Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПро затвердження Статуту комунального підприємства «Комплекс по благоустрою Харківського району» в новій редакції з метою

Скачати 139.63 Kb.

Про затвердження Статуту комунального підприємства «Комплекс по благоустрою Харківського району» в новій редакції з метою
Скачати 139.63 Kb.
Дата конвертації28.04.2017
Розмір139.63 Kb.ХАРКІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХІ сесія VI скликанняР І Ш Е Н Н Я
від 28 жовтня 2014 року


Про затвердження Статуту комунального підприємства «Комплекс по благоустрою Харківського району» в новій редакції


З метою приведенням положень Статуту підприємства у відповідність до вимог чинного законодавства України, враховуючи рішення районної ради від 25 квітня 2014 року «Про внесення змін до рішення IV сесії районної ради VI скликання від 04 березня 2011 року «Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації», висновки постійної комісії з питань спільної власності територіальних громад, містобудування, житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, на підставі ст.
Право спільної власності - це право двох або більше осіб на один об'єкт.
Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».
Па́ливно-енергети́чний ко́мплекс (ПЕК), (рос. топливно-энергетический комплекс, англ. energy industry; нім. Brenstoff- und Energiekomplex m) - сукупність галузей промисловості, що забезпечують країну паливом, електроенергією та тепловою енергією.
Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.
Делеговані повноваження - повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
 ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
районна рада ВИРІШИЛА:


 1. Затвердити Статут комунального підприємства «Комплекс по благоустрою Харківського району» у новій редакції (додається).
  Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.
  Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
  Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.


 2. Статут комунального підприємства «Комплекс по благоустрою Харківського району», затверджений рішенням районної ради від 27 травня 2010 року вважати таким, що втратив чинність.

 3. Директору комунального підприємства «Комплекс по благоустрою Харківського району» здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту у відповідності з вимогами чинного законодавства.

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань спільної власності територіальних громад, містобудування, житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу (Вереітінов В. В.).

ГОЛОВА РАЙОННОЇ РАДИ М. В. ТРЕТЯК

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення XXXI сесії VI скликання

від 28 жовтня 2014 року

Голова Харківської районної ради
________________ М. В. Третяк

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«КОМПЛЕКС ПО БЛАГОУСТРОЮ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ»

(нова редакція)

м. Харків

2014

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМПЛЕКС ПО БЛАГОУСТРОЮ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ» створено рішенням XXXV сесії Харківської районної ради V скликання від 27 травня 2010 року «Про створення комунального підприємства «Комплекс по благоустрою Харківського району», надалі іменоване «Підприємство».

1.2. Підприємство створено на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району і перебуває в управлінні Харківської районної ради (надалі - Орган управління майном).

1.3. Засновником Підприємства є: Харківська районна рада Харківської області.

Ха́рківський райо́н - район на півночі Харківської області. Площа - 1403,4 км². Населення - 187,1 тис. чол. Рік утворення - 1932. Районний центр - місто Харків. В районі два міста: Мерефа і Південне (Люботин - місто обласного значення).
Ха́рківська о́бласть - область у Слобідській Україні в межах Придніпровської низовини і Середньоруської височини.
Харківська районна рада Харківської області - це представницький орган, що здійснює функції та повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України і законами України, створює свої виконавчі органи та обирає голову ради.
Адреса: 61034, м. Харків, вул. Комсомольське шосе, 52.

1.4. Для забезпечення діяльності Підприємства Засновником утворюється статутний фонд, який складає Статутний капітал Підприємства.

Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.

Статутний фонд утворюється Засновником шляхом майнового та грошового внеску. Відповідно до рішення VIII сесії районної ради VI скликання від 22 листопада 2011 року, статутний капітал Підприємства складає 504 260,00 тис. грн. (п’ятсот чотири тисячі двісті шістдесят гривень 00 копійки).

Збільшення або зменшення статутного фонду Підприємства здійснюється за рішенням Засновника. Порядок збільшення або зменшення статутного фонду Підприємства встановлюється законом і статутом Підприємства.

1.5. Чистий прибуток Підприємства, який утворюється відповідно до встановленого порядку, після сплати податків належить Підприємству та використовується ним за погодженням з Засновником. Збитки Підприємства відшкодовуються самим Підприємством з коштів Підприємства.

1.6. Підприємство за погодженням з Засновником може створювати філії, представництва, дочірні підприємства та інші відокремлені структурні підрозділи.

