цивільних, кримінальних,господарських, адміністративних і інших категорій справ у встановленому законом конкретної держави процесуальному порядку.
Якщо за результатами врегулювання спору зясовано, що сторони не можуть дійти згоди щодо укладення договору з доступу, кожна із сторін може ініціювати вирішення спору в судовому порядку. 7.2 Власник інфраструктури об’єкта електроенергетики може відмовити замовнику в укладенні договору з доступу з таких підстав: 1) звернення щодо укладення договору з доступу підписано не уповноваженою належним чином посадовою особою (представником) замовника; 2) встановлена законом або чинним судовим рішенням, що набрало законної сили, заборона щодо укладення договору з доступу за окремо визначеним обєктом інфраструктури;
Судове рішення - у широкому значенні - акт судового розгляду справи будь-якого виду провадження. Це може бути як саме рішення, так і висновок (Конституційний Суд України), вирок (у кримінальному процесі), постанова, ухвала, окрема ухвала тощо (у кримінальному, адміністративному, цивільному та господарському процесах).
3) ліквідація (знищення) або розібрання (демонтаж) окремих елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики після надходження до власника цієї інфраструктури об’єкта електроенергетики звернення про укладення договору з доступу. При цьому кошти, отримані Власником від Замовника за отриманні ТУ на цей обєкт повертаються Власником протягом 3 робочих днів з дати відмови; 4) ненадання замовником документів, передбачених п. 2 цього розділу. 7.3 Відмова в укладенні договору з доступу з інших підстав, ніж визначені у п. 6 цього розділу, забороняється. 7.4 У разі відмови в укладенні договору з доступу з підстав зазначених в п. 6 цього розділу, власник, у строк, що не перевищує 10 (десяти) робочих днів з дня надходження письмового звернення замовника, письмово повідомляє про це замовника з зазначенням конкретної підстави у відмові. 7.5 Договір з доступу має містити наступні істотні умови: 1) повне найменування сторін договору з доступу; 2) детально визначені елементи інфраструктури об’єкта електроенергетики, якими користується замовник на підставі договору з доступу; 3) конкретно визначені технічні засоби телекомунікацій, розміщені на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики, якими користується замовник на підставі договору з доступу; 4) розмір плати за доступ, визначений згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики, та не може змінюватися протягом одного року з дня укладення договору; 5) порядок доступу до технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики, якими користується замовник на підставі договору з доступу; 6) умови захисту технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики, якими користується замовник на підставі договору з доступу, від їх умисного пошкодження (демонтажу або руйнування) з урахуванням частини п’ятої статті 31 Закону України «Про телекомунікації»;
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
7) порядок здійснення власником інфраструктури об’єкта електроенергетики контролю за користуванням замовником визначеними елементами інфраструктури об’єкта електроенергетики відповідно до договору з доступу; 8) умови припинення користування елементами інфраструктури; 9) строк дії договору з доступу (з можливістю його автоматичного продовження на наступні терміни); 10) відповідальність сторін; 11) умови розірвання договору з доступу; 12) особливості порядку внесення змін до договору з доступу, а саме тільки за письмовим погодженням сторін; 13) інші умови щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. 7.6 Договір доступу до інфраструктури обєкта електроенергетики, що укладений між Власником та Замовником, є єдиною підставою для законного користування інфраструктурою обєкту електроенергетики з боку Замовника і не потребує укладення будь-яких інших правочинів щодо користування інфраструктурою обєкта електроенергетики та будь-яким іншим майном Власника у звязку з розміщенням і обслуговуванням телекомунікаційного обладнання та наданням послуг замовника. Зокрема, не потребує окремого правочину між Власником та Замовником передача інфраструктури обєктів електроенергетики або іншого майна Власника у користування Замовнику на умовах сервітуту таабо оренди. Також Власник не має права вимагати у Замовника укладати інші правочини, що повязані з розміщенням і обслуговуванням телекомунікаційного обладнання Замовника, в яких Замовник є стороною, що замовляє послуги. Під іншими правочинами у цьому пункті Правил розуміють договори на відплатні послуги між замовником з одного боку та власником інфраструктури обєктів електроенергетики таабо особами, що афілійовані з власником, з другого боку, зокрема, будь-які договори на обслуговування телекомунікаційного обладнання, послуги охорони, моніторингу, утримання, компенсації та інше. 7.7 Укладений договір з доступу є достатньою умовою для укладення договорів про постачання електроенергії до технічних засобів телекомунікацій замовника. Розділ 8. Порядок та умови розірвання договору з доступу таабо його припинення 8.1 Власник інфраструктури об’єкта доступу не має права розірвати договір з доступу без згоди замовника або відмовити йому у продовженні строку дії договору з доступу, за умови належного виконання замовником умов договору з доступу. Реорганізація або зміна власника інфраструктури об’єкта електроенергетики не є підставою для зміни умов чи розірвання договору з доступу. 