Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроблеми правового регулювання мережевого маркетингу: зарубіжний та вітчизняний досвід

Скачати 64.13 Kb.

Проблеми правового регулювання мережевого маркетингу: зарубіжний та вітчизняний досвід
Скачати 64.13 Kb.
Дата конвертації12.05.2017
Розмір64.13 Kb.

Господарське право та процес

Проблеми правового регулювання мережевого маркетингу:

зарубіжний та вітчизняний досвід
Кожевнікова А. В.

Багаторівневий ма́ркетинг (англ. multilevel marketing, MLM) або мереже́вий ма́ркетинг - це система організації бізнесу та компенсацій, що використовується компаніями прямого продажу, за якої дистриб'ютор чи незалежний продавець може отримувати дохід не лише від обсягу особистого продажу продуктів і послуг, а й від обсягу продажу, здійсненого через мережу інших незалежних продавців, які були ним залучені та навчені для бізнесу. Кожен з агентів встановлює безпосередні контакти з потенційними покупцями та отримує прибуток від безпосередньої реалізації їм товарів. Крім цього, дистриб'ютор одержує прибуток у вигляді додаткових виплат від реалізації продукції усією або частиною підпорядкованої йому та створеної ним власноруч мережі агентів збуту.

Правове́ регулюва́ння - це упорядкування суспільних відносин здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток.

,

студентка юридичного факультету

Українська академія банківської справи Національного банку України

м. Суми, Україна

Останніми роками в Україні розвиваються нові форми торговельних відносин. Однією з ефективних форм такої діяльності є мережевий маркетинг, який залишається малодослідженим як у теоретичному, так і у практичному плані. Система торгівлі за допомогою мережевого маркетингу набуває все ширших обертів (при цьому продаються як товари, так і роботи та послуги. Від продажу останніх розвинені країни світу отримують прибутки, не нижчі, ніж від продажу товарів.

Юридичний факультет (від лат. спроможність, здатність, вміння) - структурний навч. підрозділ, орг. форма вищої юрид. освіти в університетській системі навчання. Першим в Європі був Ю. ф. Болонського ун-ту (1158).

Банківська справа (від італ. banco - лава), також грошово-кредитна справа, концентрує свою увагу на структуру та процеси в банківській (фінансовій) сфері. Головним суб'єктом банківської справи є банк, який є, насамперед, фінансовим посередником між позикодавцем та позичальником.

Розвинені країни Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).

А з іншого боку, різниця між товарами, роботами та послугами у праві та практиці поступово зникає [1, с. 17-27]), хоча й не має взагалі правового підґрунтя. Проблемою залишається відсутність правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання на ринку за допомогою мережевого маркетингу. Зараз в Україні, на відміну від економічно розвинених країн, відсутній нормативно-правовий акт (НПА), який би у повній мірі регулював таку діяльність.

Необхідно з’ясувати визначення «мережевий маркетинг» та його сутність. Мережевий маркетинг – це маркетингова концепція, що передбачає створення мережевої (багаторівневої) організації, мета якої – просувати товари та послуги від виробника до споживача, використовуючи прямий контакт людини з людиною [2, с. 40].

Прямий контакт (англ. Direct Contact) - американський бойовик 2009 року.

Зазначене поняття мережевого маркетингу є досить вузьким та не розкриває усієї сутності даної діяльності. Ширше поняття мережевої компанії наводить А. В. Войчак [3, с. 201], який під мережевою організацією розуміє такий організаційний тип, що характеризується структурою вільно зв’язаної, гнучкої, горизонтально організованої мережі принципово рівноправних, різних за своїми ролями та функціями, незалежних компаній.

Можна цілком погодитись із думкою О. Сохацьої та Т. Демкури, які у своїй роботі зазначають, що «компанії мережевого маркетингу являють собою одну з форм мережевих компаній, особливістю якої є використання мережевого підходу в процесі розподілу інформації, товару та послуг до кінцевого споживача, використання якого дає можливість зменшувати трансакційні витрати, а саме витрати на пошук інформації, ведення переговорів тощо.

Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.

Основною ланкою у процесі організації багаторівневого маркетингу є дистриб’ютор (незалежний дистриб’ютор) – особа дієздатного віку, яка підписала з компанією угоду. При цьому він набуває право купувати продукцію за гуртовою ціною, залучати (спонсорувати) інших дистриб’юторів, отримувати винагороду (комісійні, бонуси) від покупок, що здійснила створена ним дистриб’юторська організація у відповідності до системи заохочення, що прийнята в компанії» [4, с. 104-105].

Поняття «мережевий маркетинг» вже давно відоме на Заході. Останніми роками система торгівлі за допомогою мережевого маркетингу набуває все ширших обертів і в Україні, хоча така діяльність не має під собою ніякого правового підґрунтя, що ставить під сумнів законність діяльності відповідних суб’єктів і сприяє різного роду зловживанням та створенням структур типу «фінансова піраміда». Адже в жодному НПА України не дається визначення поняття «мережевий маркетинг» та інших суміжних йому понять [5, с. 81].

