Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрофесійний дискурс «радіообмін цивільної авіації»: функціональний І лінгвістичний аспекти у статті проаналізовано функціональні та лінгвістичні аспекти професійного дискурсу «Радіообмін цивільної авіації»

Скачати 147.62 Kb.

Професійний дискурс «радіообмін цивільної авіації»: функціональний І лінгвістичний аспекти у статті проаналізовано функціональні та лінгвістичні аспекти професійного дискурсу «Радіообмін цивільної авіації»
Скачати 147.62 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації05.05.2017
Розмір147.62 Kb.
  1   2


Олена Ковтун

(Київ)
ПРОФЕСІЙНИЙ ДИСКУРС «радіообмін цивільної авіації»: функціональний і лінгвістичний аспекти
У статті проаналізовано функціональні та лінгвістичні аспекти професійного дискурсу «Радіообмін цивільної авіації» (РЦА).

Мовозна́вство, також лінгві́стика - наука, що вивчає мову в усій складності її прояву; наука про мову взагалі й окремі мови світу як індивідуальних її представників. Це гуманітарна наука, яка є розділом культурології (нарівні з мистецтвознавством і літературознавством) і філології (нарівні з літературознавством), а також галуззю семіотики.

З’ясовано, що внутрішньосоціумна професійно-мовленнєва комунікація авіаційних операторів, яка здійснюється під час виконання повітряним судном польоту i реалізується у формі РЦА, є провідним компонентом у структурі професійного мовлення пілотів i авіадиспетчерів. Було встановлено, що у функціональному плані дискурс РЦА – це ієрархічно організовані мовленнєві акти, об’єднані у висловлювання діалогічного типу.

Авіадиспетчер або Диспетчер УПР - авіаційний спеціаліст один із основних елементів глобальної системи обслуговування повітряного руху (ОВД), здачами якого є - підтримка безпечного, впорядкованого та прискореного потоку повітряного руху.

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

Діало́г (dialog) - двосторонній обмін інформацією (розмова, спілкування) між двома або більше людьми (або у технічній мові - людиною та ЕОМ) у вигляді питань та відповідей.

Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.

Мо́влення - це процес спілкування людей між собою за допомогою мови, а також створення та передача повідомлення за допомогою радіо чи телебачення.

Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.

Повітряне судно - літальний апарат, що підтримується в атмосфері у результаті його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні. Повітряне судно долає силу тяжіння використовуючи статичний підйом або підйомну силу крила.

Мовленнєвий акт (МА) - цілеспрямована мовленнєва дія, що здійснюється згідно з принципами і правилами мовленнєвої поведінки, прийнятими в даному суспільстві; мінімальна одиниця нормативної соціомовленнєвої поведінки, що розглядається в межах прагматичної ситуації.

Лінгвістичними аспектами дискурсу «повітря – земля» є: лаконічність, що реалізується в компресії мовних засобів на всіх рівнях мовної системи; однозначність, чіткість; типова «фразеологія», що спрямована на максимальне використання стандартних слів і фраз, чітку і зрозумілу вимову; суворе тематичне спрямування змісту.


Ключові слова: професійно-мовленнєва комунікація авіаційних операторів, професійна субмова, дискурс, радіообмін цивільної авіації, функціональні i лінгвістичні характеристики.

Словосполучення - поєднання слів, утворене за нормами мови з двох або більше повнозначних слів, пов'язаних між собою синтаксично, яку використовують як лексично-семантичний матеріал номінативної (знакової) функції в реченні й поза ним.

Компре́сія (рос. компрессия, англ. compression, нім. Kompression f, Verdichtung f) - стиснення, наприклад, газу внаслідок силового впливу на нього, що приводить до зменшення об'єму газу, а також до підвищення його тиску і температури.

Лаконізм ([Грецька мова|грец]. λακωνισμός) - гранично стисле грамотне вираження думки. Походить від назви давньогрецької області Лаконії, жителі якої (спартанці) славилися чіткістю й стислістю мови.

Цивільна авіація Циві́льна авіа́ція - перевезення пасажирів, багажу, вантажів і пошти; виконання авіаційних робіт в різних галузях економіки (сільському господарстві, будівництві, для охорони лісів, обслуговування експедицій тощо); надання медичної допомоги населенню і проведення санітарних заходів; експериментальних і науково-дослідних робіт; навчальних, культурно-просвітніх і спортивних заходів, а також пошуково-рятувальних і аварійно-рятувальних робіт і надання допомоги у разі стихійних лих.


Ковтун Е. Профессиональный дискурс «радиообмен гражданской авиации»: функциональный и лингвистический аспекты.

В статье проанализированы функциональные и лингвистические аспекты профессионального дискурса «Радиообмен гражданской авиации» (РГА). Обнаружено, что внутрисоциумная профессионально-речевая коммуникация авиационных операторов, осуществляемая при выполнении воздушным судном полета и реализующаяся в форме РГА, является ведущим компонентом в структуре профессиональной речи пилотов и авиадиспетчеров. Было установлено, что в функциональном плане дискурс РГА – это иерархически организованные речевые акты, объединенные в высказывания диалогического типа. Лингвистическими аспектами дискурса «воздух – земля» являются: лаконичность, реализующаяся в компрессии языковых средств на всех уровнях языковой системы; однозначность, четкость; типичная «фразеология», направленная на максимальное использование стандартных слов и фраз, четкое и понятное произношение; строгое тематическое направление содержания.

Ключевые слова: профессионально-речевая коммуникация авиационных операторов, профессиональный субъязык, дискурс, радиообмен гражданской авиации, функциональные и лингвистические характеристики.
Kovtun O. Professional discourse "Civil Aviation Radio Exchange": functional and linguistic aspects.