Дочірнє підприємство (англ. subsidiary firm) - суб'єкт господарювання, контрольним пакетом акцій якого володіє материнська компанія.

Філії, представництва, дочірні підприємства та інші відокремлені структурні підрозділи діють від імені Підприємства на підставі Положень, затверджених Підприємством. Підприємство має право бути засновником інших юридичних осіб та об’єднань юридичних осіб (асоціацій, корпорацій, концернів і т.п.) згідно з нормами чинного законодавства.

1.7. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Харківської районної ради, іншими нормативними актами і цим Статутом.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Постанова Верховної Ради України Постанова Верховної Ради України - нормативно-правовий акт, що приймається Верховною Радою України.


II. НАЗВА І МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА


  1. Найменування Підприємства:

 • на українській мові: повна назва – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМПЛЕКС ПО БЛАГОУСТРОЮ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ»; скорочена назва – КП «КБХР»;

 • на російській мові: повна назва – КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОМПЛЕКС ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ХАРЬКОВСКОГО РАЙОНА»;
  Росі́йська мова (рос. русский язык) - слов'янська мова, належить до групи східнослов'янських мов разом з українською та білоруською мовами; одна з шести офіційних мов ООН.
  скорочена назва – КП «КБХР»;

  1. Місцезнаходження Підприємства: 62450, Харківська область, смт. Манченки, вул. Пушкінська, 6/11.


3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Підприємство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.
Державна реєстрація (лат. registratio - внесення до списку, переліку) - письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, а також вчинення інших реєстраційних дій.
Державна реєстрація здійснюється у встановленому законодавством порядку.

3.2. Підприємство діє відповідно до чинного законодавства України та Статуту, який затверджується Харківською районною радою. Внесення змін до статуту здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

3.3. Підприємство, як юридична особа, має відокремлене майно, яке передане йому та праві господарського відання, розрахункові, поточний, валютні та інші рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом і штампи.

3.4. Підприємство не відповідає по зобов'язаннях Засновника, а останній не відповідає по зобов'язаннях Підприємства.


4. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Метою діяльності Підприємства є:

4.1.1. Виконання робіт по зовнішньому благоустрою, у тому числі: освітленню, озелененню та догляд за ним, прибиранню вулиць та майданів, організація вивезення та утилізації твердих побутових відходів, відповідно до договорів, укладених постачальниками послуг, інші види діяльності, які не суперечать меті Підприємства та діючому законодавству.

Побутові відходи Побуто́ві відхо́ди - тип відходів, що створюються у житлово-комунальному господарстві (побуті).

4.1.2. Найбільш ефективного та цільового використання бюджетних коштів.

4.1.3. Нормативно-технічна та технологічна документація для одержання дозволу на утворення та розміщення відходів.

Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.
Технологі́чна документа́ція (англ. technological documentation) - комплекс текстових і графічних документів, котрі визначають окремо або в сукупності технологічний процес виготовлення або ремонту виробу (включаючи контроль і транспортування) і що містить необхідні дані для організації виробництва.

4.1.4. Оформлення екологічної документації:


 • екологічна експертиза;

 • екологічний аудит;

 • контроль джерел викидів;

 • інвентаризація джерел викидів;

 • енергетичні паспорти;

 • паспорти вентиляційних систем;

 • аналіз стічних вод;

 • оформлення спеціального водокористування;

 • паспорт водного господарства.

4.1.5. Розробка документів, які обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій і громадян-суб'єктів підприємницької діяльності.

4.1.6. Організація і проведення семінарів, конференцій, тренінгів.

4.1.7. Проведення науково-дослідницьких робіт з охорони навколишнього середовища, визначення якісних характеристик природних об'єктів.

Во́дне господа́рство - галузь економіки, що розробляє і здійснює заходи щодо використання поверхневих і підземних вод для різних галузей економіки, а також здійснює охорону вод і боротьбу з їх шкідливою дією.
Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

4.1.8. Природоохоронна і екологічна діяльність.

4.2. Предметом діяльності Підприємства є:

4.2.1. Організація збирання, зберігання, оброблення (перероблення), перевезення, у тому числі транскордонне, утилізація, видалення, знешкодження перевезення небезпечних відходів та захоронення відходів виробництва і споживання.

Захорóнення відхóдів (рос. захоронение отходов; англ. waste burial, waste disposal, landfill; нім. Endlagerung f der Abprodukte, unterirdische Endlagerung f industrieller Abfallprodukte) - остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів.

