Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроект Вноситься народними депутатами України

Проект Вноситься народними депутатами України
Сторінка1/16
Дата конвертації03.04.2017
Розмір4.14 Mb.
ТипПостанова
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Проект

Вноситься народними депутатами України

Гройсманом В. Б.

Князевичем Р. П.

Пашинським С. В.

Гопко Г. М.

Галасюком В. В.

Денісовою Л. Л.

Томенком М. В.

Гринівим І. О.

Луценком Ю. В.

Тетеруком А. А.

Лавриком О. В.

Ляшком О. В.

Кожем’якіним А. А.

Шкрум А. І.

Продан О. П.

Остріковою Т. Г.


ПОСТАНОВА

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про План законодавчого забезпечення реформ в Україні
Верховна Рада України постановляє:
1. Схвалити План законодавчого забезпечення реформ в Україні (додається).
2. Рекомендувати суб’єктам права законодавчої ініціативи здійснювати розробку та внесення на розгляд Верховної Ради України визначених Планом законодавчого забезпечення реформ в Україні законопроектів з урахуванням встановлених у ньому строків.

Законода́вча ініціати́ва (фр. initiative від лат. initium - початок) - стадія законодавчої процедури, що полягає у внесенні уповноваженим органом або посадовою особою (суб'єктом права законодавчої ініціативи) до парламенту офіційної пропозиції про прийняття, зміну або скасування законодавчого акта.

Голова Верховної Ради України Голова́ Верхо́вної Ра́ди Украї́ни - одна з найвищих державних посад України. Голова Верховної Ради України здійснює керівництво Верховною Радою України, він обирається народними депутатами, попередньо запропонованим на пленарному засіданні Верховної Ради депутатськими фракціями чи народними депутатами.


3. Комітетам Верховної Ради України відповідно до предметів їх відання забезпечити своєчасність опрацювання і надання народним депутатам України передбачених пунктом 2 цієї Постанови законопроектів, супровідних документів, аналітичних і довідкових матеріалів до них, а також повноту та ґрунтовність висновків щодо цих законопроектів.
4. Контроль за виконанням Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні покласти на Голову Верховної Ради України.
Голова Верховної Ради

України

СХВАЛЕНИЙ


постановою Верховної Ради України

від __________2015 р. №_____П Л А Н

ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РЕФОРМ В УКРАЇНІ

ПЛАН ЗАКОНОДАВЧого забезпечення реформ в УКРАЇНИ
Шляхи всебічного оновлення усіх сфер суспільного життя відображені у низці стратегічних нормативно-правових актів (Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», Позачергове послання Президента України П. Порошенка до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України», Програма діяльності Кабінету Міністрів України, Коаліційна угода) та вимагають комплексного бачення перспектив законодавчої підтримки національних реформ.

Коаліційна угода - домовленість між двома чи більше партіями у багатопартійній парламентській системі, що фіксує їх спільні політичні позиції з метою формування коаліційного уряду і довгострокового співробітництва у парламенті.

Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Суспільство -це організована сукупність людей, об'єднаних характерними для них відносинами на певному етапі історичного розвитку. Суспільство - також соціальна самодостатня система, заснована на взаємовідносинах людей в процесі реалізації особистих потреб.

Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.

Послання Президента України - звернення глави держави Україна до народу або до Парламенту, в якому викладено позицію Президента з основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики, або інформацію про важливі рішення, прийняті ним відповідно до його конституційних повноважень.

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Окреслення конкретних орієнтирів здійснення реформ і визначення засобів їх реалізації інституалізуються у Плані законодавчого забезпечення реформ в Україні (далі – План).

Метою Плану є визначення пріоритетних напрямків удосконалення правового регулювання суспільних відносин на засадах системності й взаємоузгодженості та забезпечення ефективності реформування.

Соціа́льні стосу́нки або суспі́льні стосу́нки - різні взаємодії та зв'язки між окремими людьми або групами людей, які встановлюються в процесі їхньої спільної практичної та духовної діяльності.

Правове́ регулюва́ння - це упорядкування суспільних відносин здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток.

Досягненню цієї мети слугує вирішення таких основних завдань:  • на підставі програмних документів, міжнародних зобов’язань України, громадських та наукових ініціатив сформувати законодавчі орієнтири для проведення реформ;

  • диференціювати узагальнені законодавчі пропозиції відповідно до галузевих реформ;

  • визначити часові межі (терміни) законодавчого забезпечення реформ.

План законодавчого забезпечення реформ в Україні покликаний стати базовою платформою реалізації Верховною Радою України політико-правових засад розвитку суспільства і держави, інструментом досягнення цілей стратегічних реформ в Україні.

Верховна Рада України Верхо́вна Ра́да Украї́ни (ВРУ) - єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову і складається з чотирьохсот п'ятдесяти народних депутатів України, обраних строком на п'ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16  • ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про План законодавчого забезпечення реформ в Україні
  • Голова Верховної Ради України
  • Верховною Радою України