8.2 У разі зміни власника інфраструктури об’єкта електроенергетики до нового власника інфраструктури об’єкта електроенергетики переходять права і обов’язки за договором з доступу без стягнення із замовника додаткової плати. 8.3 Сторони зобовязані попередити одна одну про розірвання договору з доступу не менше ніж за 4 (чотири) місяці до закінчення строку дії договору з доступу. Якщо сторони не повідомили одна одну про розірвання договору з доступу, договір з доступу вважається продовженим на строк, обумовлений у договорі з доступу. Положення цього пункту застосовується на кожний наступний період, неодноразово. 8.4 Спори, які виникають на етапі розірвання договору з доступу, вирішуються сторонами шляхом проведення двосторонніх консультацій та переговорів. Якщо за результатами врегулювання спору зясовано, що сторони не можуть дійти згоди щодо розірвання договору з доступу, кожна із сторін може ініціювати вирішення спору в судовому порядку. Розділ 9. Порядок та умови припинення користування елементами інфраструктури об’єкта електроенергетики 9.1 Замовник доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики повинен терміново припинити користування елементами інфраструктури об’єкта електроенергетики в наступних випадках 1) закінчення строку дії договору з доступу у разі відсутності спору між сторонами щодо його подовження. 2) наявності відповідного судового рішення. 9.
Рішення суду - процесуальний документ, яким розгляд справи закінчується по суті. Рішення суду є найважливішим актом правосуддя, актом реалізації судової влади. Рішенням суду розв'язується матеріально-правовий спір між сторонами, підтверджується наявність або відсутність певних фактів, ним захищаються порушені, невизнані або оспорювані права, свободи та інтереси учасників справи.
2 У разі розірвання договору з ініціативи Замовника або закінчення строку його дії, Замовник зобов’язаний демонтувати технічні засоби телекомунікацій протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня розірвання договору або закінчення строку його дії, якщо договором не передбачено інше. 9.3 Якщо Замовник не проведе демонтаж технічних засобів телекомунікацій у вищевказані строки, власник має право демонтувати технічні засоби телекомунікацій за власний рахунок та на власний ризик з відшкодуванням збитків відповідно до законодавства. 9.4 Якщо на день припинення договору між Власником і Замовником має місце спір, демонтаж забороняється до вирішення спору у встановленому законодавством порядку. 9.5 Демонтаж технічних засобів телекомунікацій, що знаходяться на елементах об’єкту інфраструктури об’єкта електроенергетики та які є частиною телекомунікаційної мережі, до якої під’єднане хоча б одне кінцеве обладнання споживача, можливе лише за рішенням суду.
Кінцеве обладнання даних (англ. DTE, Data Terminal Equipment) - обладнання обробки, концентрації, збереження даних, а також перетворення повідомлень даних в цифрові сигнали даних і навпаки. Прикладом термінального обладнання може служити звичайний персональний комп'ютер.
Розділ 10. Порядок демонтажу технічних засобів телекомунікацій, розміщених без укладення договору з доступу 10.1 Власник інфраструктури об’єкта електроенергетики на постійній основі здійснює огляд елементів інфраструктури на предмет виявлення позадоговірного користування елементами інфраструктури, а також для перевірки відповідності кількості використовуваних елементів інфраструктури умовам укладених договорів з доступу. Інформація про результати огляду повинна систематично розміщатись на веб-сайті власника інфраструктури об’єкта електроенергетики в форматі наявності посилання з головної сторінки. У разі виявлення факту неправомірного (позадоговірного) розміщення технічних засобів телекомунікацій, власник інфраструктури об’єкта електроенергетики розміщує на своєму веб-сайті інформацію про них із зазначенням їх типу і адрес елементів інфраструктури та пропозицію про укладення договору про доступ в форматі наявності посилання з головної сторінки. Якщо протягом 30 календарних днів з дати розміщення інформації на веб-сайті власник (володілець) технічних засобів телекомунікацій не звернеться до власника інфраструктури об’єктів електроенергетики для укладення договору про доступ або здійснення демонтажу технічних засобів телекомунікацій, власник інфраструктури об’єктів електроенергетики вправі самостійно їх демонтувати. Власник (володілець) технічних засобів телекомунікацій, який звернувся до власника інфраструктури об’єктів електроенергетики з пропозицією щодо їх демонтажу, повинен здійснювати демонтаж з дотриманням вимог чинного законодавства. 