4.2.2. Проектування, будівництво та експлуатація об'єктів поводження з відходами виробництва та споживання.

4.2.3. Знешкодження трупів тварин, вивезення рідких нечистот та відходів медичних закладів.

4.2.4. Збирання (приймання), оброблення (перероблення) та реалізація вторинної сировини.

4.2.5. Запровадження селективного збирання, сортування відходів та санітарна очистка зон викиду.

4.2.6. Розробка планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій.

4.2.7. Складання та ведення реєстру виробників відходів.

4.2.8. Запровадження передових методів обробки (переробки) відходів.

4.2.9. Розробка та запровадження систем для утилізації відходів виробництва.

Переро́бка (обро́блення, переро́блення) відхо́дів (також: вторинна переробка, ресайклінґ (від англ. recycling), рециклювання й утилізація відходів) - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних, хімічних або біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.

4.2.10. Проектування, монтаж, налагодження теплоенерготехнічного та газоспоживаючого обладнання.

4.2.11. Ремонтно-будівельні роботи.

4.2.12. Будівельна діяльність (окремі види проектних та будівельно-монтажних робіт, надання інжинірингових послуг та інших послуг, які потребують відповідної атестації виконавця, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України), зокрема:


 • підготовчі земляні роботи;

 • робота по вилученню зелених насаджень;
  Земляні́ робо́ти (застаріле українське - грабарство) - комплекс робіт (заходів), пов'язаних з вийманням (розробленням), переміщенням і укладанням (за потреби - з розрівнюванням та ущільнюванням) ґрунту у відвал або інше визначене місце; один з видів будівельних робіт.
  Зеле́ні наса́дження - це сукупність деревних, чагарникових і трав'янистих рослин на визначеній території. До них належать дерева, кущі, газони, квітники в парках, скверах, лісових масивах, вздовж вулиць і доріг, а також на земельних ділянках приватних будинків, підприємств, навчальних і лікувальних закладів, військових частин.


 • улаштування основ;

 • будівництво фундаментів;

 • спеціальні роботи у ґрунтах;

 • зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд;

 • улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування;

 • улаштування внутрішніх інженерних мереж, устаткування;

 • будівництво доріг;

 • благоустрій територій;

 • монтаж технологічного устаткування;

 • пусконалагоджувальні роботи:

 • реконструкція та капітальний ремонт будівель та споруд;

 • виконання інших ремонтно-будівельних та монтажних робіт;

 • інжинірингові роботи та послуги в галузі поводження з відходами та екології.

4.2.13. Виробництво товарів народного споживання, будівельних матеріалів та конструкцій, столярних виробів, продукції виробничо-технічного призначення, організація сервісного обслуговування обладнання, призначеного для обробки (переробки) відходів.
Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.
Будіве́льні матеріа́ли - це різні за складом, структурою, формою та властивостями речовини, застосовувані безпосередньо для будівництва споруд або для виготовлення з них збірних елементів на спеціалізованих підприємствах.
Спожи́вчі това́ри - це товари, які купуються для особистого (сімейного) споживання, для задоволення власних потреб. Залежно від споживацьких звичок ці товари підрозділяють на товари повсякденного попиту, товари попереднього вибору, товари особливого попиту, товари пасивного попиту.

4.2.14. Виробництво, передача та постачання електроенергії.

4.2.15. Виробництво проектних, дослідницьких та геологорозвідувальних робіт.

4.2.16. Виконання робіт із установлення, наладці і математичному забезпеченню обчислювальних комплексів та систем.

4.2.17. Надання інформаційно-консультаційних послуг, проведення просвітницької та і рекламної робота з питань поводження з відходами.

4.2.18. Консультування та надання практичної допомоги комерційним підприємствам та державним службам в галузі планування, організації, забезпечення ефективності та контролю, інформації для управління.

4.2.19. Надання консультаційних послуг.

4.2.20. Інвестиційна діяльність.

4.2.21. Міжнародні та внутрішні перевезення вантажів автомобільним транспортом.

4.2.22. Ремонт, заправка та миття транспортних засобів, в тому числі спеціального транспорту, призначеного для перевезення відходів.

Переве́зення - переміщення вантажів, товарів або пасажирів. Розрізняють сухопутні (залізничні й автомобільні), водні (річкові й морські), повітряні перевезення, також транспортування рідини та газу виконуються трубопровідним транспортом.
Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.

