Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроблемні питання міжкультурної комунікації курс «Проблемні питання міжкультурної комунікації»

Скачати 41.41 Kb.

Проблемні питання міжкультурної комунікації курс «Проблемні питання міжкультурної комунікації»
Скачати 41.41 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір41.41 Kb.
  Навігація по даній сторінці:
 • Метою

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ


 1. Курс «Проблемні питання міжкультурної комунікації» належить до циклу вибіркових дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців зі спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Мова і література (німецька) додаткова спеціальність 014.
  Практи́чна підгото́вка - обов’язковий компонент освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.
  Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
  02 Середня освіта (Мова і література (англійська).


Метою викладання цієї навчальної дисципліни є формування у студентів системи сучасних лінгвокультурологічних знань, переважно про специфіку мовної картини світу і відповідних особливостей мовної поведінки носіїв мови та вмінь застосувати набуті знання в удосконаленні практики іншомовного спілкування, перекладу та в адекватному лінгвокультурологічному аналізі іноземної мови і мовлення.
Носій мови (англ. native speaker) - представник мовної спільноти, який володіє нормами мови, активно вживаючи цю мову (зазвичай вона є для нього рідною) у різних побутових, соціокультурних, професійних сферах спілкування.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Мо́вна карти́на сві́ту (МКС) - сукупність уявлень про світ, що історично склалася у свідомості мовного колективу, цілісний образ світу, у формуванні якого беруть участь всі сторони психічної діяльності людини.

Навчальна дисципліна є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», і поряд з лексикологією, стилістикою, граматикою, загальною теорією перекладу та спецкурсами завершує цикл підготовки зі спеціальності і подальшої професійної діяльності.

Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити студентів з основними теоріями міжкультурної комунікації, етапами розвитку міжкультурної комунікації, визначити класифікацію мовних ситуацій, які виникають у результаті контакту мов і культур, міжкультурні особливості ведення діалогу, найважніші труднощі міжкультурної взаємодії, причини кроскультурних конфліктів, особливості просторового та часового аспектів міжнаціонального спілкування, методику формування комунікативної компетентності у ситуаціях міжкультурного спілкування.

Комунікати́вна компете́нтність - здатність особистості застосувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми й віддаленими людьми та подіями, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями.

2. Навчальний зміст дисципліни «Проблемні питання міжкультурної комунікації» передбачає інтегративний розвиток мовних знань і мовленнєвих навичок студентів до рівня практично вільного коректного використання німецької мови у широкому спектрі комунікативних ситуацій приватного, громадського і професійного життя з домінантою прагматичної, міжкультурної та професійної компетенції. Зміст дисципліни передбачає подальший розвиток міжкультурної компетенції студентів через їх мотивацію до вивчення різних аспектів соціального і культурного життя німецькомовних країн, а також основ комунікативної лінгвістики і теорії міжкультурної комунікації.
Комунікати́вна лінгві́стика - розділ мовознавства, предметом якого є процеси спілкування людей з використанням живої природної мови, а також з урахуванням усіх наявних складових комунікації (фізичних, фізіологічних, психологічних, соціальних, контекстних, ситуативних та ін.).
Курс має на меті удосконалення лінгвістичної компетенції студентів через міждисциплінарне поєднання з базовими дисциплінами.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:знати: теоретичні основи міжкультурної комунікації і грамотно оперувати основними поняттями даної мовознавчої дисципліни; базові засади  успішної комунікативної діяльності; як поєднані між собою мова, свідомість і культура комунікантів; що являє собою мовна картина світу і як вона виражається в комунікативних актах; як культурна компетентність мовця доповнює його мовну компетентність;
Культу́рна компете́нтність - рівень адаптованості людини до культуного, комунікаційного, техногенного та ін. сучасного середовища, її вміння орієнтуватися у інформаційному потоці, правильно використовувати отриману інформацію для прийняття рішень.
у чому полягає трудність міжкультурного спілкування; яка природа перешкод, що заважають нормальному мовному спілкуванню людей; які чинники впливають на успішне протікання міжкультурного комунікативного акту;

уміти: порівнювати різні теорії міжкультурної комунікації, розробляти стратегію подолання міжкультурних перешкод, розуміти специфіку взаємовідносин між мовою, культурою та спілкуванням у міжкультурному середовищі, класифікувати види вербальної/невербальної комунікації, вміти запобігати непорозуміння, яке може виникнути через специфіку вербальної/невербальної комунікації, проаналізувати та критично застосовувати базові принципи міжкультурної комунікації у практиці спілкування; знайти індивідуальний стиль спілкування, застосовувати різноманітні засоби переконання, оцінити конфліктну ситуацію та обрати шляхи її подолання, організовувати процес прийому й передачі інформації, установлювати комунікативні зв’язки у колективі, використовувати інформаційні ресурси комп’ютерних технологій для організації комунікативного процесу;
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
розрізняти основні види комунікації, встановлювати референтні зв’язки між висловлюванням та наміром мовця, встановлювати типи мовленнєвих актів, розрізняти текст і дискурс, виокремлювати ефективні стратегії та тактики у процесі міжкультурного спілкування;
3. Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля:

Міжкультурна комунікація: теорії, етапи розвитку, особливості ведення діалогу.4. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS: лекції – 16 годин, семінарські заняття – 24 години, самостійна робота – 80 годин.

5. Форма підсумкового контролю успішності навчання - Екзамен.

6. Викладацький склад: Калинюк Т.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри німецької мови.

Старший викладач - в СРСР та деяких пострадянських країнах - викладацька посада у вищих навчальних закладах.
Мовленнєвий акт (МА) - цілеспрямована мовленнєва дія, що здійснюється згідно з принципами і правилами мовленнєвої поведінки, прийнятими в даному суспільстві; мінімальна одиниця нормативної соціомовленнєвої поведінки, що розглядається в межах прагматичної ситуації.
Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.

7. Основна література:

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. – 344 с.

2. Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации: учебник для вузов / Т.Г. Грушевицкая, В.Д. Попков, А.П. Садохин / Под ред. А.П. Садохина. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2003. – 352 с.

3. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. – М.: ИТДГК “Гнозис”, 2003. – 288 с.

4. Красных В.В. Этнолингвистика и лингвокульторология: курс лекцій. – М.: ИТДГК “Гнозис, 2003. – 284 с.

5. Основи міжкультурної комунікації: навч. посібник / укл. Попович М.М. – Чернівец. нац. ун-т, 2012. – 160 с.

6. Основи теорії мовної комунікації: конспект лекцій / Укл. М.М.

Конспе́кт - стислий писаний виклад змісту чого-небудь. Різновид навчального видання. Конспе́кт лекцій - стислий виклад курсу лекцій чи окремих розділів навчальної дисципліни.
Попович. – Чернівці: Рута, 2008. – 151 с.

7. Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.А. Маслова. – М.: Изд. Центр “Академия”, 2001. – 208 с.8. Основы теории коммуникации: учебник / под ред. проф. М.А.Василика. – М.: Гардарики, 2006. – 615 с.Завідувач кафедри В.О. Казимір


Скачати 41.41 Kb.

 • Метою