Відсутність правового закріплення на законодавчому рівні спричинило появу деяких негативних аспектів:

1) Існує багато незаконних організацій, які на перший погляд схожі на компанії мережевого маркетингу. Це так звані «фінансові піраміди», основна форма доходу яких становить початкові внески нових учасників;

2) Дистриб’ютори не сплачують ніяких податків від продажу продукції, оскільки такий податок сплачує сама компанія, а також вони не мають жодних соціальних гарантій за свою працю (загальонообов’язкового державного пенсійного страхування, соціального страхування від безробіття, від нещасного випадку на виробництві та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності);

3) Продаж товару відбувається за усною домовленістю та базується на довірі. Тому питання щодо захисту прав споживачів також має важливе значення, адже чеку або квитанцію за куплену продукцію споживач не отримує.

Добровільне пенсійне страхування - вид особистого страхування на підставі відповідного договору між страховиком і дієздатним громадянином, за яким у разі настання пенсійного віку громадянин має право на одержання додаткової пенсії за рахунок сплати страхових внесків.

Соціальні гарантії - матеріальні і юридичні запоруки, які забезпечують реалізацію соціально-економічних і соціально-політичних прав членів суспільства. До основних Г. с. відносяться право на працю, право на відпочинок, право на житло, право на освіту й меддопомогу тощо.

Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.

Соціа́льне страхува́ння - фундаментальна основа державної системи соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами суспільства.

За́хист прав споживачі́в - гарантований законом контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт з боку держави та громадсько-суспільний рух на його підтримку.

Щоб відмежувати пірамідальні структури від сумлінних МLМ-компаній у 1978 році було створено Всесвітню федерацію асоціацій прямих продажів (ВФАПП). Вона розробила й ухвалила Кодекс професійної етики компаній, які працюють у сфері прямих продажів.

Професійна етика - це кодекс правил, що визначає поведінку спеціаліста у службовій обстановці, норм, які відповідають існуючим законам та відомчим нормативним документам, професійним знанням, стосункам у колективі, глибокому усвідомленню моральної відповідальності за виконання професійних обов'язків.

До основних положень цього Кодексу, обов’язкових для всіх компаній – членів ВФАПП, належать: - недопустимість нечесних, обманних і таких, що вводять в оману, угод; - надання продавцем повної та достовірної інформації про компанію, товар і його вартість; - повний і точний опис та демонстрація товару; - право на повернення продукції на умовах заміни або грошової компенсації [6].

У США розмежування компаній MLM та фінансових пірамід відображене за допомогою серії рішень Федеральної торгової комісії [7], яка забезпечує захист прав споживачів.

Фіна́нсова пірамі́да - це організація, членство в якій набувається за умови внесення певних платежів, внесків чи іншої оплати і дозволяє отримувати прибуток членам організації в залежності від кількості залучених ними учасників.

На рівні штатів приймаються відповідні акти, що регулюють діяльність MLM, відмежовуючи його від «фінансових пірамід». Так, у Кодексі штату Джорджія чітко визначено, який обсяг продажу і на яку суму повинен здійснити продавець (власник фірми), адже податок буде сплачуватись у будь-якому разі з цієї фіксованої суми, якщо зовнішнім аудитом не буде виявлено більший дохід [8]. У кінці XIX – початку XX століття інтенсивний розвиток НТП призвів до максимізації розподілу праці та поглиблення конкурентної боротьби між господарюючими суб’єктами, яка велася у т.ч.

Джо́рджія (англ. Georgia МФА: [ˈd͡ʒɔrd͡ʒə] Джо́рджа) - штат на південному-сході США на узбережжі Атлантичного океану в групі Південно-Атлантичних штатів; площа 154 077 км², населення 9 685 744 (2008); адміністративний центр - місто Атланта, головний порт - Саванна; міста: Колумбус, Саванна, Мейкон.

По́діл пра́ці - диференціація, спеціалізація трудової діяльності. При вертикальному поділі праці відбувається розподіл за рівнями, наприклад, розмежовується виробництво і управління підприємством. При горизонтальному поділі праці розподіляються види робіт в межах одного рівня, наприклад, виділяються виготовлення, обробка деталей виробу і збір виробу з цих деталей.

і з порушенням законів [9, с. 13-14]. І саме у проміжку між 1890 та 1920 роками у США було прийнято низку законів, спрямованих на боротьбу із недобросовісною конкуренцією. У Канаді нещодавно прийняли закон проти фінансових пірамід – Акт про конкуренцію [10]. Положення 55, 55-1 цього акта стосуються саме MLM. Зокрема, вимагається чітко обґрунтовувати нарахування бонусів, діяльність повинен здійснювати лише учасник структури, має бути проведений розрахунок правових та фінансових ризиків, учасники зобов’язані діяти відповідно до маркетингового плану.

В Україні групою народних депутатів було внесено проект закону України «Про торговельну діяльність за допомогою багаторівневого мережевого маркетингу та дистриб’юторської діяльності» (внесено народним депутатом України В.К.

Депута́т (від лат. deputatus - посланий, спрямований) - особа, обрана виборцями відповідного виборчого округу до представницького органу державної влади або до органу місцевого самоврядування.

