Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПроектування та створення локальної мережі

Скачати 60.62 Kb.

Проектування та створення локальної мережі
Скачати 60.62 Kb.
Дата конвертації10.06.2017
Розмір60.62 Kb.
ТипПлан-конспект

План-конспект

Розді л: Основи телекомунікацій.

Тема: Проектування та створення локальної мережі.

Мета: Навчальна: Навчити проектувати та створювати локальні мережі.

Виховна: виховати у дітей технічне мислення та творчі здібності.

Інструменти та матеріали:

 1. 16-ти портовий свіч D-Link DES 10-16

 2. Кабель вита пара 5-ї категорії (150 метрів)

 3. Конектори RG-45 (23 штуки)

 4. Короп по периметру класу

 5. Мережеві розетки

 6. Мережеві плати Ethernet D-Link DFE-520TX (опціонально)

 7. Пристрій для обжимки конекторів.

Підручник, схеми, інтернет ресурси.

План.

І. Організаційна вступна частина.

ІІ. Теоретичні відомості .

ІІІ. Інструктаж роботи, та розподілення обов’язків .

ІV. Практична робота .

V. Аналіз та підбиття підсумків.


Хід уроку.

І. Організаційна частина

Перевірка на присутність, наявність спец-одягу. Формування мотивації та оголошення теми та мети уроку. Узагальнення завдань проекту.ІІ. Теоретичні відомості.

У 1957 році в США було створене Агентство перспективних розробок (ARPA). Одна з проблем, над якою працювало агентство, полягала в тому, що було необхідно об'єднати роботу дослідницьких установ, які були розкидані по території CШA. Необхідна була чітка, налагоджена система, яка б дозволяла різним дослідницьким центрам координувати свою роботу, обмінюватись інформацією за принципом «кожний з кожним». Працювати ж ця система мала таким чином, щоб вихід з ладу одного вузла цієї мережі жодним чином не вплинув на роботу інших. Що ж потрібно було об'єднати в цю мережу? Очевидно, комп'ютери як мозковий центр будь-якої дослідницької лабораторії.

У січні 1969 року вперше на декілька хвилин було запущено систему, яка зв'язала між собою чотири комп'ютери в різних кінцях США. А вже через рік нова інформаційна система розпочала роботу.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Природно, що її назвали Arpanet.

У 1973 році через Arpanet вперше «поспілкувалися» комп'ютери різних країн. Мережа стала міжнародною. Коли в мережу приєдналися вже тисячі комп'ютерів, стало очевидним, що необхідно повністю переробити механізм доступу до Arpanet. Такий механізм було введено в 1983 році. Це був протокол зв'язку TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol).

IP-протокол (від англ. Internet Protocol; тж «інтернет протокол», «міжмережевий протокол») - протокол мережевого рівня для передавання датаграм між мережами.

У тому ж році відбувся розподіл мережі Arpanet на частини, одна з яких відділилась як наукова мережа NSFNet. Саме на її базі утворилась мережа Інтернет. У 1995 році розпочався справжній бум Інтернету. А 14 квітня 1998 року відбувся святковий «запуск» нової мережі, яку назвали Інтернет-2.

Локальна обчислювальна мережа або ЛОМ (LAN – Local Area Network) – це два або більше комп'ютерів, між якими створено канал зв'язку. За допомогою програмного забезпечення, яке входить до складу ОС, підключені комп'ютери можуть використовувати ресурси один одного. Такими ресурсами можуть бути: принтер, місце на диску, CD та DVD дисководи, доступ до мережі Інтернет тощо.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Практична цінність і раціональність використання локальної мережі визначається:

• наявністю принтера, дисковода CD або DVD, які підключені до одного комп'ютера, і можливістю їх використання в локальні мережі;

• можливість організації доступу до мережі Інтернет для всіх ПК через один канал доступу;

• переміщенням і копіюванням файлів через локальну мережу за допомогою стандартних технологій перенесення і копіювання;

• збереженням великої колекції рисунків або музики лише на одному комп'ютері локальної мережі (ці файли можна переглядах змінювати й відтворювати на будь-якому комп'ютері локальної, мережі);

• збереженням всієї інформації в одному комп'ютері, якщо з одними даними працюють декілька користувачів (користувач локальної мережі буде мати доступ до цих даних).

2)Вибір найдоцільнішого протоколу створення :

• Традиційна мережа Ethernet.

• Мережа з телефонним зв'язком.

• Безпровідна мережа.

Оскільки для місцевого використання найшвидшою та найзручнішою є традиційна мережа, то в подальшому ми будемо розглядати її як основну. Вона не вимагає надзвичайно дорогих компонентів і труднощів у налаштуванні. Крім того, має вище вказану швидкість до 100мбіт/с.
Топологія мереж

Топологія мережі – це її геометрична форма або фізичне розташування комп’ютерів по відношенню один до одного. Існують такі типи топологій: зірка, кільце, шина, дерево, комбінована.

