Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроблеми та перспективи підготовки полікультурного багатомовного фахівця в умовах єдиного освітнього простору: Міжвузівський круглий стіл: 7 грудня 2007 р. (с. 51-53) Кузнєцов Василь Олексійович

Скачати 40.38 Kb.

Проблеми та перспективи підготовки полікультурного багатомовного фахівця в умовах єдиного освітнього простору: Міжвузівський круглий стіл: 7 грудня 2007 р. (с. 51-53) Кузнєцов Василь Олексійович
Скачати 40.38 Kb.
Дата конвертації16.06.2017
Розмір40.38 Kb.

Проблеми та перспективи підготовки полікультурного багатомовного фахівця в умовах єдиного освітнього простору: Міжвузівський круглий стіл: 7 грудня 2007 р. (с.51-53)

Кузнєцов Василь Олексійович, доцент Національного авіаційного університету, кандидат хімічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Сучасні комп’ютерні технології у викладанні іноземних мов у вищих технічних закладах освіти
Реформування вищої освіти передбачає суттєву зміну стандартів навчальних програм, визначення мінімальних вимог до випускника навчального закладу.
Національний авіаційний університет Національний авіаційний університет - авіаційний вищий навчальний заклад в Києві. Від 2010 р. самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. В НАУ навчається понад 50 тисяч студентів із 49 країн світу.
В умовах суворого обмеження часу аудиторних занять увага має приділятися, перш за все, не механічному заучуванню конкретних фактів, слів, а вивченню головних принципів організації інформації у певній галузі знань [1]. Відносно сфери навчання студентів іноземним мовам в вищому технічному навчальному закладі, де мова не є профілюючою дисципліною, це означає, що першочерговою метою навчального курсу є оволодіння лише основами мови. Студент має засвоїти основні правила граматики, отримати уявлення щодо принципів словотворення, на власному практичному досвіді збагнути принципи літературного перекладу реальних текстів і навчитися правильно користуватись при цьому сучасними словниками та іншими довідковими засобами.

Враховуючи зазначені положення, уявляється дуже привабливим застосування у роботі у немовних освітніх закладах зі студентами, які часто не мають достатнього запасу слів, спеціальних комп’ютерних програм так званого машинного перекладу для скорочення часу на пошук значення незнайомих слів. На жаль, під час перекладу на мову, яка належить до іншої мовної групи, наприклад, з англійської українською, навіть найкращі з існуючих комп’ютерних програм не дають задовільного результату [2], і тому перекладачі-професіонали досить рідко кори­стуються подібними засобами. Тім не менш, практика роботи з студентами технічних спеціальностей показала, що після оволодіння методикою літературного редагування текстів, отриманих з використанням машинного перекладу, студенти із середнім рівнем знання іноземної мови витрачають на таке редагування суттєво менше часу, ніж на безпосередній переклад традиційними методами. Ще одна досить цінна риса машинних перекладачів – можливість використання генерованих ними текстів в якості навчальних моделей. Порівняння текстів до і після літературного редагування дозволяє наочно продемонструвати відміни у побудові речень в рідній та іноземних мовах, показати роль, відміни та сходні риси типових граматичних конструкцій у цих мовах.

Безперечно, роль комп’ютерних засобів на уроках іноземної мови не обмежується використанням електронних словників та перекладачів. Комп’ютер, навіть без з’єднання з Інтернетом, є потужним технічним засобом для демонстрації практично будь-якого наочного матеріалу (аудіо, відео, таблиць, схем, ілюстрацій, мультиплікації, художніх, навчальних, науково-популярних фільмів і т.д., і т.п.). Власне, ці можливості можуть бути використані під час викладання будь-якої дисципліни, але є декілька особливо важливих моментів стосовно викладання іноземної мови. Такі засоби сприяють утворенню підсвідомих асоціативних зв’язків, спонукають до активного спілкування, в значній мірі компенсують відсутність взаємодії студентів з реальним носієм мови. Інший аспект пов’язаний з практично необмеженими ресурсами подібних матеріалів. Будь-який наочний матеріал з фахової технічної галузі, опублікований у країні, мова якої є для України іноземною, може бути використаний в спеціальному курсі цієї мови, а сучасні засоби комунікацій, в першу чергу служби Інтернет, надають вільний доступ до таких ресурсів. Демонстраційні матеріали, які використовуються за допомогою комп’ютерів, мають, зазвичай, комплексний характер. Текстова інформація органічно поєднується з мультимедійними засобами (звук, кольорове зображення, навіть анімація), що створює передумови сприйняття інформації на емоційному рівні. Це може використовуватись для активізації мнемонічних здібностей студентів шляхом багатосторон­нього впливу на нервові структури мозку. Можливості комп’ютерного мультимедійного відтворення ситуацій значно перевищують традиційні аудіо та відео демонстраційні засоби. Таким чином, комп’ютери здатні до забезпечення ефективного аудіовізуального екстралінгвістичного супроводу, що може бути адаптовано до особливостей конкретного студента: його здібностей, швидкості сприйняття, рівня підготовки.

По-друге, це використання комп’ютера як ефективного засобу зберігання, пошуку та обробки інформації [3]. Сучасний персональний комп’ютер здатний зберігати інформацію, для розміщення якої на традиційних паперових носіях (тобто у книжках та журналах) потрібна велика бібліотека об’ємом десятки тисяч томів. Ця інформація може бути миттєво отримана, скомпонована належним чином і далі зберігатися як готовий навчальний матеріал.

І, нарешті, третій цікавий аспект використання комп’ютерів, це застосування їх як навчально-контролюючого засобу, для виконання та наступної автоматичної чи напівавтоматичної перевірки різноманітних вправ – граматичних, лексичних та ін. [4].
ЛІТЕРАТУРА


  1. Програма з англійської мови для професійного спілкування. Г.Є.Бакаєва, О.А.Борисенко, І.І.Зуєнок та ін. – К.: Ленвіт, 2005 – 119 с.

  2. Кузнєцов В. Електронні засоби перекладу в курсі іноземної мови для технічних фахівців // Мова та історія. – К., 2005. – Вип. 80. – С. 126 – 129.

  3. Кузнєцов В. Довідкова література на заняттях з іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах – К.
    Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.
    , 2006 – Вип. 13 – С. 287 – 293.

  4. Кузнєцов В. Комп’ютери як навчально-контролюючий засіб в курсі іноземної мови для технічних фахівців // Мова та історія. – К., 2006. – Вип. 89. – С. 153 – 156.

Додаток. Інформація про автора.

Кузнєцов Василь Олексійович

Доцент кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики Національного авіаційного університету

Кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри іноземних мов

Тел. 8-050-3844725, 8-044-4067146 (сл.

Вчене звання старшого наукового співробітника присвоюється докторам і кандидатам наук із стажем наукової роботи не менше трьох років, які працюють у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації або наукових установах та організаціях до них прирівняних і зараховані після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом, на посади старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідувача (начальника) та завідувача (начальника) науково-дослідного відділу (відділення, сектору, лабораторії), завідувача кафедри або призначені на посади ректора, проректора з навчальної та наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року та опублікування за останні три роки у наукових фахових виданнях України або інших держав не менше п'яти наукових праць за відповідною спеціальністю, з них дві - без співавторів.
)

Mailto: vasily@utilmind.com
Скачати 40.38 Kb.

  • Кузнєцов Василь Олексійович