10.2 У випадку виявлення факту неправомірного (позадоговірного) розміщення технічних засобів телекомунікацій, за можливості встановлення особи їх власника, власник інфраструктури об’єкта електроенергетики вживає заходів задля виклику представника власника технічних засобів телекомунікацій на місце виявлення порушення для складання Акту про виявлення факту порушення охоронних зон ліній електропередач (далі – Акт) та його підписання комісією і представником власника технічних засобів телекомунікацій. Власник технічних засобів телекомунікацій зобов’язаний надати свого представника для складання акту протягом 3 робочих днів з дати звернення власника інфраструктури об’єкта електроенергетики. У разі відмови або неявки представника власника технічних засобів телекомунікацій Акт складається без його участі, про що робиться відповідний запис в Акті. Один екземпляр Акту направляється на адресу місцезнаходження власника технічних засобів телекомунікацій. 10.3 Якщо власника технічних засобів телекомунікацій встановити неможливо, власник інфраструктури об’єкта електроенергетики складає та підписує Акт без участі власника технічних засобів телекомунікацій таабо його представника. Власник інфраструктури об’єкта електроенергетики розміщує на своєму веб-сайті копію Акту та пропозицію про укладення договору про доступ у форматі наявності посилання з головної сторінки. Якщо протягом 30 календарних днів з дати розміщення Акту на веб-сайті власник (володілець)технічних засобів телекомунікаційне звернеться до власника інфраструктури об’єктів електроенергетики для укладення договору про доступ або здійснення демонтажу технічних засобів телекомунікацій, власник інфраструктури об’єктів електроенергетики вправі самостійно їх демонтувати. 10.4 Власник інфраструктури об’єкта електроенергетики має право демонтувати технічні засоби телекомунікацій розміщені на елементах об’єкта електроенергетичної інфраструктури та зберігати засоби телекомунікацій протягом 60 календарних днів, у випадку якщо таке розміщення виконано самовільно, без погодження з власником об’єкту інфраструктури та без оформлення відповідних документів. 10.5 Роботи з демонтажу технічних засобів телекомунікацій повинні здійснюватися при обов’язковому попередньому оформленні відповідних дозвільних документів на безпечне виконання цих робіт стороною, яка здійснює демонтаж. 10.6 Після демонтажу технічних засобів телекомунікацій, власника яких встановлено, подальші відносини з ним можуть бути врегульовані лише та виключно в порядку та на умовах, передбачених цими Правилами. Розділ 11. Права та обовязки власників інфраструктури об’єкта електроенергетики і замовників 11.1 Власник інфраструктури об’єкта електроенергетики має право: 1) у випадку виявлення використання Обєкта інфраструктури без укладення відповідного договору вимагати укладення такого договору з доступу для надання доступу до інфраструктури відповідного об’єкта електроенергетики; 2) визначати плату за доступ, що розраховується згідно з Методикою; 3) відмовляти замовнику у видачі технічних умов з доступу, погодженні проектної документації з доступу та укладенні договору з доступу виключно з підстав, визначених Законом та цими Правилами; 4) демонтувати (частково демонтувати) технічні засоби телекомунікацій, розміщені на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики виключно у випадках, якщо технічні засоби телекомунікацій, розміщені без укладення відповідного договору на доступ до Обєкту інфраструктури таабо якщо Замовник ухиляється від укладання договору; 7) укладати із замовником договір з доступу після досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов договору з доступу; 8) розривати договір з доступу у передбачених таким договором випадках. 11.2 Власник інфраструктури об’єкта електроенергетики зобов’язаний: 1) надавати замовнику відповідно до договору з доступу безперешкодний доступ до всіх технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики; 2) надавати можливість у строк не більше 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня звернення замовника перед укладенням договору з доступу попереднього огляду та отримання інформації про інфраструктуру об’єкта електроенергетики з метою визначення її придатності для розміщення технічних засобів телекомунікацій;
Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.
3) не допускати дискримінаційних дій стосовно замовника; 4) забезпечувати можливість електроживлення технічних засобів телекомунікацій замовника або, на безоплатній основі, погоджувати приєднання технічних засобів телекомунікацій до електромереж згідно із законодавством; 5) здійснювати за власний рахунок поточний та капітальний ремонт елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики, якими користується замовник на підставі договору з доступу, і не допускати замовлення та виконання будь-яких додаткових робіт та послуг щодо утримання таких елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики за рахунок замовника;
Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.