The article analyzes functional and linguistic aspects of professional discourse "Civil Aviation Radio Exchange". It was found out that professional speech communication of pilots and air traffic controllers, carried out during the flight and realized in the form of Radio Exchange, is a major component in the structure of professional speech of pilots and air traffic controllers. From the functional approach, professional discourse "Civil Aviation Radio Exchange" is viewed as hierarchically organized speech acts, combined in sayings of dialogic type. From the linguistic approach, professional discourse "air – ground communication" is characterized by: conciseness, which is realized in the compression of language means at all levels of the language system; unambiguousness, accuracy; typical "phraseology" aimed at maximum use of standard words and phrases, clear and understandable pronunciation; strict thematic area content.

Keywords: professional speech communication of pilots and air traffic controllers, professional sublanguage, discourse, civil aviation radio exchange, functional and linguistic characteristics.
Постановка проблеми. Розвиток сучасної науки, техніки, технологій призводить до виникнення спеціалізованих сфер людської діяльності, що, у свою чергу, зумовлює виникнення спеціалізованих сфер спілкування. Останні вимагають формування спеціальних мов цих галузей соціального життя. На функціональне розшарування мови звертали увагу ще учасники Празького лінгвістичного гуртка, які виокремлювали розмовний, науковий, діловий і поетичний прошарки мови.

Пое́тика (грец. poietike - майстерність творення) - один із найдавніших термінів літературознавства, який постійно зазнавав внутрішньої змістової переакцентуації у зв'язку із еволюцією художньої літератури.

Празький лінгвістичний (мовознавчий) гурток, Празька лингвістична школа, Празька школа функціональної лінгвістики (фр. Cercle linguistique de Prague, чеськ. Pražský lingvistický kroužek) - один із напрямів структурної лінгвістики.

Термін LSP (language for special purposes), що з'явився на початку 70-х років, почав уживатися для позначення різновидів національних мов, які обслуговують спеціальні сфери життя суспільства, з-поміж них і професійних.

Терміноло́гія - це: Сукупність термінів, тобто слів або словосполучень, що висловлюють специфічні поняття з певної галузі науки, техніки чи мистецтва, а також сукупність усіх термінів, наявних у тій чи іншій мові.

Саме практична необхідність є основною рушійною силою виникнення тих спеціальних мов, що обслуговують спеціалізовані, часто вузькоспеціалізовані, галузі людської діяльності. Створення і розвиток цих субмов залежить від потреб тієї галузі науки, техніки, технології чи управління, яку вони обслуговують, а їх функціонування відбувається в межах певного мовного колективу.

Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

Особливі вимоги висуваються до мови професійного спілкування авіаційних операторів – пілотів та авіадиспетчерів, оскільки від коректності авіаційної субмови та адекватного володіння нею цими фахівцями залежить не лише успішність людської діяльності, але й життя учасників комунікації.

Успішність (рос. успешность; англ. successfulness, effectiveness; нім. Leistung f) - наявність успіхів (позитивних наслідків) у чомусь, які дають позитивний результат. Зокрема, ступінь засвоєння учнями знань, навичок.

Сьогодні на багатьох повітряних лініях рух літаків нагадує рух на великих автострадах, і для забезпечення безпеки його учасників необхідне дотримання певних правил. Важливу роль у цих правилах відіграє професійно-мовленнєва діяльність авіаційних операторів, яка реалізується засобами авіаційної субмови, під якою розуміємо форму мови, що обслуговує спілкування авіаційного соціуму при виконанні ним виробничих обов’язків. Вивчення авіаційної субмови є важливим напрямом у сучасній лінгвістиці, оскільки це мовне утворення володіє значною кількістю специфічних рис.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

Вимоги до професійного мовлення авіаційних операторів дискутувались у працях Б. Алякринського, В. Колосова, А. Пчелінова, В. Цвєткова. Психологічні особливості професійно-мовленнєвої діяльності авіаційних операторів були предметом уваги Н.

Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.

 Завалової, Г. Карапетяна, В. Козлова, Р. Макарова, Н. Михайлика, С. Пичко, В. Пономаренка, В. Ягупова та ін. Лінгвістичні особливості авіаційного дискурсу досліджували Д. Бродбент, М. Бондарчук, Дж. Картіс, П. Корчемний, І. Лущихіна, Х. Савін, В .Спіт, Ф. Фрік та ін. У сучасних дослідженнях авіаційної субмови в центрі уваги перебуває не тільки її терміносистема, але й способи організації мовних засобів для вирішення комунікативних завдань цієї сфери професійного спілкування.

Комунікативність - сукупність істотних, відносно стійких властивостей особистості, що сприяють успішному прийому, розумінню, засвоєнню, використанню й передаванню інформації.

Терміносистема - це система термінів у певній галузі, підгалузі наукового або технічного знання, що обслуговує наукову теорію або наукову концепцію.

У цьому зв’язку виникає інтерес до вивчення лінгвістичних i функціональних аспектів такого феномена, як «радіообмін цивільної авіації», дослідження якого започатковані у працях О. Акімової, Т. Мальковської, М.Солнишкіної та ін.
  1   2


Скачати 147.62 Kb.

  • Ковтун Е. Профессиональный дискурс «радиообмен гражданской авиации»: функциональный и лингвистический аспекты.
  • Kovtun O. Professional discourse "Civil Aviation Radio Exchange": functional and linguistic aspects.
  • П остановка проблеми .
  • Празького лінгвістичного гуртка
  • А наліз останніх досліджень