Мережа у вигляді зірки містить центральний вузол комутації, до якого посилаються всі повідомлення з вузлів. Мережа у вигляді кільця має замкнений канал передачі даних в одному напрямку. У кільцевій топології вузли, з’єднуючись послідовно один з одним, утворюють кільце. Дані по мережі передаються від вузла до вузла. Передача інформації з кільця здійснюється тільки в одному напрямку, наприклад, по годинній стрілці.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Така мережа проста в керуванні, однак її надійність цілком визначається надійністю центрального вузла.

У мережі з деревоподібною чи ієрархічною топологією кожен вузол зв’язаний з одним вищестоячим керуючим вузлом і одним чи декількома нижчестоячими керованими вузлами. Назва топології зв’язана з тим, що вона нагадує дерево, гілки якого ростуть з кореня вниз до самого нижнього рівня. Топологія деревоподібної мережі найчастіше відображає ієрархічну організаційну структуру установи, у рамках якої вона створена. Така мережа приваблива з погляду простоти керування, розширюваності.

Інформація передається послідовно між адаптерами робочих станцій доти, доки не буде прийнята отримувачем.

Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції

Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.

Топологія “Шина” використовує як канал для передечі даних, коаксіальний кабель.

Коаксіа́льний ка́бель (від лат. со - «сумісно» та axis - «вісь») - електричний кабель із співвісними провідниками.

Усі комп’ютери підєднуються безпосередньо до шини.

У мережі з топологією “Шина” дані передаються в обох напрямках одночасно.

У локальних мережах інформація передається на невелику відстань. Локальні мережі поєднують комп'ютери, що розташовані недалеко один від одного. Для передачі інформації використо-вуються високошвидкісний канал передачі даних, швидкість у якому приблизно така сама, як швидкість внутрішньої шини комп'ютера. Найбільш відомими типами локальних мереж є Ethernet і Token Ring.

Token ring (англ. «маркерне кільце») - архітектура мереж з кільцевою логічною топологією і детермінованим методом доступу, заснованому на передачі маркера.

Регіональні обчислювальні мережі розташовуються в межах визначеного територіального регіону (групи підприємств, міста, області і т.д.). Регіональні обчислювальні мережі мають багато спільного з ЛОМ, але вони по багатьох параметрах більш складні і комплексні. Підтримуючи великі відстані, вони можуть викорис-товуватися для об’єднання декількох ЛОМ в інтегрованому мережеву систему.

Глобальні обчислювальні системи охоплюють територію держави чи декількох держав і видовжуються на сотні і тисячі кілометрів. Глобальні обчислювальні мережі часто з’єднують багато локальних і регіональних мереж. У порівнянні з локальними більшість глобальних мереж відрізняє повільна швидкість передачі і більш низька надійність.

Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;

Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).

Найбільш відомою глобальною мережею є мережа Internet. Основою обчислювальної мережі є метод управління середовищем передачі даних. У локальній обчислювальній мережі з моноканалом можна виділити два методи доступу до моноканалу: детермінований і імовірнісний. До першої групи відносяться: метод вставки реєстру, метод циклічного опиту, централізований і децентралізований маркерний метод і інші. До другої групи (імовірнісні методи доступу) - методи прослуховування моноканалу на початок передачі, з прогнозуванням, зіткненням та деякі інші.


Схеми з’єднань комп’ютерів:
Рисунок 1

Магістральне з’єднання (шинна топологія).


Рисунок 2


Кільцеве з’єднання

Рисунок 3


Ієрархічне з’єднання

Рисунок 4. З’єднання типу зірка.


Схема обжимки кабелів :

Колір дроту та номер роз’єму.

1 біло-помаранчевий

2 помаранчевий

3 біло-зелений

4 синій

5 біло-синій

6 зелений

7 біло-коричневий

8 коричневий
Схема підключення комп’ютерів локальної мережі (Зірка)ІІІ. Інструктаж роботи, та розподілення обов’язків .

План практичної роботи:

 1. Розробка схеми для прокладнання локальної мережі.

 2. За обраною схемою відмірюємо та відокремлюємо кабель для кожного комп’ютера, з урахуванням кроку 3 2 на кожну машину.

 3. Обжимка кінців кабелів.

 4. Встановлення конектора у відповідне місце.

 5. З’єднання комп’ютерів з конектором.

 6. Обшивка ліній передач мережі коробом.

 7. Встановлення програмного забезпечення та налаштування комп’ютерів.

 8. Перевірка та аналіз виконаної роботи.

Примітка: при несправності мережевого адаптера, чи при його відсутності, обладнуємо комп’ютери хардварними пристроями Ethernet D-Link DFE-520TX.

Мережева плата, також відома як мережева карта, мережевий адаптер, Ethernet-адаптер, NIC (англ. network interface card) - периферійний пристрій, що дозволяє комп'ютеру взаємодіяти з іншими пристроями мережі.


Розподіл та закріплення обов’язків між учнями.

Інструктаж техніки безпеки.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.ІV. Практична робота.

Виконання роботи за планом. Збереження техніки безпеки під час роботи, та раціональність використання часу.


V. Аналіз та підбиття підсумків.

Оцінка виконаної роботи.


Скачати 60.62 Kb.

 • Виховна
 • Хід уроку. І. Організаційна частина
 • ІІ. Теоретичні відомості.
 • Схема підключення комп’ютерів локальної мережі (Зірка)
 • ІV. Практична робота.