4.2.23. Транспортно-експедиційні послуги.

4.2.24. Лізингові (орендні) операції.

4.2.25. Реконструкції та модернізація очисних споруд, систем вентиляції та ; кондиціювання повітря.

4.2.26. Розробка технологій та створення обладнання з очищення газових викидів та стічних вод, їх запровадження на підприємствах.

4.2.27. Надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій.

4.2.28. Посередницька діяльність.

4.2.29. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності за всіма напрямками діяльності Підприємства.

4.2.30. Оптова та роздрібна торгівля обладнанням та устаткуванням вітчизняного та іноземного виробництва.

Очисні́ спору́ди (рос. очистные сооружения, англ. pollution control facilities, нім. Kläranlagen f pl, Reinigungsanlagen f pl);- інженерні споруди системи каналізації для очищення, знешкодження й знезараження стічних вод.
Ро́здрібна торгі́вля або рите́йл (від англ. retail - «роздрібний, в роздріб») - тип торгівлі товарами, а також виконання певних послуг, направлених на покупця, яким є кінцевий споживач, фізична чи юридична особа.

4.2.31. Оптова, дрібнооптова, роздрібна та інші види торгівлі.

4.2.32. Торгівельно-закупівельна діяльність.

4.2.33. Надання посередницьких, маркетингових, рекламних, комісійних, охоронних і брокерських послуг.

4.2.34. Здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством України.

4.3. Відповідними рішеннями Харківської районної ради на підприємство може бути покладено виконання додаткових завдань та видів робот (послуг), направлених на удосконалення системи поводження з відходами у Харківському районі Харківської області.

4.4. Підприємство також може здійснювати іншу, не заборонену чинним і законодавством України діяльність, спрямовану на досягнення мети, зазначеної в Статуті.

4.5. Здійснення тих видів діяльності, що вимагають ліцензування, спеціального дозволу чи узгодження, ведеться Підприємством після одержання у встановленому законом порядку відповідної ліцензії, дозволу чи узгодження.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Права Підприємства:

5.1.1. Підприємство має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, і господарському суді та третейському суді.

5.1.2. Підприємство має право на випуск, реалізацію та набуття цінних паперів і відповідно до чинного законодавства.

Госпо́дарський суд - спеціалізований судовий орган в системі судів загальної юрисдикції, що здійснює правосуддя в господарських відносинах.
Трете́йський су́д - недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням зацікавлених фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому Законом України «Про третейські суди» для вирішення суперечок, що виникають із цивільних та господарських правовідносин.
Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.

5.1.3. Здійснювати господарську діяльність у порядку, визначеному законодавством України.

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

5.1.4. Підприємство має право користуватися всіма правами, наданими чинним законодавством суб'єкту господарювання, відповідно до цілей та предмету діяльності Підприємства.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

5.2. Обов'язки Підприємства:

5.2.1. При плануванні власної діяльності Підприємство виконує в першу чергу замовлення та інші договірні зобов'язання.

5.2.2. Підприємство: • забезпечує своєчасність розрахунків з державним бюджетом, банком, та іншими організаціями, веде бухгалтерський, оперативний та облік, запроваджує передові методи і форми обліку;

 • забезпечує своєчасну та в повному обсязі сплату податків та зборів, згідно з законодавством;

 • здійснює, у встановленому чинним законодавством порядку, будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних засобів, забезпечує своєчасне освоєння виробничих потужностей та введення в дію обладнання, що придбано.
  Виробни́ча поту́жність (рос. производственная мощность, англ. production capacity, productive capacity; нім. Betriebskapazität f) - розрахунковий, максимально можливий річний (добовий) випуск продукції або обсяг переробки сировини в номенклатурі і асортименті, що передбачається на плановий період при повному використанні виробничого обладнання і площ з урахуванням застосування передової технології, організації виробництва і праці.
  Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.6. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
Обіговий капіта́л (current capital) - частина виробничого капіталу, яка переносить свою вартість на знову створений продукт повністю і повертається до виробника в грошовій формі після кожного кругообігу капіталу.

6.2. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл. селиш, міст Харківського району, та належить Підприємству на праві господарського відання.