Фінансовий ризик - ризик, пов'язаний з імовірністю втрат фінансових ресурсів (грошових коштів).

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

 Черняком 9 січня 2001 року (реєстраційний № 6318). До сьогодні законопроект залишається не ухваленим. У ньому визначено правові засади здійснення на території України торговельної діяльності суб’єктів багаторівневого мережевого маркетингу (БММ) для стимулювання збуту товарів і послуг, розвитку малого й середнього підприємництва в цьому секторі економіки, дотримання та захисту прав і законних інтересів споживачів товарів та послуг, які реалізовуються із застосуванням способу БММ, визначаються правові обмеження щодо утворення «фінансових пірамід» для захисту населення України від зловживань з боку таких структур.

Стимулювання збуту - різні види маркетингової діяльності, що на визначений час збільшують вихідну цінність товару чи послуги та прямо стимулюють купівельну активність споживачів, роботу дистриб'юторів і торгового персоналу.

Населення України За оцінкою Державної служби статистики України, станом на 1 лютого 2017 року чисельність наявного населення України становила 42 558 328 осіб(без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя)

Територія України Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

Інтере́с (у праві) - прагнення особи повніше задовольняти свої потреби і бажання, що прямо не формалізовано в конкретному суб'єктивному праві, проте не суперечить праву як такому. Конституційний Суд України дав визначення поняттю «охоронюваний законом інтерес»: це - прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного права і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. У структурі законного інтересу виділяють два елемента: прагнення суб'єкта користуватися конкретним соціальним благом; звернення в деяких випадках за захистом до компетентних органів.

Отже, важливим завданням на сьогодні є врегулювання на законодавчому рівні мережевого маркетингу, оскільки в Україні відсутній НПА, яким би регулювалися відповідні відносини. Суттєвим вирішенням проблеми буде прийняття спеціального Закону України. Такі зміни будуть позитивними для розвитку нової ланки підприємництва в Україні, будуть офіційно створені нові робочі місця та з’являться нові джерела коштів до бюджету України. Завдяки прийняттю нового закону відбудеться врегулювання питання стосовно діяльності незаконних організацій, так званих «фінансових пірамід». Важливим моментом є також встановлення відповідальності осіб за порушення законодавства, і введення штрафних санкцій. Також завдяки правовому врегулюванню мережевого маркетингу буде впроваджено оподаткування такого виду підприємницької діяльності.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

Завдяки прийняттю закону можна буде захистити права покупця як споживача певної продукції.


Література:

 1. Деревянко Б. В. Надання освітніх послуг: правовий статус суб’єктів : монографія / Б. В.

  Правови́й ста́тус - становище того чи іншого суб'єкта в правовій реальності, що відображається у його взаєминах з суспільством і державою.

   Деревянко; МВС України, Донецький юридичний інститут. – Донецьк : Видавничий дім «Кальміус», 2011. – 335 с.

 2. Пилипчук В. Формування та тенденції розвитку мережевого маркетингу / В. Пилипчук, О. Данніков // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 3 (49). – С. 40–45.

 3. Войчак А. В. Особливості сучасної організації маркетингу на підприємстві / А. В. Войчак // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Спец. 79, вип.: Сучасні проблеми теорії і практики маркетингу. – К.: КНЕУ, 2005. – 604 с.

 4. Сохацька О. Засади функціонування та особливості маркетингової комунікативної політики компаній мережевого маркетингу / О. Сохацька, Т. Демкура // Вісник ТНЕУ «Економіка підприємства і управління виробництвом». – 2014. – № 1. – С. 100-110.

 5. Маланчук Т. В. Мережевий маркетинг як форма організації ринку: проблеми легалізації в Україні / Т. В. Маланчук // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2008. – № 1. – С. 81-85.

  Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.

  Українська академія банківської справи - державний вищий навчальний заклад Національного банку України IV рівня акредитації, розташований у місті Суми, який з 24 червня перейшов під Міністерство освіти і науки. 6. Что такое сетевой маркетинг (MLM) [Електронний ресурс] // День сетевика. – Режим доступу: http://networkersday.ru/def.html.

 7. Federal Trade Commission Protective Americans’ consumers [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ftc.gov/.

 8. Палійчук Г. М. MLM в Україні: позаподаткове підприємництво чи спосіб боротьби з безробіттям? [Електронний ресурс] / Г. М. Палійчук // Фонд Пінчука. – Режим доступу: pinchukfund.org/storage/students/works/2009/ 665.doc.

 9. Деревянко Б. В. Правове регулювання створення та діяльності промислово-фінансових груп : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Деревянко Богдан Володимирович. Донецьк, 2004. 227 с.

 10. Multi-Level Marketing and Scheme of Pyramid selling [Електронний ресурс]: Sec 55 and 55.1 of the competition act draft March 31, 2008. – Режим доступу: http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/vwapj/Eng-MLM-Info-Bulletin-20080331-Draft(3).pdf/$FILE/Eng-MLM-Info-Bulletin-20080331-Draft (3).pdf.


Скачати 64.13 Kb.

 • Закону України
 • Література: Деревянко Б. В. Надання освітніх послуг: правовий статус
 • Української академії банківської справи