6) вживати заходів для вирішення спорів із замовником на етапах отримання технічних умов з доступу, погодження проектної документації з доступу, укладання, зміни, виконання чи розірвання договору з доступу шляхом проведення консультацій та переговорів; 7) не вимагати від замовника виконання будь-яких робіт, здійснення будівництва, реконструкції, технічного переоснащення інфраструктури об’єкта електроенергетики як умови отримання доступу до нього. 11.3 Замовник має право: 1) перед укладенням договору з доступу на попередній огляд та отримання інформації про інфраструктуру об’єкта електроенергетики з метою визначення її придатності для розміщення технічних засобів телекомунікацій. 2) після укладення договору з доступу на: - безперешкодний доступ до всіх технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики, відповідно до договору з доступу; - проведення робіт відповідно до договору з доступу на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики; - отримання згідно із законодавством електроживлення для забезпечення функціонування технічних засобів телекомунікацій; - приєднання технічних засобів телекомунікацій до електромереж згідно із законодавством. 11.4 Замовник зобов’язаний: 1) розміщувати свої технічні засоби телекомунікацій відповідно до договору з доступу; 2) відшкодовувати збитки власникові інфраструктури об’єкта електроенергетики, заподіяні внаслідок невиконання чи неналежного виконання робіт внаслідок дій або бездіяльності замовника, безпосередньо пов’язаних з розміщенням та експлуатацією технічних засобів телекомунікацій, відповідно до договору з доступу та законодавства; 3) розміщувати на своїх технічних засобах телекомунікацій на зручному для огляду місці відомості про замовника (найменування замовника та номер контактного телефону); 4) не розміщувати самовільно технічні засоби телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики; 5) своєчасно сплачувати плату за доступ до інфраструктури об’єкта електроенергетики. 6) Дотримуватися вимог правил безпеки при доступі до інфраструктури об’єкту електроенергетики Розділ 12. Плата за доступ до інфраструктури об’єкта електроенергетики 12.1 Плата за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики може складатися з одноразової таабо періодичної плати. 12.2 До одноразової плати за доступ належить виключно плата за розроблення та видачу технічних умов з доступу. 12.3 Періодична плата за доступ може встановлюватись виключно за наявності додаткових витрат власника інфраструктури об’єкта електроенергетики на утримання елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики, пов’язаних з наданим доступом та розраховується відповідно до Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики (далі – Методика), затвердженою відповідними органами в сфері електроенергетики. 12.4 Розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики встановлюється договором з доступу згідно з Методикою та з урахуванням вимог зазначених в частині сьомій ст. 17 Закону. Розділ 13. Вимоги щодо захисту технічних засобів телекомунікацій 13.1 Власники інфраструктури об’єкта електроенергетики зобовязані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту технічних засобів телекомунікацій, що розташовані на власних елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики у відповідності до договору з доступу. 13.2 Власник інфраструктури об’єкта електроенергетики несе відповідальність за пошкодження (демонтаж або руйнування) технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики. 13.3 Істотні умови захисту Власником інфраструктури об’єкта електроенергетики технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики від їх умисного пошкодження (демонтажу або руйнування) повинні бути зазначені в договорі з доступу. Розділ 14. Особливості безпечного доступу та користування інфраструктурою об’єкта електроенергетики 14.1 Роботи з монтажу та експлуатації технічних засобів телекомунікацій на діючих елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики повинні виконуватися з відома власника зазначених елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики. 14.2 Забезпечення безпечних умов праці, вимог пожежної безпеки та охорони довкілля повинні здійснюватися відповідно до вимог діючих нормативно-технічних документів. 14.3 Допуск персоналу будівельно-монтажних організацій і організацій, що експлуатують технічні засоби телекомунікацій операторівпровайдерів телекомунікацій у відповідності до укладених договорів, до робіт в охоронній зоні ліній електропередачі повинен здійснюватися відповідно до нормативних актів у сфері охорони праці з безпечної експлуатації електроустановок. 14.
Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
4 Засоби захисту, що використовуються при виконанні робіт на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики, повинні відповідати вимогам нормативних актів у сфері охорони праці з безпечної експлуатації електрозахисних засобів. 14.5 Механізми, пристосування та інструменти, що використовуються при роботах на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики, повинні бути справними і застосовуватися відповідно до вимог нормативних актів у сфері охорони під час роботи з інструментом та пристроями. 14.6 Всі роботи на елементах інфраструктури об’єкта електроенергетики здійснюються із залученням персоналу власника для технічного нагляду і контролю за проведенням робіт без стягнення плати з такий технічний нагляд.


Скачати 250.35 Kb.

  • Закону України
  • Кабінету Міністрів України