6.3. Джерелами формування майна Підприємства є:


 • основні фонди та обігові кошти, передані Підприємству;

 • доходи, одержані від реалізації продуктів, а також від інших видів фінансово- господарчої діяльності;

 • доходи від цінних паперів;

 • кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення;
  Капіта́льні вкла́дення - частина інвестицій, спрямована на відтворення основних засобів виробничого і не виробничого призначення, на створення нових, реконструкцію і розвиток наявних основних засобів, включаючи об'єкти соціальної сфери.


 • безоплатні та благодійні внески організацій. Підприємств та громадян; майно, яке придбало Підприємство на підставах, не заборонених чинним і законодавством та цим Статутом;

 • інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

6.4. Підприємство має право здійснювати всі дії, пов'язані з рухом основних фондів, а також передачу в оренду та списання основних фондів згідно з чинним законодавством. Відчуження майна здійснюється на підставі рішення Засновника

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
7.1. Підприємство безпосередньо підпорядковано Засновнику.

7.2. Засновник здійснює такі повноваження по управлінню підприємством: • погоджує внесення змін до Статуту, здійснює контроль за додержанням Статуту;

 • погоджує штатний розклад та організаційну структуру підприємства;

 • здійснює контроль за раціональним використанням енергоресурсів, виконанням заходів з енергозбереження;

 • за необхідністю здійснює контроль за процесом формування фонду оплати праці на умовах визначених колективним договором (угодою);
  Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції
  Колекти́вний до́гові́р - угода, яка укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом.
  Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
  Затверджує річні фінансові плани Підприємства;

 • здійснює контроль за використанням коштів, що надходять на розрахунковий рахунок Підприємства.
  Ба́нківський раху́нок - рахунок, на якому обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.


7.3. Перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства здійснюються на підставі річних планів перевірок, згідно з встановленим порядком. Засновник має право на одержання від підприємства оперативної інформації.

7.4. Поточне управління підприємством здійснює директор, який призначається на посаду рішенням Засновника на підставі контракту за рекомендацією відповідної профільної постійної комісії районної ради.

7.5. Директор самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, які віднесені до його компетенції.

7.6. Директор: • несе повну відповідальність за стан і діяльність Підприємства, дотримання фінансової, договірної та трудової дисципліни згідно з діючим законодавством України;
  Трудова дисципліна - це встановлений нормами права порядок взаємовідносин учасників трудового процесу, що визначає точне виконання ними своїх трудових функцій. На підприємствах вона відповідно до ст. 140 КЗпП забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної праці, свідомим ставленням до праці, методами переконання, а також заохоченням за сумлінну працю. У трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, які несумлінно виконують трудові обов'язки. Щодо окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу.


 • діє від імені Підприємства без доручення, представляє його в усіх установах і організаціях;

 • розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

 • здійснює переговори та укладає угоди, контракти;

 • видає накази, затверджує локальні акти Підприємства, дає обов'язкові для всіх працівників Підприємства вказівки, вирішує інші питання діяльності Підприємства;

 • затверджує структуру та штатний розклад Підприємства за погодженням із Засновником;

 • несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;

 • несе відповідальність за несвоєчасне надання, передбачених чинним законодавством, звітів.

7.7. Головний бухгалтер, заступники директора призначаються на посаду та звільняються з посади директором.

7.8. Приймання, переведення, переміщення та звільнення інших працівників здійснюється у встановленому порядку згідно з чинним законодавством України.


8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, згідно норм, встановлених трудовим законодавством.

8.2. Компетенція трудового колективу: • розглядає і схвалює проект колективного договору;
  Трудови́й догові́р - угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник - виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.
  Трудовий колектив - усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності підприємства (установи, організації) на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.


 • бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про винагороду працівників, що відзначилися;

 • вирішує інші питання відповідно до чинного законодавства.

8.3. Виробничі, соціально-економічні відносини Підприємства регулюються колективним договором, затвердженим на Підприємстві.
9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА
9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог чинного законодавства, за рішенням Засновника чи за рішенням суду.


Скачати 139.63 Kb.

 • Про затвердження Статуту комунального підприємства «Комплекс по благоустрою Харківського району» в новій редакції
 • Закону України «Про місцеве самоврядування
 • СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОМПЛЕКС ПО БЛАГОУСТРОЮ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ» (нова редакція)
 • Харківського району
 • Законами України , постановами Верховної Ради України
 • II. НАЗВА І МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
 • КП «КБХР»;
 • 4. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 • 5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
 • 6. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА 6.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти
 • 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 • 8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА 8.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору
 • 9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА